Xem mẫu

Bài 7 LÀM VIỆC VỚI SMART OBJECT SỬ DỤNG FILTER TÓM TẮT BÀI TRƯỚC Khái niệm và cách sử dụng layer. Chọn và di chuyển layer. Sử dụng Layer Mask. Tìm hiểu Clipping Mask. Slide 7 – Làm việc với Smart Object & Filter 2 NỘI DUNG BÀI HỌC Mở tấm hình dưới dạng Smart Object. Chuyển đổi layer sang Smart Object. Chỉnh sửa đối tượng Smart Object. Thay thế nội dung của một Smart Object layer. Làm việc với các filter. Sử dụng Filter Gallery. Tính năng của SmartFilter. Sử dụng Vanishing Point. Slide 7 – Làm việc với Smart Object & Filter 3 SMART OBJECT Cho phép co giãn, biến đổi hình dạng hình ảnh trong layer Không làm thay đổi hình gốc Tự động thay đổi khi thay đổi hình ảnh nguồn. Slide 7 – Làm việc với Smart Object & Filter 4 MỞ TẬP TIN SMART OBJECT Mở tập tin hình ảnh. Thu nhỏ kích thước ảnh trong layer. Chọn menu Edit > Free Transform (Ctrl + T) Giữ phím Shift trong khi thu nhỏ. Phóng to kích thước ảnh trong layer. Hình ảnh bị rạn. Slide 7 – Làm việc với Smart Object & Filter 5 ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn