Xem mẫu

  1. 23/09/2008 I. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ VOÁN TÖÏ COÙ Chöông 2 2. Ñaëc ñieåm cuûa voán töï coù 1. Khaùi nieäm - OÅn ñònh vaø luoân taêng tröôûng - Goùc ñoä kinh teá: laø voán rieâng cuûa ngaân haøng do caùc chuû sôû höõu ñoùng goùp vaø - Tyû troïng thaáp nhöng quan troïng.. troïng noù coøn ñöôïc taïo ra vaø boå sung lieân tuïc trong quùa trình kinh doanh döôùi daïng lôïi nhuaän - Quyeát ñònh quy moâ hoaït ñoäng cuûa NH. NH. QUAÛN TRÒ VOÁN TÖÏ COÙ VAØ SÖÏ AN giöõ laïi vaø caùc quyõ cuûa NH. 3. Chöùc naêng cuûa voán töï coù - Goùc ñoä quaûn lyù: 3.1. Chöùc naêng baûo veä TOAØN CUÛA NGAÂN HAØNG Voán töï coù cô baûn (Vốn cấp 1): Vốn điều lệ thöïc coù(v n đã đư c c p, v n 3.2. Chöùc naêng hoaït ñoäng đã góp),Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều l , Qu d phòng tài chính, Qu 3.3. Chöùc naêng ñieàu chænh đ u tư phát tri n nghi p v , L i nhu n không chia. 4. Quaûn trò voán töï coù Voán töï coù boå sung (Vốn cấp 2): Ph n giá tr tăng thêm khi đ nh giá l i tài s n c đ nh vaø các lo i ch ng khoán đ u tư, Trái phi u chuy n Quaûn trò voán töï coù cuûa ngaân haøng laø vieäc nghieân cöùu söï hình thaønh voán töï đ i ho c c phi u ưu đãi do t ch c tín d ng phát hành, giaáy nôï thöù coù cuûa ngaân haøng moät caùch hôïp lyù ñoàng thôøi quan taâm ñeán caùc thaønh caáp coù thôøi haïn daøi. phaàn cuûa voán töï coù ñaûm baûo cho caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa ngaân haøng an toaøn vaø coù laõi. laõi. 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 1 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 2 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 3 DA H MỤC Mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng • Ñoái vôùi ngaân haøng thöông maïi quoác doanh, voán ñieàu leä do (Ban haønh keøm theo Nghò ñònh soá 141/2006/NÑ-CP ngaøy 22 thaùng 11 naêm 2006 cuûa Chính phuû) II. THAØNH PHAÀN CUÛA VOÁN TÖÏ COÙ ngaân saùch nhaø nöôùc caáp phaùt; Möùc voán phaùp ñònh aùp duïng cho ñeán naêm STT Loaïi hình toå chöùc tín duïng • Ñoái vôùi ngaân haøng thöông maïi lieân doanh, voán ñieàu leä do • 1. Ôû Vieät Nam theo quyeát ñònh soá 457/2005/QÑ-NHNN 2008 2010 I Ngaân haøng caùc beân lieân doanh tham gia ñoùng goùp; ngaøy 19/4/2005 vaø quyeát ñònh 03/2007/ QÑ-NHNN ngaøy • Ñoái vôùi chi nhaùnh ngaân haøng thöông maïi nöôùc ngoaøi, voán 19/01/2007, voán töï coù cuûa ngaân haøng bao goàm: 1 Ngaân haøng thöông maïi ñieàu leä do ngaân haøng meï ôû nöôùc ngoaøi boû ra ñeå thaønh laäp. a Ngaân haøng thöông maïi Nhaø nöôùc 3.000 tyû ñoàng 3.000 tyû ñoàng • Vốn cấp (Vốn tự 1.1. V n c p 1 (V n t coù cơ bản): n): b Ngaân haøng thöông maïi coå phaàn 1.000 tyû ñoàng 3.000 tyû ñoàng • Ñoái vôùi ngaân haøng thöông maïi coå phaàn, voán ñieàu leä do caùc • 1.1.1. V n ñiều l (v n ñaõ ñược c p, v n ñaõ goùp): Laø Vốn u lệ (vốn c cấp, vốn p): c d Ngaân haøng lieân doanh Ngaân haøng 100% voán nöôùc ngoaøi 1.000 tyû ñoàng 1.000 tyû ñoàng 3.000 tyû ñoàng 3.000 tyû ñoàng coå ñoâng ñoùng goùp; bao goàm: nguoàn voán ban ñaàu ngaân haøng coù ñöôïc khi môùi hoaït ñoäng ñ Chi nhaùnh Ngaân haøng nöôùc ngoaøi 15 trieäu USD 15 trieäu USD • – Voán coå phaàn thöôøng: Ñöôïc ño baèng meänh giaù cuûa toång vaø ñöôïc ghi vaøo baûng ñieàu leä hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng. 2 3 Ngaân haøng chính saùch Ngaân haøng ñaàu tö 5.000 tyû ñoàng 3.000 tyû ñoàng 5.000 tyû ñoàng 3.000 tyû ñoàng soá coå phieáu thöôøng hieän haønh vaø ñöôïc taïo laäp khi ngaân Theo qui ñònh cuûa luaät phaùp, moät tổ chức tín dụng ñeå ñöôïc 4 Ngaân haøng phaùt trieån 5.000 tyû ñoàng 5.000 tyû ñoàng haøng phaùt haønh caùc coå phieáu thöôøng (ngöôøi mua thöôøng laø pheùp hoaït ñoäng thì voán ñieàu leä thöïc teá ≥ voán ñieàu leä toái 5 Ngaân haøng hôïp taùc 1.000 tyû ñoàng 3.000 tyû ñoàng caùc coå ñoâng saùng laäp ngaân haøng). Coå töùc cuûa coå phieáu naøy thieåu (voán phaùp ñònh). 6 Quyõ tín duïng nhaân daân cao hay thaáp phuï thuoäc vaøo keát quaû hoaït ñoäng cuûa ngaân a Quyõ tín duïng nhaân daân TW 1.000 tyû ñoàng 3.000 tyû ñoàng haøng. b Quyõ tín duïng nhaân daân cô sôû 0,1 tyû ñoàng 0,1 tyû ñoàng 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 4 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 5 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 6 1
  2. 23/09/2008 • – Voán coå phaàn öu ñaõi: Ñöôïc ño baèng meänh giaù cuûa toång • 1.1.2. Qu dự tr vaø dự phoøng: Quỹ trữ phoøng: soá coå phieáu öu ñaõi hieän haønh, ñöôïc hình thaønh khi ngaân • Caùc quó naøy coù chöùc naêng: 1.1.2.2. Caùc quó döï phoøng haøng baùn ra caùc coå phieáu öu ñaõi. Coå töùc cuûa loaïi coå phieáu naøy thöôøng khoâng phuï thuoäc vaøo keát quaû kinh doanh cuûa • - Cuûng coá vaø gia taêng naêng löïc baûo veä cuûa voán töï coù cuûa • a) Quó döï phoøng taøi chính: tæ leä trích baèng 10% laõi roøng ngaân haøng maø ñöôïc aán ñònh baèng moät tæ leä coá ñònh tính ngaân haøng. haøng naêm cuûa ngaân haøng, soá dö cuûa quó khoâng ñöôïc treân meänh giaù cuûa coå phieáu. Coå phieáu öu ñaõi coù theå laø pheùp vöôït quaù 25% voán ñieàu leä cuûa ngaân haøng. Quó naøy • - Buø ñaép nhöõng thaát thoaùt trong hoaït ñoäng tín duïng. ñöôïc duøng ñeå buø ñaép phaàn coøn laïi cuûa nhöõng toån thaát, vónh vieãn hoaëc chæ toàn taïi trong moät thôøi gian nhaát ñònh. • - Choáng ñôõ thieät haïi khi ruûi ro phaùt sinh. thieät haïi veà taøi saûn xaûy ra trong quaù trình kinh doanh sau • Voán ñieàu leä ñöôïc söû duïng nhö sau: khi ñaõ ñöôïc buø ñaép baèng tieàn boài thöôøng cuûa caùc toå • Xaây döïng truï sôû ngaân haøng, chi nhaùnh... • 1.1.2.1. Quó döï tröõ boå sung voán ñieàu leä chöùc, caù nhaân gaây ra toån thaát, cuûa toå chöùc baûo hieåm vaø • Mua saém caùc trang thieát bò phuïc vuï hoaït ñoäng kinh doanh. • Quó naøy ñöôïc hình thaønh nhaèm muïc ñích boå sung voán ñieàu söû duïng döï phoøng ñeå xöû lyù ruûi ro trích laäp trong chi phí. • Huøn voán, mua coå phaàn, cho vay trung-daøi haïn, ñaàu tö leä cuûa ngaân haøng khi caàn thieát ñeå ñaùp öùng yeâu caàu môû • b) Döï phoøng ñeå xöû lyù ruûi ro: (khaéc phuïc ñöôïc nhöõng haïn chöùng khoaùn ñeå kieám lôøi. roäng qui moâ hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng. Hieän nay ôû Vieät cheá cuûa quó döï tröõ ñaëc bieät) ñöôïc hình thaønh baèng caùch • Thaønh laäp caùc coâng ty tröïc thuoäc (Baûo hieåm, cho thueâ taøi Nam caùc ngaân haøng ñöôïc trích theo tæ leä 5% tính treân laõi trích laäp döï phoøng treân töøng nhoùm taøi saûn coù cuûa ngaân chính, coâng ty chöùng khoaùn…) roøng haøng naêm, möùc toái ña cuûa quó naøy khoâng ñöôïc vöôït haøng, bao goàm nhoùm hoaït ñoäng caáp tín duïng, caùc dòch quaù möùc voán ñieàu leä thöïc coù cuûa ngaân haøng. vuï thanh toaùn ñoái vôùi khaùch haøng, vaø ñöôïc tính vaøo chi phí kinh doanh cuûa ngaân haøng. 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 7 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 8 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 9 Döï phoøng ruûi ro: Döï phoøng cuï theå vaø Döï phoøng chung. • Nhoùm 2 (Nôï caàn chuù yù): • Nhoùm 3 (Nôï döôùi tieâu chuaån): Caùc khoaûn nôï ñöôïc toå QÑ 493/2005 vaø QÑ 18/2007/ NHNN • Caùc khoaûn nôï ñöôïc toå chöùc tín duïng ñaùnh giaù laø coù khaû naêng thu hoài chöùc tín duïng ñaùnh giaù laø khoâng coù khaû naêng thu hoài nôï ñaày ñuû caû nôï goác vaø laõi nhöng coù daáu hieäu khaùch haøng suy giaûm goác vaø laõi khi ñeán haïn. Caùc khoaûn nôï naøy ñöôïc toå chöùc khaû naêng traû nôï. Bao goàm: • b1) Döï phoøng cuï theå: laø khoaûn tieàn ñöôïc trích laäp treân cô sôû phaân - C¸c kho¶n nî qu¸ h¹n tõ 10 ngµy ®Õn 90 ngµy; (Nôï quaù haïn laø khoaûn tín duïng ñaùnh giaù laø coù khaû naêng toån thaát moät phaàn nôï loaïi cuï theå caùc khoaûn nôï ñeå döï phoøng cho nhöõng toån thaát coù theå nôï maø moät phaàn hoaëc toaøn boä nôï goác vaø/hoaëc laõi ñaõ quaù haïn). goác vaø laõi. Bao goàm: xaûy ra. Toå chöùc tín duïng thöïc hieän phaân loaïi nôï nhö sau: - C¸c kho¶n nî ®iÒu chØnh kú h¹n tr¶ nî lÇn ®Çu - C¸c kho¶n nî qu¸ h¹n tõ 91 ngµy ®Õn 180 ngµy; • - Nhoùm 1 (Nôï ñuû tieâu chuaån) Caùc khoaûn nôï ñöôïc toå chöùc tín duïng ): (Nôï cô caáu laïi thôøi haïn traû nôï laø khoaûn nôï maø toå chöùc tín duïng chaáp ñaùnh giaù laø coù khaû naêng thu hoài ñaày ñuû caû nôï goác vaø laõi ñuùng haïn. thuaän ñieàu chænh kyø haïn traû nôï hoaëc gia haïn nôï cho khaùch haøng do - C¸c kho¶n nî c¬ cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî lÇn ®Çu, trõ c¸c Bao goàm: toå chöùc tín duïng ñaùnh giaù khaùch haøng suy giaûm khaû naêng traû nôï goác kho¶n nî ®iÒu chØnh kú h¹n tr¶ nî lÇn ®Çu ph©n lo¹i vµo - C¸c kho¶n nî trong h¹n vµ tæ chøc tÝn dông ®¸nh gi¸ lµ cã kh¶ n¨ng hoaëc laõi ñuùng thôøi haïn ghi trong hôïp ñoàng tín duïng nhöng toå chöùc tín nhãm 2; thu håi ®Çy ®ñ c¶ gèc vµ l·i ®óng h¹n; duïng coù ñuû cô sôû ñeå ñaùnh giaù khaùch haøng coù khaû naêng traû ñaày ñuû nôï goác vaø laõi theo thôøi haïn traû nôï ñaõ cô caáu laïi). - C¸c kho¶n nî ®−îc miÔn hoÆc gi¶m l·i do kh¸ch hµng - C¸c kho¶n nî qu¸ h¹n d−íi 10 ngµy vµ tæ chøc tÝn dông ®¸nh gi¸ lµ cã • Tyû leä trích laäp döï phoøng cuï theå ñoái vôùi nôï nhoùm 2 laø 5%: kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng tr¶ l·i ®Çy ®ñ theo hîp ®ång tÝn dông; kh¶ n¨ng thu håi ®Çy ®ñ gèc vµ l·i bÞ qu¸ h¹n vµ thu håi ®Çy ®ñ gèc vµ l·i ®óng thêi h¹n cßn l¹i; Tyû leä trích laäp döï phoøng cuï theå ñoái vôùi nôï nhoùm 3 laø 20% • Tyû leä trích laäp döï phoøng cuï theå ñoái vôùi nôï nhoùm 1 laø 0%: 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 10 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 11 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 12 2
  3. 23/09/2008 • Nhoùm 5 (Nôï coù khaû naêng maát voán) Caùc khoaûn nôï ñöôïc toå ): Soá tieàn döï phoøng cuï theå phaûi trích ñöôïc tính theo coâng thöùc • Nhoùm 4 (Nôï nghi ngôø): Caùc khoaûn nôï ñöôïc toå chöùc tín chöùc tín duïng ñaùnh giaù laø khoâng coøn khaû naêng thu hoài, maát duïng ñaùnh giaù laø khaû naêng toån thaát cao. voán. Bao goàm: sau: - C¸c kho¶n nî qu¸ h¹n tõ 181 ngµy ®Õn 360 ngµy; - C¸c kho¶n nî qu¸ h¹n trªn 360 ngµy; R = max {0, (A - C)} x r - C¸c kho¶n nî c¬ cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî lÇn ®Çu qu¸ h¹n d−íi 90 ngµy theo thêi h¹n tr¶ nî ®−îc c¬ cÊu l¹i lÇn ®Çu; - C¸c kho¶n nî c¬ cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî lÇn ®Çu qu¸ h¹n tõ 90 Trong ñoù: ngµy trë lªn theo thêi h¹n tr¶ nî ®−îc c¬ cÊu l¹i lÇn ®Çu; - C¸c kho¶n nî c¬ cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî lÇn thø hai; R: soá tieàn döï phoøng cuï theå phaûi trích • Tyû leä trích laäp döï phoøng cuï theå ñoái vôùi nôï nhoùm 4 laø 50% - C¸c kho¶n nî c¬ cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî lÇn thø hai qu¸ h¹n theo thêi h¹n tr¶ nî ®−îc c¬ cÊu l¹i lÇn thø hai; A: giaù trò cuûa khoaûn nôï - C¸c kho¶n nî c¬ cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî lÇn thø ba trë lªn, kÓ C: giaù trò cuûa taøi saûn baûo ñaûm c¶ ch−a bÞ qu¸ h¹n hoÆc ®· qu¸ h¹n; - C¸c kho¶n nî khoanh, nî chê xö lý; r: tyû leä trích laäp döï phoøng cuï theå • Tyû leä trích laäp döï phoøng cuï theå ñoái vôùi nôï nhoùm 5 laø 100% 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 13 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 14 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 15 Loaïi taøi saûn baûo ñaûm Tyû leä toái ña (%) Soá dö treân taøi khoaûn tieàn göûi, soå tieát kieäm baèng Ñoàng Vieät 100% Nam taïi toå chöùc tín duïng • Giaù trò cuûa taøi saûn baûo ñaûm (C) ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû tích soá giöõa Tín phieáu kho baïc, vaøng, soá dö treân taøi khoaûn tieàn göûi, soå 95% • b2 Döï phoøng chung: Laø khoaûn tieàn ñöôïc trích laäp ñeå C tyû leä aùp duïng ñöôïc quy ñònh ôû baûng döôùi ñaây vôùi: tieát kieäm baèng ngoaïi teä taïi toå chöùc tín duïng • - Giaù trò thò tröôøng cuûa vaøng; Traùi phieáu Chính phuû: phuû: 95% döï phoøng cho nhöõng toån thaát chöa xaùc ñònh ñöôïc • - Meänh giaù cuûa traùi phieáu Chính phuû, tín phieáu Kho baïc, vaø caùc loaïi giaáy - Coù thôøi haïn coøn laïi töø 1 naêm trôû xuoáng 85% trong quaù trình phaân loaïi nôï vaø trích laäp döï phoøng - Coù thôøi haïn coøn laïi töø 1 naêm ñeán 5 naêm 80% tôø coù giaù cuûa caùc toå chöùc tín duïng; - Coù thôøi haïn coøn laïi treân 5 naêm cuï theå vaø trong caùc tröôøng hôïp khoù khaên veà taøi • - Giaù trò thò tröôøng cuûa chöùng khoaùn cuûa doanh nghieäp vaø cuûa toå chöùc Thöông phieáu, giaáy tôø coù giaù cuûa toå chöùc tín duïng khaùc 75% chính cuûa caùc toå chöùc tín duïng khi chaát löôïng caùc tín duïng khaùc; Chöùng khoaùn cuûa caùc toå chöùc tín duïng khaùc 70% khoaûn nôï suy giaûm. • - Giaù trò cuûa taøi saûn baûo ñaûm laø ñoäng saûn, baát ñoäng saûn vaø caùc taøi saûn baûo ñaûm khaùc ghi treân hôïp ñoàng baûo ñaûm, hôïp ñoàng cho thueâ taøi Chöùng khoaùn cuûa doanh nghieäp 65% • Toå chöùc tín duïng thöïc hieän trích laäp vaø duy trì döï chính. Baát ñoäng saûn (goàm: nhaø ôû cuûa daân cö coù giaáy tôø hôïp phaùp 50% phoøng chung baèng 0,75 % toång giaù trò cuûa caùc khoaûn vaø/hoaëc baát ñoäng saûn gaén lieàn vôùi quyeàn söû duïng ñaát hôïp phaùp) nôï töø nhoùm 1 ñeán nhoùm 4. Caùc loaïi taøi saûn baûo ñaûm khaùc 30% 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 16 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 17 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 18 3
  4. 23/09/2008 • ◘ Quy ñònh veà xöû lyù toån thaát veà taøi saûn (theo 146 146/2005/NÑ- TCTD ph¶i chuyÓn kho¶n nî vµo nhãm cã rñi ro cao h¬n trong c¸c c) TCTD ph¶i chñ ®éng ph©n lo¹i c¸c kho¶n nî ®−îc ph©n lo¹i tr−êng hîp sau ®©y: vµo c¸c nhãm theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu nµy vµo nhãm CP ngaøy 23 thaùng 11 naêm 2005): a) Toµn bé d− nî cña mét kh¸ch hµng t¹i mét TCTD ph¶i ®−îc ph©n lo¹i nî cã rñi ro cao h¬n theo ®¸nh gi¸ cña TCTD khi x¶y ra mét • - Neáu do nguyeân nhaân chuû quan thì ngöôøi gaây ra toån thaát phaûi vµo cïng mét nhãm nî §èi víi kh¸ch hµng cã tõ hai (02) kho¶n nî trë nî. boài thöôøng. Hoäi ñoàng quaûn trò hoaëc Toång giaùm ñoác (hoaëc lªn t¹i TCTD mµ cã bÊt cø mét kho¶n nî nµo bÞ ph©n lo¹i vµo nhãm cã trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: Giaùm ñoác) toå chöùc tín duïng quyeát ñònh möùc boài thöôøng theo rñi ro cao h¬n c¸c kho¶n nî kh¸c, TCTD ph¶i ph©n lo¹i l¹i c¸c kho¶n nî - Cã nh÷ng diÔn biÕn bÊt lîi t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn m«i tr−êng, quy ñònh cuûa phaùp luaät vaø chòu traùch nhieäm veà quyeát ñònh cßn l¹i cña kh¸ch hµng vµo nhãm cã rñi ro cao nhÊt ®ã. lÜnh vùc kinh doanh cña kh¸ch hµng; cuûa mình. b) §èi víi kho¶n cho vay hîp vèn, TCTD lµm ®Çu mèi ph¶i thùc hiÖn ph©n • - Neáu taøi saûn ñaõ mua baûo hieåm thì xöû lyù theo hôïp ñoàng baûo lo¹i nî ®èi víi kho¶n cho vay hîp vèn theo c¸c quy ®Þnh vµ ph¶i th«ng - C¸c kho¶n nî cña kh¸ch hµng bÞ c¸c TCTD kh¸c ph©n lo¹i hieåm. b¸o kÕt qu¶ ph©n lo¹i nî cho c¸c TCTD tham gia cho vay hîp vèn. vµo nhãm nî cã møc ®é rñi ro cao h¬n (nÕu cã th«ng tin); • - Söû duïng khoaûn döï phoøng ñöôïc trích laäp trong chi phí ñeå buø Tr−êng hîp kh¸ch hµng vay hîp vèn cã mét hoÆc mét sè c¸c kho¶n nî - C¸c chØ tiªu tµi chÝnh cña kh¸ch hµng (vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi, ñaép theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. kh¸c t¹i TCTD tham gia cho vay hîp vèn ®· ph©n lo¹i vµo nhãm nî kh¶ n¨ng thanh to¸n, tû lÖ nî trªn vèn vµ dßng tiÒn) hoÆc • - Giaù trò toån thaát sau khi ñaõ buø ñaép baèng tieàn boài thöôøng cuûa kh«ng cïng nhãm nî cña kho¶n nî vay hîp vèn do tæ chøc tÝn dông lµm kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng bÞ suy gi¶m liªn tôc hoÆc cã caù nhaân, taäp theå, cuûa toå chöùc baûo hieåm vaø söû duïng döï phoøng ®Çu mèi ph©n lo¹i, TCTD tham cho vay hîp vèn ph©n lo¹i l¹i toµn bé d− nî (kÓ c¶ phÇn d− nî cho vay hîp vèn) cña kh¸ch hµng vay hîp vèn biÕn ®éng lín theo chiÒu h−íng suy gi¶m; ñöôïc trích laäp trong chi phí, neáu thieáu ñöôïc buø ñaép baèng quyõ vµo nhãm nî do TCTD ®Çu mèi ph©n lo¹i hoÆc do TCTD tham gia cho döï phoøng taøi chính cuûa toå chöùc tín duïng. Tröôøng hôïp quyõ döï - Kh¸ch hµng kh«ng cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ trung thùc vay hîp vèn ph©n lo¹i tuú theo nhãm nî nµo cã rñi ro cao h¬n. phoøng taøi chính khoâng ñuû buø ñaép thì phaàn thieáu ñöôïc haïch c¸c th«ng tin tµi chÝnh theo yªu cÇu cña tæ chøc tÝn dông ®Ó toaùn vaøo chi phí khaùc trong kyø. ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng. 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 19 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 20 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 21 • 1.2. Voán caáp 2 (Voán töï coù boå sung): Bao goàm phaàn thaëng dö voán, • 1.2.6. Theo thoâng leä ôû caùc nöôùc phaùt trieån, voán töï coù boå • 1.1.2.3. Qu ñầu t phaùt tri n nghi p v : Duøng ñeå ñaàu tö Quỹ u tư phaù triển nghiệp vụ: ñaùnh giaù laïi taøi saûn vaø moät soá nguoàn voán daøi haïn: sung cuûa ngaân haøng coøn bao goàm: môû roäng quy moâ hoaït ñoäng kinh doanh vaø ñoåi môùi coâng • 1.2.1. 50 % phaàn giaù trò taêng theâm cuûa taøi saûn coá ñònh ñöôïc ñònh giaù • - Thaëng dö voán: ngheä trang thieát bò, ñieàu kieän laøm vieäc cuûa toå chöùc tín laïi theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. • Coøn ñöôïc goïi laø phaàn taêng so vôùi meänh giaù, laø khoaûn duïng. Möùc trích quyõ naøy baèng 50% laõi roøng haøng naêm • 1.2.2. 40% phaàn giaù trò taêng theâm cuûa caùc loaïi chöùng khoaùn ñaàu tö tieàn caùc coå ñoâng ñaõ goùp khi hoï mua coå phieáu (taøi saûn taøi cuûa ngaân haøng. (keå caû coå phieáu ñaàu tö, voán goùp) ñöôïc ñònh giaù laïi theo quy ñònh cuûa chính khaùc) vôùi giaù trò lôùn hôn meänh giaù cuûa moãi coå phaùp luaät. phieáu. Hieän nay moät soá ngaân haøng ñaõ vaän duïng phöông • 1.1.2.4. Lôïi nhuaän khoâng chia (Lôïi nhuaän giöõ laïi): • 1.2.3. Traùi phieáu chuyeån ñoåi hoaëc coå phieáu öu ñaõi do toå chöùc tín thöùc traû laõi cho coå ñoâng baèng thaëng dö voán sau khi ñaõ • Phaûn aùnh phaàn thu nhaäp roøng cuûa ngaân haøng coù ñöôïc töø duïng phaùt haønh coù kyø haïn ban ñaàu, thôøi haïn coøn laïi tröôùc khi chuyeån ñoåi ra coå phieáu. chuyeån ñoåi thaønh coå phieáu phoå thoâng toái thieåu laø 5 naêm. • - Thu nhaäp töø caùc coâng ty thaønh vieân vaø töø nhöõng toå chöùc hoaït ñoäng kinh doanh, nhöng khoâng chia traû laõi cho coå • 1.2.4. Caùc coâng cuï nôï khaùc laø khoaûn nôï maø chuû nôï laø thöù caáp so vôùi maø ngaân haøng naém coå phaàn sôû höõu (coâng ty chöùng ñoâng maø ñöôïc ngaân haøng giöõ laïi ñeå taêng voán. caùc chuû nôï khaùc (chuû nôï chæ ñöôïc thanh toaùn sau khi toå chöùc tín khoùan, cho thueâ taøi chính, quaûn lyù nôï & khai thaùc taøi saûn, • Voán caáp 1 ñöôïc duøng laøm caên cöù ñeå xaùc ñònh giôùi haïn duïng ñaõ thanh toaùn cho taát caû caùc chuû nôï coù baûo ñaûm vaø khoâng coù baûo hieåm, factoring...). Maëc duø khoaûn naøy chieám tyû baûo ñaûm khaùc); Coù kyø haïn ban ñaàu toái thieåu treân 10 naêm; troïng khoâng lôùn nhöng ñoù laø nguoàn taøi trôï daøi haïn cho mua, ñaàu tö vaøo taøi saûn coá ñònh cuûa toå chöùc tín duïng. • 1.2.5. Döï phoøng chung, toái ña baèng 1,25% toång taøi saûn “Coù” ruûi ro. ngaân haøng. 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 22 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 23 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 24 4
  5. 23/09/2008 • Caùc giôùi haïn khi xaùc ñònh voán töï coù: 2. Quy ñònh voán toái thieåu cuûa heä thoáng ngaân haøng Hoa Kyø: • - Giôùi haïn khi xaùc ñònh voán caáp 1: Voán caáp 1 phaûi tröø ñi • Nhöõng quy ñònh veà voán naøy ñaõ ñöôïc Quoác Hoäi thoâng qua trong ñaïo luaät 3. Hieäp öôùc Basel veà an toaøn voán: lôïi theá thöông maïi. Giaùm saùt vaø cho vay quoác teá naêm 1983. • - Giôùi haïn khi xaùc ñònh voán caáp 2: • - Voán sô caáp (Primary capital): Bao goàm coå phieáu thöôøng, coå phieáu öu ñaõi • + Toång giaù trò caùc traùi phieáu chuyeån ñoåi, coå phieáu öu ñaõi vónh vieãn, thaëng dö voán, lôïi nhuaän khoâng chia, quyõ döï tröõ, caùc khoaûn nôï 3.1. Hieäp öôùc Basel (Basle) I: Basle) ñöôïc pheùp chuyeån ñoåi, döï phoøng toån thaát cho vay vaø cho thueâ, thu nhaäp töø hoaëc caùc coâng cuï nôï khaùc do toå chöùc tín duïng phaùt haønh caùc coâng ty con, tröø tín phieáu voán vaø taøi saûn voâ hình. Nhöõng thaønh phaàn (Basle Basle) 3.2. Hieäp öôùc Basel (Basle) II (The New toái ña baèng 50% giaù trò voán caáp 1. naøy laø voán vónh cöûu cuûa ngaân haøng. Capital Accord) • + Trong thôøi gian 5 naêm cuoái cuøng tröôùc khi ñeán haïn thanh • - Voán thöù caáp (Secondary capital): Laø nhöõng loaïi voán khaùc coù thôøi gian capital): toaùn, chuyeån ñoåi thaønh coå phieáu phoå thoâng giaù trò caùc toàn taïi ngaén hôn nhö coå phieáu öu ñaõi giôùi haïn veà thôøi gian, giaáy nôï thöù coâng cuï nôï khaùc vaø traùi phieáu chuyeån ñoåi ñöôïc tính vaøo caáp vaø nhöõng coâng cuï nôï coù khaû naêng chuyeån ñoåi khaùc khoâng ñöôïc coâng voán caáp 2 seõ phaûi khaáu tröø moãi naêm 20% giaù trò ban ñaàu. nhaän laø voán sô caáp. • Caùc cô quan quaûn lyù ngaân haøng Lieân Bang quy ñònh tyû leä toái thieåu veà voán • + Toång giaù trò voán caáp 2 toái ña baèng 100% giaù trò voán caáp sô caáp so vôùi toång taøi saûn laø 5,5% vaø toång soá voán töï coù treân toång taøi saûn laø 1. 6%. Voán sô caáp (cô baûn) Tyû leä ñoøn baåy taøi ———————— chính = (Leverage ratio) Toång taøi saûn 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 25 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 26 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 27 III. CAÙC HEÄ SOÁ AN TOAØN LIEÂN QUAN ÑEÁN VOÁN TÖÏ COÙ • - Theo Phaùp leänh ngaân haøng naêm 1990, toång nguoàn • ÔÛ goùc ñoä khaùc, moät soá quoác gia coøn duøng heä soá naøy 1. Heä soá giôùi haïn huy ñoäng voán voán huy ñoäng cuûa ngaân haøng thöông maïi phaûi ≤ 20 ñeå baûo hoä caùc ngaân haøng trong nöôùc ñoái vôùi thò VTC laàn voán töï coù. Ñieàu ñoù coù nghóa H1 ≥ 5%. tröôøng tieàn göûi trong giai ñoaïn ñaàu cuûa hoäi nhaâp -------------------------------------×100 100% H1 = ------------------------------------- 100% ≥ 5% kinh teá quoác teá (Theo coâng vaên soá 1210/NHNN- • - YÙ nghóa: Nhaèm muïc ñích giôùi haïn möùc huy ñoäng Toång nguoàn voán huy ñoäng CNH cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc, caùc chi nhaùnh Ngaân voán cuûa ngaân haøng ñeå traùnh tình traïng khi ngaân haøng haøng nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam ñöôïc nhaän tieàn göûi huy ñoäng voán quùa nhieàu vöôït quùa möùc baûo veä cuûa •- Toång nguoàn voán huy ñoäng: Tieàn göûi khoâng kyø haïn, tieàn göûi coù kyø VND theo tyû leä treân möùc voán ñöôïc caáp cuûa chi haïn, tieàn göûi tieát kieäm, phaùt haønh kyø phieáu ngaân haøng, chöùng chæ tieàn voán töï coù laøm cho ngaân haøng coù theå maát khaû naêng nhaùnh vôùi möùc tieàn göûi toái ña vaø theo loä trình cuï göûi ñeå huy ñoäng voán, caùc khoaûn tieàn giöõ hoä vaø ñôïi thanh toaùn, tieàn göûi chi traû. Theo Phaùp leänh NH 1990: theå: töø ngaøy 1/1/2007, tyû leä ñöôïc huy ñoäng laø 650% cuûa Kho baïc Nhaø nöôùc (neáu coù). • H1 = 5% (Huy ñoäng voán kg quaù lôùn, kg quaù nhoû so voán ñöôïc caáp; töø ngaøy 1/1/2008 laø 800% voán ñöôïc khaû naêng chi traû cuûa NH) caáp; töø ngaøy 1/1/2009: 900% voán ñöôïc caáp; töø ngaøy •- Voán töï coù cuûa ngaân haøng goàm: Voán ñieàu leä vaø Quyõ döï tröõ boå sung voán ñieàu leä, Quỹ dự phoøng taøi chính, Quỹ đñaàu tư phaùt triển nghiệp vụ, • H1 > 5% 1/1/2010: 1000% voán ñöôïc caáp vaø sau ngaøy Lợi nhuận khoâng chia (Voán caáp 1). 1/1/2011 seõ ñöôïc ñoái xöû quoác gia ñaày ñuû). • H1 < 5% 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 28 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 29 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 30 5
  6. 23/09/2008 2. Heä soá tyû leä giöõa voán töï coù so toång taøi saûn coù • VOÁN TÖÏ COÙ=VOÁN CAÁP 1 + VOÁN CAÁP 2 3. Heä soá Cooke (Heä soá Cooke, heä soá sieát coå tín duïng, (Heä Cooke, Voán töï coù tyû leä an toaøn voán toái thieåu, CAR: Capital • Caùc khoaûn phaûi tröø khoûi voán töï coù: -------------------------×100 100% H2 = ------------------------- 100% ≥ 5% Adequacy Ratios) • + Toaøn boä phaàn giaù trò giaûm ñi cuûa taøi saûn coá ñònh do ñònh Toång taøi saûn coù giaù laïi theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Heä soá naøy ñöôïc ñöa ra ñeå ñaùnh giaù möùc ñoä ruûi ro cuûa toång taøi saûn coù cuûa moät ngaân haøng. Thoâng thöôøng, ngaân haøng naøo gaëp phaûi söï suït giaûm veà taøi saûn Voán töï coù • + Toaøn boä phaàn giaù trò giaûm ñi cuûa caùc loaïi chöùng khoaùn (do ruûi ro xuaát hieän) caøng lôùn thì lôïi nhuaän cuûa ngaân haøng ñoù caøng giaûm thaáp. Vì vaäy, heä soá naøy cho pheùp taøi saûn cuûa ngaân haøng suït giaûm ôû moät H3 = ------------------------------------×100% ≥ 8% ------------------------------------ 100% 100 ñaàu tö (keå caû coå phieáu ñaàu tö, voán goùp) ñöôïc ñònh giaù laïi möùc ñoä nhaát ñònh so vôùi voán töï coù cuûa ngaân haøng. Toång taøi saûn coù ruûi ro quy ñoåi theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Trong nhöõng naêm 30, caùc nhaø kinh teá thaän troïng ñaõ ñöa ra quy taéc ngoùn tay caùi, cuï theå laø Voán töï coù/ Toång taøi saûn coù toái thieåu phaûi laø 10%, tuy nhieân - Tổ chức tín dụng, trừ chi nhánh ngân hàng nước ngoài, phải duy trì tỷ • + Toång soá voán cuûa toå chöùc tín duïng ñaàu tö vaøo toå chöùc tín ñeán cuoái thaäp nieân 40, heä soá H2 ñöôïc caùc ngaân haøng ñöa vaøo söû duïng lệ tối thiểu 8% giữa vốn tự có so với tổng tài sản "Có" rủi ro. duïng khaùc döôùi hình thöùc goùp voán, mua coå phaàn vaø toång nhöng vôùi möùc toái thieåu laø 5%. Ôû Vieät Nam, quy cheá ñaûm baûo an toaøn kinh doanh ñoái vôùi caùc toå chöùc tín - Tại thời điểm Quy định này có hiệu lực thi hành, ngân hàng thương mại caùc khoaûn ñaàu tö döôùi hình thöùc goùp voán, mua coå phaàn duïng ñöôïc ngaân haøng nhaø nöôùc ñöa ra thoâng qua quyeát ñònh 107/QÑ/NH5 nhà nước có tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu thấp hơn mức quy định thì nhaèm naém quyeàn kieåm soaùt vaøo caùc doanh nghieäp hoaït (ngaøy 9/6/1992) buoäc caùc toå chöùc tín duïng phaûi thöôøng xuyeân duy trì tæ leä trong thời hạn tối đa là 3 năm phải tăng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu toái thieåu giöõa voán töï coù so vôùi toång giaù trò taøi saûn coù ôû möùc 5%. bằng mức quy định. Mức tăng tỷ lệ hàng năm tối thiểu bằng một phần ñoäng trong lónh vöïc baûo hieåm, chöùng khoaùn. ba (1/3) số tỷ lệ còn thiếu. 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 31 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 32 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 33 Toång taøi saûn coù ruûi ro quy ñoåi = Σ(Taøi coù noäi baûng × Heä soá - Góp v n, mua c ph n là vi c t ch c tín d ng ruûi ro) + Σ(Taøi saûn ngoaïi baûng × Heä soá chuyeån ñoåi × Heä soá dùng v n t có đ góp v n c u thành v n đi u • + Phaàn vöôït möùc 15% voán töï coù cuûa toå chöùc l , mua c ph n c a các doanh nghi p, t ch c tín duïng ñoái vôùi khoaûn goùp voán, mua coå phaàn ruûi ro) tín d ng khác; góp v n vào qu đ u tư, góp v n th c hi n các d án đ u tư; bao g m c vi c u vaøo moät doanh nghieäp, quyõ, döï aùn ñaàu tö. Trong ñoù: Tài s n "Có" noäi baûng đư c phân nhóm theo các thác v n cho các pháp nhân, t ch c, doanh • Phaàn vöôït möùc 40% voán töï coù cuûa toå chöùc m c đ r i ro như sau: nghi p khác th c hi n đ u tư theo các hình th c nêu trên. tín duïng ñoái vôùi toång caùc khoaûn goùp voán, mua 1. Nhóm tài s n "Có" có h s r i ro 0% g m: - Các kho n đ u tư dư i hình th c góp v n, mua coå phaàn cuûa toå chöùc tín duïng vaøo caùc doanh a. Ti n m t. b. Vàng. c ph n nh m n m quy n ki m soát doanh nghieäp, quyõ ñaàu tö, döï aùn ñaàu tö, ngoaïi tröø c. Ti n g i b ng Đ ng Vi t Nam c a các t ch c tín d ng nghi p bao g m: • Các kho n đ u tư chi m 25% v n đi u l tr lên phaàn vöôït möùc 15% ñaõ tröø khoûi voán töï coù neâu nhà nư c đã duy trì t i Ngân hàng chính sách xã h i. c a Công ty c ph n; treân. d. Các kho n cho vay b ng v n tài tr , y thác đ u tư theo các h p đ ng y thác trong đó NH ch hư ng phí y • Các kho n đ u tư chi m 51% v n đi u l tr lên • + Khoaûn loã kinh doanh, bao goàm caû caùc thác và không ch u r i ro. c a Công ty trách nhi m h u h n.”. khoaûn loã luyõ keá. 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 34 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 35 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 36 6
  7. 23/09/2008 3. Nhóm tài s n "Có" có h s r i ro 50% g m: a. Các kho n đ u tư cho d án theo h p đ ng. 2. Nhóm tài s n "Có" có h s r i ro 20% g m: b. Các kho n ph i đòi có b o đ m b ng B t đ ng s n c a bên vay. a. Các kho n ph i đòi đ i v i t ch c tín d ng khác trong đ. Các kho n ph i đòi b ng Đ ng Vi t Nam đ i nư c và nư c ngoài, đ i v i t ng lo i đ ng ti n. 4. Nhóm tài s n "Có" có h s r i ro 100% g m: • a. Caùc khoaûn caáp voán ñieàu leä cho caùc coâng ty tröïc thuoäc khoâng phaûi laø toå chöùc tín duïng, v i Chính ph Vi t Nam, Ngân hàng Nhà b. Các kho n ph i đòi đ i v i U ban nhân dân t nh, thành ph coù tö caùch phaùp nhaân, haïch toaùn ñoäc laäp. nư c Vi t Nam. tr c thu c Trung ương; Các kho n ph i đòi b ng ngo i t đ i v i • c. Caùc khoaûn phaûi ñoøi ñoái vôùi caùc ngaân haøng ñöôïc thaønh laäp ôû caùc nöôùc khoâng thuoäc khoái OECD, coù thôøi haïn coøn laïi töø 1 naêm trôû leân, vaø caùc khoaûn phaûi ñoøi coù thôøi haïn coøn e. Các kho n chi t kh u, tái chi t kh u gi y t Chính ph Vi t Nam, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. laïi töø 1 naêm trôû leân ñöôïc caùc ngaân haøng naøy baûo laõnh. (T ch c H p tác Kinh t có giá do chính NH phát hành. c. Các kho n ph i đòi đư c b o đ m b ng gi y t có giá do và Phát tri n (Organization for Economic Cooperation and Development) • d. Caùc khoaûn phaûi ñoøi ñoái vôùi chính quyeàn trung öông cuûa caùc nöôùc khoâng thuoäc khoái g. Các kho n ph i đòi b ng Đ ng Vi t Nam t ch c tín d ng khác thành l p t i Vi t Nam phát hành. OECD, tröø tröôøng hôïp cho vay baèng ñoàng baûn teä vaø nguoàn cho vay cuõng baèng ñoàng baûn teä đư c b o đ m b ng gi y t có giá do chính d. Các kho n ph i đòi đ i v i t ch c tài chính nhà nư c; các cuûa caùc nöôùc ñoù. • ñ. Baát ñoäng saûn, maùy moùc, thieát bò vaø taøi saûn coá ñònh khaùc. kho n ph i đòi đư c b o đ m b ng gi y t có giá do các t ch c NH phát hành; Các kho n ph i đòi đư c b o • e. Caùc khoaûn phaûi ñoøi khaùc. tài chính nhà nư c phát hành. đ m hoàn toàn b ng ti n m t, s ti t ki m, đ. Kim lo i quý (tr vàng), đá quý. ti n ký qu , gi y t có giá do Chính ph , e. Ti n m t đang trong quá trình thu. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam phát hành. 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 37 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 38 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 39 Tài s n “Có” r i ro c a các cam k t ngo i 5. Nhoùm taøi saûn “Coù” coù heä soá ruûi ro 150% goàm: • 1.1.2. H s chuy n đ i 50%: b ng: a. Caùc khoaûn cho vay ñeå ñaàu tö vaøo chöùng khoaùn; 1. Các cam k t b o lãnh, tài tr cho khách hàng: • a. B o lãnh th c hi n h p đ ng. b. Caùc khoaûn cho vay caùc coâng ty chöùng khoaùn vôùi 1.1. H s chuy n đ i: • b. B o lãnh d th u. muïc ñích kinh doanh, mua baùn chöùng khoaùn. 1.1.1. H s chuy n đ i 100%: • c. B o lãnh khác. c. Caùc khoaûn cho vay caùc doanh nghieäp maø toå chöùc a. B o lãnh vay. • d. Thư tín d ng d phòng ngoài thư tín tín duïng naém quyeàn kieåm soaùt. b. B o lãnh thanh toán. d ng nêu trên. d. Caùc khoaûn goùp voán, mua coå phaàn vaøo caùc doanh c. Các kho n xác nh n thư tín d ng; Thư tín d ng d • đ. Các cam k t khác có th i h n ban đ u t nghieäp, quyõ ñaàu tö, döï aùn ñaàu tö, tröø phaàn ñaõ ñöôïc phòng tröø khoûi voán töï coù (neáu coù) cuûa toå chöùc tín duïng. 1 năm tr lên. 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 40 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 41 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 42 7
  8. 23/09/2008 1.1.3. H s chuy n đ i 20%: Các cam k t liên 1.2. H s r i ro cuûa caùc cam keát ngoaïi baûng: 2. Các h p đ ng giao d ch lãi su t và h p đ ng giao d ch ngo i t : quan đ n thương m i, g m: 1.2.1. Đư c Chính ph Vi t Nam, Ngân a. Thư tín d ng không h y ngang. hàng Nhà nư c Vi t Nam b o lãnh ho c 2.1. H s chuy n đ i: b. Ch p nh n thanh toán h i phi u thương m i đư c b o đ m hoàn toàn b ng ti n m t, s 2.1.1. H p đ ng giao d ch lãi su t: a. Có kỳ h n ban đ u dư i 1 năm: 0,5% ng n h n, có b o đ m b ng hàng hoá. ti t ki m, ti n ký qu , gi y t có giá do b. Có kỳ h n ban đ u t 1 năm đ n dư i 2 năm: 1,0% c. B o lãnh giao hàng. Chính ph , Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam c. Có kỳ h n ban đ u t 2 năm tr lên: 1,0% cho ph n kỳ h n dư i 2 năm c ng thêm (+) 1,0% cho m i năm ti p theo. phát hành: H s r i ro là 0%. 2.1.2. H p đ ng giao d ch ngo i t : d. Các cam k t khác liên quan đ n thương m i. a. Có kỳ h n ban đ u dư i 1 năm: 2,0% 1.2.2. Có tài s n b o đ m b ng B t đ ng b. Có kỳ h n ban đ u t 1 năm đ n dư i 2 năm: 5,0% 1.1.4. H s chuy n đ i 0%: s n c a bên vay: H s r i ro 50%. c. Có kỳ h n ban đ u t 2 năm tr lên: 5,0% cho ph n kỳ h n a. Thư tín d ng có th h y ngang. dư i 2 năm c ng thêm (+) 3,0% cho m i năm ti p theo. 1.2.3. Trư ng h p khác: H s r i ro 2.2. H s r i ro: H s r i ro đ i v i giá tr các h p đ ng giao d ch b. Các cam k t có th hu ngang vô đi u ki n 100%. lãi su t và h p đ ng giao d ch ngo i t sau khi chuy n đ i là 100%. khác, có th i h n ban đ u dư i 1 năm. 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 43 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 44 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 45 Khi xaùc ñònh heä soá H3 coù theå xaûy ra caùc tröôøng hôïp sau: YÙ nghóa cuûa heä soá H3: • - Neáu heä soá H3 < 8%: Möùc ñoä ruûi ro lôùn, voán töï coù cuûa ngaân haøng khoâng ñuû söùc baûo veä do ngaân haøng: - Neáu H3 = 8% ngaân haøng naøy ñaõ coù moät tyû leä hôïp lyù giöõa voán töï coù • Möùc ñoä ruûi ro maø caùc ngaân haøng ñöôïc pheùp maïo vôùi möùc ñoä ruûi ro trong söû duïng taøi saûn. + Voán töï coù cuûa ngaân haøng quaù thaáp so vôùi quy moâ hieåm trong söû duïng voán cao hay thaáp tuøy thuoäc vaøo ñoä - Neáu heä soá H3 > 8%: möùc ñoä ruûi ro thaáp, ngaân haøng söû duïng voán quùa an söû duïng voán cuûa ngaân haøng. lôùn voán töï coù cuûa ngaân haøng, cuï theå: ñoái vôùi toaøn, coù theå bò giaûm suùt lôïi nhuaän. Nguyeân nhaân: • + Do ngaân haøng daønh voán cho döï tröõ quùa ít coøn voán nhöõng ngaân haøng coù voán töï coù lôùn thì noù ñöôïc pheùp + Ngaân haøng duøng voán cho döï tröõ quùa nhieàu so vôùi voán ñöa vaøo ñöa vaøo kinh doanh laïi chieám tyû troïng lôùn. kinh doanh. söû duïng voán vôùi möùc ñoä lieàu lónh lôùn vôùi hy voïng • + Trong taøi saûn coù sinh lôïi thì ngaân haøng laïi chuù troïng + Trong taøi saûn coù sinh lôïi thì ngaân haøng laïi quùa chuù troïng vaøo ñaït ñöôïc lôïi nhuaän cao nhaát, nhöng ruûi ro cuõng seõ cao nhöõng taøi saûn coù möùc ñoä ruûi ro thaáp, neân lôïi nhuaän mang laïi ñeán khoaûn cho vay khoâng coù ñaûm baûo. Beân caïnh ñoù, hôn vaø ngöôïc laïi. khoâng cao. ngaân haøng laïi ñaàu tö vaøo caùc chöùng khoaùn coâng ty, xí + Do ngaân haøng taêng voán quaù nhanh trong khi toác ñoä ñaàu tö vaø nghieäp thay vì ñaàu tö vaøo chöùng khoaùn do chính phuû phaùt cho vay taêng chaäm hôn. haønh. 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 46 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 47 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 48 8
  9. 23/09/2008 • giới hạn bảo laõnh: 4. Heä soá gi i h n cho vay, b o laõnh nh • 4.1. Giôùi haïn cho vay, baûo laõnh: giới hạn bảo laõnh: nh 4. Heä soá gi i h n cho vay, b o laõnh • 5. Giôùi haïn goùp voán, mua coå phaàn • 4.1.1. Toång dö nôï cho vay cuûa toå chöùc tín duïng ñoái vôùi moät khaùch • 5.1. Toå chöùc tín duïng chæ ñöôïc duøng voán töï coù ñeå goùp voán, haøng khoâng ñöôïc vöôït quaù 15% voán töï coù cuûa toå chöùc tín duïng. mua coå phaàn vaøo doanh nghieäp, quyõ ñaàu tö, döï aùn ñaàu tö, • Toång möùc cho vay vaø baûo laõnh cuûa toå chöùc tín duïng ñoái vôùi moät • 4.2. Giôùi haïn cho thueâ taøi chính: toå chöùc tín duïng khaùc... khaùch haøng khoâng ñöôïc vöôït quaù 25% voán töï coù cuûa toå chöùc tín • 5.2. Möùc goùp voán, mua coå phaàn cuûa toå chöùc tín duïng trong duïng. • 4.2.1. Toång möùc cho thueâ taøi chính ñoái vôùi moät khaùch moät doanh nghieäp, quyõ ñaàu tö, döï aùn ñaàu tö, toå chöùc tín • 4.1.2. Toång dö nôï cho vay cuûa toå chöùc tín duïng ñoái vôùi moät nhoùm haøng khoâng ñöôïc vöôït quaù 30% voán töï coù cuûa coâng ty duïng khaùc khoâng ñöôïc vöôït quaù 11% voán ñieàu leä cuûa khaùch haøng coù lieân quan khoâng ñöôïc vöôït quaù 50% voán töï coù cuûa cho thueâ taøi chính. doanh nghieäp, quyõ ñaàu tö, döï aùn ñaàu tö, toå chöùc tín duïng toå chöùc tín duïng, trong ñoù möùc cho vay ñoái vôùi moät khaùch haøng khoâng ñöôïc vöôït quaù tyû leä quy ñònh treân. • 4.2.2. Toång möùc cho thueâ taøi chính ñoái vôùi moät nhoùm ñoù. • Toång möùc cho vay vaø baûo laõnh cuûa toå chöùc tín duïng ñoái vôùi moät khaùch haøng coù lieân quan khoâng ñöôïc vöôït quaù 80% • 5.3. Toång möùc goùp voán, mua coå phaàn cuûa toå chöùc tín duïng nhoùm khaùch haøng coù lieân quan khoâng ñöôïc vöôït quaù 60% voán töï voán töï coù cuûa coâng ty cho thueâ taøi chính, trong ñoù trong taát caû caùc doanh nghieäp, quyõ ñaàu tö, döï aùn ñaàu tö, toå coù cuûa toå chöùc tín duïng. möùc cho thueâ taøi chính ñoái vôùi ñoái vôùi moät khaùch chöùc tín duïng khaùc khoâng ñöôïc vöôït quaù 40% voán töï coù • YÙ nghĩa: cuûa toå chöùc tín duïng. haøng khoâng ñöôïc vöôït quaù tyû leä quy ñònh treân. 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 49 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 50 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 51 2. Caùch xaùc ñònh möùc voán töï coù cuûa ngaân haøng IV. IV. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TAÊNG VOÁN TÖÏ COÙ • 1. AÙp löïc taêng voán töï coù: 2.1 Xaùc ñònh möùc voán töï coù theo giaù trò soå saùch (GAAP) • - Laïm phaùt • 6. Giôùi haïn ñaàu tö vaøo TSCÑ • - Nhöõng bieán ñoäng kinh teá • 7. Giôùi haïn cho vay ñaàu tö vaøo CK, BĐS. Giaù trò soå saùch Giaù trò soå saùch Giaù trò soå saùch • - Nhöõng giôùi haïn veà cho vay vay. cuûa voán ngaân haøng = cuûa taøi saûn - cuûa caùc • - Chi phí trong hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng gia taêng khoaûn nôï • - Do hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng ngaøy caøng môû roäng quy moâ cuûa roäng, ngaân haøng ngaøy caøng lôùn. • - Do cô quan quaûn lyù baét buoäc =Meänh giaù cuûa voán coå phaàn+Thaëng dö voán+Lôïi nhuaän • - Do nhu caàu gia taêng loøng tin cuûa khaùch haøng. khoâng chia+Döï phoøng toån thaát töø tín duïng vaø cho thueâ • - Caïnh tranh trong hoäi nhaäp. 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 52 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 53 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 54 9
  10. 23/09/2008 3. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán vieäc löïa choïn phöông phaùp 2.3 Xaùc ñònh möùc voán töï coù theo giaù thò tröôøng (MVC: taêng voán töï coù Market value Capital ) RAP- 2.2 Xaùc ñònh möùc voán töï coù theo phöông phaùp RAP-Quy Giaù trò thò tröôøng cuûa voán ngaân haøng = Giaù trò thò 3.1. Caùc quy ñònh cuûa ngaân haøng nhaø nöôùc veà voán töï coù taéc chuaån möïc keá toaùn (Regulatory accounting principle): tröôøng cuûa taøi saûn (MVA) - Giaù trò thò tröôøng cuûa 3.2. Yeáu toá chi phí Voán RAP = Voán coå phaàn cuûa caùc coå ñoâng (CP thöôøng, nôï(MVL) thu nhaäp giöõ laïi vaø döï tröõ) + Coå phieáu öu ñaõi vónh 3.3. Yeáu toá thôøi gian Giaù trò thò tröôøng cuûa voán ngaân haøng = Giaù trò thò 3.4. Ruûi ro thanh khoaûn vieãn+ Döï phoøng toån thaát tín duïng vaø cho thueâ + Giaáy nôï thöù caáp coù khaû naêng chuyeån ñoåi + Caùc khoaûn tröôøng hieän taïi cuûa moãi coå phieáu x Soá löôïng coå phieáu 3.5. Quyeàn kieåm soaùt ngaân haøng khaùc (nhö thu nhaäp töø coâng ty con) ñaõ phaùt haønh 3.6. Coå töùc treân moãi coå phieáu (EPS) 3.7. Yeáu toá linh hoaït 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 55 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 56 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 57 4. Phöông phaùp taêng voán töï coù 4.2. Nguoàn beân trong 4.1. Nguoàn beân ngoaøi Chuû yeáu do taêng lôïi nhuaän giöõ laïi. Ñaây laø lôïi a) Phaùt haønh coå phieáu thöôøng nhuaän ngaân haøng ñaït ñöôïc trong naêm, nhöng b) Phaùt haønh coå phieáu öu ñaõi vónh vieãn khoâng chia cho caùc coå ñoâng maø giöõ laïi ñeå c) Phaùt haønh giaáy nôï thöù caáp (thôøi haïn toái thieåu 7 naêm) taêng voán. Ngoaøi ra coù theå taêng voán baèng caùch baùn TS roài thueâ laïi, chöùng Phöông phaùp naøy phuï thuoäc vaøo: khoaùn hoùa nôï, töø khoûan thueá ñöôïc pheùp ñeå laïi do vöôït möùc chæ tieâu lôïi nhuaän ñeà ra; hoaëc cho pheùp taêng voán khi NH thu ñöôïc - Chính saùch coå töùc cuûa ngaân haøng caùc khoaûn nôï ñaõ xoùa töø quyõ döï phoøng theo tyû leä nhaát ñònh - Toác ñoä taêng voán töø nguoàn noäi boä 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 58 9/23/2008 PGS.TS Tran Huy Hoang 59 10
nguon tai.lieu . vn