Xem mẫu

 1. SIÊU ÂM ĐÁNH GIÁ  CƠ QUAN VÙNG  CHẬU NỮ BS ĐỖ DANH TOÀN
 2. MỞ ĐẦU  Tử cung là một trong những cơ quan năng  động nhất của cơ thể:    ­ thay đổi kích thước, hình dạng theo tình  trạng kích thích tố   ­ nội mạc thay đổi theo chu kỳ   ­ tăng tần số, biên độ co thắt cơ tử cung  trong giai đoạn rụng trứng   ­ thay đổi trong thai kỳ
 3. SIÊU ÂM QUA ĐƯỜNG BỤNG  Điều kiện thực hiện:         Bàng quang đầy, phủ tới đáy            tử cung         
 4. SIÊU ÂM QUA ÂM ĐẠO  Chỉ định: ­Bệnh nhân không thể nhịn tiểu ­Bệnh nhân mập ­Tử cung gập sau ­ Các khối u nằm sâu phía sau khung chậu ­ Đánh giá chi tiết các phần bệnh lý  Đầu dò  6 ­ 7.5 MHz
 5. ĐẦU DÒ BỤNG               ĐẦU DÒ ÂM ĐẠO
 6. CÁC MẶT CẮT  Mặt cắt dọc trên xương mu   Mặt cắt ngang   Mặt cắt trán 
 7. CÁC LỚP CƠ VÙNG CHẬU  Cần nhận diện để tránh chẩn đoán  lầm với: – ­ buồng trứng – ­ khối tụ dịch – ­ các khối u.  – Yếu tố giúp ích cho sự chẩn đoán các  khối cơ là sự đối xứng qua trục giữa  của cơ thể
 8. CÁC LỚP CƠ VÙNG CHẬU .Cô thaét löng chaäu: naèm ngoaøi caùc  maïch maùu chaäu ngoaøi .Cô naâng haäu moân: hình voõng khaûo  saùt ôû maët caét ngang treân xöông mu .Cô thaùp: hình tam giaùc naèm saâu phía  döôùi vaø ôû maët sau
 9. CÁC MẠCH MÁU .Ñoäng maïch & tónh maïch chaäu  chung, chaäu trong vaø chaäu ngoaøi  ñöôïc coi laø ñieåm moác ñeå ñònh vò  trí hai buoàng tröùng .Maïch maùu töû cung coù theå thaáy  ñöôïc ôû phaàn phaân nhaùnh vaøo töû  cung
 10. BÀNG QUANG  Ở mặt cắt dọc: có hình tam giác  Ở mặt cắt ngang: có hình bầu dục hoặc   chữ nhật tùy theo khối lượng nước tiểu.   Thành bàng quang bình thường đều, mịn  và có bề dầy 
 11. CÁC QUAI RUỘT  Ở phần đại tràng sigma, đôi khi  các quai ruột chứa đầy dịch dễ  gây chẩn đoán lầm với các khối u. 
nguon tai.lieu . vn