Bài : Lạm phát tiền tệ

Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      15      0
Mã tài liệu r1pwtq Danh mục Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp Tác giả Dau Con Loại file PDF Số trang 50 Dung lượng Lần tải 0 Lần xem 15
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Tài liệu dành cho các bạn sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng tham khảo nhằm củng cố các kiến thức và nâng cao khả năng phân tích trong học tập. Chúc các bạn học tốt nhé. Nếu gấp đôi M thì P cũng gấp đôi trong ngắn hạn vì V và Y cố định.

 1. TIEÀN TEÄ, TAØI KHOÙA VAØ LAÏM PHAÙT PGS.TS. SÖÛ ÑÌNH THAØNH KHOA TAØI CHÍNH NHAØ NÖÔÙC TAI CHÍNH NHA NÖÔC 1 2/7/2009
 2. NOÄ DUNG NGHIEÂN CÖU NOÄI DUNG NGHIEN CÖÙU 1. Caàu tieàn teä Cau tien 2. Moâ hình ISLM, chính saùch tieàn teä vaø taøi khoùa trong moâ hình ISLM 3. Tieàn teä, taøi khoùa vaø lam phaùt Tien tai khoa laïm phat 2 2/7/2009
 3. LYÙ THUYEÁT CAÀU TIEÀN TEÄ Taïi sao caùc chuû theå caàn tieàn ? Caùc chuû theå caàn tieàn teä ñeå ñaùp öùng nhu caàu: Caàu ñaàu tö Caàu tieâu duøng … 3 2/7/2009
 4. LYÙ THUYEÁT CAÀU TIEÀN TEÄ Nhaân toá aûnh höôûng caàu tieàn teä: Thu nhaäp Gia ca va laïm phaùt Giaù caû vaø lam phat Laõi suaát Cô cau daân so Van hoùa Cô caáu dan soá, Vaên hoa 4 2/7/2009
 5. (Thuyeát soá löôïng tieàn teä Fisher 1887-1947) M.V = P.Y M: Khoái löôïng tieàn löu haønh P: Giaù caû haøng hoùa Y: Khoái löôïng hang hoa ø ù => M.V = GDP V: Toác ñoä voøng quay ñoàng tieàn (velocity of Toc vong ñong tien money) Phöông trình treân goïi laø phöông trình trao ñoåi (Equation of exchange) nghóa laø soá löôïng tieàn teä nhaân vôùi soá laàn maø löôïng tieàn chi tieâu trong moät naêm baèng soá thu nhaäp danh nghóa (P.Y) 5 2/7/2009
 6. (Fisher 1887-1947) PY laø thu nhaäp danh nghóa, ñöôïc quyeát ñònh bôûi M. Nghóa laø giaù caû haøng hoùa bieán ñoäng tuøy thuoäc vaøo löôïng cung tieàn M Fisher Fisher cho raèng V trong ngaén laø coá ñònh. rang ngan Töø ñoù coù theå chuyeån ñoåi phöông trình trao ñoåi thaønh lyù thuyeát soá löôïng tieàn teä. PY ñöôïc quyeát bôûi soá löôïng tieàn . Ví Ví duï: V = 5; PY laø 5 tyû ñoàng thì M = 1 tyû ñoàng Lyù thuyeát soá löôïng tieàn teä cho raèng: Neu gap ñoi Neáu gaáp ñoâi M thì P cuõng gaáp ñoâi trong ngaén han vì V vaø Y cung gap ñoi ngan haïn coá ñònh. Nhöõng thay ñoåi möùc giaù keát quaû duy nhaát laø töø thay ñoåi soá löôïng tien löông tieàn teä 6 2/7/2009
 7. (Fisher 1887-1947) Coù theå vieát laïi phöông trình trao ñoåi : M = PY/V Khi thò tröôøng tieàn teä caân baèng thì soá löôïng tieàn teä maø coâng chuùng naém giöõ baèng vôùi soá löôïng caàu tieàn teä Md . Goïi k= 1/V, khi ñoù phöông trình treân ñöôïc vieát laïi: Md = k x PY Do k laø coá ñònh, caàu tieàn laø haøm soá cuûa thu nhaäp danh nghóa PY. Laõi suaát khoâng coù aûnh höôûng ñeán caàu tieàn teä. Lai suat khong anh höông ñen cau tien Theo Fisher, coâng chuùng naém giöõ tieàn laø ñeå giao dòch vaø caàu tieàn teä phuï thuoäc vaøo: Nhu caàu giao dòch PY. Caùch thöùc ñieàu haønh cuûa caùc ñònh cheá taùc ñoäng đñến giao dòch, töø ñoù quyeát ñònh ñeán V vaø k. quyet ñen 7 2/7/2009
 8. (Cambridge –Marsall &Pigou) Khaùc vôùi Fisher, Cambridge cho raèng coâng chuùng raát linh hoaït trong vieäc naém giöõ tieàn vaø khoâng phuï thuoäc hoaøn toaøn vaøo caùc ñònh cheá taøi chính. Coâng chuùng caàn tieàn ñeå trao ñoåi vaø caát tröõ giaù trò. Tieàn laø ong chung can tien ñoi cat Tien moät taøi saûn vaø caàu tieàn teä phuï thuoäc vaøo: Möùc ñoä giao dòch cuûa coâng chuùng Möùc ñoä giaøu coù cuûa coâng chuùng . k coù theå thay ñoåi trong ngaén haïn. Söï caát tröõ tieàn phuï thuoäc vaøo lôïi töùc kyø voïng cuûa caùc taøi saûn coù chöùc naêng caát tröõ giaù trò 8 2/7/2009
 9. (Keynes 1884 -1946) Thuyeát öu thích thanh khoaûn cuûa Keynes Söï öu thích tieàn maët xuaát phaùt töø: Ñoäng cô giao dòch ( Transaction motive) Tieàn laø phöông tieän trao ñoåi (tính loûng cao) ien ñoi long Ñoäng cô döï phoøng (Precautionary motive) Tien Tieàn laø phöông tieän ñaùp öùng caùc nhu caàu khoâng ñap öng cac cau khong mong ñôïi ( tính loûng cao) Ñoäng cô ñaàu cô (Speculative motive) Ti Tieàn vaø traùi phieáu. Coâng chuùng choïn tieàn hay traùi phieáu? Cầu tiền quan hệ nghịch với laõi suất lai 9 2/7/2009
 10. (Keynes 1884 1946) (Keynes 1884 -1946) 10 2/7/2009
 11. (Keynes 1884 1946) (Keynes 1884 -1946) Keynes phan Keynes phaân bieät soá löông tieàn danh nghiaõ (nominal) vaø soá löôïng tien löôïng tieàn thöïc (real). Coâng chuùng muoán naém giöõ khoái löông tieàn thöc. Ba ñoäng cô ï ï giöõ tieàn coù quan heä ñeán Y vaø laõi suaát. Caàu tieàn teä ñöôïc bieát ñeán nhö laø haøm soá “sôû thích tính loûng”. Caàu tieàn thöïc (M/p) coù lieân quan ñeán Y vaø i: = f (i, y ) Md p - + 11 2/7/2009
 12. (Keynes 1884 1946) (Keynes 1884 -1946) Nghòch ñaûo coâng thöùc treân = P 1 f (i, y ) Md Nhaân 2 veá cho Y ta coù v = PY = f (Y, y) i M Keynes cho raèng v bieán ñoåi. Khi i taêng thì f(i,Y) giaûm vì theá => v gia taêng. tang 12 2/7/2009
 13. (Keynes 1884 1946) (Keynes 1884 -1946) r Cung tiền Cầu tiền L (r) M/P M/P 13 2/7/2009
 14. Thuyeát soá löôïng tieàn teä cuûa Milton_Friedman (1950s) Nhu caàu tieàn maët laø haøm soá cuûa nhieàu bieán: thu nhaäp, giaù caû, laõi suaát, cô caáu taøi saûn vaø söï öa thích caù nhaân = f (Yp , rh − rm , re − rm ,π e − rm ) Md P + - - - Trong ñoù: Md cau caàu tieàn thöc öï c P Yp: cuûa caûi (taøi saûn) rm: tieàn lôøi kyø voïng cuûa tieàn teä rh: tieàn lôøi kyø voïng cuûa traùi phieáu re tieàn lôøi kyø voïng cuûa coå phieáu π e tyû leä laïm phaùt kyø voïng 14 2/7/2009
 15. Thuyeát soá löôïng tieàn teä cuûa Milton_Friedman (1950s) Söï khaùc nhau giöõa Keyness vaø Friedman: Friedman cho raèng: Friedman: riedman ho ang: Sö hac iöa Coù nhieàu taøi saûn coù theå thay theá tieàn. Taùch traùi phieáu ra khoûi coå phieáu, chuùng coù möùc tieàn lôøi khaùc nhau Tieàn vaø haøng hoùa coù theå thay theá nhau tuøy theo tyû suaát sinh lôïi cuûa chuùng. Möùc sinh lôi cuûa tieàn teä khoâng coá ñònh. Söï thay ñoåi möùc öc lôïi cua tien khong ñoi möc sinh lôïi cuûa tieàn teä keùo theo söï thay ñoåi giaù caû cuûa traùi phieáu vaø coå phieáu. Neáu nhö Keynes cho raèng laõi suaát aûnh höôûng quan troïng ñeán caàu tieàn teä thì Friedman cho raèng caàu tieàn teä ít bò aûnh höôûng bôi lai suat bôûi laõi suaát vaø coù tính oån ñònh on 15 2/7/2009
 16. Milton_Friedman (1950s) H aøm cau tieàn teä cua Friedman coù theå vieát thanh: caàu tien teä cuûa Friedman co the viet thaønh: = f (Yp ) Md P v= Y f (Y p ) => Khaùc vôùi keynes, Friedman cho raèng caàu tieàn teä chuû yeáu phuï thuoäc vaøo thu nhaäp. 16 2/7/2009
 17. MOÂ HÌNH ISLM Moâ hình ISLM ñöôc John Hicks (1937) phat ñöôïc aùt trieån döïa vaøo phaân tích cuûa Keynes (1936) Mo Moâ hình ISML giaûi thích laõi suaát vaø saûn löông giai lai suat san löôïng ñöôïc quyeát ñònh nhö theá naøo öùng vôùi moät möùc giaù coá ñònh (trong ngaén han) co ngan haïn) Coâng duïng ISLM: (i) döï baùo kinh teá; (ii) kieåm soat tac soaùt taùc ñoäng chính saùch cuûa chính phuû ñeán hoat sach cua ñen hoaït ñoäng kinh teá toång theå. 17 2/7/2009
 18. Caùc khaùi nieäm cô baûn Toång caàu xaõ hoäi AE = C + I + G + ( X − M ) Keynes Keynes hình thaønh moâ hình soá nhaân treân cô sôû phaân thanh nhan tren phan taùch chi tieâu xaõ hoäi thaønh hai loaïi: (i) chi tieâu töï ñònh (Autonomy expenditures) thay ñoåi theo nhöõng nhaân toá khaùc, ñoäc laäp vôùi thay ñoåi thu nhaäp; (ii) Chi tieâu öùng duï (Induced expenditure) laø thaønh phaàn chi tieâu thay ñoåi khi thu nhaäp thay ñoåi. 18 2/7/2009
 19. Caùc khaùi nieäm cô baûn Khi ñoù AE = C + I + G + ( X − M) = AE + mpcY 0 Trong Trong ñoù: AE0 laø chi tieâu töï ñònh (chi tieâu duøng vaø chi ñaàu tö); mpc thien höông tieu dung bien mpc: thieân höôùng tieâu duøng bieân (Marginal propensity to consume); Y: thu nhaäp; vaø tích soá mpcY chính laø chi tieâu öùng duï. 19 2/7/2009
 20. Caùc khaùi nieäm cô baûn ΔC Δ AE mpc ñöôc tính: ï mpc = = ΔY ΔY Döïa vaøo mpc, Keynes thieát laäp moái quan heä giöõa chi tieâu cuûa ngöôøi tieâu duøng (C) vôùi thu nhaäp khaû duïng (disposable income: YD). Trong ñoù, thu nhaäp khaû duïng (YD) ñöôïc xaùc ñònh baèng toång thu nhaäp (Y) tröø ñi thueá (T): YD = Y - T. Haøm soá tieâu duøng C ñöôïc dieãn taû qua coâng thöùc: C = a + mpcY D a laø chi tieâu töï ñònh cuûa ngöôøi tieâu duøng. 20 2/7/2009

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Bài : Lạm phát tiền tệ

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
r1pwtq
Danh mục
Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
Thể loại
lý thuyết tiền tệ, chế độ tiền tệ, cung cầu tiền tệ, chính sách lạm phát, chính sách tiền tệ, tiền tệ quốc tế
Loại file
PDF
Số trang
50
Dung lượng
Lần xem
15
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Bai-Lam-phat-tien-te.PDF[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT