Xem mẫu

Phần hai: Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của bí thư chi bộ I. Nhiệm vụ của chi ủy 1. Lãnh đạo việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của cấp trên 2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 3. Lãnh đạo công tác xây dựng chi bộ a) Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ b) Chi ủy lãnh đạo việc chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên 4. Lãnh đạo các đoàn thể ở cơ sở. II. Công tác của bí thư chi bộ 1. Vai trò và tiêu chuẩn của bí thư chi bộ a) Vai trò của bí thư chi bộ - Bí thư chi bộ là người đứng đầu, người đại diện cho chi ủy, chi bộ - Bí thư chi bộ là người đại diện cho chi bộ, chi ủy trước chính quyền và các đoàn thể quần chúng ở đơn vị. - Bí thư chi bộ có vai trò quan trọng trong việc tổ chức các hoạt động của đơn vị - Bí thư chi bộ là người giữ trọng trách cao nhất ở chi bộ, chi ủy; đồng thời cũng là một đảng viên trong chi bộ. b) Tiêu chuẩn của bí thư chi bộ - Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, trung thành với CN Mác-Lê nin, tư tưởng HCM, chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và NQ của Đảng; kiên quyết đấu tranh, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. - Có đạo đức cách mạng và lối sống lành mạnh, trung thực, gương mẫu; có tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí; được đảng viên và nhân dân tín nhiệm - Có năng lực, kiến thức, sức khỏe, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng, có tinh thần tự phê bình và phê bình 2. Nhiệm vụ của bí thư chi bộ a) Bí thư chi bộ chịu trách nhiệm chung về công tác lãnh đạo của chi ủy, chi bộ, đồng thời trực tiếp phụ trách công tác tư tưởng. - Bí thư chi bộ đề xuất để chi ủy thống nhất phân công công tác cho từng chi ủy viên, cho đảng viên của chi bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. - Bí thư chi bộ cần thường xuyên nắm bắt tình hình và dự báo chiều hướng phát triển về tư tưởng của chi bộ và trong cơ quan, đơn vị. Bí thư chi bộ phải nhạy bén phát hiện vấn đề, nắm bắt dư luận xã hội, dư luận trong đơn vị b) Bí thư chi bộ thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với người phụ trách cơ quan, đơn vị - Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, bí thư chi bộ và người phụ trách cơ quan đơn vị phải tôn trọng, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau - Bí thư chi bộ cần có đủ trình độ, kiến thức, cả về chuyên môn, nghiệp vụ, có khả năng tham gia vào việc kiểm tra công tác của người phụ trách đơn vị khi cần thiết. - Bí thư chi bộ và người phụ trách đơn vị cần bảo đảm sự thống nhất về quan điểm và các quyết định của cơ quan, đơn vị. - Các quyết định và ý kiến của bí thư chi bộ phải dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phải có sự thảo luận, thống nhất trong cấp ủy. ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn