Xem mẫu

  1. 29/06/2008 g) Các kho n chi kinh doanh khaùc: II. Chi phí Chöông 6 Quaûn trò keát quaû taøi chính Chi phí c a t ch c tín d ng là các chi phí chi tr h p lý phát sinh trong kỳ, bao g m: - Chi b o h lao đ ng. - Chi trang ph c giao d ch. - Chi tr c p thôi vi c cho ngư i lao đ ng theo ch đ quy đ nh. I. Doanh thu: 1. Chi ho t đ ng kinh doanh: - Chi theo ch đ quy đ nh đ i v i lao đ ng n . 1. Doanh thu t ho t đ ng kinh doanh c a các t ch c tín d ng là a) Chi phí ph i tr lãi ti n g i; chi phí ph i tr lãi ti n vay; chi ho t - Ti n ăn ca cho cán b , nhân viên t ch c tín d ng. s ti n thu đư c trong kỳ bao g m: đ ng kinh doanh ngo i h i và vàng; chi ho t đ ng kinh doanh d ch v - Chi đóng phí hi p h i ngành ngh mà t ch c tín d ng có tham gia. ngân hàng; chi cho vi c mua bán c phi u, trái phi u; chi cho ho t đ ng a) Thu t ho t đ ng kinh doanh g m: thu t ho t đ ng tín d ng, mua bán n ; chi cho ho t đ ng góp v n, mua c ph n; chi v chênh - Chi cho công tác ®¶ng, ®oµn th t i t ch c tín d ng. thu lãi ti n g i, thu d ch v , thu t ho t đ ng kinh doanh ngo i l ch t giá; chi cho ho t đ ng kinh doanh khác; - Chi trích l p các kho n d phòng và chi tham gia t ch c b o toàn ti n g i ho c chi đóng b o hi m ti n g i. h i và vàng, thu lãi góp v n, mua c ph n, thu t ho t đ ng b) Chi trích kh u hao tài s n c đ nh. M c trích theo quy đ nh chung - Chi nghiên c u khoa h c, nghiên c u đ i m i công ngh ; chi sáng ki n c i mua bán n , thu v chênh l ch t giá, thu t ho t đ ng kinh đ i v i các doanh nghi p; ti n; chi đào t o lao đ ng nâng cao tay ngh , nâng cao năng l c qu n lý; chi doanh khác; c) Chi đi thuê và cho thuê tài s n; h tr giáo d c (n u có); chi y t cho ngư i lao đ ng c a t ch c tín d ng d) Ti n lương, ti n công và chi phí có tính ch t lương theo quy đ nh; theo ch đ quy đ nh. b) Thu khác g m: các kho n thu t vi c như ng bán, thanh lý tài - Chi thư ng sáng ki n c i ti n, tăng năng su t lao đ ng, thư ng ti t ki m chi s n c đ nh, thu v các kho n v n đã đư c x lý b ng d ñ) Chi b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công đoàn; phí theo nguyên t c phù h p v i hi u qu th c t đem l i. phòng r i ro; thu kinh phí qu n lý đ i v i các công ty thành viên e) Chi d ch v mua ngoài: chi thuê s a ch a tài s n c đ nh, v n - Chi cho công tác b o v cơ quan. chuy n, đi n, nư c, đi n tho i, v t li u, gi y in, văn phòng ph m, công đ c l p; thu ti n ph t do khách hàng vi ph m h p đ ng; các c lao đ ng, phòng cháy ch a cháy, tư v n, ki m toán, ti n mua b o - Chi cho công tác b o v môi trư ng. kho n thu khác. hi m tài s n, ti n mua b o hi m tai n n con ngư i, chi công tác phí, chi - Chi l tân, khánh ti t, tuyên truy n, qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, giao d ch, ph c p tàu xe đi ngh phép theo quy đ nh, chi hoa h ng, đ i lý môi gi i, đ i ngo i, chi phí h i h p. 2. B Tài chính quy đ nh đi u ki n và th i đi m đ xác đ nh doanh - Chi n p thu môn bài, thu s d ng đ t ho c ti n thuê đ t, thu nhà đ t, các u thác và các d ch v khác; thu. lo i thu , phí và l phí khác. 2. Các chi phí khác c a t ch c tín d ng bao g m: T ch c tín d ng không đư c h ch toán vào chi III. L I NHU N VÀ TRÍCH L P CÁC QU a) Chi như ng bán, thanh lý tài s n (bao g m giá tr còn phí ho t đ ng kinh doanh các kho n sau: I. L i nhu n th c hi n l i c a tài s n và các chi phí như ng bán, thanh lý); L i nhu n c a t ch c tín d ng là kho n chênh l ch đư c xác đ nh gi a t ng 1. Các kho n ti n ph t v vi ph m pháp lu t do doanh thu ph i thu tr đi t ng các kho n chi phí ph i tr h p lý h p l . b) Chi cho vi c thu h i các kho n n đã xoá, chi phí thu cá nhân gây ra không mang danh t ch c tín h i n quá h n khó đòi; Pgoäp= ∑ Doanh thu- ∑ Chi phí d ng. c) Chi ti n ph t do vi ph m h p đ ng kinh t ; Proøng= Pgoäp – Thueá thu nhaäp DN (28%) 2. Các kho n chi không liên quan đ n ho t đ ng d) Chi x lý kho n t n th t tài s n còn l i sau khi đã bù Phân ph i l i nhu n đ i v i các t ch c tín d ng 100% v n Nhà nư c: đ p b ng các ngu n theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u kinh doanh c a t ch c tín d ng, các kho n chi L i nhu n c a các t ch c tín d ng sau khi bù đ p l năm trư c theo quy đ nh c a Lu t Thu thu nh p doanh nghi p và n p thu thu nh p doanh nghi p 12 c a Ngh đ nh này; không có ch ng t h p l . theo quy đ nh c a pháp lu t, đư c phân ph i như sau: 1. Trích l p qu d tr b sung v n đi u l 5%, m c t i đa c a qu này không e) Chi các kho n đã h ch toán doanh thu nhưng th c t 3. Các kho n chi do các ngu n kinh phí khác đài vư t quá m c v n đi u l c a các t ch c tín d ng. không thu đư c; th . 2. Chia lãi cho các thành viên góp v n liên k t theo quy đ nh c a h p đ ng (n u có). f) Các kho n chi h p lý, h p l khác. 4. Các kho n chi không h p lý khác. 3. Bù đ p kho n l c a các năm trư c đã h t th i h n đư c tr vào l i nhu n trư c thu thu nh p doanh nghi p. 1
  2. 29/06/2008 Phân ph i l i nhu n đ i v i các t ch c tín d ng khác: Nguyên t c s d ng các qu : L i nhu n c a các t ch c tín d ng sau khi bù đ p l năm trư c 1. Qu d tr b sung v n đi u l dùng đ b sung v n đi u l . L i nhu n sau khi tr các kho n quy đ nh t i kho n treân đư c theo quy đ nh c a Lu t Thu thu nh p doanh nghi p và n p 2. Qu đ u tư phát tri n nghi p v dùng đ đ u tư m r ng quy phân ph i theo quy đ nh dư i đây: mô ho t đ ng kinh doanh và đ i m i công ngh trang thi t b , thu thu nh p doanh nghi p theo quy đ nh c a pháp lu t, a) Trích qũy d phòng tài chính 10%; m c t i đa c a qũy này đư c phân ph i như sau: đi u ki n làm vi c c a t ch c tín d ng. không vư t quá 25% v n đi u l c a các t ch c tín d ng; Căn c vào nhu c u đ u tư và kh năng c a qu , H i đ ng qu n 1. Trích l p qu d tr b sung v n đi u l , chia lãi cho các tr c a t ch c tín d ng quy t đ nh hình th c và bi n pháp đ u b) Qu đ u tư phát tri n nghi p v 50%; thành viên liên k t theo quy đ nh c a h p đ ng (n u có), bù tư theo nguyên t c có hi u qu , an toàn và phát tri n v n. c) L i nhu n còn l i đư c phân ph i ti p như sau: đ p kho n l c a các năm trư c đã h t th i h n đư c tr vào 3. Qu d phòng tài chính dùng đ bù đ p ph n còn l i c a - Trích qu thư ng Ban qu n lý đi u hành t ch c tín d ng l i nhu n trư c thu thu nh p doanh nghi p. nh ng t n th t, thi t h i v tài s n x y ra trong quá trình kinh theo quy đ nh chung đ i v i doanh nghi p nhà nư c. 2. Trích 10% vào qũy d phòng tài chính; s dư t i đa c a qũy doanh sau khi đã đư c bù đ p b ng ti n b i thư ng c a các t - Trích l p 2 qu khen thư ng, phúc l i. M c trích t i đa không này không vư t quá 25% v n đi u l c a các t ch c tín ch c, cá nhân gây ra t n th t, c a t ch c b o hi m và s quá ba tháng lương th c hi n. d ng. d ng d phòng trích l p trong chi phí. - S l i nhu n còn l i sau khi trích 2 qu khen thư ng, phúc l i 3. Vi c phân chia ph n l i nhu n còn l i do t ch c tín d ng t 4. Qu thư ng Ban đi u hành t ch c tín d ng đư c s d ng đ quy t đ nh. thư ng cho H i đ ng qu n tr , Ban Giám đ c t ch c tín d ng. đư c b sung vào qu đ u tư phát tri n nghi p v . M c thư ng do đ i di n ch s h u quy t đ nh g n v i hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a t ch c tín d ng, trên cơ s đ ngh c a Ch t ch H i đ ng qu n tr t ch c tín d ng. 5. Qu khen thư ng dùng đ : IV. CAÙC CHÆ TIEÂU ÑAÙNH GIAÙ HIEÄU QUAÛ Moái quan heä giöõa ROE vaø ROA: Lôïi nhuaän roøng a) Thư ng cu i năm ho c thư ng thư ng kỳ cho cán b , nhân viên trong t ch c tín d ng. M c thư ng do H i đ ng qu n tr c a t ch c tín d ng quy t HOAÏT ÑOÄNG CUÛA NGAÂN HAØNG: Heä soá ROE = ————————— đ nh theo đ ngh c a T ng giám đ c (hoÆc Giám đ c) và công đoàn c a t Ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng, ngöôøi ta thöôøng duøng caùc chæ tieâu lieân Toång voán chuû sôû höõu ch c tín d ng trên cơ s năng su t lao đ ng, thành tích công tác c a m i quan ñeán lôïi nhuaän nhö sau : cán b , nhân viên trong t ch c tín d ng; 1/ Tyû leä thu nhaäp treân voán chuû sôû höõu (ROE _ Return on equity): ñöôïc tính baèng caùch laáy Lôïi nhuaän roøng Toång taøi saûn b) Thư ng đ t xu t cho nh ng cá nhân, t p th trong t ch c tín d ng có sáng lôïi nhuaän ( lôïi töùc roøng) chia cho voán töï coù cô baûn trung bình (voán coå phaàn thöôøng, coå ROE = ——————— —————————— ki n c i ti n k thu t, quy trình nghi p v mang l i hi u qu trong kinh phaàn öu ñaõi, caùc quó döï tröõ vaø lôïi nhuaän khoâng chia). Toång taøi saûn Toång voán chuû sôû höõu doanh. M c thư ng do H i đ ng qu n tr c a t ch c tín d ng quy t đ nh; ROE ño löôøng tyû leä thu nhaäp cho caùc coå ñoâng cuûa ngaân haøng. Noù theå hieän thu nhaäp maø Toång taøi saûn caùc coå ñoâng nhaän ñöôïc töø vieäc ñaàu tö voán vaøo ngaân haøng. c) Thư ng cho cá nhân và đơn v ngoài t ch c tín d ng có quan h kinh t đã ROE = ROA —————————— hoàn thành t t nh ng đi u ki n h p đ ng, đóng góp có hi u qu vào ho t Toång voán chuû sôû höõu đ ng kinh doanh c a t ch c tín d ng. M c thư ng do H i đ ng qu n tr Lôïi nhuaän roøng c a t ch c tín d ng quy t đ nh. Heä soá ROE = ————————— Toång voán chuû sôû höõu 6. Qu phúc l i dùng đ : Voán chuû sôû höõu (Voán töï coù bình quaân ) Trong ñoù, Tyû soá ñoøn baåy taøi chính= —————————— a) Đ u tư xây d ng ho c s a ch a, b sung v n xây d ng các công trình phúc Heä soá ROE quaù lôùn: VTC cuûa NH qua thaáp Toång taøi saûn l i c a t ch c tín d ng, góp v n đ u tư xây d ng các công trình phúc l i 2/ Tyû leä thu nhaäp treân toång taøi saûn (ROA: Return on asset): Moái quan heä treân cho thaáy thu nhaäp cuûa moät ngaân haøng raát nhaïy caûm vôùi chung trong ngành, ho c v i các đơn v khác theo h p đ ng tho thu n; phöông thöùc taøi trôï taøi saûn (söû duïng nhieàu nôï hôn hay nhieàu voán chuû sôû höõu b) Chi cho các ho t đ ng th thao, văn hoá, phúc l i công c ng c a t p th cán Lôïi nhuaän roøng hôn). Moät ngaân haøng coù ROA thaáp vaãn coù theå ñaït ROE ôû möùc cao neáu nhö söû b , nhân viên c a t ch c tín d ng; Heä soá ROA = ————————— duïng nhieàu nôï (goàm caû tieàn göûi cuûa khaùch haøng) vaø söû duïng toái thieåu voán chuû c) Chi tr c p khó khăn thư ng xuyên, đ t xu t cho cán b , nhân viên k c Toång taøi saûn (Taøi saûn coù bình quaân) sôû höõu trong quaù trình taøi trôï taøi saûn. các cán b , nhân viên đã v hưu, m t s c c a t ch c tín d ng; ROA laø chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû coâng taùc quaûn lyù cuûa ngaân haøng, cho thaáy khaû naêng trong quaù trình chuyeån taøi saûn cuûa ngaân haøng thaønh thu nhaäp roøng. d) Chi cho các ho t đ ng phúc l i khác; ROA quaù lôùn Ruûi ro lôùn 2
  3. 29/06/2008 Tyû leä thu nhaäp caän bieân: Ño löôøng tính hieäu quaû vaø khaû naêng sinh lôøi, Bao goàm: • Thu nhaäp treân coå phieáu (Earning Per Share-EPS): Ño löôøng tröïc tieáp thu nhaäp _ Tyû leä thu nhaäp laõi caän bieân (Net interest Margin_NIM): laø cheânh leäch giöõa thu nhaäp laõi cuûa caùc coå ñoâng tính treân moãi coå phieáu hieän ñang löu haønh. vaø chi phí laõi, taát caû chia cho tích saûn sinh laõi. Heä soá laõi roøng bieân teá ñöôïc caùc chuû Ngaân haøng quan taâm theo doõi vì noù giuùp cho Ngaân haøng döï baùo tröôùc khaû naêng sinh laõi cuûa Thu nhaäp sau thueá Ngaân haøng thoâng qua vieäc kieåm soaùt chaët cheõ taøi saûn sinh lôøi vaø vieäc tìm kieám nhöõng • EPS = nguoàn voán coù chi phí thaáp nhaát. Toång soá coå phieáu thöôøng phaùt haø nh • Thu nhaäp laõi - Chi phí laõi • 5/ Cheânh leäch laõi suaát bình quaân (cheânh leäch laõi suaát ñaàu vaøo vaø ñaàu ra): Laø chæ Heä soá laõi roøng bieân teá = tieâu truyeàn thoáng ñaùnh giaù thu nhaäp cuûa ngaân haøng, ño löôøng hieäu quaû ñoái vôùi Taøi saûn coù sinh laõi hoaït ñoäng trung gian cuûa ngaân haøng trong quaù trình huy ñoäng voán vaø cho vay, ñoàng thôøi ño löôøng cöôøng ñoä caïnh tranh trong thò tröôøng cuûa ngaân haøng. Trong ñieàu kieän caùc nhaân toá khaùc khoâng ñoåi, cheânh leäch laõi suaát bình quaân cuûa ngaân haøng seõ giaûm khi cöôøng ñoä caïnh tranh taêng leân, buoäc ngaân haøng phaûi tìm caùch buø ñaép möùc cheânh leäch laõi suaát bò maát ñi (thu phí töø caùc dòch vuï môùi). Thu töø laõi Toång chi phí laõi • = _ Toång taøi saûn sinh lôøi Toång nguoàn phaûi traû laõi 3
nguon tai.lieu . vn