Xem mẫu

BÀI KIỂM TRA NHẬN THỨC CHÍNH TRỊ NĂM 2015 Họ và tên: Trần Minh Tấn Đơn vị: Trạm Khuyến nông Đoan Hùng ĐIỂM NHẬN XÉT Câu hỏi: 1­ Đồng chí hãy cho biết Quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng ta trong cuộc đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. 2­ Những yêu cầu đối với cán bộ, chiến sỹ lực lực vũ trang huyện trong nhiệm vụ phòng chống “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Liên hệ bản thân. Bài làm: 1. Quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng ta trong cuộc đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch: ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn