Xem mẫu

BÀI 17
SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN
CƠ NĂNG
Thực hiện: Nguyễn Thị Kim Loan
1

KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1. Kể tên các dạng cơ năng?
Thế năng hấp dẫn là gì? Tìm ví dụ?
Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào yếu tố nào?
Câu 2. Khi nào vật có động năng? Tìm ví dụ?
Động năng của vật phụ thuộc và những yếu tố nào?

Trắc nghiệm:

Sai rồi..!
Phát biểu nào sau đây không đúng?
A.Động năng là cơ năng của vật có được do đang chuyển động.
B.Động năng của vật không thay đổi khi vật chuyển động đều.
C.Vật có động năng có khả năng sinh công.
D.Động năng của vật chỉ phụ thuộc vận tốc, không phụ thuộc
khối lượng của vật.

Sai rồi..!

Đúng
rồi!

Sai rồi..!

BÀI 17
SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG

A

I. Sự chuyển hoá của các dạng cơ năng:
1. Thí nghiệm 1: Quả bóng rơi

C1:
Trong thời gian quả bóng rơi, độ
giảm
cao của quả bóng……………
dần,
tăng dần.
vận tốc của quả bóng………

C2:
giảm dần,
Thế năng của quả bóng ……….
tăng
còn động năng của nó…………
B

C3:

tăng
Trong thời gian nảy lên, độ cao của quả bóng………….dần,
giảm
vận tốc của nó……………dần.
Như vậy, thế năng của quả
tăng
giảm
bóng ………….dần,
động năng của nó…………….dần.

C4

A
Quả bóng có thế năng lớn nhất khi ở vị trí ……và
có thế năng
B
nhỏ nhất khi ở vị trí…...
B có động năng
Quả bóng có động năng lớn nhất khi ở vị trí …..và
A
nhỏ nhất khi ở vị trí…….

nguon tai.lieu . vn