Xem mẫu

 1. PhÇn ii: mãng s©u
 2. ùc n­íc cao. c ®Èy ngang lín (cÇu, c¶ng) hay M lËt lín (c«ng trình th¸p, cao tÇng ...) c ®øng lín, ®Æc biÖt khi chÞu kÐo. ¸i dèc, líp ®Êt trªn nghiªng lín. Q0
 3. ma s¸t > 2/3 søc chÞu t¶i cña ®Êt yÕu i ®Êt tèt R R R > 2 /3 s ø c c h Þu t ¶ i c ñ a c ä c cäc nÐn cäc kÐo cäc uèn heo tr¹ng th¸i chÞu lùc trong m ãng cäc ®µi thÊp trong m ãng cäc ®µi c heo vËt liÖu gåm cäc gç, btct, thÐp. iÒu ng­êi coi r»ng: Cäc trô vËt liÖu rêi ( ®¸, sái, c¸t), cäc v«i xi mang, cäc xi m t ®Òu lµ lo¹i cäc cøng thuéc mãng s©u h­¬ng ph¸p chÕ t¹o - ChÕ t¹o s½n: cäc ®óc, nèi b»ng vËt liÖu cøng - Cäc t¹i chỗ heo kÝch th­íc EJ 5
 4. + đài thấp + đài cao- đài nằm cao hơn mặt đất ơng pháp thi công cọc i cọc hạ bằng phương pháp xoắn phÔu ®æ bª t«ng oại cọc đổ tại chỗ: d©y c¸p tõ D lång thÐp cÇn cÈu Khoan tạo lỗ (có ống vách và không èng thÐp dÉn h­íng g vách)? đổ bê tông cọc (bê tông độ t cao, đổ qua ống dẫn). Cọc khoan dung dÞch v÷a H bentonite
 5. đài dạng đơn đài dạng băng, bè hường đổ bê tông đài toàn khối liên kết với cọc t h Ð p c h ê l iª n k Õ t c é t , t ­ ê n g >15d t­êng g¹ch r©u thÐp chê ®µi cäc ho hd b»ng c¸ch: >10cm cäc ®óc cäc ®óc D D > 2 .5 D 3 D -6 D cäc khoan nhåi ( 3- 6)d (3 -6 )D
 6. ối với đất sét:   ấu trúc đất thay đổi  ạng thái ứng suất thay đổi   bền thay đổi theo thời gian  với đất cát:  m chặt cát (khoảng 2-5D) tăng ma sát   ng áp lực ngang quanh cọc  giai doan sử dụng P P P P P P yÕu III y Õu I yÕu 2D - 5D II tèt R tèt tè t tèt 3D - 7D yÕu ng hợp cọc chống: hầu hết tải trọng truyền vào vùng đất dưới mũi cọc, ng hợp cọc ma sát - chống: khi cọc chuyển vị, ứng suất phát sinh trong nền đất có ó 3 vùng (xem hình):
 7. giữa lón nhiÒu h¬n so víi c¸c cäc biªn. Nh­ng vì cã ®µi liªn kÕt, c¸c cäc trong nhãm hau, cọc biên chịu tải trọng lớn hon c cã thÓ bÞ ph¸ ho¹i d­íi t¸c dông cña tải träng trung bình lªn 1 cäc nhá h¬n tải träng cña cäc ®¬n. n do hiÖu øng nhãm cäc  ®Êt giữa c¸c cäc cã thÓ ®­îc nÐn chÆt h¬n i ®iÒu nãi trªn kh«ng ®óng.
 8. cäc lµ kh¶ năng chịu tải của cọc trong thi công và sử dụng cọc. ai đoạn thi công (chế tạo và hạ cọc) cọc có thể bị gãy, nứt hay vỡ, có thể gây hon mức cho phép, có thể làm hỏng công trình xung quanh… Phần lớn các t hông tính toán mà dảm bảo bởi yêu cầu cấu tạo. dụng cọc có 2 khả năng phá hoại: u cọc bị phá hoại tuỳ vào trạng thái chịu lực của cọc (gãy do uốn, vỡ do nén h hịu kéo). SCT tuong ứng ký hiệu Pvl ền bị phá hoại do tải công trình truyền qua cọc gây ra hoặc dộ lún của cọc lớn phép. SCTgiới hạn và tính toán tuong ứng ký hiệu là Pgh và Pd. Pgh(Pu) Pgh(P T tính toán của cọc ký hiệu là [P]= min{Pvl và Pd} chịu tải của cọc theo vật liệu chế tạo cọc Pvl *Sgh Pvl =m. (Rn.Fb + Ra . Fa) lÊy = 0,85 (n11) ọc trong móng Pvl = Ra.Fa toán cọc chịu tải trọng ngang (cọc chịu uốn) S (mm) được giới thiệu trong phần móng cọc đài cao. chịu tải của cọc theo dất nền Pgh và Pd
 9. ên lý: Tác dụng lên cọc thí nghiệm tải trọng coi là tĩnh, xác định quan hệ tải trọng ển vị cọc) Pgh (Pu) Sức chịu tải tính toán Pđ t¶ i ® è i tr ä n g k Ýc h t. lù c hÖ dÇm C hu yÓn vÞ ® ì t¶ i kÕ h Ö ® o ló n h Ö ® o ló n k Ýc h t h ñ y l ù c c ä c t h Ý n g h iÖ m hÖ c ä c n eo c ä c t . n g h iÖ ình gia tải: hi hạ cọc thí nghiệm và nghỉ. Tải trọng gia tăng (hoặc dỡ) từng cấp nhỏ, cấp trước ổ c thì tăng tiếp cấp tải tiếp theo TCVN: tăng từng cấp (P dự tính thí nghiệm) từ 0 đến Pdự tính = 1,5 - 3 [P] (sau ít nh 0, duy trỡ 2h (ở đây P dự tính theo các phương pháp kinh nghiệm) ải nén - dỡ trung gian. ải nhanh.
 10. Tèi thiÓu 2Pw ®Õn ®é lón S=40mm nh kh«ng nhá h¬n 1.5Pgh* 2.5%Pw cho lÇn nÐn thø nhÊt ®Õn 10% Pmax cho c¸c cÊp 2Pw; 50%Pw cho lÇn nÐn thø hai träng ban ®Çu ®Õn Pmax
 11. kháng tại mũi cọc Qc = Qs + Qc l1 q c1 o kết quả xuyên tĩnh CPT n q ci q  u i li . ci Qs = i i li i1 u - chu vi F - d iÖ n tÝc h  = 30-40 (đất yếu thì  nhỏ hơn) ha:  = 40-60, Cát pha:  = 60-80 q ln cuội  = 80(cát bụi)-150 cn Qc = K.F.qcn rường hợp cọc đúc sẵn K = 0,45-0,55 k * q cn Trường hợp cọc nhồi sẵn K = 0,35-0,45 i là cường độ kháng mũi là qcn thì hn phải lớn hơn 2-3D, với đá thì hn = 0,5 m) Qs Qc  P® = 1,5  2 2  3 vµo kÕt qu¶ xuyªn tiªu chuÈn SPT ( N i & N m )  u .l K Qc = K1.F. N vµ = .N i m i i 2 Pgh Qs  Qc Qs Qc  ®=  hoÆc P® =
 12. n .  u i . l i . Phần ma s¸t thành cọc Qs = 1 i i1 Qc = 2 .R.F Thành phần mui cọc rong ®ã: m : hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc 1, 2 : hÖ sè kÓ ®Õn ảnh h­ëng cña ph­¬ng ph¸p h¹ cäc cäc khoan dÉn 1 = 0,4- 0,6; 2 =1 + i vµ R: tra bảng Pgh øc chÞu tải cña cäc: Pđ = Fs s= 1,4 (cäc chÞu nÐn) hi s= 2,5 (cäc chÞu kÐo) i H li U ,F
 13. Q0 (®­ợc tính từ điều kiện cân bằng tải tr hm®  hmin = 0,7tg(45 -  2 )  ' bd ngang va áp lực bị động ) thuyÕt 1:- Bá qua tải träng ngang N = N0 + träng l­îng ®µi vµ ®Êt phñ M = M0 + e0. N0 thuyÕt 2: - dµi cäc tuyÖt ®èi cøng, ngµm víi c¸c cäc vµ chØ truyÒn tải lªn c¸c cäc c¸ nÐn, kÐo N M x . yi M y . xi   vµ Pi = 2  xi2 n  yi huyÕt 3: - Sức chịu tải của cọc trong nhãm cọc coi như sức chịu tải của cọc cọc đơn i My yi x Mx xi
 14. N hm® thuyÕt 4- Khi tÝnh to¸n tæng thÓ g cäc thì coi hÖ mãng cäc lµ Líp yÕu ( bá qua ) H = hm g khèi qui ­íc. tb/4 Nq­ Bq­ x Lq­ N N   tb hoÆc 1 hc   hc/3 2 Nq­
nguon tai.lieu . vn