Xem mẫu

  1. Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt Ch−¬ng 9 T¹o khu©n MÉu Ch−¬ng nµy sÏ tr×nh bµy c¸ch t¹o khu©n mÉu bao gåm lâi, hßm khu©n. 9.1. T¹o mÉu lâi Më mét Sketch t¹o mét b¶n ph¸c th¶o cã kÝch th−íc nh− ë h×nh 9.1 H×nh 9.1 Sau ®ã kÝch ho¹t lÖnh Extruded Boss/Base, ®Æt c¸c thuéc tÝnh nh− ë h×nh 9.2 H×nh 9.2 Trªn mÆt bªn më mét Sketch vµ vÏ mét ®−êng trßn, sau ®ã Extruded Boss/Base nh− h×nh 9.3 d−íi ®©y. H×nh 9.3 97 NguyÔn Hång Th¸i
  2. Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt Trªn mÆt trô võa kÐo ë h×nh 9.3 më mét Sketch vÏ mét ®−êng trßn sau ®ã Extruded Boss/Base nh− ë h×nh 9.4. H×nh 9.4 Trë vÒ mÆt bªn cña h×nh 9.2 vÏ h×nh ch÷ nhËt sau ®ã Extruded Boss/Base nh− ë h×nh 9.5. H×nh 9.5 KÝch ho¹t lÖnh Mirror Feature trªn c©y th− môc Part ë bªn tr¸i mµn h×nh chän Boss-Extrude 2, Boss-Extrude 3, Boss-Extrude 6 ®Ó lµm c¸c ®èi t−îng lÊy ®èi xøng, sau ®ã chän mÆt ®èi xøng lµ mÆt Front h×nh 9.6 d−íi ®©y sÏ minh häa. H×nh 9.6 98 NguyÔn Hång Th¸i
  3. Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt T¹o èng dãt trªn mÆt bªn cña trô trßn vÏ mét ®−êng trßn sau ®ã Extruded Boss/Base nh− ë h×nh 9.7. t−¬ng tù nh− vËy t¹o c¸c èng rãt vµ ®Ëu ngãt ë h×nh 9.8. H×nh 9.7 H×nh 9.8 9.2.T¹o hßm khu©n T¹o hßm khu©n lµ khèi lËp ph−¬ng cã kÝch th−íc nh− ë h×nh 9.10 H×nh 9.10 99 NguyÔn Hång Th¸i
  4. Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt 9.3. Qu¸ tr×nh t¹o hßm khu©n B−íc 1: Më mét Assembly sau ®ã më cïng lóc c¸c chi tiÕt khu©n vµ lâi trªn ®©y. B−íc 2: HiÓn thÞ c¸c b¶n vÏ trªn mµn h×nh chän Window\ Tile Horizontally \hoÆc Tile Vertically ®Ó c¸c cöa sæ hiÖn theo chiÒu ngang hay däc lóc nµy c¶ ba cöa sæ ®−îc hiÖn ra nh− minh häa h×nh 9.11 d−íi ®©y. H×nh 9.11 B−íc 4: Dïng chuét g¾p c¸c chi tiÕt vá hép vµ lâi sang b¶n vÏ Assembly hoÆc g¾p c¸c chi tiÕt tõ c¸c Part trªn c©y th− môc qu¶n lý b¶n vÏ Part ta cã h×nh9.12. 100 NguyÔn Hång Th¸i H×nh 9.12
  5. Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt B−íc 5: Lµm trong vá khu©n kÝch chuét vµo Part 43 (tªn cña chi tiÕt vá khu©n) trªn c©y th− môc kÝch chuét ph¶i menu phô hiÖn ra chän Component Properties \ color\ Advanced h×nh 9.13 sÏ minh häa khi ®ã menu Advanced Properties hiÖn ra trªn ®ã kÐo c¸c thanh tr−ît tõ vÞ trÝ mÆc ®Þnh vÒ tr¹ng th¸i nh− h×nh 9.14 (ý nghÜa cña c¸c thanh tr−ît sÏ ®−îc gi¶i thÝch ë cuèi ch−¬ng) khi ®ã ta ®−îc h×nh 9.15. H×nh 9.13 H×nh 9.14 H×nh 9.15 101 NguyÔn Hång Th¸i
  6. Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt B−íc 6: GÐp khu©n + KÝch ho¹t lÖnh Mate ®Ó ®Æt mÆt trªn cña èng dãt trïng víi mÆt trªn cña khu©n vµ ®Æt mÆt right cña khu©n trïng víi mÆt khu©n cña lâi, mÆt Top cña khu©n trïng víi mÆt Top cña lâi. H×nh 9.16 sÏ minh häa lÖnh trªn. Trªn menu cña lÖnh Mate kÝch ho¹t vµo selections chän mÆt trªn cña èng dãt vµ mÆt trªn cña khu©n ®Æt kho¶ng c¸ch b»ng 0 kÝch Ok ®Ó gÐp hai mÆt nµy trïng víi nhau t−¬ng tù còng ghÐp mÆt Right, Top cña lâi vµ Right , Top cña vá hép trïng víi nhau. H×nh 9.16 H×nh 9.17 H×nh 9.17 m« lµ kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c thao t¸c trªn. B−íc 7: T¹o lßng khu©n tõ lâi + KÝch chuét chän vá hép sau ®ã kÝch ho¹t lÖnh Edit part khi ®ã trªn c©y th− môc qu¶n lý còng nh− chi tiÕt Part vá ®Òu cã mµu hång. 102 NguyÔn Hång Th¸i
  7. Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt + KÝch chuét chän chi tiÕt lâi trªn c©y qu¶n lý th− môc (Feature Manager Design tree) sau ®ã chän lÑnh Cavity ®Ó t¹o kho¶ng rçng theo lâi mÉu. Khi hép tho¹i Cavity xuÊt hiÖn trªn ®ã ta ®Ó nguyªn c¸c mÆc ®Þnh kÝch Ok ®Ó hoµn thµnh qu¸ tr×nh t¹o khu©n ®Ó t¾t qu¸ tr×nh hiÖu chØnh, ta kÝch vµo lÖnh Edit Part ®Ó t¾t chÕ ®é hiÖu chØnh. H×nh 9.18 hép tho¹i Cavity. H×nh 9.18 Sau khi kÕt thóc muèn xem h×nh rçng bªn trong ta ®Æt chÕ ®é Hidden in Gray ®Ó xem c¸c l−íi c¾t bªn trong. B−íc 8: T¹o mÆt ph©n khu©n. KÝch chuét chän m«t mÆt trªn cña khu©n më mét Sketch sau ®ã chän mét c¹nh gi÷a mÆt chän lµm mÆt ph©n khu©n sau khi chän th× kÝch ho¹t lÖnh Convert Entities nh− vËy sÏ t¹o ra mét ®−êng th¼ng ®Ó cã thÓ dïng lÖnh Extruded cut chia thµnh hai phÇn khu©n kh¸c nhau. B−íc 9: §Ó chia thµnh hai phÇn khu©n kh¸c nhau ta ph¶i söa phÇn ®−êng th¼ng sao cho ®−êng th¼ng ®ã v−ît ra khái phÇn khu©n. H×nh 9.20 sÏ minh häa c¸c thao t¸c trªn. H×nh 8.20 103 NguyÔn Hång Th¸i
  8. Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt Sau khi c¾t ta cã hai phÇn khu©n d−íi h×nh 8.21 vµ khu©n trªn h×nh 8.22 H×nh 8.21 H×nh 8.22 H×nh 8.23 Khi ®Ó khu©n trªn ë d¹ng nÐt khuÊt Chó ý : Trong ch−¬ng nµy ta cÇn chó ý tíi lÖnh sau: 1) LÖnh Cavity: LÖnh nµy dïng ®Ó t¹o c¸c chi tiÕt rçng tõ c¸c khèi 3D chó ý chi tiÕt ®Ó t¹o rçng lµ c¸c h×nh khèi bªn trong. 2) §Ó lµm trong c¸c chi tiÕt ta cÇn quan t©m tíi c¸c hiÖu chØnh sau ë héi tho¹i Advanced Properties • H×nh 8.24 a, tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ ®Òu ®Æt ë gi¸ trÞ mÆc ®Þnh. 104 NguyÔn Hång Th¸i
  9. Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt • H×nh 8.24 b, Diffuse: Thanh tr−ît ®Æt ë gi÷a cña thanh Diffuse (MÆc ®Þnh ®Æt ë vÞ trÝ Maximum). • H×nh 8.24 c, Ambient: Thanh tr−ît ë vÞ trÝ min cña thanh Ambient ( MÆc ®Þnh ®Æt ë vÞ trÝ Maximum). • H×nh 8.24 d, Shininess: Thanh tr−ît ë vÞ trÝ Maximum cña thanh Shininess ( MÆc ®Þnh ®Æt ë vÞ trÝ 1/3 Maximum). • H×nh 8.24 e, Transparecy:Thanh tr−ît ë vÞ trÝ gi÷a cña thanh Transparecy ( MÆc ®Þnh ®Æt ë vÞ trÝ 1/3 Maximum). • H×nh 8.24 f, Emission : Thanh tr−ît ë vÞ trÝ Maximum ( MÆc ®Þnh ë Minimum) a) b) c) d) e) f) H×nh 8.24 105 NguyÔn Hång Th¸i
nguon tai.lieu . vn