Xem mẫu

CHƯƠNG XVII(tt) MÔ HÌNH ĐỐI TƯỢNG I. Đối tượng form Form là một thành phần dùng để thu thập dữ liệu, thông tin từ người dùng. Mỗi phần tử trong form là một đối tượng trong DOM. Do đó mỗi phần tử trên form cũng có những sự kiện và phương thức của nó 1. Các sự kiện của các phần tử trên form . Phần tử Tên sự kiện Button Checkbox Form Textbox Radio onClick onClick OnSubmit, onReset OnBlur,OnChange,OnFocus,Onselect OnClick Reset button OnClick Dropdown menu OnBlur,onChange,onFocus,onSelect Submit button OnClick Textarea OnBlur,OnChange,OnFocus,Onselect 2. Thuộc tính của form T/tính Action Length Name Method elements Mô tả Trả về đường dẫn (URL) đến tập tin xử lý của form thứ i Trả về số form trên trang web Hoặc trả về số phần tử trên form thứ i Trả về giá trị tên của form thứ i Các định phương thức của form thứ i mảng element chứa các phần tử trên Ví dụ Document.forms[i].action Countform=document.forms.length Countfield=document.forms[i].length Nameform=document.forms[i].name Methodform=document.forms[i].method document.forms[i].elements[j].value Ví dụ: ... - tailieumienphi.vn