of x

BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 3 ĐIỆN MÔI

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 38 | Page: 15 | FileSize: 0.37 M | File type: PDF
38 lần xem

BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 3 ĐIỆN MÔI. Trong điện môi không có điện tích tự do, các điện tích hầu nh- cố định tại chỗ, chúng chỉ có thể dịch chuyển khoảng cách rất nhỏ quanh vị trí cố định. .1. Sự phân cực của chất điện môi 1.1. Hiện t-ợng phân cực điện môi: Trên thanh điện môi B xuất hiện các điện tích trong r điện tr-ờng E0 Trên thanh điện môi điện - r- + + - E' - - + ++ tích xuất hiện ở đâu định xứ tại đó - gọi là điện tích liên kết . Điện tích liên kết sinh.... Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-vat-ly-dai-cuong-chuong-3-dien-moi-5dg2tq.html

Nội dung

tailieumienphi xin giới thiệu đến cộng đồng thư viện BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 3 ĐIỆN MÔI.Để chia sẽ thêm cho các thành viên nguồn thư viện Tài Liệu Phổ Thông,Giáo án điện tử cần thiết cho thư viện của mình.Trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem ,Thư viện BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 3 ĐIỆN MÔI trong thể loại ,Tài Liệu Phổ Thông,Giáo án điện tử được chia sẽ bởi user giaoandientu tới học sinh/sinh viên nhằm mục đích tham khảo , thư viện này đã đưa vào danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Giáo án điện tử , có tổng cộng 15 trang , thuộc file .PDF, cùng danh mục còn có bài giảng vật lý, vật lý đại cương, dao động , định luật vật lý, điện tích, điện trường, kỹ thuật vật lý, mạch điện, điện trở ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Trong điện môi không có điện tích tự do, những điện tích hầu nh- nhất thiết tại chỗ, chúng chỉ có thể chuyển dịch khoảng cách rất nhỏ quanh quéo vị trí nhất thiết, tiếp theo là , bên cạnh đó , nói thêm 1, cho biết thêm Sự phân cực của chất điện môi 1, cho biết thêm 1, ngoài ra Hiện t-ợng phân cực điện môi: Trên thanh điện môi B xuất hiện những điện tích trong r điện tr-ờng E0 Trên thanh điện môi điện - r- + + - E' - - + ++ tích xuất hiện ở đâu định xứ tại ấy - gọi là điện tích liên kết , nói thêm Điện tích liên kết sinh,còn cho biết thêm Bμi gi¶ng VËt lý ®¹i c−¬ng T¸c gi¶: PGS, bên cạnh đó TS §ç Ngäc UÊn ViÖn VËt lý kü thuËt Tr−êng §H B¸ch khoa Hμ néi Ch−¬ng III §iÖn m«i, kế tiếp là Trong ®iÖn m«i kh«ng cã ®iÖn tÝch tù, kế tiếp là do, c¸c ®iÖn tÝch hÇu nh− cè ®Þnh t¹i chç,, kế tiếp là chóng chØ cã thÓ dÞch chuyÓn kho¶ng c¸ch, tiếp theo là rÊt nhá quanh quéo vÞ trÝ cè ®Þnh, kế tiếp là 1, thêm nữa Sù ph©n cùc cña chÊt ®iÖn m«i, tiếp theo là 1, cho biết thêm 1,còn cho biết thêm HiÖn t−îng ph©n cùc ®iÖn m«i: Trªn,còn cho biết thêm thanh ®iÖn m«i B xuÊt hiÖn c¸c ®iÖn tÝch trong r,còn cho biết thêm ®iÖn tr−êng E0 - r- + + Trªn thanh ®iÖn m«i ®iÖn - E' - - + ++, thêm nữa tÝch xuÊt hiÖn ë ®©u ®Þnh xø t¹i, tiếp theo là ®ã -> gäi lμ ®iÖn tÝch liªn kÕt §iÖn tÝch liªn kÕt sinh ra ®iÖn tr−êng phô E’ rr r E = E 0 + E',còn cho biết thêm §iÖn tr−ê
 1. Bμi gi¶ng VËt lý ®¹i c−¬ng T¸c gi¶: PGS. TS §ç Ngäc UÊn ViÖn VËt lý kü thuËt Tr−êng §H B¸ch khoa Hμ néi
 2. Ch−¬ng III §iÖn m«i Trong ®iÖn m«i kh«ng cã ®iÖn tÝch tù do, c¸c ®iÖn tÝch hÇu nh− cè ®Þnh t¹i chç, chóng chØ cã thÓ dÞch chuyÓn kho¶ng c¸ch rÊt nhá quanh vÞ trÝ cè ®Þnh.
 3. 1. Sù ph©n cùc cña chÊt ®iÖn m«i 1.1. HiÖn t−îng ph©n cùc ®iÖn m«i: Trªn thanh ®iÖn m«i B xuÊt hiÖn c¸c ®iÖn tÝch trong r ®iÖn tr−êng E0 - r- + + Trªn thanh ®iÖn m«i ®iÖn - E' - - + ++ tÝch xuÊt hiÖn ë ®©u ®Þnh xø t¹i ®ã -> gäi lμ ®iÖn tÝch liªn kÕt
 4. §iÖn tÝch liªn kÕt sinh ra ®iÖn tr−êng phô E’ rr r E = E 0 + E' §iÖn tr−êng trong ®iÖn m«i: 1.2.Ph©n tö kh«ng ph©n cùc vμ ph©n tö ph©n cùc a. Ph©n tö kh«ng ph©n cùc: T©m ®iÖn tÝch ©m vμ t©m ®iÖn tÝch d−¬ng trïng nhau
 5. Ph©n tö kh«ng ph©n cùc: H2, N2, CCl4 + - Ph©n cùc trong ®iÖn tr−êng ngoμi: r r α ®é ph©n cùc - + p e = ε 0 αE r -- -- p ei - +- -+ - b. Ph©n tö ph©n cùc: Khi ch−a cã ®iÖn tr−êng ngoμi t©m cña hai lo¹i ®iÖn tÝch ®· kh«ng trïng r nhau -> p e H2O, NH3, CH3Cl, NaCl v.v.. §iÖn tr−êng ngoμi kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn ®é r lín cña p e mμ chØ cã thÓ lμm ®Þnh h−íng nã theo t¸c dông cña ®iÖn tr−êng
 6. 1.3. Gi¶i thÝch hiÖn t−îng ph©n cùc r Pe ≠ 0 §iÖn m«i gåm c¸c ph©n tö ph©n cùc - + Ph©n cùc trong - + + - ®iÖn tr−êng - + r r ngoμi Pe = 0 E §iÖn m«i gåm c¸c ph©n tö kh«ng ph©n cùc: D−íi t¸c dông cña ®iÖn tr−êng ngoμi c¸c ph©n tö bÞ ph©n cùc thμnh c¸c l−ìng cùc ®iÖn VÐc t¬ ph©n cùc = tæng hîp cña c¸c vÐc t¬ ph©n cùc cña c¸c ph©n tö. Trªn mÆt giíi h¹n xuÊt hiÖn ®iÖn tÝch liªn kÕt
 7. §iÖn m«i lμ tinh thÓ ion: hai m¹ng ion +,- dÞch ®i víi nhau d−íi t¸c dông cña ®iÖn tr−êng r Pe ≠ 0 B- B- r E A+ A+ 2. VÐc t¬ ph©n cùc ®iÖn m«i §Þnh nghÜa: §¹i l−îng ®o n r ∑ pei b»ng tæng c¸c m«men l−ìng r i =1 Pe = cùc ®iÖn cña mét ®¬n vÞ thÓ ΔV tÝch:
 8. r r r r np e Pe = = n 0 pe nh− nhau ⇒ pe ΔV r r r r r Pe = ε 0 χ e E = n 0 p e = n 0 ε 0 αE Pe HÖ sè ph©n cùc ®iÖn m«i χe kh«ng thø nguyªn, kh«ng phô thuéc vμo E. 2 §èi víi ®iÖn m«i cã ph©n tö χ = n α = n 0 p e 3ε 0 kT e 0 ph©n cùc víi ®iÖn tr−êng ngoμi yÕu: P e Khi E lín Pe tiÕn tíi b·o hoμ v× c¸c vÐc t¬ ph©n cùc ®Òu song theo ®iÖn tr−êng. E
 9. 2.2. Liªn hÖ gi÷a vÐc t¬ ph©n cùc ®iÖn m«i víi mËt ®é ®iÖn mÆt cña c¸c ®iÖn tÝch liªn kÕt n -σ’ +σ’r r | ∑ p ei | - + Pe r i =1 Pe =| Pe |= αr - + ΔS n ΔV - + L n r | ∑ p ei |= σ' ΔSL σ' Pe = σ’=Pe.cosα=Pen i =1 cos α Δ V=ΔS.Lcosα MËt ®é ®iÖn tÝch σ’cña c¸c ®iÖn tÝch liªn kÕt trªn mÆt giíi h¹n cña khèi §M cã trÞ sè b»ng h×nh chiÕu cña vÐc t¬ ph©n cùc ®iÖn m«i lªn ph¸p tuyÕn mÆt ®ã
 10. 3. §iÖn tr−êng tæng hîp trong ®iÖn m«i 3.1. §iÖn m«i trong ®iÖn tr−êng E0 σ’xuÊt hiÖn trªn bÒ mÆt + -σ’ +σ’- rr r r E = E 0 + E' + - E0 + - E = E0-E’ +- r +- σ’=Pen=ε0χeEn= ε0χeE + - E' + - E’=σ’/ε0= χeE E=E0-χeE 1+χe= ε E=E0/(1+χe)= E0/ ε C−êng ®é ®iÖn tr−êng trong ®iÖn m«i gi¶m ®i ε so víi trong ch©n kh«ng
 11. 3.2. Liªn hÖ gi÷a vÐc t¬ c¶m øng ®iÖn vμ vÐc t¬ ph©n cùc ®iÖn m«i r r ε = 1 + χe D = ε 0 εE r r D = ε 0 (1 + χ e ) E r r r D = ε0 E + ε0χe E r rr D = ε 0 E + Pe r r D = ε 0 εE ChØ dïng trong m«i tr−êng r r Pe = ε 0 χ e E ®ång chÊt ®¼ng h−íng
 12. 4. §iÖn m«i ®Æc biÖt 4.1. XÐc nhÐt ®iÖn: ph¸t hiÖn n¨m 1930-34 Cã tÝnh chÊt ®Æc biÖt: miÒn ph©n cùc tù nhiªn, mçi miÒn nμy cã vÐc t¬ ph©n cùc tù ph¸t khi E=0 • NhiÖt ®é Qui-ri TC: TTC thuËn ®iÖn (nh− c¸c ®iÖn m«i b×nh th−êng) • ε lín khi T thÊp , εmax εmax ®¹t tíi 10000, ε • ε phô thuéc vμo E T T~80 E
 13. • Pe phô thuéc vμo E: P t¨ngrtíi b·o hoμ r r Pe D=ε E+P 0 e E>Eb => Pe b·o hoμ Eb E => D ~E • §−êng cong ®iÖn trÔ: chØ cã ë XÐc nhÐt ®iÖn kh«ng cã ë ®iÖn m«i th−êng
 14. • MiÒn ph©n cùc tù nhiªn
 15. 5. HiÖu øng ¸p ®iÖn 5.1. HiÖu øng ¸p ®iÖn thuËn: Khi nÐn hoÆc kÐo gi·n xÐc nhÐt ®iÖn -> ph©n cùc ®iÖn m«i: xuÊt hiÖn ®iÖn tÝch tr¸i dÊu trªn mÆt - + - + - + - + - + - + - + - +
 16. 5.2. HiÖu øng ¸p ®iÖn nghÞch: ChÞu t¸c dông ®iÖn tr−êng => biÕn d¹ng øng dông: §Çu dß thu ph¸t siªu ©m λ c ~ U,f d = = d 2 2f 6 6 c 5.10 ( mm / s) 10 f= = ~ 2,5. Hz 2d 2d ( mm) d
685803

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm