Xem mẫu

  1. 23/09/2008 I. HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI Nhaän xeùt: Chöông1 1. Nhöõng vaán ñeà chung veà ngaân haøng thöông maïi Ngaân haøng thöông maïi laø moät loaïi hình doanh nghieäp 1.1. Khaùi nieäm veà ngaân haøng thöông maïi 1990: Theo phaùp leänh NH naêm 1990: Laø 1 toå chöùc kinh doanh tieàn teä maø nhieäm Ngaân haøng thöông maïi laø moät doanh nghieäp ñaëc bieät vuï thöôøng xuyeân vaø chuû yeáu laø nhaän tieàn göûi cuûa khaùch haøng vôùi traùch nhieäm hoaøn traû vaø söû duïng soá tieàn ñoù ñeå cho vay, chieát khaáu vaø laøm phöông Ngaân haøng thöông maïi laø moät trung gian tín duïng tieän thanh toaùn. 02/1997/QH /QH10 10: Luaät soá 02/1997/QH10 Luaät caùc toå chöùc tín duïng Vieät Nam Ñieàu 10: TOÅNG QUAN VEÀ QUAÛN TRÒ NGAÂN NG “Ngaân haøng laø loaïi hình toå chöùc tín duïng ñöôïc thöïc hieän toaøn boä hoaït ñoäng Doanh Huy Caáp Doanh ngaân haøng vaø caùc hoaït ñoäng kinh doanh khaùc coù lieân quan”. nghieäp, toå HAØNG & CHIEÁN LÖÔÏC KINH DOANH g: Hoïat ñoäng ngaân haøng: Laø hoïat ñoäng kinh doanh tieàn teä vaø dòch vuï ngaân haøng nghieäp, toå chöùc, kinh ñoäng voán NGAÂN tín duïng chöùc, kinh vôùi noäi dung thöôøng xuyeân laø nhaän tieàn göûi, söû duïng soá tieàn naøy ñeå caáp tín HAØNG teá, hoä gia CUÛA NGAÂN HAØNG n. duïng vaø cung öùng caùc dòch vuï thanh toùan. teá, hoä gia ñình, caù ñình, caù nhaân 49/2000/NÑ /NÑ- 12/ nghóa: Nghò ñònh cuûa chính phuû soá 49/2000/NÑ-CP ngaøy 12/9/2000 ñònh nghóa: “Ngaân haøng thöông maïi laø ngaân haøng ñöôïc thöïc hieän toaøn boä hoaït ñoäng ngaân nhaân haøng vaø caùc hoaït ñoäng kinh doanh khaùc coù lieân quan vì muïc tieâu lôïi nhuaän, goùp phaàn thöïc hieän caùc muïc tieâu kinh teá cuûa nhaø nöôùc”. 9/23/2008 PGS. TS Tran Huy Hoang 1 9/23/2008 PGS. TS Tran Huy Hoang 2 9/23/2008 PGS. TS Tran Huy Hoang 3 1.3. Cô caáu toå chöùc boä maùy Ngaân 2. Caùc nghieäp vuï cuûa ngaân haøng thöông maïi haøng Thöông maïi: 2.1. Caùc nghieäp vuï trong baûng toång keát taøi saûn: 2.1.1. Nghieäp vuï nguoàn voán (Nghieäp vuï nôï) 1.2. Caùc loaïi hình ngaân haøng thöông maïi a. Voán ñieàu leä vaø caùc quõy (Voán töï coù, voán chuû sôû höõu) 1.2.1. Caên cöù vaøo hình thöùc sôû höõu: NHTM nhaø • Ôû Vieät Nam, theo quyeát ñònh soá 457/2005/QÑ-NHNN ngaøy 19 457/2005/QÑ- thaùng 4 naêm 2005, QĐ 03 2007 thì Voán töï coù cuûa ngaân haøng 2005, nöôùc, coå phaàn, lieân doanh, chi nhaùnh nöôùc thöông maïi bao goàm: ngoaøi, nöôùc ngoaøi. • Voán töï coù cô baûn (Vốn cấp 1): Voán điều lệ thöïc coù (vốn ñaõ được cấp, 1): vốn ñaõ goùp), quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phoøng taøi chính, quỹ đầu 1.2.2. Caên cöù vaøo saûn phaåm ngaân haøng cung tư phaùt triển nghiệp vụ, lợi nhuận khoâng chia. caáp cho khaùch haøng: Baùn buoân, baùn leû, baùn • Voán töï coù boå sung (Vốn cấp 2): Phần gía trị tăng theâm của taøi sản cố định vaø buoân vaø baùn leû. của caùc loại chứng khoùan đầu tư được định gía lại, Traùi phiếu chuyển đổi hoặc cổ phiếu ưu ñaõi do tổ chức tín dụng phaùt haønh coù thôøi haïn daøi. 1.2.3. Caên cöù vaøo lónh vöïc hoaït ñoäng: Chuyeân doanh, kinh doanh toång hôïp 9/23/2008 PGS. TS Tran Huy Hoang 4 9/23/2008 PGS. TS Tran Huy Hoang 6 1
  2. 23/09/2008 2.2. Nghieäp vuï söû duïng voán (Nghieäp vuï coù) b. Voán huy ñoäng - TG khoâng kyø haïn a. Thieát laäp döï tröõ b. Caáp tín duïng - TG coù kyø haïn cuûa doanh nghieäp vaø TCKT o Duy trì döï tröõ baét buoäc theo quy ñònh cuûa ngaân haøng nhaø Cho vay (ngaén, trung vaø daøi haïn); chieát khaáu thöông phieáu vaø chöùng töø coù giaù; cho thueâ taøi chính; baûo laõnh, bao thanh toaùn… - TG tieát kieäm nöôùc. - Phaùt haønh chöùng khoaùn nôï thôøi haïn ng n ngắn o Thöïc hieän caùc leänh ruùt tieàn vaø thanh toaùn chuyeån khoaûn • c. Ñaàu tö taøi chính: cuûa khaùch haøng. • Ngaân haøng thöông maïi söû duïng caùc nguoàn voán oån ñònh ñeå thöïc hieän caùc hình thöùc ñaàu tö nhaèm kieám lôøi vaø chia seû ruûi ro vôùi nghieäp vuï tín duïng. Caùc hình c. Nguoàn voán ñi vay o Chi traû caùc khoaûn tieàn göûi ñeán haïn, chi traû laõi. thöùc ñaàu tö taøi chính bao goàm: o Ñaùp öùng nhu caàu vay voán hôïp lyù trong ngaøy cuûa khaùch • Goùp voán, lieân doanh, mua coå phaàn cuûa caùc coâng ty, xí nghieäp vaø caùc toå chöùc tín - Vay NHNN haøng. duïng khaùc. • Mua chöùng khoaùn vaø caùc giaáy tôø coù giaù trò ñeå höôûng lôïi töùc vaø cheânh leäch giaù. - Vay NHTM khaùc o Thöïc hieän caùc khoaûn chi tieâu haøng ngaøy taïi ngaân haøng… • d. Söû duïng voán cho caùc muïc ñích khaùc nhö nhö: - Vốn điều chuy n nội bộ n i u chuyển i Döï tröõ cuûa ngaân haøng coù theå toàn taïi döôùi hình thöùc tieàn maët, • Mua saém thieát bò, duïng cuï phuïc vuï cho hoaït ñoäng kinh doanh, xaây döïng truï sôû tieàn göûi taïi ngaân haøng khaùc vaø caùc chöùng khoaùn coù tính ngaân haøng, heä thoáng kho baõi vaø caùc chi phí khaùc. d. Nguoàn voán khaùc thanh khoaûn cao. 2.3. Dòch vuï ngaân haøng vaø caùc hoaït ñoäng • 2.2. Nghieäp vuï ngoaøi baûng toång keát taøi saûn: II. QUAÛN TRÒ KINH DOANH NGAÂN HAØNG kinh doanh khaùc • Laø nhöõng giao dòch khoâng ñöôïc ghi cheùp treân baûng Caân ñoái keá toaùn cuûa ngaân haøng: 1. Khaùi nieäm veà quaûn trò vaø quaûn trò kinh doanh ngaân haøng • 2.2.1. Caùc hôïp ñoàng baûo laõnh tín duïng, trong ñoù ngaân haøng cam keát ñaûm baûo hoaøn traû khoaûn vay cuûa khaùch haøng cho ngöôøi thứ ba laø ngöôøi cho vay. 1.1. Khaùi nieäm veà quaûn trò o Dòch vuï ngaân quó. • 2.2.2. Caùc hôïp ñoàng trao ñoåi laõi suaát, trong ñoù ngaân haøng cam keát trao ñoåi caùc khoaûn thanh toaùn laõi cuûa caùc chöùng khoaùn nôï vôùi moät beân khaùc. Quaûn trò laø söï taùc ñoäng cuûa caùc chuû theå quaûn trò leân ñoái töôïng quaûn trò o Dòch vuï uyû thaùc. • 2.2.3. Caùc hôïp ñoàng taøi chính töông lai vaø hôïp ñoàng quyeàn choïn laõi suaát, trong ñoù nhaèm ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu nhaát ñònh ñaõ ñaët ra trong ñieàu kieän bieán ngaân haøng ñoàng yù giao hay nhaän nhöõng chöùng khoaùn töø moät beân khaùc taïi moät ñoäng cuûa moâi tröôøng kinh doanh. doanh. o Toå chöùc thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët cho khaùch möùc giaù ñöôïc baûo ñaûm. Qua khaùi nieäm treân ta coù moät soá nhaän xeùt nhö sau: haøng. • 2.2.4. Hôïp ñoàng cam keát cho vay, trong ñoù ngaân haøng cam keát cho vay toái ña tôùi moät soá voán nhaát ñònh tröôùc khi hôïp ñoàng heat hieäu löïc. • Quaûn trò laø moät quùa trình khoâng phaûi laø moät haønh vi nhaát thôøi o Nhaän quaûn lyù taøi saûn quùy giaù theo yeâu caàu khaùch • 2.2.5. Caùc hôïp ñoàng tyû giaù hoái ñoaùi, trong ñoù ngaân haøng ñoàng yù giao hay nhaän • Muïc tieâu cuûa quaûn trò laø vôùi moät nguoàn taøi nguyeân saün coù phaûi ñaït moät löôïng ngoaïi teä nhaát ñònh. haøng. • Nhöõng loaïi hôïp ñoàng naøy taïi caùc ngaân haøng lôùn thöôøng coù giaù trò khoaûng ñöôïc caùc muïc tieâu vôùi moät hieäu quûa cao nhaát o Kinh doanh vaøng baïc, ñaù quùy, ngoaïi teä. treân 6 laàn toång taøi saûn cuûa ngaân haøng. • Quaûn trò phaûi gaén lieàn vôùi moâi tröôøng kinh doanh o Mua baùn hoä chöùng khoaùn, phaùt haønh hoä coå phieáu, Quaûn trò vöøa laø khoa hoïc, vöøa laø moät ngheä thuaät traùi phieáu cho caùc coâng ty, xí nghieäp. o Tö vaán veà taøi chính, ñaàu tö… 9/23/2008 PGS. TS Tran Huy Hoang 12 2
  3. 23/09/2008 1.2. Khaùi nieäm veà quaûn trò kinh doanh • Töø caùc khaùi nieäm treân, coù theå ruùt ra moät soá nhaän xeùt nhö sau: • Thöù nhaát: Quaûn trò ngaân haøng ñeà caäp ñeán vieäc thieát laäp caùc muïc tieâu kinh tö: • Thöù tö Quaûn trò ngaân haøng ñeà caäp ñeán hoaït ñoäng ngaân haøng doanh cuûa ngaân haøng vaø thôøi haïn ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu. Muïc tieâu toång quaùt nhaát laø nhöõng muïc tieâu theå hieän trong chieán löôïc kinh doanh cuûa ngaân haøng. laõnh ñaïo cuûa caùc caáp quaûn trò vaø hoaït ñoäng kieåm tra Chuùng seõ ñöôïc cuï theå hoùa thaønh caùc muïc tieâu haønh ñoäng cuï theå trong caùc keá cuûa hoï ñoái vôùi hoaït ñoäng cuûa caùc thuoäc caáp, ñeå ñaûm • - Quaûn trò kinh doanh ngaân haøng laø vieäc thieát laäp moät chöông hoaïch mang tính taùc nghieäp. Söï lieân keát caùc muïc tieâu naøy theå hieän noäi dung cô baûn caùc chöông trình hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng. baûo raèng nhöõng muïc tieâu, chöông trình, keá hoaïch ñaõ trình hoaït ñoäng kinh doanh daøi haïn vaø ngaén haïn cho moät • hai: Thöù hai Quaûn trò ngaân haøng ñeà caäp ñeán vieäc xaùc ñònh caùc nguoàn taøi nguyeân doanh nghieäp ngaân haøng, xaùc ñònh caùc nguoàn taøi nguyeân saün cho vieäc thöïc hieän caùc muïc tieâu, bao goàm lao ñoäng, taøi chính, cô sôû vaät chaát, kyõ ñöôïc choïn ñang vaø seõ ñöôïc hoaøn thaønh. thuaät coâng ngheä. Ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu ñoøi hoûi phaûi coù moät chöông trình haønh coù töø ñoù laõnh ñaïo nhaân vieân ngaân haøng thöïc hieän caùc muïc ñoäng, cuï theå hoùa veà nhöõng coâng vieäc vaø nhöõng coâng vieäc ñoù ñoøi hoûi phaûi coù • Thöù naêm: Quaûn trò ngaân haøng ñöôïc xem laø nhöõng tieâu ñaõ ñeà ra. nhöõng con ngöôøi coù naêng löïc nhaát ñònh, ñoàng thôøi phaûi coù chi phí vaø coù cô sôû vaät chaát, maùy moùc thieát bò ñeå thöïc hieän. chöông trình haønh ñoäng vaø vì vaäy ngöôøi ta phaûi ñeà • - Quaûn trò ngaân haøng laø vieäc thieát laäp caùc chöông trình hoaït • Thöù ba: Quaûn trò ngaân haøng ñeà caäp ñeán vieäc boá trí, phaân boå caùc nguoàn taøi ñoäng kinh doanh ñeå ñaït caùc muïc ñích, muïc tieâu kinh doanh nguyeân vaøo caùc khaâu coâng vieäc ñeå thöïc hieän caùc keá hoaïch, caùc chöông trình muïc caäp ñeán muïc ñích töï thaân cuûa noù. Muïc ñích naøy laø tieâu ñaõ hoaïch ñònh. Coâng vieäc ñoù bao goàm thieát keá moät boä maùy toå chöùc, xaùc ñònh daøi haïn vaø ngaén haïn cuûa ngaân haøng, laø vieäc xaùc ñònh vaø ñieàu chöùc naêng, quyeàn haïn vaø traùch nhieäm cuûa töøng boä phaän, aán ñònh caùc khoái löôïng ñaûm baûo taïo ñöôïc moät moâi tröôøng lao ñoäng thuaän hoøa caùc nguoàn taøi nguyeân ñeå thöïc hieän chöông trình, caùc coâng vieäc phaûi thöïc hieän qua thôøi gian, ñeå töøng böôùc toå chöùc thöïc hieän coâng vieäc lôïi ñeå phaùt huy toát nhaát caùc noå löïc vaø giaûm thieåu nhaèm ñaït ñeán caùc muïc tieâu cuï theå. muïc tieâu kinh doanh, ñoù laø vieäc toå chöùc, laõnh ñaïo vaø kieåm tra nhaân vieân cuûa ngaân haøng thöïc hieän chöông trình, caùc muïc • nhöõng baát lôïi, nhöõng baát maõn caù nhaân… nhaèm ñaït tieâu ñaõ ñeà ra. ñöôïc naêng suaát, chaát löôïng, hieäu quaû. • 1.3. Ñaëc ñieåm cuûa quaûn trò kinh doanh ngaân haøng • Quaûn trò theo quan ñieåm truyeàn thoáng luoân bao goàm boán yeáu toá cô • Thöù ba: Trong thôøi ñaïi ngaøy nay trình ñoä kyõ thuaät, coâng ngheä ba baûn: 1) Muïc ñích (höôùng tôùi caùc muïc ñích); 2) Con ngöôøi (vieäc thöïc hieän trong lónh vöïc cung caáp dòch vuï ngaân haøng phaùt trieån ôû möùc caùc muïc ñích luoân thoâng qua con ngöôøi); 3) Baèng nhöõng kyõ thuaät coâng ñoä cao, Nhaø quaûn trò ngaân haøng caàn nhìn nhaän coâng vieäc maø ngheä nhaát ñònh; 4) vaø laø nhöõng hoaït ñoäng beân trong toå chöùc, thieát laäp vaø • Thöù saùu: Maëc duø treân thöïc tieãn khoâng coù söï khaùc nhau nhieàu trong coâng vieäc duy trì caùc quan heä, caùc quy taéc laøm vieäc beân trong toå chöùc nhaèm ñaûm hoï phaûi thöïc hieän nhö laø quaù trình toå chöùc, laõnh ñaïo coâng vieäc cuûa moät thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò so vôùi coâng vieäc cuûa moät thaønh vieân Ban baûo cho toå chöùc hoaït ñoäng coù hieäu quaû. saûn xuaát vaø cung caáp thoâng tin. Nhaø quaûn trò ngaân haøng laøm giaùm ñoác ñieàu haønh, vôùi tö caùch laø nhöõng ngöôøi ra quyeát ñònh. Caàn löu yù raèng, • Vieäc chæ ra nhöõng neùt ñaëc tröng cuûa quaûn trò trong lónh vöïc kinh doanh coâng vieäc toå chöùc, laõnh ñaïo, kieåm soaùt moät boä maùy saûn xuaát trong thöïc tieãn, coù moät khaùc bieät nhaát ñònh giöõa khaùi nieäm quaûn trò vaø quaûn lyù ngaân haøng laø coâng vieäc raát khoù khaên, tuy nhieân cuõng coù theå neâu ra vaøi cuõng nhö khaùi nieäm nhaø quaûn trò vaø nhaø quaûn lyù. Thuaät ngöõ quaûn lyù thöôøng chæ ñieåm cô baûn: ra caû caùc saûn phaåm thoâng tin ñi keøm caùc saûn phaåm veà coâng vieäc toå chöùc, ñieàu haønh, kieåm soaùt ñöôïc tieán haønh bôûi Ban quaûn lyù treân cô sôû nhöõng hoaït ñoäng taùc nghieäp haøng ngaøy – vôùi tö caùch nhöõng ngöôøi laøm thueâ • Thöù nhaát: Quaûn trò ngaân haøng höôùng tôùi söï phoái, keát hôïp caùc nguoàn • Thöù tö: Cuõng nhö nhieàu lónh vöïc quaûn trò khaùc, quaûn trò ngaân tö hay ngöôøi ñaïi dieän cho chuû sôû höõu. Coøn thuaät ngöõ quaûn trò laïi chæ veà caùc coâng löïc con ngöôøi vaø vaät chaát trong caùc quaù trình saûn xuaát, cung öùng caùc dòch haøng veà maët lyù thuyeát cuõng laø moät lónh vöïc khoa hoïc môùi meû. vieäc toå chöùc, kieåm soaùt ñöôïc tieán haønh chuû yeáu bôûi caùc boä phaän nhö: Ñaïi hoäi coå vuï ngaân haøng. ñoâng, Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban kieåm soaùt….nhaèm ñaûm baûo tính hieäu quaû trong quaù • Thöù hai: Quaù trình cung caáp dòch vuï cuûa ngaân haøng laø vieäc tieán haønh hai • Ñieàu ñoù ñöôïc theå hieän treân nhieàu ñieåm nhö coù nhieàu khaùi trình hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng, baûo veä lôïi ích cuûa chuû sôû höõu, cuûa caùc chuû nôï beân ngoaøi, ñaûm baûo tính hieäu quaû trong hoaït ñoäng cuûa chính Ban quaûn lyù vaø nhaân nhieàu hoaït ñoäng khaùc nhau maø qua ñoù lôïi ích cuûa caùc beân lieân quan ñeán nieäm vaø nguyeân taéc quaûn trò ñöôïc ñöa ra nhöng vaãn chöa coù vieân. ngaân haøng ñöôïc ñaùp öùng. Nhöõng dòch vuï naøy khoâng toàn taïi höõu hình, söï thoáng nhaát, chöa chiû roõ phöông phaùp rieâng bieät vaø ñaëc thuø khoâng toàn tröõ ñöôïc, deã thay ñoåi, gaén boù vaø khoâng taùch rôøi vôùi ngöôøi hoaëc • Toùm laïi, veà thöïc chaát quaûn trò ngaân haøng laø nhöõng hoaït ñoäng thoáng nhaát thieát bò laøm ra dòch vuï. Caùc giao dòch cô baûn cuûa ngaân haøng laø ñi vay vaø cuûa quaûn trò, tình hình thieáu huït kyõ naêng vaø kieán thöùc quaûn trò phoái hôïp, lieân keát caùc caù nhaân ngöôøi lao ñoäng vaø caùc yeáu toá vaät chaát trong caùc quaù trình lao ñoäng, saûn xuaát vaø cung caáp caùc dòch vuï ngaân haøng nhaèm ñaït ñöôïc cho vay chuû yeáu döïa treân söï tin töôûng, loøng tin. Loøng tin vaø söï ñaûm baûo coù theå aùp duïng coù hieäu quaû vaø phoå bieán trong thöïc tieãn kinh caùc muïc ñích, muïc tieâu kinh doanh nhaát ñònh ôû moãi thôøi kyø vôùi phöông chaâm an duy trì loøng tin cuûa ngöôøi gôûi tieàn hoaëc cuûa ngöôøi vay tieàn vaøo ngaân haøng doanh cuûa caùc ngaân haøng. toaøn vaø hao toån ít nhaát veà nguoàn löïc. luoân ñöôïc quyeát ñònh tröôc heát bôûi naêng löïc, trình ñoä vaø phaåm chaát cuûa caùn boä nhaân vieân ngaân haøng vaø laø bí quyeát ñaûm baûo thaønh coâng cuûa ngaân • haøng. Hôn theá nöõa ñieàu naøy coøn laø yeáu toá cô baûn goùp phaàn duy trì loøng tin cuûa daân chuùng vaøo ñoàng tieàn. • 3
  4. 23/09/2008 2.3. Laõnh ñaïo (ñieàu khieån) Laõnh ñaïo bao goàm vieäc ñöa ra caùc quyeát 3. Söï caàn thieát cuûa quaûn trò kinh doanh ngaân haøng 2. Caùc chöùc naêng cuûa quaûn trò kinh doanh ngaân haøng ñònh coù tính nguyeân taéc maø moïi ngöôøi phaûi tuaân theo vaø toå chöùc • + Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu phaùt trieån neàn kinh teá, ñoàng thôøi gaén lieàn vôùi vieäc tìm 2.1. Hoaïch ñònh thöïc hieän caùc quyeát ñònh ñoù, nhöng ñoàng thôøi noù phaûi taïo ñieàu kieän g, kieám lôïi nhuaän cuûa ngaân haøng, caùc ngaân haøng caàn phaûi thoûa maõn cao nhaát caùc cho moïi caù nhaân phaùt huy ñöôïc khaû naêng cuûa mình trong haønh vi taäp nhu caàu cuûa khaùch haøng, vì khaùch haøng chính laø nhaân toá quyeát ñònh ñeán söï Hoaïch ñònh laø vieäc xaùc ñònh muïc tieâu maø ngaân haøng phaûi ñaït ñöôïc trong töøng khoaûng thaønh baïi cuûa ngaân haøng. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu ñoù, moãi ngaân haøng caàn phaûi coù thôøi gian nhaát ñònh. Thöïc chaát hoaïch ñònh chính laø söï döï kieán nhöõng gì mình seõ ñaït theå. chieán löôïc kinh doanh, phaûi coù boä maùy hoaït ñoäng hieäu quûa. ñöôïc trong töông lai, ñaït ñöôïc muïc tieâu gì vaø muoán ñaït ñöôïc muïc tieâu ñoù thì phaûi • 2.4. ·Phoái hôïp: laø söï lieân keát caùc khaû naêng rieâng bieät cuûa töøng Phoá laøm gì, khi naøo laøm vaø ai coù theå laøm coâng vieäc ñoù, sao cho coâng vieäc ñöôïc hoaøn • + Vôùi tö caùch caù nhaân, töøng con ngöôøi khoâng theå naøo ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu to thaønh vôùi chi phí toái thieåu vaø thôøi gian boû ra laø thaáp nhaát. Nhö vaäy, hoaïch ñònh bao ngöôøi, töøng boä phaän, töøng yeáu toá sao cho chuùng khoâng caûn trôû, lôùn, maø nhöõng ngöôøi naøy caàn phaûi hôïp löïc vôùi nhau thì môùi coù theå ñaït ñöïôc goàm vieäc xaùc ñònh caùc muïc tieâu vaø vieäc löïa choïn chieán löôïc, saùch löôïc ñeå thöïc hieän choàng cheùo leân nhau maø coøn hoã trôï nhau ñeå ñaït ñeán muïc tieâu muïc tieâu to lôùn ñoù. Vì leõ naøy maø coâng taùc quaûn trò ra ñôøi nhaèm taäp hôïp caùc khaû muïc tieâu ñaõ xaùc ñònh. chung. naêng caù nhaân thaønh moät khaû naêng taäp theå, ñeå ñaït ñeán caùc muïc tieâu chung vôùi khoái löôïng vaø chaát löôïng voâ cuøng lôùn so vôùi khaû naêng ñaït ñöôïc cuûa töøng caù 2.2. Toå chöùc • Chöùc naêng phoái hôïp phaûi gaén lieàn vôùi chöùc naêng toå chöùc vaø laõnh nhaân. •Toå chöùc laø chöùc naêng nhaèm thieát keá caùc cô caáu cuûa ngaân haøng. Trong chöùc naêng naøy ñaïo, ñöôïc thöïc hieän trong töøng hoaït ñoäng haøng ngaøy cuûa nhaân vieân • + Lòch söû phaùt trieån cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi ñaõ chöùng minh raèng moät toå chöùc, nhaø quaûn trò seõ phaûi thöïc hieän caùc coâng vieäc sau: moät doanh nghieäp muoán ñaït ñöôïc moät muïc tieâu chung ñaõ ñaët ra caàn phaûi coù söï • _ Nghieân cöùu laïi caùc coâng vieäc caàn phaûi laøm ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu. • 2.5. ·Kieåm tra Theo doõi xem ñoái töôïng quaûn trò ñang hoaït ñoäng nhö Kieå thoáng nhaát yù chí vaø söï phoái hôïp haøi hoøa cuûa caùc thaønh vieân trong cuøng toå chöùc. • _ Treân cô sôû caùc coâng vieäc phaûi laøm ñoù, toå chöùc caùc boä phaän ñeå thöïc hieän theá naøo, töø ñoù thu thaäp nhöõng thoâng tin veà keát quûa thöïc teá maø ngaân Ñieàu ñoù coøn leä thuoäc raát nhieàu vaøo khaû naêng quaûn trò cuûa ngöôøi laõnh ñaïo. coâng vieäc ñoù. haøng ñaõ ñaït ñöôïc. • + Trong saûn xuaát-kinh doanh, theo thoáng keâ, 90% tröôøng hôïp thaát baïi laø do • _ Boá trí ngöôøi quaûn lyù caùc boä phaän vaø caùc nhaân vieân cuûa caùc boä phaän treân cô • Ñoái chieáu caùc keát quûa ñoù vôùi muïc tieâu ñeà ra ban ñaàu. quaûn trò keùm hay thieáu kinh nghieäm. Ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån, do khoa hoïc sôû gaén lieàn vôùi khaû naêng cuûa töøng ngöôøi vôùi coâng vieäc, nhieäm vuï ñöôïc giao. quaûn trò chaäm phaùt trieån neân hieäu quûa söû duïng caùc nguoàn taøi nguyeân, nhaân löïc • _ Xaùc ñònh caùc moái quan heä giöõa caùc boä phaän, caùc caáp quaûn trò khaùc nhau… • Tieán haønh ñieàu chænh, ñaûm baûo cho ngaân haøng ñi ñuùng quõy ñaïo ñaõ vaät löïc coøn keùm so vôùi caùc nöôùc ñaõ phaùt trieån. nhaèm hoã trôï cho nhau trong quùa trình hoaït ñoäng trong vieäc thöïc hieän muïc tieâu cuûa ñònh tröôùc. ngaân haøng. 9/23/2008 PGS. TS Tran Huy Hoang 19 4.6. Quaûn trò taøi saûn Nôï - taøi saûn Coù 4.7. Quaûn trò voán töï coù vaø söï an toaøn cuûa ngaân haøng ñònh: 1.2. Phaân loaïi hoaïch ñònh: 4.8. Quaûn trò ruûi ro trong kinh doanh ngaân haøng - Hoaïch ñònh chieán löôïc 4.9. Quaûn trò keát quaû taøi chính + Chieán löôïc oån ñònh + Chieán löôïc phaùt trieån 4. Caùc lónh vöïc cuûa quaûn trò ngaân haøng III III. HOAÏCH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC KINH DOANH NGAÂN HAØNG + Chieán löôïc caét giaûm ñeå tieát kieäm 1. Toång quan veà hoaïch ñònh chieán löôïc kinh doanh ngaân haøng + Chieán löôïc phoái hôïp 4.1. Quaûn trò toång quaùt 1.1. Khaùi nieäm - Hoaïch ñònh taùc nghieäp 1.1.1. Chieán löôïc kinh doanh ngaân haøng 2. Taùc duïng cuûa hoaïch ñònh chieán löôïc kinh doanh ngaân haøng 4.2. Quaûn trò taøi chính 3. Cô sôû ñeå xaây döïng chieán löôïc kinh doanh ngaân haøng Laø moät chöông trình haønh ñoäng daøi haïn nhaèm ñaït ñöôïc nhöõng muïc 3.1. Ñoäi nguõ nhaân vieân vôùi trình ñoä, kinh nghieäm vaø ñaïo ñöùc ngheà nghieäp 4.3. Quaûn trò saûn xuaát-kinh doanh tieâu kinh doanh ngaén haïn hoaëc daøi haïn cuûa ngaân haøng. 3.2. Nguoàn voán cuûa ngaân haøng 1.1.2. Hoaïch ñònh chieán löôïc kinh doanh ngaân haøng 3.3. Cô sôû vaät chaát kyõ thuaät 4.4. Quaûn trò tieáp thò Laø nhöõng coâng vieäc nhaèm phaùc hoïa phöông höôùng hoaït ñoäng vaø chuaån 3.4. Taøi saûn voâ hình cuûa ngaân haøng 3.5. Vò trí hieän taïi vaø muïc tieâu cuûa ngaân haøng trong töông lai 4.5. Quaûn trò nhaân söï bò cho töông lai cuûa moät ngaân haøng treân cô sôû söû duïng toái öu caùc 3.6. Moâi tröôøng nguoàn löïc hieän coù vaø seõ coù trong phaïm vi cuûa moâi tröôøng ñöôïc döï 4. Moáâi lieân heä giöõa chieán löôïc kinh doanh cuûa NHTM vôùi chieán löôïc cuûa Ngaân haøng ñoaùn nhaèøm ñaït ñöôïc taát caû caùc muïc tieâu ñaõ ñeà ra. ra. Trung öông 9/23/2008 PGS. TS Tran Huy Hoang 23 9/23/2008 PGS. TS Tran Huy Hoang 24 4
  5. 23/09/2008 IV. CAÙC BÖÔÙC CUÛA QUÙA TRÌNH HOAÏCH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC KINH DOANH NGAÂN HAØNG VI. TOÅ CHÖÙC COÂNG TAÙC HOAÏCH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC KINH DOANH 1. Hoaïch ñònh chieán löôïc kinh doanh daøi haïn 1.1. Xaùc ñònh muïc tieâu 1. Phaân caáp hoaïch ñònh 1.2. Phaân tích caùc caên cöù ñeå xaây döïng chieán löôïc ñaït muïc 1.1. Ñoái vôùi quaûn trò vieân caáp cao nhaát: (HÑQT) tieâu 1.2. Caáp trung gian 1.3. Vaïch chính saùch ñeå thöïc hieän muïc tieâu 2. Hoaïch ñònh chieán löôïc ngaén haïn (saùch löôïc) 1.3. Caáp cô sôû 2.1. Thieát keá muïc tieâu ngaén haïn 2. Xaây döïng moái quan heä giöõa caùc caáp hoaïch ñònh 2.2. Hoaïch ñònh chính saùch kinh doanh ngaén haïn 3. Thoâng baùo keá hoaïch 2.3. Hoaïch ñònh caùc nghieäp vuï haøng ngaøy (Taùc nghieäp) 4. Toå chöùc kieåm tra vaø ñieàu chænh 1. Phaân caáp hoaïch ñònh 9/23/2008 PGS. TS Tran Huy Hoang 25 9/23/2008 PGS. TS Tran Huy Hoang 26 5
nguon tai.lieu . vn