Xem mẫu

1

CÂU HỎI
Viết công thức tính công cơ học?
Cho biết tên và đơn vị các đại lượng có trong
công thức?
ĐÁP ÁN
- Công thức tính công cơ học là: A = F.s
- Trong đó: + F: là lực tác dụng vào vật ( N)
+ s: là quãng đường vật dịch
chuyển (m)
+ A: là công của lực F (J)

2

Tiết 16. Bài 14: ĐINH LUÂT VỀ CÔNG
I- THÍ NGHIỆM:
Câu hỏi: Nêu mục đích của thí nghiệm trong hình 14.7?

Tiết 16. Bài 14: ĐINH LUÂT VỀ CÔNG

Nêu các dụng cụ của thí nghiệm?