Xem mẫu

 1. Chương 2 DỰ BÁO NHU CẦU SẢN PHẨM
 2. I. Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i 1.1. Kh¸i niÖm dù b¸o Dù b¸o lµ khoa häc vµ nghÖ thuËt tiªn ®o¸n những sù viÖc sÏ xảy ra trong t­¬ng lai.
 3. I. Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i 1.2. C¸c lo¹i dù b¸o a. Căn cø vµo thêi gian o Dù b¸o ng¾n h¹n: Khoảng thêi gian dù b¸o ng¾n h¹n th­êng kh«ng qu¸ 3 th¸ng. o Dù b¸o trung h¹n: Khoảng thêi gian dù b¸o trung h¹n th­êng tõ 3 th¸ng ®Õn 3 năm. o Dù b¸o dµi h¹n: thêi gian dù b¸o tõ 3 năm trë lªn.
 4. I. Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i 1.2. C¸c lo¹i dù b¸o b. Căn cø vµo néi dung c«ng viÖc cÇn dù b¸o • Dù b¸o kinh tÕ: do c¸c c¬ quan nghiªn cøu, c¬ quan dÞch vô th«ng tin, c¸c bé phËn t­ vÊn kinh tÕ cña Nhµ n­íc thùc hiÖn. • Dù b¸o kü thuËt vµ c«ng nghÖ: ®Ò cËp ®Õn møc ®é ph¸t triÓn khoa häc, kü thuËt, c«ng nghÖ trong t­¬ng lai. • Dù b¸o nhu cÇu: Thùc chÊt cña dù b¸o nhu cÇu lµ tiªn ®o¸n vÒ doanh sè b¸n ra cña doanh nghiÖp.
 5. II. C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn dù b¸o nhu cÇu 2.1. C¸c nh©n tè chñ quan • ChÊt l­îng thiÕt kÕ • C¸ch thøc phôc vô kh¸ch hµng • ChÊt l­îng sản phÈm • Gi¸ b¸n.
 6. II. C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn dù b¸o nhu cÇu 2.2. C¸c nh©n tè kh¸ch quan § Nh©n tè thÞ tr­êng o Cảm tình cña ng­êi tiªu dïng o Quy m« d©n c­ o Sù c¹nh tranh o C¸c nh©n tè ngÉu nhiªn. § Nh©n tè m«i tr­êng kinh tÕ o LuËt ph¸p o Thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ o Chu kú kinh doanh.
 7. III. t¸c ®éng cña chu kú sèng cña sản phÈm ®èi víi dù b¸o Doanh sè ChÝn muåi Ph¸t triÓn Giíi thiÖu Suy tµn Thêi gian
 8. IV. c¸c ph­¬ng ph¸p dù b¸o nhu cÇu 4.1. Ph­¬ng ph¸p dù b¸o ®Þnh tÝnh o LÊy ý kiÕn cña ban ®iÒu hµnh o LÊy ý kiÕn hçn hîp cña lùc l­îng b¸n hµng o LÊy ý kiÕn ng­êi tiªu dïng o Ph­¬ng ph¸p Delphi
 9. IV. c¸c ph­¬ng ph¸p dù b¸o nhu cÇu 4.2. Ph­¬ng ph¸p dù b¸o ®Þnh l­îng C¸c b­íc tiÕn hµnh dù b¸o ®Þnh l­îng: o X¸c ®Þnh môc tiªu cña dù b¸o o Chän lùa c¸c lo¹i sản phÈm cÇn dù b¸o o X¸c ®Þnh ®é dµi thêi gian dù b¸o o Chän m« hình dù b¸o o Thu thËp c¸c sè liÖu cÇn thiÕt o Phª chuÈn m« hình dù b¸o o TiÕn hµnh dù b¸o o ¸p dông kÕt quả dù b¸o.
 10. IV. c¸c ph­¬ng ph¸p dù b¸o nhu cÇu 4.2. Ph­¬ng ph¸p dù b¸o ®Þnh l­îng 4.2.1. Dù b¸o theo d·y sè thêi gian Nhu cÇu SP ®Ønh thêi vô ®­êng xu h­íng tuyÕn tÝnh ®­êng xu h­íng theo mïa Thời gian
 11. 4.2. Ph­¬ng ph¸p dù b¸o ®Þnh l­îng 4.2.1. Dù b¸o theo d·y sè thêi gian 4.2.1.1. Ph­¬ng ph¸p bình qu©n di ®éng y1 + y 2 + y3 YI = 3 y 2 + y3 + y 4 YII = 3
 12. 4.2.1. Dù b¸o theo d·y sè thêi gian 4.2.1.1. Ph­¬ng ph¸p bình qu©n di ®éng VÝ dô 2.1: Cöa hµng A cã sè liÖu vÒ l­îng ¸o s¬ mi b¸n ra trong 6 th¸ng qua nh­ sau. H·y dïng ph­¬ng ph¸p bình qu©n di ®éng 3 th¸ng mét ®Ó dù b¸o nhu cÇu cho th¸ng thø 7. Th¸ng L­îng b¸n thùc tÕ Dù b¸o (chiÕc ¸o) (ChiÕc ¸o) 1 45 2 50 3 52 4 56 (45 + 50 + 52): 3 = 49 5 58 (50 + 52 + 56): 3 = 53 6 64 (52 + 56 + 58):3 = 55 7 (56 + 58 + 64): 3 = 59
 13. 4.2.1. Dù b¸o theo d·y sè thêi gian 4.2.1.2. Ph­¬ng ph¸p bình qu©n di ®éng cã träng sè Nhu cÇu tÝnh Nhu cÇu tÝnh ∑(Träng sè thêi kú n × Nhu cÇu thêi kú n) ∑(Träng sè thêi kú n × Nhu cÇu thêi kú n) theo sè b.qu©n theo sè b.qu©n = di ®éng cã träng di ®éng cã träng = ∑ c¸c träng sè ∑ c¸c träng sè sè sè
 14. 4.2.1. Dù b¸o theo d·y sè thêi gian 4.2.1.2. Ph­¬ng ph¸p bình qu©n di ®éng cã träng sè VÝ dô: Còng vÝ dô trªn, cöa hµng A quyÕt ®Þnh ¸p dông m« hình dù b¸o bình qu©n di ®éng 3 th¸ng cã träng sè cho th¸ng gần nhất là 0,5; hai tháng trước đây là 0,35; ba tháng trước đây là 0,15. Kết quả dự báo như sau: Th¸ng L­îng b¸n thùc Dù b¸o (chiÕc ¸o) tÕ (ChiÕc ¸o) 1 45 2 50 3 52 4 56 (45 × 0,15) + (50 × 0,35) + ( 52 × 0,50) = 50 5 58 (50 × 0.15) + (52 × 0,35) + (56 × 0,50) = 54 6 64 (52 × 0,15) + (56 × 0,35) + (58× 0,50) = 56 7 (56 × 0,15) + (58 × 0,35) + (64 × 0,50) = 61
 15. 4.2.1.3. Ph­¬ng ph¸p san b»ng sè mò a. Ph­¬ng ph¸p san b»ng sè mò giản ®¬n Ft = Ft-1 + α(A(t-1) - F(t-1)) Trong ®ã: F(t): Dù b¸o nhu cÇu giai ®o¹n t F(t-1): Dù b¸o nhu cÇu giai ®o¹n t - 1 A(t -1): sè liÖu vÒ nhu cÇu thùc tÕ ë giai ®o¹n t - 1 α: HÖ sè san b»ng (0 < α < 1)
 16. 4.2.1.3. Ph­¬ng ph¸p san b»ng sè mò a. Ph­¬ng ph¸p san b»ng sè mò giản ®¬n VÝ dô: VÉn ví dụ trên, b©y giê cöa hµng quyÕt ®Þnh dïng ph­¬ng ph¸p dù b¸o san b»ng sè mò giản ®¬n víi α = 0,6 vµ l­îng dù b¸o cña th¸ng 1 b»ng víi sè thùc tÕ cña th¸ng ®ã (45). L­îng b¸n thùc tÕ Th¸ng Dù b¸o (chiÕc ¸o) (ChiÕc ¸o) 1 45 45 2 50 45 + 0,6(45 - 45) = 45 3 52 45 + 0,6(50 - 45) = 48 4 56 48 + 0,6(52 - 48) = 50,4 = 50 5 58 50 + 0,6(56 - 50) = 53,6 = 54 6 64 54 + 0,6(58 - 54) = 56,4 = 56 7 56 + 0,6(64 - 56) = 60,8 = 61
 17. 4.2.1.3. Ph­¬ng ph¸p san b»ng sè mò a. Ph­¬ng ph¸p san b»ng sè mò giản ®¬n C¸ch chän hÖ sè α: dùa vµo ®é lÖch tuyÖt ®èi bình qu©n MAD (Mean Absolute Deviation) n ∑ A t − Ft MAD = i=1 n
 18. 4.2.1.3. Ph­¬ng ph¸p san b»ng sè mò a. Ph­¬ng ph¸p san b»ng sè mò giản ®¬n VÝ dô: Còng víi vÝ dô trªn, ®Ó lùa chän hÖ sè san b»ng α, chóng ta sÏ dù b¸o nhu cÇu ¸o s¬ mi víi gi¸ trÞ α = 0,6 vµ α = 0,9. L­îng b¸n Víi α = 0,6 Víi α = 0,9 Th¸ng thùc tÕ (ChiÕc ¸o) F AD F AD 1 45 45 0 45 0 2 50 45 5 45 5 3 52 48 4 50 2 4 56 50 6 52 4 5 58 54 4 56 2 6 64 56 8 58 6 Céng AD 27 19
 19. 4.2.1.3. Ph­¬ng ph¸p san b»ng sè mò a. Ph­¬ng ph¸p san b»ng sè mò giản ®¬n 27 MAD (α = 0,6) = = 4,5 6 19 MAD (α = 0,9) = = 3,2 6 VËy α = 0,9 cho kÕt quả dù b¸o chÝnh x¸c h¬n so víi α = 0,6. Do ®ã ta dïng α = 0,9 ®Ó dù b¸o cho th¸ng tiÕp theo. KÕt quả dù b¸o th¸ng 7 lµ: 58 + 0,9(64 - 58) = 63
 20. 4.2.1.3. Ph­¬ng ph¸p san b»ng sè mò b. San b»ng sè mò cã hiÖu chØnh xu h­íng B­íc 1: Sö dông c«ng thøc dù b¸o theo ph­¬ng ph¸p san b»ng sè mò giản ®¬n. B­íc 2: X¸c ®Þnh l­îng ®iÒu chØnh theo xu h­íng Tt = Tt-1 + β (Ft - Ft-1) Trong ®ã: Tt: L­îng ®iÒu chØnh theo xu h­íng thêi kú t Tt-1: L­îng ®iÒu chØnh theo xu h­íng thêi kú t-1 β: HÖ sè san b»ng xu h­íng mµ ta lùa chän (0 < β
nguon tai.lieu . vn