Xem mẫu

  1. Bài h c nhi p nh t nh ng chi c máy film “l i m t”
  2. ôi khi, vi c chi c máy nh s c a b n ngh ngơi m t th i gian và chuy n sang ch p vài cu n film v i máy cơ có th là 1 tr i nghi m thú v và r t có ích. Dư i ây, Anhso xin gi i thi u vài cách giúp b n khám phá thêm chi c máy film cũ, v i nh ng l i ích áng ng c nhiên cho b n trong vi c ch p nh s nói riêng và “s nghi p” nhi p nh c a b n nói chung. Nghĩ 2 l n, nháy 1 l n! C vài tháng, trên th trư ng l i xu t hi n thêm nh ng chi c th nh v i dung lư ng ngày càng l n và giá ngày càng r . B i v y, khi ch p nh b ng máy kĩ thu t s , chúng ta thư ng ch ng bao gi ph i lo l ng v vi c h t b nh . Cũng là m t i u t t. Nhưng h u qu c a s ti n b v m t công ngh y, là b n ư c rèn luy n m t thói quen ch p (và lưu) r t nhi u nh ng b c nh kém ch t lư ng. Nó khi n b n tr nên lư i bi ng hơn khi quan sát và cân nh c ch p, cho b n n p nghĩ thi u chuyên nghi p r ng n u b n ch p th t nhi u nh, th nào cũng s có nh ng ki u p. Khi ch p nh b ng máy cơ, ngư c l i, b n s b gi i h n b i s ki u c a cu n film (thư ng là 24 ho c 36 ki u). Thêm vào ó, b n s mu n tránh vi c ph i ch p nhi u hơn 1 shot cho 1 c nh/ i tư ng, b i chi phí và s tiêu t n th i gian c a quá tình r a nh. H qu t t y u c a nh ng gi i h n ó, là b n s hình thành l i thói quen r t có ích, ó là cân nh c kĩ hơn trư c khi b m máy. “Hoài c ” nh hình l i tư duy nhi p nh!
  3. T t nhiên, b n hoàn toàn có th quy t nh ch p vào cu n v i m t chi c máy SLR ki u cũ, nhưng theo kinh nghi m c a nhi u ngư i, m t máy Compact ( ng kính li n thân) 35mm phơi sáng t ng là l a ch n t t hơn c . Lo i máy này thư ng ch yêu c u ngư i ch p ch n m t trong kho ng 3 vùng focus (d a trên kho ng cách gi a i tư ng ch p v i máy nh) và ISO. S d ng m t máy film t ng ơn gi n s b t cho b n th i gian quy t nh trư c m i shot ch p nh ng thông s phi n hà như cân b ng tr ng, kh u ,t c c a tr p, phơi sáng… ư c gi i phóng kh i nh ng l a ch n mang nhi u tính kĩ thu t như v y, b n có th hoàn toàn t p trung vào 2 vi c duy nh t: ch n m t tài hay và ch n góc ch p truy n c m nh t! H c t nh ng sai l m B ng vi c ch ch p m t ki u v i m i c nh, khi r a nh, m t i u ương nhiên là b n s thu v vài t m khá d , bên c nh nh ng ki u t t. Khi ng i s p x p m t s lư ng kh ng l nh ng ki u nh ch p ư c b ng máy s , b n s d dàng quên i vi c ph i suy nghĩ và phân tích nh ng sai sót t các phô h ng. Ch khi ng i xem l i nh ch p b ng máy film v i s lư ng h n ch , m t ki u cho m i góc ch p, b n m i bu c ph i suy nghĩ nhi u hơn và lâu hơn v lý do nh ng ki u nh h ng l i không ư c như b n mong i, t ó rút ra kinh nghi m c i thi n nh ng b c nh sau này c a mình. Ti t ki m b nh Ch p nh v i máy s , ch ng bao lâu trong máy c a b n s có hàng nghìn nh ng b c nh kém ch t lư ng, lo i nh b n s ch ng bao gi in ra vào treo trên tư ng nhà mình, nhưng cũng l i ch ng bao gi bi n m t kh i c ng ã quá t i c a b n. L i ích c a vi c s d ng máy film, là b n s ch p ít
  4. hơn (nhưng hy v ng s ch t lư ng hơn, t t nhiên), ng nghĩa v i vi c b nh máy tính c a b n s ư c r nh rang hơn khá nhi u, dành cho nh ng công vi c khác. Ti t ki m th i gian h u kì Như chúng ta ã c p trên, ch p nh b ng máy film s giúp b n “gi ư c t l ch t lư ng”, m b o r ng s có nhi u nh ng b c nh p ngay trên máy hơn. Và có l , l i ích quan tr ng nh t c a i u này, là vi c b n s m t ít th i gian hơn cho quá trình làm h u kì (post production) cho nh c a mình. T n hư ng c m giác khi nh ng b c nh ư c r a ra Khi ch p b ng máy cơ, b n thư ng s khó mà nh ư c mình ã ch p gì trên m t cu n film. Không gi ng như v i máy s , b n có th d dàng xem l i ngay các shots nh c a mình trên màn hình review. Cái giá c a nó, là b n s không bao gi có ư c c m giác y hào h ng và h i h p khi em film t i phòng r a nh, c m giác l n u tiên ư c nhìn b c nh sau khi r a ra. Bên c nh ó, có nh ng b c nh ư c r a theo phương pháp truy n th ng trong phòng mình cũng là m t c m giác thú v , m t i u mà các nhi p nh chuyên dùng máy s ít khi có ư c!
nguon tai.lieu . vn