Xem mẫu

CHƯƠNG XVII MÔ HÌNH ĐỐI TƯỢNG I. MÔ HÌNH DOM ((Document Object Model) 1. Đối tượng – Mô hình đối tượng: Mỗi thành phần trên trang web được xem như một đối tượng, Tất cả các đối tượng trong Javascript được tổ chức phân cấp dạng hình cây gọi là mô hình DOM (Document Object Model), Ở mức trên cùng là đối tượng window biểu thị cho khung hay cửa sổ của trình duyệt, các phần tử còn lại là đối tượng con của window Để truy xuất đến một đối tượng trong IE và thay đổi dữ liệu cho chính phần tử đó dùng thuộc tính ID , tất cả các đối tượng trên trang đều có một ID duy nhất. window document event frame history location navigator screen document form Reset submit button check box select hidden password text radio textarea anchor image applet layer class link element plug­in embed style ID tag 2. Mục đích của mô hình DOM: Để định nghĩa 1 tổ chức phân cấp thể hiện các phần của 1 hồ sơ web. Cho phép thay đổi cấu trúc đó thông qua việc thêm bớt nội dung Cung cấp cách thức quan sát, thao tác các đặc tính của nội dung trên trang web Cung cấp thông tin về cách tương tác giữa các mục trên trang web với người dùng Nó cho phép thông báo các sự kiện gây ra do chuột và bàn phím Muốn truy cập vào 1 đối tượng thì phải truy cập vào đối tượng chứa nó trước, dùng dấu chấm (.) để phân cách giữa các đối tượng. Tuy nhiên ta có thể bỏ qua đối tượng window nếu đang thao tác trên cửa sổ hiện hành Ví dụ: window.location Ngoài các đối tượng do chương trình xây dựng sẳn, có thể tạo thêm những đối tượng mới cần thiết cho nhu cầu sử dụng. Mỗi đối tượng đều có các thuộc tính, phương thức và sự kiện của nó. ... - tailieumienphi.vn