Xem mẫu

 1. ChÈn ®o¸n h×nh ¶nh Xquang cÊp cøu bông
 2. ii. Thñng t¹ng rçng Phim chôp bông t− thÕ ®øng: KhÝ tù do trong æ bông tô thμnh h×nh liÒm h¬i d−íi hoμnh bªn ph¶i
 3. ii. Thñng t¹ng rçng Phim tËp trung vßm hoμnh t− thÕ ®øng: KhÝ tù do trong æ bông tô thμnh h×nh liÒm h¬i d−íi hoμnh hai bªn
 4. ii. Thñng t¹ng rçng Phim tËp trung vßm hoμnh t− thÕ ®øng: KhÝ tù do trong æ bông tô thμnh h×nh liÒm h¬i d−íi hoμnh hai bªn
 5. ii. Thñng t¹ng rçng Phim chôp phæi lÊy vßm hoμnh t− thÕ ®øng: H×nh liÒm h¬i d−íi hoμnh hai bªn sè l−îng nhiÒu
 6. ii. Thñng t¹ng rçng Phim chôp bông t− thÕ ®øng: RÊt nhiÒu khÝ tù do trong æ bông
 7. ii. Thñng t¹ng rçng 3. Tr−êng hîp l©m sμng: Cas 1: Bn nam 36t, TS loÐt hμnh t¸ trμng C§: Thñng loÐt t¸ trμng
 8. ii. Thñng t¹ng rçng 3. Tr−êng hîp l©m sμng: Cas 2: Bn nam 41t, TS loÐt d¹ dμy 1n¨m Mæ: thñng dd do K BCN loÐt ho¸
 9. ii. Thñng t¹ng rçng 3. Tr−êng hîp l©m sμng: Cas 3: Bn nam 72t, TS loÐt d¹ dμy h¬n 10 n¨m Mæ: Thñng loÐt d¹ dμy K ho¸
 10. ii. Thñng t¹ng rçng 3. Tr−êng hîp l©m sμng: Cas 4: Bn nam 61t, TS lao phæi C§: Thñng ruét do lao ruét
 11. ii. Thñng t¹ng rçng 3. Tr−êng hîp l©m sμng: Cas 5: Bn nam 41t, tai n¹n XM-OT C§: vì hçng trμng
 12. ii. Thñng t¹ng rçng 3. Tr−êng hîp l©m sμng: Cas 6: Bn nam, tai n¹n XM-OT C§: vì hçng trμng
 13. ii. Thñng t¹ng rçng 3. Tr−êng hîp l©m sμng: Cas 7: Bn nam 34t, tai n¹n XM-OT C§: Vì hçng trμng Vì c¬ hoμnh G·y x−¬ng ®ßn tr¸i
 14. ii. Thñng t¹ng rçng 3. Tr−êng hîp l©m sμng: H×nh vì ruét non chôp trong mæ
 15. ii. Thñng t¹ng rçng 3. Tr−êng hîp l©m sμng: Bn nam, tai n¹n XM-XM Cas 8: ASP nghiªng tr¸i: h¬i d−íi thμnh bông ph¶i (thñng loÐt t¸ trμng) C§: vì hçng trμng
 16. ii. Thñng t¹ng rçng 3. Tr−êng hîp l©m sμng: Bn nam, tai n¹n XM-XM, ®au co cøng bông, XQ bông kh«ng thÊy liÒm h¬i CT scanner
 17. ii. Thñng t¹ng rçng 4. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt: §¹i trμng gãc gan n»m gi÷a gan vμ c¬ hoμnh
 18. ii. Thñng t¹ng rçng 4. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt: Abces d−íi hoμnh
 19. ii. Thñng t¹ng rçng 4. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt: KÐn khÝ thuú d−íi phæi XÑp thuú phæi h×nh d¶i song song víi vßm hoμnh
 20. ii. Thñng t¹ng rçng Phim chôp nghiªng tia X ngang: KhÝ tù do trong æ bông tô gi÷a thμnh bông vμ gan
nguon tai.lieu . vn