Xem mẫu

 1. QUAÛN TRÒ NGUOÀN CHÖÔNG 1: NHAÂN LÖÏC GIÔÙI THIEÄU KHAÙI QUAÙT QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC Muïc tieâu: Muïc tieâu: • Hieåu baûn chaát HRM, • Bieát nhöõng kieán thöùc, kyõ naêng HRM căn bản • Bieát caùc moâ hình HRM • Phaùt trieån khaû naêng phaân tích, giaûi quyeátcaùc • Bieát caùc trieát lyù HRM vaân ñeà thöïc tieãn HRM. • Bieát caùc thaùch thöùc HRM . PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 1 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 2 Caùc caùch tieáp caän cuûa quaûn trò con ngöôøi trong doanh nghieäp Quaûn trò nguoàn nhaân löïc laø heä thoáng caùc Quaûn trò nguoàn nhaân löïc trieát lyù, chính saùch vaø hoaït ñoäng chöùc Quaûn trò theo caùc moái naêng veà thu huùt, ñaøo taïo-phaùt trieån quan heä con ngöôøi vaø duy trì con ngöôøi cuûa moät toå chöùc nhaèm ñaït ñöôïc keát quaû toái öu cho caû toå Quaûn trò treân cô sôû khoa hoïc chöùc laãn nhaân vieân. Quaûn trò haønh chính nhaân vieân PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 3 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 4 Söï khaùc bieät giöõa quaûn trò nhaân söï vaø quaûn trò nguoàn nhaân löïc Cô cheá toå chöùc Kinh teá,xaõ hoäi Chính trò, luaät phaùp Quan ñieåm, trieát lyù veà nhaân vieân Muïc tieâu quan taâm haøng ñaàu cuûa doanh nghieäp Söù maïng, muïc tieâu Quan heä giöõa nhaân vieân vaø chuû doanh nghieäp cuûa doanh nghieäp Quaûn trò Cô sôû cuûa naêng suaát, chaát löôïng Vaên hoùa toå chöùc nguoàn nhaân löïc Quyeàn thieát laäp chính saùch, thuû tuïc caùn boä Ñònh höôùng hoaït ñoäng Coâng ngheä, töï nhieân Quaûn trò nguoàn nhaân löïc vaø caùc yeáu toá cuûa moâi tröôøng Moái quan heä giöõa chieán löôïc chính saùch QT con ngöôøi vôùi chieán löôïc, KINH TẾ TPsaùch kinh doanh PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC chính HCM 5 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 6 1
 2. Thu huùt nguoàn nhaân löïc Caùc moâ hình quaûn trò nguoàn nhaân löïc Luaät phaùp Muïc tieâu Taøi chính cuûa quaûn trò nguoàn Quaûn trò Duy trì Ñaøo taïo phaùt trieån nguoàn nhaân löïc nguoàn nhaân Nhaân vaên löïc nhaân löïc Khoa hoïc haønh vi Caùc yeáu toá thaønh phaàn PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 7 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 8 Trieát lyù thuyeát X Vai troø cuûa phoøng nhaân löïc Traùnh, giaûi quyeát Con ngöôøi khoâng thích laømvieäc traùnh maâu thuaãn Con ngöôøi khoâng muoán nhaän theâm traùch Kyõ naêng nhieäm bò chæ huy, eùp buoäc nhaân söï Con ngöôøi khoâng ñaùng tin caäy kieåm Tham gia xaây döïng tra, kieåm soùat CLKD Caùn boä chieán löôïc PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 9 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 10 Trieát lyù thuyeát Y Quaûn lyù theo thuyeát Z Con ngöôøi khoâng phaûi khoâng thích laøm vieäc  Cheá ñoä tuyeån duïng suoát ñôøi taïo ñieàu kieän khuyeán khích  Ñaøo taïo theo dieän roäng Con ngöôøi coù theå muoán nhaän theâm traùch  Kieåm tra maëc nhieân, töï quaûn  Ra quyeát ñònh taäp theå nhieäm taïo ñieàu kieän khuyeán khích  Traùch nhieäm taäp theå Con ngöôøi coù theå ñaùng tin caäy töï kieåm soaùt  Löông bình quaân, thaêng tieán theo thaâm nieân  Cheá ñoä coâng ñoøan xí nghieäp PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 11 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 12 2
 3. VAI TROØ CUÛA PHOØNG QTNNL THAÙCH THÖÙC CUÛA HRM MOÂI TRÖÔØNG BEÂN NGOAØI THIEÁT LAÄP CHÍNH SAÙCH THAY ÑOÅI; INTERNET; TOAØN CAÀU HOÙA LUAÄT PHAÙP; THIEÁU LAO ÑOÄNG LAØNH NGHEÀ THÖÏC HIEÄN CHÖÙC NAÊNG MOÂI TRÖÔØNG BEÂN TRONG NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH; CNKT; COÁ VAÁN VHTC; TAÙI CAÁU TRUÙC; NHOÙM CAÙ NHAÂN KIEÅM TRA ÑOÂN ÑOÁC PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 13 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 14 ÖU TIEÂN PHAÙT TRIEÅN HRM YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI GIAÙM ÑOÁC NGUOÀN NHAÂN LÖÏC QUAÛN TRÒ THAY ÑOÅI NAÊNG LÖÏC LAÕNH ÑAÏO AÙP DUÏNG CMTT HIEÅU BIEÁT KIEÁN THÖÙC KINH DOANH KYÕ NAÊNG QTNNL TÖ DUY CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN CHIEÁN LÖÔÏC KYÕ NAÊNG NHAÂN SÖÏ MOÂI TRÖÔØNG VAÊN HOÙA PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 15 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 16 HRM KPI HRM KPI • Tỷ lệ vắng mặt • Chỉ số hoàn vốn nguồn nhân lực (Human Capital ROI) [(Số ngày vắng trong tháng) ÷ (Số lượng nhân viên trung Doanh số − (phí hoạt động − [tổng chi phí lương+thưởng + bình trong tháng) × (Số ngáy làm việc)] × 100 phúc lợi +phụ cấp]) ÷ (tổng chi phí lương+thưởng + phụ • Chi phí tuyển dụng cấp+ phúc lợi) (Quảng cáo + phí dịch vụ LĐ + thưởng cho người giới • Giá trị gia tăng do nguồn nhân lực (Human Capital Value Added) thiệu + phí vận chuyển (ứng viên +Hội đồng TD) + phí Doanh số − (phí hoạt động − ([tổng chi phí lương+thưởng + di dời chỗ ở + thu nhập cho nguời tuyển dụng) ÷ Số phúc lợi +phụ cấp]) ÷ Tổng số nhân viên toàn thời gian lượng tuyển • Doanh số/ nhân viên • Chi phí y tế Doanh số ÷ Tổng số nhân viên toàn thời gian Tổng phí y tế÷ Tổng số nhân viên Thời gian đáp ứng nhu cầu tuyển dụng % Chi phí nhân sự ÷ Tổng chi phí hoạt động Tổng số ngày chờ đợi để tuyển được người ÷ Số lượng tuyển Figure 1–5 Figure 1–5 (cont’d) PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 17 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 18 3
 4. Effects CFOs Believe Human Capital HRM KPI Has on Business Outcomes • Tổng Chi phí đào tạo/ tổng số nhân viên • Chi phí nghỉ việc Chi phí thôi việc + chi phí tuyển người + tổn thất do vắng người + chi phí để người mới làm việc được • Tỷ lệ nghỉ việc [Số người nghỉ trong tháng ÷ số lượng nhân viê trung bình trong tháng] × 100 • Chi phí nguồn nhân lực trong năm/số lượng nhân viên trung bình năm Figure 1–5 (cont’d) Figure 1–6 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 19 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 20 Source: Steven H. Bates, “Business Partners,” HR Magazine, September 2003, p. 49 Noäi dung quaûn trò nguoàn nhaân löïc Vaên hoaù daân toäc • Moâ taû coâng vieäc Ñoäng löïc phaùt trieån • Cheá ñoä tuyeån duïng Quan heä caù nhaân - taäp theå Xung ñoät • Hoaït ñoäng ñaøo taïo, phaùt trieån Quan nieäm veà vò trí, chöùc töôùc trong xaõ hoäi • Traû löông Quan nieäm veà hoïc taäp • Ra quyeát ñònh, cheá ñoä traùch nhieäm • Coâng ñoaøn PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 21 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 22 Cô cheá kinh doanh Baøi hoïc kinh nghieäm: • Muïc tieâu haøng ñaàu cuûa doanh nghieäp Cô cheá kinh doanh phuø hôïp Quyeàn quaûn trò con ngöôøi thuoäc DN • Quan heä coå ñoâng vaø nhaø doanh nghieäp Nghieân cöùu nhöõng thay ñoåi vaø ñaùp öùng caùc • Yeáu toá lieân keát/ caïnh tranh nhu caàu hôïp lyù cuûa ngöôøi lao ñoäng. Chuù troïng coâng taùc ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc. • Quan heä giöõa Nhaø nöôùc vaø doanh nghieäp Toå chöùc goïn nheï.ï • Quan heä doanh nghieäp vaø nhaân vieân Xoùa boû cheá ñoä löông bình quaân, bao caáp. Naâng cao quyeàn löïc cho nhaân vieân. PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 23 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 24 4
 5. CHÖÔNG 2: Caûi toå QTNNL trong DNNN cuûa Trung quoác: Hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc Muïc tieâu: Kyù hôïp ñoàng traùch nhieäm Caûi toå cheá ñoä phaân phoái Hieåu vaø thieát keá quy trình hoïach ñònh Xaây döïng vaên hoùa toå chöùc môùi Bieát caùc bieän phaùp giaûi quyeát tình traïng thöøa/thieáu nhaân vieân PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 25 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 26 Xaùc ñònh nhu caàu tuyeån duïng Quy trình hoïach ñònh NNL Phaân tích xu höôùng 1. Phaân tích moâi tröôøng Phaân tích töông quan 2. Döï baùo coâng vieäc vaø nhu caàu nhaân söï Ñaùnh giaù cuûa chuyeân gia,Delphi 3. Phaân tích thöïc traïng 4. Phaân tích cung caàu/ñieàu chænh ISO 9001 5. Thieát laäp chính saùch Söû duïng maùy tính 6. Thieát laäp caùc chöông trình Kt = T /(Qt * Hi) 7. Thöïc hieän 8. Kieåm tra, ñaùnh giaù Kt = (Sm * Hca)/ N PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 27 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 28 Hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc Döï baùo/ phaân DöÏ baùo/xaùc ñònh nhu caàu nhaân löïc tích coângvieäc • Hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc laø quaù trình nghieân cöùu, Chính Thöïchieän Phaân tích m i oâ saùch -Thu huùt xaùc ñònh nhu caàu nguoàn nhaân löïc, ñöa ra caùc chính tröôøng, xaùcñònh -Ñaøo taïo vaø P.T. Kieåmtra, ñaùnh giaù m ctieâu, löïa uï saùch vaø thöïc hieän caùc chöông trình, hoaït ñoäng baûo choïnchieán löôïc Phaân tích hieän Phaân tíchcung -Traû coâng vaø tìnhhình traïng quaûn trò Keá kích thích thöïchieän caàu, khaû naêng ñaûm cho doanh nghieäp coù ñuû nguoàn nhaân löïc vôùi caùc nguoàn nhaân löïc ñieàu chænh hoaïch/ -Q heä lao uan chöông ñoäng phaåm chaát, kyõ naêng phuø hôïp ñeå thöïc hieän coâng vieäc trình coù naêng suaát, chaát löôïng vaø hieäu quaû cao. PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 29 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 30 5
 6. S ô ñ o àø 2 . 2 : M Ö ÙC Ñ O Ä P H O Á I H Ô ÏP C U ÛA Q U A ÛN T R Ò N G U O ÀN N H A Â N L Ö ÏC V Ô ÙI C H I E ÁN L Ö Ô ÏC K I N H D O A N H 1 2 C H I E ÁN L Ö Ô ÏC C H I E ÁN L Ö Ô ÏC A K IN H D O A N H Q U A ÛN T R Ò N G U O ÀN N / L Ö ÏC Nhu caàu nhaân vieân? 3 4 C H I E ÁN L Ö Ô ÏC C H I E ÁN L Ö Ô ÏC  Khoâùi löôïng coâng vieäc B K IN H D O A N H Q U A ÛN T R Ò N G U O ÀN N / L Ö ÏC  Trình ñoä trang bò kyõ thuaät vaø khaû naêng thay ñoåi  Chaát löôïng nhaân vieân; Tyû leä nghæ vieäc 5 C 6 C H I E ÁN L Ö Ô ÏC C H I E Á N L Ö Ô ÏC K IN H D O A N H Q U A ÛN T R Ò N G U O ÀN N / L Ö ÏC  Yeâu caàu naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, dòch vuï 7 8  Khaû naêng taøi chính cuûa doanh nghieäp C H I E ÁN L Ö Ô ÏC C H I E ÁN L Ö Ô ÏC K IN H D Q U A ÛN T R Ò DO A N H  Söï thay ñoåi veàâ toå chöùc haønh chính N G U O ÀN N / L Ö ÏC 10 9 C H I E ÁN L Ö Ô ÏC  Cô caáu ngaønh ngheà, kyõ naêng C H I E ÁN L Ö Ô ÏC E Q U A ÛN T R Ò K IN H D O A N H N G U O ÀN N / L Ö ÏC  Thi tröôøng lao ñoäng PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 31 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 32 Ví duï döï baùo cung lao ñoäng vaø nhu caàu Xaùc ñònh nhu caàu tuyeån duïng tuyeån môùi taïi khaùch saïn Chain Phaân tích Cung So saùnh cung caàu. A B C D E F Ñaùnh giaù cuûa chuyeân gia % nghi # of Proj. Emp. Proj. Labor Proj. Present Turnover Left by Demand New Hires Phaân tích xu höôùng Key Positions Emp. by 2005 2005 in 2005 in 2005 General Manager 38 25 10 15 32 17 Phaân tích töông quan Resident Manager Food/Beverage Dir. 47 77 9 23 7 11 2 12 12 29 10 17 Controller 85 25 21 4 32 28 ISO 9001 Asst. Controller 66 14 9 5 18 13 Chief Engineer 81 24 16 8 31 23 Director of Sales 34 25 9 16 32 16 Söû duïng maùy tính Sales Manager 68 45 30 15 58 43 Convention Mgr. 90 14 13 1 18 17 Catering Director 74 19 14 5 24 19 Kt = T /(Qt * Hi) Banquet Manager 60 19 12 7 24 17 Personnel Director 43 15 6 9 19 10 Restaurant Mgr. 89 49 44 5 63 58 Kt = (Sm * Hca)/ N Executive Chef 70 24 17 7 31 24 Sous Chef 92 24 22 2 31 29 Exec. Housekeeper 63 25 16 9 32 23 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 33 Total PGS.TS. TRAN KIM DUNG 379 HỌC KINH TẾ TP HCM 122 ĐẠI 257 486 364 34 Hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc Hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc Caàu saûn phaåm Naêng suaát Thò tröôøng LÑ Thò tröôøng LÑ Caàu saûn phaåm Naêng suaát Thò tröôøng LÑ Thò tröôøng LÑ Noäi boä Beân ngoaøi Noäi boä Beân ngoaøi Caàu LÑ Cung LÑ Caàu LÑ Cung LÑ 1. Caàu vöôït cung 1. Cung vöôït caàu •Ñaøo taïo, taùi ñaøo taïo •Bieåu ñoà thuyeân chuyeån Giaûm löông •Cho thoâi vieäc •Ñeà baït noäi boä •Veä tinh Giaûm giôø laøm •Chia seû coâng vieäc •Tuyeån töø beân ngoaøi •Ngoaøi giôø Nghæ höu sôùm 2. •Söû duïng LÑ khoâng •thöôøng xuyeân 2. Cung caân baèng caàu Thay theá Thuyeân chuyeån noäi boä, boá trí laïi PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 35 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 36 © 2001 by Prentice Hall © 2001 by Prentice Hall 6
 7. Nguyeân taéc thöïc hieän tinh giaûn Quy trình thöïc hieän bieân cheá tinh giaûn bieân cheá  Xaùc ñònh caùc chöùc danh caán thieát  Giaûm nhaân vieân, khoâng giaûm coâng vieäc  Xaây döïng baûn moâ taû coâng vieäc, tieâu  Chuù troïng hieäu quaû cuûa toå chöùc chuaån nghieäp vuï nhaân vieân Coâng baèng, khaùch quan  Phaân loaïi nhaân vieân, xaùc ñònh ai laø ngöôøi phuø hôïp nhaát cho töøng chöùc danh  Quan taâm caû ngöôøi ra ñi vaø ngöôøi ôû laïi  Aùp duïng chính saùch tinh giaûn coù phaân bieät PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 37 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 38 CHÖÔNG 3: PHAÂN TÍCH COÂNG VIEÄC Phaân tích doøng coâng vieäc Sinh vieân coù theå: • Hieåu ñöôïc vai troø, khaùi nieäm PTCV Quaù trình kieåm tra,xem xeùt xem caùc coâng • Bieát quy trình vaø caùch thöùc thöïc hieän PTCV vieäc ñaõ ñöôïc taïo ra hoaëc taïo theâm giaù trò trong quaù trình kinh doanh nhö theá naøo PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 39 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 40 Taùi laäp quaù trình kinh doanh Thieát keá coâng vieäc o Ñôn giaûn hoaù coâng vieäc • Suy nghó laïi caên baûn vaø taùi thieát laäp taän o Laøm giaøu noäi dung coâng vieäc goác quaù trình kinh doanh ñeå ñaït ñöôïc söï o Luaân phieân thay ñoåi coâng vieäc caûi thieän vöôït baäc ñoái vôùi caùc chæ tieâu coát yeáu vaø vaø coù tính nhaát thôøi nhö giaù caû, o Ña daïng hoùa coâng vieäc chaát löôïng, söï phuïc vuï nhanh choùng. o Döïa theo nhoùm PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 41 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 42 7
 8. Caùc Quyeát Ñònh Khi Thieát Keá Coâng Vieäc Doøng coâng vieäc AI VIEÄC ÔÛ ÑAÂU KHI NAØO TAÏI SAO CAÙCH • Hieäu quaû Vs GÌ NAØO • Ñoåi môùi Khaû naêng Caùc Vò trí Thôøi gian Muïc tieâu Phöông • Kieåm soaùt Vs lao ñoäng chaân tay nhieäm vuï seõ ñòa lyù cuûa toå vaø thôøi ñieåm coâng vieäc cuûa toå chöùc; phaùp thöïc • Linh hoaït vaø trí oùc ñöôïc chöùc; vò trong muïc tieâu vaø hieän vaø cuûa nhaân thöïc trí nôi doøng ñoäng löïc cuûa ñoäng • Moâ taû coângvieäc roõ raøng Vs löïc hieän laøm vieäc coâng vieäc coâng nhaân löïc • Nhoùm coâng vieäc • Hoaïch ñònh chi tieát Vs Caáu truùc • Haàu nhö 0 hoaïch ñònh coâng vieäc cô baûn PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 43 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 44 Ñònh bieân nhaân söï • Lieät keâ chöùc naêng, nhieäm vuï chuû yeáu • Xaùc ñònh nhieäm vuï, chöùc naêng cho moãi boä phaän • Xaùc ñònh hao phí thôøi gian thöïc hieän PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 45 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 46 Baûn moâ taû coâng vieäc  Nhaän dieän coâng vieäc Phaân tích coâng vieäc  Toùm taét coâng vieäc  Caùc moái quan heä Baûn moâ taû coâng vieäc Baûn tieâu chuaån nhaân vieân  Chöùc naêng, traùch nhieäm Tuyeån duïng Ñaøo taïo Ñaùnh giaù Traû löông, thöôûng  Quyeàn haïn  Tieâu chuaån maãu  Ñieàu kieän laøm vieäc PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 47 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 48 8
 9. Tieâu chuaån nghieäp vuï nhaân vieân Thu thaäp thoâng tin PTCV Trình ñoä vaên hoùa, chuyeân moân Phoûng vaán Ngoaïi ngöõ, Baûn caâu hoûi Vi tính Kinh nghieäm Quan saùt Caùc phaåm chaát caù nhaân Ñaëc ñieåm caù nhaân PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 49 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 50 SOÁ LAÀN BAÁM GIÔØ TOÁI THIEÅU . Ktc Möùc ñoä chính xaùc (%) Heä soá oån ñònh cuûa daõy soá baám giôø 95 90 85 80 Thöïc hieän treân Tay + maùy Thuû coâng 1.2 10 7 5 4 maùy 1.5 17 10 7 5 Saûn xuaát khoái 1.2 1.5 2 1.7 25 12 9 6 Haøng loaït lôùn 1.2 1.8 2.3 2.0 30 14 11 7 Haøng loaït vöøa 1.2 2 2.5 2.5 40 16 13 8 Haøng loaït nhoû 1.3 2 3 2.7 45 18 15 9 3.0 50 20 17 10 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 51 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 52 CHÖÔNG 4: Tuyeån duïng Tuyeån duïng Muïc tieâu: • Mục tiêu: Thieát keá caùc chính saùch tuyeån duïng Tuyeån ñöôïc ñuùng Hieåu vaø thieát keá quy trình tuyeån duïng ngöôøi cho ñuùng Reøn luyeän kyõ naêng phoûng vaán vieäc, vaøo ñuùng thôøi Bieát caùch löïa choïn, toå chöùc baøi thi traéc ñieåm caàn thieát nghieäm Thieát keá maãu quaûng caùo tuyeån duïng PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 53 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 54 9
 10. Muïc tieâu: Khuynh höôùng tuyeån duïng hieän nay * Bieát caùch thieát laäp chieán löôïc, chính saùch Tinh giaûn bieân cheá, thu goïn ñoäi nguõ tuyeån duïng lao ñoäng chính thöùc * Bieát caùch thöïc hieän kyõ naêng tuyeån duïng: Nhu caàu saøng loïc vaø hoaït ñoäng cuûa • Saøng loïc hoà sô dòch vuï lao ñoäng, head hunter taêng • Quaûng caùo, • Phoûng vaán Chuù troïng caùc kyõ naêng tuyeån duïng • Traéc nghieäm, thi hieän ñaïi Aùp löïc tuyeån duïng coù hieäu quaû cao PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 55 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 56 Xaùc ñònh nhu caàu tuyeån duïng Quy trình tuyeån duïng theo ISO 9001 Chuaån bò tuyeån duïng Thoâng baùo tuyeån duïng Caùc phoøng ban xaùc ñònh nhu caàu caàn Thu nhaän, nghieân cöùu hoà sô tuyeån Phoûng vaán sô boä Kieåm tra, traéc nghieäm Laäp baûn moâ taû coâng vieäc vaø tieâu chuaån Phoûng vaán saâu nghieäp vuï cho chöùc danh caàn tuyeån Xaùc minh, ñieàu tra Phoøng toå chöùc xem xeùt khaû naêng cung caáp Khaùm söùc khoûe Ra quyeát ñònh tuyeån duïng thöû töø trong noäi boä Thöû vieäc Toång hôïp nhu caàu tuyeån töø beân ngoaøi Boá trí coâng vieäc Trình giaùm ñoác kyù duyeät PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 57 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 58 Moâ hình tuyeån duïng Chính saùch tuyeån duïng Môû cöûa Nguoàn tuyeån duïng Thaønh trì Ñoäi banh Möùc ñoä chuyeân moân hoùa (tinh giaûn) (Tuyeån) Tieâu chuaån Doøng thu huùt Ñònh höôùng coâng vieäc/coâng ty Caâu laïc boä Hoïc vieän (Duy trì) (phaùt trieån) Thuû tuïc, quy trình tuyeån Caùc chính saùch hoã trôï Ñoùng cöûa Doøng phaân coâng boá trí Nhoùm Caù nhaân PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 59 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 60 10
 11. Yeâu caàu cuûa nhaø tuyeån duïng Tuyeån choïn nhaân vieân cho caùc nhieäm vuï quoác teá Trình ñoä hoïc vaán ñaøo taïo phuø hôïp Chuù troïng nhaïy caûm vaên hoùa Kyõ naêng,kinh nghieäm Thieát laäp hoäi ñoàng tuyeån choïn nhöõng ngöôøi Nhieät tình, ñam meâ coâng vieäc coâng taùc nöôùc ngoaøi Trung thöïc Yeâu caàu kinh nghieäm quoác teá Thoâng minh Môû roäng cô hoäi tuyeån ngöôøi sinh ôû nöôùc ngoaøi Tham voïng, yù chí quyeát taâm Tìm hieåu, ñaùnh giaù caùc thaønh vieân gia ñình Kieán thöùc hieåu bieát roäng öùng vieân PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 61 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 62 Caùch tieáp caän quaûn trò caùc chi Chuaån bò tuyeån duïng nhaùnh/ lieân doanh quoác teá Ethnocentric Toång hôïp nhu caàu tuyeån duïng cho töøng chöùc danh Thaønh laäp hoäi ñoàng tuyeån duïng Polycentric Nghieân cöùu caùc taøi lieäu lieân quan ñeán tuyeån duïng Thieát laäp/thöïc hieän chính saùch tuyeån duïng Regioncentric Geocentric PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 63 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 64 Caùc coâng cuï löïa choïn Hình thöùc thu huùt öùng vieân töø beân ngoaøi Thö giôùi thieäu Vaên phoøng dòch vuï lao ñoäng Maãu hoà sô xin vieäc Töï öùng vieân xin vieäc Kieåm tra naêng löïc Thö tay, giôùi thieäu Kieåm tra,traéc nghieäm veà caù tính, tính caùch Lieân heä vôùi caùc tröôøng, trung taâm ñaøo taïo Phoûng vaán Head hunter Tìm hieåu taïi nôi coâng taùc cuõ Quaûng caùo, yeát thò tröôùc coång Trung taâm ñaùnh giaù Thoâng baùo noäi boä Internet PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 65 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 66 11
 12. Yeâu caàu traùch nhieäm trong coâng vieäc Ñaùnh giaù chaát löôïng maãu quaûng caùo Phoái hôïp vieân- phaân phoái vaät tö Teân töïa ñeà haáp daãn Phoái hôïp vieäc cung caáp vaät tö cho caùc cô sôû theo keá hoaïch Yeâu caàu traùch nhieäm coâng vieäc Ñaûm baûo möùc haøng toàn kho haøng thaønh phaåm ñaùp öùng yeâu Tieâu chuaån öùng vieân caàu KH cuûa khaùch haøng theo chuaån möïc quoác teá Xaùc ñònh roõ ñoái töôïng caàn tuyeån Phaùt trieån maïng löôùi phaân phoái vaø giao haøng treân toaøn quoác Quyeàn lôïi öùng vieân Chòu traùch nhieäm toaøn boä veà xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa Roõ raøng, saùng taïo Cung caáp dòch vuï hoaøn haûo vaø hoã trôï khaùch haøng theo Trung thöïc chuaån möùc quoác teá Söû duïng dieän tích quaûng caùo hieäu quaû, trình baøy ñeïp Nôi quaûng caùo phuø hôïp PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 67 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 68 Yeâu caàu ñoái vôùi hoà sô öùng vieân Noäi dung trong hoà sô xin vieäc Cung caáp thoâng tin cô baûn Thoâng tin caù nhaân Vieäc laøm Cho pheùp ñaùnh giaù khaû naêng thaêng tieán Kyõ naêng thöïc haønh cuûa öùng vieân Hoïc vaán Cho pheùp ñaùnh giaù tính oån ñònh cuûa öùng Thaønh tích, kyû luaät Hoaït ñoäng xaõ hoäi vieân Naêng khieáu, sôû thích, öu ñieåm khaùc Cho pheùp ñaùnh giaù tham voïng, mô Ngöôøi tham khaûo öôùc,v.v… cuûa öùng vieân Cam keát caù nhaân PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 69 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 70 Löu yù khi ñoïc baûn hoà sô öùng vieân Hình thöùc phoûng vaán  Khoâng roõ raøng veà quaù trình coâng taùc ☺ Theo maãu saün  Khoaûng thôøi gian daøi giöõa hai coâng vieäc ☺ Nhoùm  Thay ñoåi coâng vieäc nhanh ☺ Caêng thaúng  Loãi chính taû, ngöõ phaùp, caåu thaû ☺ Bí maät  Sao cheùp ☺ Khoâng coù maãu saün PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 71 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 72 12
 13. Chuaån bò phoûng vaán Caâu hoûi phoûng vaán Phaân tích coâng vieäc ëCaâu hoûi chung Nghieân cöùu kyõ hoà sô öùng vieân ëCaâu hoûi ñaëc tröng Thoâng baùo veà phoûng vaán ëCaâu hoûi rieâng bieät Chuaån bò caâu hoûi phoûng vaán ëCaâu hoûi môû ëCaâu hoûi ñoùng ëCaâu hoûi khaúng ñònh ëCaâu hoûi tình huoáng PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 73 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 74 Noäi dung caâu hoûi phoûng vaán Kyõ naêng phoûng vaán Caâu hoûi khôûi ñoäng Coâng vieäc laøm cuõ ë Quan saùt Giaùo duïc, ñaøo taïo ë Laéng nghe Tình hình, caùch thöùc thöïc hieän coâng vieäc ë Ñaët caâu hoûi Muïc tieâu ngheà nghieäp, töï ñaùnh giaù baûn thaân ë Ghi cheùp Sôû thích, tính oån ñònh, chín chaén Ñoäng cô thuùc ñaåy, chuaån möïc coâng vieäc Ngheä thuaät laõnh ñaïo, kyõ naêng trình baøy (vieát, noùi) Tính saùng taïo, linh hoaït trong coâng vieäc Khaû naêng chòu ñöïng aùp löïc cao PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 75 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 76 Caùc loãi thöôøng maéc trong Ngaân haøng caâu hoûi phoûng vaán Ñònh kieán Xaùc ñònh caùc nhoùm yeâu caàu traùch nhieäm chính Thu thaäp caùc tình huoáng theå hieän caùc yeâu caàu Thieân kieán traùch nhieäm Môùm caâu traû lôøi Xaây döïng phöông aùn traû lôøi Voäi vaõ Toång hôïp keát quaû ñaùnh giaù Aùp duïng thöû Töông töï Ñieàu chænh Thu thaäp thoâng tin thieáu/khoâng phuø hôïp PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 77 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 78 13
 14. Hình thöùc kieåm tra, traéc nghieäm QUAÙ TRÌNH XAÂY DÖÏNG BAØI THI, TRAÉC NGHIEÄM Tri thöùc hieåu bieát Böôùc 1: Phaân tích coâng vieäc. Söï kheùo leùo, theå löïc Taâm lyù, sôû thích Böôùc 2: Löïa choïn noäi dung ñaùnh giaù Thaønh tích Khaû naêng thöïc haønh Böôùc 3: Toå chöùc thöïc hieän Böôùc 4: Ruùt kinh nghieäm, hoaøn chænh PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 79 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 80 Phöông phaùp ñaùnh giaù Toång hôïp keát quaû ñaùnh giaù Kieán thöùc vaên baèng Loaïi tröïc tieáp töøng voøng Thaønh tích thöïc hieän coâng vieäc Ñaùnh giaù toång hôïp chung Thaâm nieân, chöùc vuï Thoáng keâ Ñaëc ñieåm thaønh phaàn caù nhaân Kyõ naêng Nghieäp vuï chuyeân moân, kyõ thuaät Phaåm chaát caù nhaân PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 81 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 82 Xaõ hoäi hoaù nhaân vieân Ñaùnh giaù keát quaû tuyeån duïng Giôùi thieäu veà coâng ty, coâng vieäc Soá löôïng öùng vieân Giôùi thieäu nhoùm, boä phaän laøm vieäc Soá löôïng öùng vieân ñöôïc ñeà nghò Giao löu Soá ngöôøi chaáp nhaän Hôïp ñoàng traùch nhieäm Toång chi phí Tyû leä nghæ vieäc sau 1 naêm Keát quaû thöïc hieän coâng vieäc sau 1 naêm PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 83 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 84 14
 15. CHÖÔNG 5: Ñaøo taïo vaø phaùt trieån Ñaøo taïo vaø phaùt trieån Quy taéc Pareto Muïc tieâu giuùp sinh vieân bieát: 20%--->80% 1. Quy trình ñaøo t aïo Phöông phaùp quaûn trò 2. Xaùc ñònh noäi dung vaø hình thöùc Quy cheá giaùo duïc ñaøo taïo Caùch toå chöùc 3. Moät soá chöông trình ñaøo taïo naâng Phöông phaùp ñoäng cao naêng löïc quaûn trò vieân, kích thích Ñaøo taïo huaán luyeän PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 85 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 86 Xu höôùng ñaøo taïo CAÙC VAÁN ÑEÀ TRONG ÑAØO TAÏO ֠ Ña daïng hoùa loaïi hình vaø noäi dung ñaøo taïo ֠ Chuù troïng ñaøo taïo giaûi quyeát xung ñoät Ñaøo taïo khoâng gaén vôùi chieán löôïc kinh doanh ֠ Huaán luyeän nghieäp vuï, kyõ thuaät Khoâng coù chieán löôïc ñaøo taïo ֠ Ñaøo taïo kyõ naêng giaûi quyeát vaán ñeà vaø laøm Khoâng xaùc ñònh ñuùng ñoái töôïng, nhu caàu, noäi dung ñaøo taïo vieäc theo nhoùm Khoâng coù ngöôøi chòu traùch nhieäm cuï theå ֠ Ñaøo taïo chaát löôïng Khoâng ñaùnh giaù keát quaû ñaøo taïo ֠ Ñaøo taïo theo yeâu caàu khaùch haøng Toå chöùc caùc khoaù hoïc khoâng coù hieäu quaû ֠ Caùch tieáp caän chi phí - lôïi ích PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 87 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 88 Quy trình ñaøo taïo Ngöôøi lôùn hoïc nhö theá naøo? Xaùc ñònh nhu caàu ñaøo taïo Hoïc caùi maø hoï cho laø coù lôïi Xaùc ñònh caùch thöùc thoaû maõn nhu caàu Hoïc thoâng qua thöïc haønh Thöïc hieän chöông trình ñaøo taïo Thu nhaän thoâng tin phaûn hoài, töï ruùt ra Ñaùnh giaù keát quaû ñaøo taïo keát luaän vaø toång keát caùch laøm toát nhaát PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 89 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 90 15
 16. Hình thöùc ñaøo taïo Hình thöùc ñaøo taïo • Caùch thöùc toå chöùc ñaøo taïo: • Ñònh höôùng noäi dung: Chính quy – Coâng vieäc Taïi chöùc – Doanh nghieäp Lôùp caïnh xí nghieäp Keøm caëp taïi choã PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 91 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 92 Hình thöùc ñaøo taïo Hình thöùc ñaøo taïo • Muïc ñích cuûa noäi dung ñaøo taïo: • Ñòa ñieåm ñaøo taïo: – Huaán luyeän kyõ naêng nghieäp vuï Taïi nôi laøm vieäc – An toaøn lao ñoäng Ngoaøi nôi laøm vieäc – Phaùt trieån kyõ naêng quaûn tròi5 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 93 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 94 Hình thöùc ñaøo taïo Hình thöùc ñaøo taïo • Keøm caëp taïi choã • Ñoái töôïng ñaøo taïo: • Luaân phieân thay ñoåi coâng vieäc Môùi • Nghieân cöùu tình huoáng • Troø chôi quaûn trò Cuõ/ñaøo taïo laïi • Hoäi thaûo • Nhaäp vai • Moâ hình maãu PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 95 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 96 16
 17. Phaân tích chi phí lôïi ích Lôïi ích trong ñaøo taïo trong ñaøo taïo • Chi phí ñaøo taïo: • Taøi chính: • Taøi chính • Cô hoäi vieäc laøm • Chi phí tröïc tieáp • Thu nhaäp cao – Hoïc phí, taøi lieäu, giaùo trình,v.v… • Cô hoäi thaêng tieán – Tieàn ñi laïi, aên ôû taêng theâm • Phi taøi chính: – Chi phí khaùc • Kieán thöùc hieåu bieát cuoäc soáng Chi phí cô hoäi • Ñöôïc toân troïng Taâm sinh lyù PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 97 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 98 Caùc baäc thang cuûa hoïc taäp CHÖÔNG 6: Khoâng nhaän thöùc ñöôïc laø mình khoâng bieát Ñaùnh giaù kết quả làm việc của nhaân vieân Khoâng bieát moät soá thöù Nhaän thöùc ñöôïc nhöõng haïn cheá, khieám khuyeát Muïc tieâu- sinh vieân bieát caùch: cuûa mình. Nhaän thöùc vaø saün saøng ñeå hoïc taäp. Thieát laäp baûn ñaêng kyù muïc tieâu caù nhaân Taïm naém ñöôïc kyõ naêng Thöïc hieän quy trình ñaùnh giaù Naém vöõng kyõ naêng Choïn löïc hình thöùc ñaùnh giaù phuø hôïp Coù naêng löïc maø khoâng ñeå yù ñeán – Ñaït möùc tuyeät ñænh PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 99 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 100 Ñaùnh giaù kết quả làm việc Quy trình thực hiên Cung caáp thoâng tin phaûn hoài 1. Xaùc ñònh tieâu chí ñaùnh giaù Ñieàu chænh söûa chöõa sai soùt 2. Löïa choïn phöông phaùp thích hôïp Coá vaán, ñaøo taïo Ñoäng vieân, kích thích 3. Huaán luyeän ngöôøi thöïc hieän Phaùt trieån quan heä toát 4. Thaûo luaän veà noäi dung, phaïm vi ñaùnh giaù Xây dựng phương pháp quản lý cho phù hợp 5. Thöïc hieän ñaùnh giaù sô boä 6. Thaûo luaän keát quaû ñaùnh giaù 7. Xaùc ñònh muïc vaø keát quaû môùi cho nhaân vieân PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 101 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 102 17
 18. Các phương pháp Phöông phaùp ñònh löôïng • Phương pháp xếp hạng luân phiên Xaùc ñònh yeâu caàu chuû yeáu: chuyeân moân- phaåm chaát • Phương pháp so sánh cặp Phaân loaïi möùc ñoä thoûa maõn yeâu caàu • Phương pháp bảng điểm Xaùc ñònh taàm quan troïng- troïng soá cuaû caùc • Phương pháp lưu giữ tieâu chí • Phương pháp quan sát hành vi Ñaùnh giaù toång hôïp: G=Σ (Ki*Gi)/ Ki • Phương pháp quản trị theo mục tiêu • Phương pháp phân tích định lượng PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 103 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 104 Thu thaäp thoâng tin Phoûng vaán ñaùnh giaù Chuaån bò phoûng vaán, xaùc ñònh nhöõng • Người đánh giá cần giám sát quá trình làm việc của nhân viên. vaán ñeà caàn thaûo luaän vôùi nhaân vieân • Thu thập thông tin và cung cấp thông tin phản hồi là Thoâng baùo veà quyeàn lôïi cuûa nhaân vieân những việc người đánh giá phải làm thường xuyên trong suốt kỳ đánh giá Nhaän xeùt veà nhaân vieân • Cần lưu trữ các thông tin thu thập được trong hồ sơ Thaûo luaän đánh giá của từng nhân viên Löu yù/ höôùng daãn nhaân vieân PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 105 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 106 Laøm gì? Ñaùnh giaù ñeå thaêng tieán Chuaån bò cho nhaân vieân? Kieán thöùc vaên baèng Thoâng tin gì caàn thu thaäp? Thaønh tích thöïc hieän coâng vieäc Khi ñaùnh giaù, taäp trung vaøo vaán ñeà gì? Thaâm nieân, chöùc vuï Baét ñaàu phoûng vaán nhö theá naøo? Ñaëc ñieåm thaønh phaàn caù nhaân Giaûi quyeát xung ñoät phaùt sinh nhö theá Nghieäp vuï chuyeân moân kyõ thuaät naøo? Phaåm chaát caù nhaân Keát thuùc cuoäc phoûng vaán nhö theá naøo? PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 107 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 108 18
 19. CHÖÔNG 8: Caùc khaùi nieäm Traû coâng lao ñoäng Muïc tieâu- giuùp sinh vieân bieát: Tieàn löông/ thu nhaäp Cô caáu heä thoáng traû coâng Löông toái thieåu Caùc hình thöùc traû löông Löông danh nghiaõ Caùc chính saùch tieàn löông, thöôûng. Löông thöïc teá Thieát laäp ñònh möùc lao ñoäng Xaùc ñònh giaù trò coâng vieäc Löông cô baûn Thieát laäp baûng löông Löông kinh doanh PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 109 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 110 Vì sao? Cô caáu heä thoáng traû coâng lao ñoäng Löông cô baûn • . Phuï caáp Thöôûng Phuùc lôïi Cô hoäi thaêng tieán Möùc trung bình Coâng vieäc thuù vò Ñieàu kieän moâi tröôøng laøm vieäc 10% 25% 50% 75% 90% PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 111 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 112 Löông thôøi gian Löông theo keát quaû thöïc hieän coâng vieäc caù nhaân Ltg = Lcb * Tg Lsp = Ñg * SL Ltg = (Lcb thaùng * NC)/ 22 Lsp = Ñg * SL + Ñg * (Sl -Msl) Lsp = Ñg * SL (1+M*H/100) Ltg = (Lcb thaùng * Htñ * NC)/ 22 Ltgc = Ltg + [(Ñgtg* Tgtk)/ 2] Ltg = (Lcb thaùng * Hm * NC) / Ldt = Ñg * DT 22 Ldt = Ltg + Ñg * DT PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 113 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 114 19
 20. Löông khoaùn theo nhoùm Quyõ löông saûn phaåm Ñg khoaùn* Hs (j)* Tg (j) * Htñ (j) Ñònh möùc lao ñoäng SX saûn phaåm L (j) = ---------------------------------------- Ñònh bieân lao ñoäng Phuï caáp, boå sung ∑ Hslg *Tg *Htñ Möùc löông toái thieåu Saûn löôïng PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 115 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 116 Söï khaùc bieät veà tieàn löông trong Thöôûng naêng suaát caùc thò tröôøng lao ñoäng Moâ hình Scanlon Quaûn trò gia Phaïm vi S= [chi phí lao ñoäng/ doanh soá] Hình thöùc traû löông Boäi soá löông Moâ hình Rucker Chuyeân vieân Caùc yeáu toá aûnh höôûng: R= [chi phí lao ñoäng/ GTGT] – Trình ñoä – Kyõ naêng Moâ hình tieát kieäm thôøi gian Coâng nhaân, nhaân – Ñieàu kieän laøm vieäc Th = [Ñg * TG tk]/2 vieân haønh chính – Coâng ñoaøn PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 117 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 118 Caùc nguyeân taéc cô baûn Caùc yeáu toá trong cheá ñoä tieàn löông toå chöùc tieàn löông Möùc löông Ñaûm baûo naêng suaát lao ñoäng taêng Heä soá löông nhanh hôn tieàn löông Traùnh bình quaân, caøo baèng Thang löông Baûo ñaûm quan heä hôïp lyù giöõa caùc Baûng löông loaïi lao ñoäng, caùc loaïi ngaønh ngheà Tieâu chuaån caáp baäc kyõ thuaät Tieàn löông phaûi töông xöùng vôùi keát quaû coâng vieäc Keát hôïp haøi hoøa caùc nhoùm lôïi ích PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 119 PGS.TS. TRAN KIM DUNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM 120 20
nguon tai.lieu . vn