Xem mẫu

bµ i 7

kiÓm tra bµi cò

Nêu tính chất ảnh của một vật tạo bởi
gương phẳng.
Trả lời:
 Là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn.
 Ảnh lớn bằng vật.
 Khoảng cách từ ảnh đến gương bằng
khoảng cách từ vật đến gương.

tiÕt 8 - bµi 7

GƯƠNG CẦU LỒI
I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi:
1.Quan sát:

C1

Hãy quan sát ảnh của vật tạo bởi
gương cầu lồi ở hình 7.1 và cho
nhận xét: Ảnh cã phải là ảnh ảo
không?
Vì sao ?
2. Ảnh lớn hay nhỏ hơn vật ?

Hình
7.1

GƯƠNG CẦU LỒI
I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi:
1.Quan sát:

C
1

1. Ảnh ảo, vì không hứng được
trên màn chắn.
2. Ảnh nhỏ hơn vật.
Hình
7.1

nguon tai.lieu . vn