Bài giảng Quản lý sản xuất trong trang trại nuôi cá biển quy mô công nghiệp

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 60 | FileSize: 1.24 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Quản lý sản xuất trong trang trại nuôi cá biển quy mô công nghiệp. Nội dung của bài giảng trình bày về quản lý hiệu quả các yếu tố vật lý đầu vào, quản lý lao động, kế hoạch sản xuất, dự kiến sản xuất, kinh phí hoạt động hàng năm, kinh phí đầu tư, giới thiệu về thị trường và đầu ra của sản phẩm và chương trình chứng nhận.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-quan-ly-san-xuat-trong-trang-trai-nuoi-ca-bien-quy-mo-cong-nghiep-3jhbuq.html

Nội dung


BÀI GIẢNG
QUẢN LÝ SẢN XUẤT TRONG TRANG TRẠI NUÔI CÁ BIỂN
QUY MÔ CÔNG NGHIỆP

Biên soạn: Trần Thế Mƣu và Cao Văn Hạnh

Tài liệu tập huấn dành cho cán bộ quản lý trang trại
nuôi cá biển quy mô công nghiệp, hiện đại

BẮC NINH, 2015

1

MỤC LỤC
MỤC LỤC .............................................................................................................................. 2
DANH MỤC CÁC HÌNH ...................................................................................................... 4
DANH MỤC CÁC BẢNG..................................................................................................... 4
BÀI 1: QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CÁC YẾU TỐ VẬT LÝ ĐẦU VÀO .................................. 5
1.1.Quản lý vật liệu – nhập khẩu hay sẵn có ...................................................................... 5
1.2 Sử dụng xăng, dầu, tàu thuyền hiệu quả ....................................................................... 6
1.3 Sử dụng thức ăn một cách có hiệu quả ......................................................................... 8
BÀI 2: QUẢN LÝ LAO ĐỘNG .......................................................................................... 10
2.1 Biểu đồ tổ chức (chức năng cần thiết và trách nhiệm) ............................................... 10
2.2 Tuyển dụng nhân viên ................................................................................................ 10
2.3 Nhu cầu đào tạo ......................................................................................................... 11
2.4 Mức lƣơng ................................................................................................................. 13
2.5 Giờ làm việc của công nhân trang trại và lịch làm việc thay đổi, làm đêm… ........... 15
2.6 Quản lý nhân viên (cách thúc đẩy động lực nhân viên, thông báo, giao công việc) .. 20
BÀI 3: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT ........................................................................................ 23
3.1. Sử dụng phần mềm kế hoạch sản xuất....................................................................... 23
3.2. Ƣớc đoán nguồn lực con ngƣời và yếu tố đầu vào khác cần cho việc sản xuất đã lập
ra ....................................................................................................................................... 25
BÀI 4: DỰ KIẾN SẢN XUẤT ............................................................................................ 28
4.1. Phát triển đƣờng cong sinh trƣởng cho các loài cá liên quan tại trang trại nuôi ....... 28
4.2. Dự kiến kết quả sản xuất dựa vào đƣờng cong và năng suất sinh khối và ƣớc đoán
kích cỡ cá .......................................................................................................................... 29
4.3. Hoạch định kế hoạch sản xuất ................................................................................... 30
4.4. Các báo cáo cho mục đích đầu tƣ và bán sản phẩm .................................................. 30
4.5. Báo cáo hiệu quả sản xuất ......................................................................................... 31
BÀI 5: KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG HÀNG NĂM ................................................................. 32
5.1 Lập kế hoạch sản xuất: ............................................................................................... 32
5.2 Xác định quy mô và đánh giá hiệu quả đầu tƣ ........................................................... 32

2

BÀI 6: KINH PHÍ ĐẦU TƢ ................................................................................................ 35
6.1 Đặc điểm đầu tƣ cho trang trại nuôi cá biển ............................................................... 35
6.2 Chu trình của dự án đầu tƣ.......................................................................................... 35
BÀI 7: GIỚI THIỆU VỀ THỊ TRƢỜNG VÀ ĐẦU RA CỦA SẢN PHẨM ...................... 38
7.1. Tổng quan về phân tích thị trƣờng sản phẩm và dịch vụ của dự án đầu tƣ ............... 38
7.1.1. Khái niệm. ........................................................................................................... 38
7.1.2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu thị trƣờng sản phẩm, dịch vụ. ............................... 39
7.2. Nghiên cứu thị trƣờng nội địa và xuất khẩu .............................................................. 40
7.2.1. Xác định quy mô thị trƣờng hiện tại và tƣơng lai ............................................... 40
7.2.2. Xác định vùng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm ....................................................... 41
7.2.3 Xác định thị phần của dự án ................................................................................. 42
7.2.4. Khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trƣờng ............................................. 42
7.3 Kênh bán hàng ............................................................................................................ 45
7.3.1. Nguyên lí lựa chọn kênh bán hàng ...................................................................... 46
7.3.2. Tiêu chí để lựa chọn kênh bán hàng .................................................................... 46
7.3.3. Kênh phân phối sản phẩm ................................................................................... 46
BÀI 8: CHƢƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN ....................................................................... 48
8.1. Giải thích từ ngữ ........................................................................................................ 48
8.2. Nguyên tắc và yêu cầu tuân thủ thực hành tốt ........................................................... 49
8.2.1. Các yêu cầu chung.............................................................................................. 49
8.2.2. An toàn thực phẩm .............................................................................................. 51
8.2.3. Quản lý sức khỏe thủy sản .................................................................................. 52
8.2.4. Bảo vệ môi trƣờng ............................................................................................... 55
8.2.5. Các khía cạnh kinh tế-xã hội ............................................................................... 56
8.3. Thủ tục cấp chứng nhận VietGAP cho trang trại nuôi cá biển .................................. 59

3

DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 1. 1: Hiệu quả sử dụng thức ăn liên quan đến hệ số chuyển đổi FCR .......................... 9
Hình 4. 1: Xây dựng đƣờng cong sinh trƣởng của cá nuôi qua các tháng .......................... 28
Hình 4. 2: Xây dựng kế hoạch sản xuất trong trang trại nuôi biển ...................................... 30
Hình 8. 1: Đăng kí chứng nhận VietGAP theo mẫu Phụ lục II .......................................... 59
Hình 8. 2: Kết quả đánh giá của chuyên gia của tổ chức chứng nhận. mẫu phụ lục IV ...... 60
Hình 8. 3: Nhận giấy chứng nhận VietGAP cho trang trại nuôi cá biển, phụ lục III; ......... 60

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1. 1: Các thiết bị và vật liệu phục vụ trang trại nuôi cá trên biển ................................. 5
Bảng 1. 2: Nhật ký sử dụng nhiên liệu cho máy phát điện .................................................... 7
Bảng 1. 3: Nhật ký sử dụng nhiên liệu cho vận hành tàu/thuyền .......................................... 7
Bảng 2. 1 : Xác định nhu cầu đào tạo đối với công việc cụ thể .......................................... 12
Bảng 2. 2 : Quy định về Hợp đồng và tiền lƣơng đối với lao động hoạt động tại trang trại
nuôi cá biển công nghiệp...................................................................................................... 14
Bảng 2. 3 : Quy định về một số điều khoản trong sử dụng lao động ................................... 16
Bảng 4. 1 : Dự kiến sản xuất dựa theo các chỉ tiêu kỹ thuật của từng loại đối tƣợng nuôi ........ 29
Bảng 5. 1: Hạch toán chi phí nuôi cá biển công nghiệp ..................................................... 32
Bảng 5. 2: Các chỉ tiêu kỹ thuật nuôi thƣơng phẩm cá biển ................................................ 33
Bảng 6. 1: Hạng mục đầu tƣ theo Dự án nuôi cá bằng lồng trên biển ................................ 36
Bảng 8. 1: Các nguyên tắc cơ bản về thực hành nuôi tốt .................................................... 49
Bảng 8. 2: Nguyên tắc về thực hành An toàn thực phẩm .................................................... 51
Bảng 8. 3: Nguyên tắc về quản lý sức khỏe trong nuôi thủy sản ......................................... 53
Bảng 8. 4: Một số nguyên tắc bảo vệ môi trƣờng trong nuôi cá biển .................................. 55
Bảng 8. 5: Các nguyên tắc về quản lý kinh tế trong nuôi cá biển ....................................... 56

4

BÀI 1: QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CÁC YẾU TỐ VẬT LÝ ĐẦU VÀO
1.1.Quản lý vật liệu – nhập khẩu hay sẵn có
Vật liệu đầu vào cho một trang trại nuôi cá biển công nghiệp bao gồm: khung lồng,
lồng lƣới, phao giữ nổi và các loại neo cố định (cố định khung lồng bè và cố định lƣới)
cùng các thiết bị phụ trợ khác nhƣ: thuyền vận chuyển, nhà nổi chăm sóc và bảo vệ…theo
bảng 1.
Các dụng cụ, vật tƣ, thiết bị phục vụ trang trại nuôi phải đƣợc bảo quản, lƣu giữ trong
môi trƣờng an toàn, vệ sinh. Kiểm tra dụng cụ, vật tƣ thiết bị trƣớc khi và sau khi lƣu giữ.
Bảng 1. 1: Các thiết bị và vật liệu phục vụ trang trại nuôi cá trên biển
TT

Tên thiế bị

Vật liệu

Nguồn gốc
Trong nƣớc
Nhập ngoại
x
x

1

Khung lồng lƣới

HD PVC

2

Lƣới và giây néo các loại

Nilon

x

3

Các loại phao nổi

Coposite/nhựa

x

4

Neo cố định lồng và lƣới

Bê tông/sắt

x

Nhà bảo vệ và kho đựng Gỗ/nhựa

x

x

thức ăn
5

Tàu công tác: công suất Vỏ coposite

x

trên 120 CV tuỳ theo vị
trí đặt lồng
6

Ca no

Vỏ Coposite

x

Máy

nhập

ngoai
7

Xuồng máy cỡ nhỏ: công Gỗ

x

suất khoảng 15-25 CV
8

Mủng tre: 02 chiếc

Tre/luồng

9

x

Máy bơm cao áp + vòi Kim loại

x

xịt: công suất tối thiểu
1200 Psi

5

Ghi chú

1107217

Tài liệu liên quan


Xem thêm