Xem mẫu

  1. Bài Kiểm Tra Hết Môn (Individual Final Assessement) Bài 1 Bảng dưới đây là số liệu về doanh thu (Y), chi phí quảng cáo (X2) và tiền lương của nhân viên tiếp thị (X3) của 12 công ty. (Đơn vị tính của Y, X2, X3 đều là triệu đồng/tháng). Yi X2i X3i Yi X2i X3i 126 17 11 160 23 15 148 23 14 127 15 11 105 18 9 138 16 12 162 22 16 143 21 14 101 14 9 158 22 15 175 24 17 137 13 13 a). Giả sử mối quan hệ giữa Y với X2 và X3 có thể biểu diễn bằng hàm hồi quy tuyến tính. Anh (Chị) hãy ước lượng hàm này. b). Kiểm định giả thiết hệ số hồi quy của X2 và X3 trong hàm hồi quy tổng thể bằng 0 với mức ý nghĩa 5% cho biết ý nghĩa của kết quả. c). Để dự báo doanh thu ta nên dùng hàm nào trong các hàm sau, hãy giải thích việc lựa chọn đó: Yi = 1+ 2X2i + Ui (1) Yi = 1+ 2X3i + Ui (2)
  2. Yi = γ1 + γ2X2i + γ3X3i + Ui (3) d). Dùng hàm (2) để dự báo doanh thu trung bình của một công ty có tiền lương của nhân viên tiếp thị là 10 triệu đồng với hệ số tin cậy 95%. Bài2 Giả sử bạn là một nhà phân tích thị trường cho một ngân hàng lớn ở Mỹ và giám đốc ngân hàng yêu cầu bạn dự đoán mức giá trung bình của các ngôi nhà mới và số l lượng nhà mới sẽ được bán ra trong quý đầu năm 2006. Bạn xác định hàm cung và cầu sau đối với thị trường nhà ở Mỹ: Cầu: QH = a + bPH + cM + dPA + eR Cung: QH = f + gPH + hPM trong đó các biến nội sinh được đo như sau: QH = nghìn đơn vị bán được theo quý PH = mức giá trung bình của một ngôi nhà mới tính theo nghìn USD Các biến ngoại sinh là thu nhập bình quân tính bằng đô la (M), mức giá bình quân một căn hộ chung cư (PA), lãi suất cầm cố tính theo phần trăm (R) và giá của vật liệu xây dựng như một chỉ số (PM). a.Phương trình cầu đã được định dạng chưa? Hãy giải thích. b.Bạn dự đoán dấu cho các hệ số được ước lượng như thế nào? Hãy giải thích. Sử dụng dữ liệu theo quý trong giai đoạn từ 1993 (I) đến 2005 (IV), bạn ước lượng những phương trình này và tất cả các hệ số đều có nghĩa thống kê và các phương trình ước lượng được là: Cầu: QH = 504,5 - 10,0PH + 0,01M +0,5PA - 11,75R Cung: QH = 326,0 + 15PH - 1,8PM Các giá trị dự đoán cho các biến ngoại sinh trong quý đầu tiền của năm 2006 thu được từ một hãng kinh tế lượng tư nhận. Các giá trị dự đoán là: Thu nhập bình quân (M) = 26.000 Mức giá bình quân một căn hộ chung cư (PA) = 400 Lãi suất cầm cố (R) = 14
  3. Giá của vật liệu xây dựng (PM) = 320 (chỉ số) c.Sử dụng các giá trị dự đoán của các biến ngoại sinh, hãy dự đoán mức giá bình quân và doanh số bán nhà mới trong quý đầu của năm 2006. d.Giả sử rằng bạn cảm thấy lãi suất cầm cố được dự đoán cho quý đầu năm 2006, bằng 14%, là quá cao. Hãy xác định xem nếu lãi suất dự đoán thay đổi 10% sẽ ảnh hưởng như thế nào để mức giá và doanh số bán trong quý đầu của năm 2006. Bài 3 Giả định để đầu tư xây dựng một nhà máy điện phải mất một năm. Phải chi ngay ban đầu 5 triệu USD và 5 triệu USD vào đầu năm sau. Năm đầu tiên hoạt động (năm thứ 3) kế hoạch lỗ là 1 triệu USD và năm thứ 2 hoạt động lỗ 0,5 triệu USD. Sau đó lãi được tính đều 16 năm tiếp theo. Cuối năm thứ 20 bán nhà máy với giá 1 triệu USD. Nếu suất chiết khấu là 4% thì NPV của những luồng tiền trên là bao nhiêu ? Đánh giá về hiệu quả đầu tư. Bài 4. Tóm tắt Bảng cân đối kế toán của Công ty XXX tính đến ngày 31/12/2005 như sau: (Đơn vị tính: 1.000 đồng). NỢ DÀI HẠN - Trái phiếu lãi suất 7% 7.400.000 VỐN CỔ ĐÔNG -Cổ phiếu ưu đãi 8%, Mệnh giá 1.000.000 đ, 500 cổ phiếu đang lưu hành 500.000 -Cổ phiếu thường, Mệnh giá 10.000 đ, Đăng ký phát hành 1 triệu CP 800.000 cổ phiếu đang lưu hành 8.000.000
  4. - Vốn thặng dư 200.000 - Thu nhập giữ lại (quỹ dự trữ) 1.400.000 [IMG]file:///C:/Users/HONAM%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip _image001.gif[/IMG] Tổng vốn cổ phần 10.100.000 Các số liệu khác tính đến ngày 31/12/2005: -Thu nhập ròng thực hiện sau khi trả cổ tức cổ phiếu ưu đãi: 1.800 triệu -Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ thanh toán cổ tức là 60% thu nhập ròng sau khi trả cổ tức cổ phiếu ưu đãi. 1.Trái phiếu của công ty đã được phát hành vào ngày 01/07/2000, mệnh giá 1 triệu đồng, lãi suất 7%/năm với phương thức trả lãi 6 tháng/lần, kỳ hạn 10 năm (ngày đáo hạn 01/07/2010). Nếu lãi suất thị trường hiện nay là 8%, hãy tính giá trái phiếu. Nếu giá trái phiếu trên thị trường hiện nay là 870.000 đồng thì nhà đầu tư có nên mua trái phiếu của công ty không? Tốc độ tăng trưởng của công ty dự kiến 3 năm tới tăng mỗi năm 10%, sau đó tăng ổn định 5%/năm kể từ năm thứ 4 trở đi. Tính hiện giá cổ phiếu? So với giá thị trường hiện nay nhà đầu tư có nên mua cổ phiếu không ? biết rằng giá thị trường hiện nay của cổ phiếu là 50.000đ/CP.
nguon tai.lieu . vn