Xem mẫu

  1. 1.2. Ñöôøng daâ y truyeàn taûi trung gian Heä thoáng truyeàn taûi trung gian laø phaàn cuûa maïng ñieän phaân phoái, truyeàn taûi naêng löôïng töø traïm trung gian ñeán traïm phaân phoái baèng daây daãn treân khoâng hay caùp ngaàm. Maïng truyeàn taûi trung gian goàm : Maïng hình tia Maïng maïch voøng Maïng löôùi 7 Tröôø n g ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
  2. 1.1. Ñöôøng daây truyeà n taûi trung gian a. Maïng hình tia Öu ñieåm Ñôn giaûn Chi phí thaáp Nhöôïc ñieåm Tính caáp ñieän lieân tuïc khoâng cao Hình 1.2. Maïng truyeàn taûi trung gian hình tia. 8 Tröôø n g ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
  3. 1.1 Ñöôøng daây truyeà n taûi trung gian b. Maïng hình tia caûi tieán Cho pheùp phuïc hoài söï coá nhanh N .O MC Ñoù n g caé t lieân ñoä ng N .O Hình 1.3. Sô ñoà maïng truyeàn taûi trung gian hình tia caûi tieán. 9 Tröôø n g ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
  4. 1.1 Ñöôøng daây truyeà n taûi trung gian c. Maïng maïch voøng Öu ñieåm Tính caáp ñieän lieân tuïc cao Ñoä tin caäy cao Nhöôïc ñieåm Chi phí cao Hình 1.4. Sô ñoà maïng truyeàn taûi trung gian maïch voøng. 10 Tröôø n g ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
  5. 1.1 Ñöôøng daây truyeà n taûi trung gian d. Maïng daïng löôùi Hình 1.5. Sô ñoà maïng truyeàn taûi trung gian daïng löôùi. 11 Tröôø n g ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
nguon tai.lieu . vn