Xem mẫu

 1. ThS PHÙNG DUY QUANG (ch biên) BÀI GI NG ÔN THI CAO H C Môn: TOÁN KINH T HÀ N I, 2011 1 ThS Phùng Duy Quang Trư ng Khoa Cơ b n – Trư ng i h c Ngo i Thương Hà n i
 2. Ph n 1. Toán cơ s ng d ng trong kinh t TOÁN CAO C P 1 Chuyên 1. Ma tr n và nh th c §1. Ma tr n và các phép toán § 2. nh th c c a ma tr n vuông c p n § 3. Ma tr n ngh ch o § 4. H ng c a ma tr n Chuyên 2. H phương trình tuy n tính và ng d ng §1. Khái ni m h phương trình tuy n tính §2. Phương pháp gi i h phương trình TOÁN CAO C P 2 Chuyên 3. Gi i h n, liên t c, vi – tích phân hàm m t bi n s §1. Gi i h n c a dãy s § 2. Gi i h n c a hàm s § 3. Hàm s liên t c §4 o hàm, vi phân và ng d ng §5. Tích phân hàm m t bi n s Chuyên 4. Phép tính vi phân hàm nhi u bi n s và ng d ng § 1. Gi i h n và liên t c §2. o hàm riêng và vi phân c a hàm nhi u bi n § 3 C c tr hàm nhi u bi n Chuyên 5. T ng h p các d ng Toán cao c p ng d ng trong phân tích kinh t 2 ThS Phùng Duy Quang Trư ng Khoa Cơ b n – Trư ng i h c Ngo i Thương Hà n i
 3. TÀI LI U THAM KH O 1. Alpha C. Chiang, Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGRAW-HILL Book Copany, 1984. 2. Lê ình Thúy (ch biên), Toán cao c p cho các nhà kinh t , NXB Th ng kê, 2004. 3. Bài t p Toán cao c p cho các nhà kinh t , NXB HKTQD, 2008 4. Nguy n Huy Hoàng, Toán cao c p T1, T2. NXB Giáo d c Vi t Nam, 2010. 5. Nguy n Huy Hoàng,Hư ng d n gi i bài t p Toán cao c p cho các nhà kinh t T1, T2. NXB Giáo d c Vi t Nam, 2010. 6. Ngô Văn Th , Nguy n Quang Dong, Mô hình toán kinh t , NXB Th ng kê, 2005. 3 ThS Phùng Duy Quang Trư ng Khoa Cơ b n – Trư ng i h c Ngo i Thương Hà n i
 4. TOÁN CAO C P 1 Chuyên 1. MA TR N VÀ NH TH C §1. MA TR N 1. Các khái ni m Cho m, n là các s nguyên dương nh nghĩa 1. Ma tr n là m t b ng s x p theo dòng và theo c t. M t ma tr n có m dòng và n c t ư c g i là ma tr n c p m × n. Khi cho m t ma tr n ta vi t b ng s bên trong d u ngo c tròn ho c ngo c vuông. Ma tr n c p m × n có d ng t ng quát như sau:  a 11 a 12 ... a 1n   a 11 a 12 ... a 1n    a ... a 2 n   a 21 a 22 ... a 2 n  a 22 ho c  21   ... ... ...   ... ... ...  ... ...     a  a m2 ... a mn  a m1 a m2 ... a mn   m1 Vi t t t là A = (aij)n xn ho c A = [aij]n xn 2 5 − 7  Ví d 1. Cho ma tr n A =   . A là m t ma tr n c p 2 x 3 v i 6 7 1  a11 = 2 ; a12 = 5 ; a13 = - 7 ; a21 = 6 ; a22 = 7 ; a23 = 1 nh nghĩa 2. • Hai ma tr n ư c coi là b ng nhau khi và ch khi chúng cùng c p và các ph n t v trí tương ng c a chúng ôi m t b ng nhau. • Ma tr n chuy n v c a A là AT : AT = [aji]n xn • Ma tr n i c a ma tr n A là ma tr n: -A = [- aij]n x n 1 − 3 Ví d 2. Cho ma tr n A = 4 − 1 . Xác nh AT, - A   2 0     − 1 3 1 4 2   T Ta có A =   ; − A = − 4 1 − 3 − 1 0  − 2 0   4 ThS Phùng Duy Quang Trư ng Khoa Cơ b n – Trư ng i h c Ngo i Thương Hà n i
 5. • Ma tr n không c p m x n là ma tr n mà m i ph n t u b ng 0 : θ = [ 0] m x n • Khi n = 1 ngư i ta g i ma tr n A là ma tr n c t, còn khi m = 1 ngư i ta g i ma tr n A là ma tr n dòng. • Ma tr n vuông c p n là ma tr n có s dòng và s c t b ng nhau và b ng n. M t ma tr n có s dòng và s c t cùng b ng n ư c g i là ma tr n vuông c p n. Khi ó các ph n t a11, a22, … , ann g i là các ph n t thu c ư ng chéo chính, còn các ph n t an1, a n −12 , … , a1n g i là các ph n t thu c ư ng chéo ph . • Ma tr n tam giác là ma tr n vuông khi có các ph n t n m v m t phía c a ư ng chéo chính b ng 0. +) Ma tr n A = [aij]n x n ư c g i là ma tr n tam giác trên n u aij = 0 v i i > j: a 11 a 12 ... a 1n −1 a 1n  0 a 2n  a 22 ... a 2 n −1   A =  ... ...  ... ... ...   0 0 ... a n −1 n −1 a n −1 n  0 a nn  0 ... 0   +) Ma tr n A = [aij]n x n ư c g i là ma tr n tam giác dư i n u aij = 0 v i i < j:  a 11 0 ... 0 0 a 0 a 22 ... 0  21  A =  ... ...  ... ... ...   a n −11 a n −1 2 ... a n −1 n −1 0  a n1 a nn  a n2 ... a n n −1   Ví d 4. Cho m t ví d v ma tr n vuông c p 3, ma tr n tam giác trên, tam giác dư i c p 3. Gi i:  1 2 − 5 1 2 − 5 1 0 0  2 − 1 4  ; B = 0 1 4  ; C =  2 − 1 0 A=      1 1 6 0 0 6  1 1 6       • Ma tr n chéo là ma tr n vuông c p n mà có t t c các ph n t n m ngoài ư ng chéo chính u b ng 0 5 ThS Phùng Duy Quang Trư ng Khoa Cơ b n – Trư ng i h c Ngo i Thương Hà n i
 6. • Ma tr n chéo có t t c các ph n t thu c ư ng chéo chính b ng 1 ư c g i là ma tr n ơn v : 1 0 ... 0 0 0 0 1 ... 0   E = ... ... ... ... ...   0 0 ... 1 0 0 1 0 ... 0   • T p các ma tr n c p m x n trên trư ng s th c R, ký hi u: Matm x n(R) • T p các ma tr n vuông c p n trên trư ng s th c R, ký hi u: Mat n(R) 2 6 2 5 − 7  5 7 Ví d 5. Cho ma tr n A =  và B =  6 7 1    − 7 m 2    a) Tìm AT và – A AT = B b) Tìm m Gi i :  2 6 − 2 − 5 7  a) Ta có A =  5 7  và A =  T     − 6 − 7 − 1 − 7 1     2 6  2 6  5 7 =  5 7  ⇔ m 2 = 1 ⇔ m = ±1 T b) A = B ⇔    − 7 1  − 7 m 2     2. Phép toán trên ma tr n a) Phép c ng hai ma tr n và phép nhân ma tr n v i 1 s nh nghĩa 3. Cho hai ma tr n cùng c p m × n: A = [a ij ]m×n ; B = [b ij ]m×n T ng c a hai ma tr n A và B là m t ma tr n c p m × n, kí hi u A + B và ư c xác nh như sau: A + B = [a ij + b ii ]m×n Tích c a ma tr n A v i m t s α là m t ma tr n c p m × n, kí hi u α A và ư c xác nh như sau: 6 ThS Phùng Duy Quang Trư ng Khoa Cơ b n – Trư ng i h c Ngo i Thương Hà n i
 7. [ ] αA = α.a ij m× n Hi u c a A tr B: A – B = A + (-B) T nh nghĩa ta suy ra các tính ch t cơ b n c a phép toán tuy n tính Tính ch t 1. Cho A, B, C là các ma tr n b t kì c p m × n, α ; β là các s b t kì ta luôn có: 1) A + B = B + A 2) (A + B) +C = A + (B + C) 3) A + 0 = A 4) A + (-A) = 0 5) 1.A = A 6) α (A + B) = α A + α B 7) ( α + β )A = α A + β A 8) ( α β )A = α ( β B) 1 − 2 4   2 1 − 2 Ví d 6. Cho các ma tr n A =  ; B =  2 1 3  . Khi ó 0 1 − 1   1 − 2 4  2 1 − 2 − 4 − 7 14  2A − 3B = 2.  + ( −3).2 1 3  =  − 6 − 1 − 11 0 1 − 1    1 3 Ví d 7. Cho ma tr n B =   . Tìm ma tr n C sao cho 3B – 2(B + C) = 2E 5 3 Gi i : 1 1 3 1 0 − 1 / 2 3 / 2 1 Phương trình ã cho ⇔ C = B − E = . − = 2 5 3 0 1  5 / 2 1 / 2  2    b) Phép nhân ma tr n v i ma tr n Cho hai ma tr n : 7 ThS Phùng Duy Quang Trư ng Khoa Cơ b n – Trư ng i h c Ngo i Thương Hà n i
 8.  b11 b12 ... b1p   a 11 a 12 ... a 1n  b ... b 2 p  a ... a 2 n  b 22 a 22 B=   A =  21 ; 21  ... ... ...   ... ... ...  ... ...      b n1 b n2 ... b np  a m1 a m2 ... a mn    Trong ó, ma tr n A có s c t b ng s dòng c a ma tr n B. nh nghĩa 4. Tích c a ma tr n A v i ma tr n B là m t ma tr n c p m × p, kí hi u là AB và ư c xác  c11 c12 ... c1n  c ... c 2 n  c 22 nh như sau: AB =  21   ... ... ...  ...   c m1 c m2 ... c mn  n trong ó c ij = a i1b1 j + a i 2 b 2 j + ... + a in b nj = ∑ a ik b kj ; (i = 1,2,..., m; j = 1,2,..., p ) k =1 Chú ý 1. • Tích AB t n t i khi và ch khi s c t c a ma tr n ng trư c b ng s dòng c a ma tr n ng sau. • C c a ma tr n AB: Ma tr n AB có s dòng b ng s dòng c a ma tr n ng trư c và s c t b ng s c t c a ma tr n ng sau. • Các ph n t c a AB ư c tính theo quy t c: Ph n t cij là tích vô hư ng c a dòng th i c a ma tr n ng trư c và c t th j c a ma tr n ng sau. 1 2 0 1 4 Ví d 8. Cho hai ma tr n A =   và B = 1 3 2 . Tính A.B và B.A 3 1    Gi i : 1 2 0 1 4 1.0 + 2.1 1.1 + 2.3 1.4 + 2.2 2 7 8  Ta có A.B =  . = =  3 1  1 3 2 3.0 + 1.1 3.1 + 1.3 3.4 + 1.2  1 6 14 Nhưng s c t c a B khác s dòng c a A nên không t n t i tích BA. 8 ThS Phùng Duy Quang Trư ng Khoa Cơ b n – Trư ng i h c Ngo i Thương Hà n i
 9. 1 2 3 − 1  2 − 1 0   Ví d 9. Cho ma tr n A =   ; B = 2 − 1 1 0  . Tính A.B, BA  − 3 2 0 3 0 2 1    Gi i : 1 2 3 − 1  2 − 1 0   3 5 7 − 1 Ta có A.B =  .2 − 1 1 0  = 1 − 8 − 7 3  − 3 2 0 3 0 2 1      Còn B.A không t n t i Các tính ch t cơ b n c a phép nhân ma tr n Tính ch t 2. Gi s phép nhân các ma tr n dư i ây u th c hi n ư c. 1) (AB)C = A(BC) 2) A(B+C) = AB+AC; (B+C)D =BD +CD 3) α (AB) = ( α A)B = A( α B) 4) AE = A; EB =B c bi t , v i ma tr n vuông A: AE = EA = A T 5) ( AB ) = BT A T Chú ý 2. Phép nhân ma tr n không có tính ch t giao hoán. N u A.B = θ thì chưa ch c A = θ ho c B = θ . 0 1  0 0 Ví d 10. Cho các ma tr n A =  ; B = 1 0 . 0 0    1 0 0 0  Khi ó A.B =  ; B.A = 0 1 và AB ≠ BA 0 0    1 0 0 0  1 0 0 0 0 0 Ví d 11. Cho A =  ; B = 0 1 , ta có A.B = 0 0.0 1 = 0 0 0 0        9 ThS Phùng Duy Quang Trư ng Khoa Cơ b n – Trư ng i h c Ngo i Thương Hà n i
 10. c) Lu th a c a ma tr n vuông: Cho A là ma tr n vuông c p n. Ta xác nh A0 = E; An = An -1. A ( n là s nguyên dương) a b  Ví d 12. Cho A =   . Ch ng minh r ng, ma tr n A tho mãn phương trình c d  X 2 − (a + d ) X + (ad − bc) = θ Gi i : a b  a b  a b  1 0 Ta có A 2 − (a + d )A + (ad − bc)E =  . c d  − (a + d ). c d  + (ad − bc).0 1 c d         a 2 + bc (a + d )b  a (a + d ) b(a + d ) ad − bc 0  0 0 = = θ . ( pcm) − + 0 = 2 ad − bc 0 0 (a + d )c bc + d  c(a + d ) d(a + d )    1 1 . Tính A2, A3, ..., An (n là s t nhiên) Ví d 13. Cho ma tr n A =  0 1   Gi i : 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 Ta có A 2 =  3  0 1 = 0 1  ; A = 0 1  0 1 = 0 1 ; .... ; tương t ta có th d 0 1        1 n  n oán A n =   . D dàng ch ng minh ư c b ng quy n p công th c A . 0 1  nh nghĩa 5. Phép bi n i sơ c p trên ma tr n A = [aij]m x n là các phép bi n i có d ng i) i ch 2 dòng (c t) cho nhau: d i ↔ d j (c i ↔ c j ) ii) nhân m t dòng (c t) v i m t s khác 0: kd i (kc i ) iii) nhân m t dòng (c t) v i m t s r i c ng vào dòng (c t) khác: hd i + d j (hc i + c j ) 1 − 2 4 6  Ví d 15. Cho ma tr n A = 2 1 − 2 5 . Th c hi n các phép bi n i sơ c p sau: (1)   1 − 1 2 4    nhân dòng 2 v i 2 (2) hoán v dòng 1 cho dòng 2 10 ThS Phùng Duy Quang Trư ng Khoa Cơ b n – Trư ng i h c Ngo i Thương Hà n i
 11. (3) nhân dòng 2 v i – 2 c ng vào dòng 3 nh nghĩa 6. Ma tr n d ng b c thang là ma tr n có tính ch t i) Các dòng khác không (t c là có m t ph n t khác 0) n u có thì luôn trên các dòng b ng không (t c là hàng có t t c các ph n t b ng 0). ii) hai dòng khác 0 k nhau thì ph n t khác 0 u tiên dòng dư i bao gi cũng bên ph i c t ch a ph n t khác 0 u tiên dòng trên. Ví d 15. Các ma tr n sau là ma tr n d ng b c thang 1 1 5 6 8 1 − 1 34 7 1 − 1 2 0  0 1 2 8 − 1 1 −1 3 5   ; C = 0 2 1  A= ; B=   0 0 0 2 − 5 0 0 2 1 − 1 0 0 0        0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 ThS Phùng Duy Quang Trư ng Khoa Cơ b n – Trư ng i h c Ngo i Thương Hà n i
 12. §2. NH TH C C A MA TR N VUÔNG 1. Khái ni m nh th c  a 11 a 12 ... a 1n  a ... a 2 n  a 22 Cho ma tr n A =  21  . Xét ph n t aij c a A, b i dòng i và c t j c a A  ... ... ...  ...   a n1 a n2 ... a nn  ta ư c ma tr n vuông c p n -1, ký hi u Mij: g i là ma tr n con con ng v i ph n t aij.  a 11 a 12 a 13  Ví d 1. A = a 21 a 23  . Tìm các ma tr n con ng v i các ph n t c a A a 22   a 31  a 32 a 33    a 11 a 12 ... a 1n  a ... a 2 n  a 22 nh nghĩa 1. Cho m t ma tr n A vuông c p n: A =  21 .  ... ... ...  ...   a n1 a n2 ... a nn  nh th c c a A, ký hi u det(A) ho c A ưc nh nghĩa như sau: * nh th c c p 1: A = [a11] thì det(A) = a11  a 11 a 12  a 11 a 12 * nh th c c p 2: A =   thì det(A ) = a = a 11a 22 − a 12 a 21 a 21 a 22  a 22 21 1 6 Ví d 2. Tính nh th c = 1.14 − 6.2 = 2 2 14 x2 25 Ví d 3. Gi i phương trình: =0 9 4 nh th c ta ư c: VT = 4x2 – 25.9 Gi i: Tính 25.9 ± 15 PT ⇔ x 2 = ⇔x= 4 2 * nh th c c p 3: 12 ThS Phùng Duy Quang Trư ng Khoa Cơ b n – Trư ng i h c Ngo i Thương Hà n i
 13. a 11 a 12 a 13 det A = a 21 a 22 a 23 = a 11 .a 22 .a 33 + a 12 .a 23 .a 31 + a 13 .a 21 .a 32 − a 13 .a 22 .a 31 − a 12 .a 21 .a 33 − a 11 .a 23 .a 32 a 31 a 32 a 33 Quy t c Sariut: nh th c c p 3 có 6 s h ng, mà m i s h ng là tích c a 3 ph n t mà m i dòng, m i c t ch có m t i bi u duy nh t. * Các s h ng mang d u c ng: các s h ng mà các ph n t n m trên ư ng chéo chính ho c các ph n t n m trên các nh c a tam giác có 3 nh có m t c nh song song v i ư ng chéo chính. * Các s h ng mang d u tr : các s h ng mà các ph n t n m trên ư ng chéo ph ho c các ph n t n m trên các nh c a tam giác có 3 nh có m t c nh song song v i ư ng chéo ph . nh quy t c tính nh th c c p 3, ngư i ta thư ng dùng “quy t c Sarrus” sau: • • • • • • • • • • • • • • • • • • D u+ D u- T quy t c Sarrus trên, chúng ta còn m t quy t c khác tính nhanh nh th c c p 3: ghép thêm c t th nh t và c t th hai vào bên ph i nh th c ho c ghép thêm dòng th nh t và dòng th hai xu ng bên dư i nh th c r i nhân các ph n t trên các ư ng chéo như quy t c th hi n trên hình: a1 b1 c1 a1 b1 a1 b1 c1 D u- a2 b2 c2 a2 b2 a2 b2 c2 a3 b3 c3 a3 b3 a3 b3 c3 a1 b1 c1 D u + D u- D u+ a2 b2 c2 1 −2 3 Ví d 4.Tính nh th c ∆ 3 = 2 0 1 2 −2 1 Gi i: Ta có ∆ 3 = 1.0.1 + 2.(-2).1 + 3.2.(-2) – 3.0.2 – 1.(-2).2) – 1.1.(-2) = -10 13 ThS Phùng Duy Quang Trư ng Khoa Cơ b n – Trư ng i h c Ngo i Thương Hà n i
 14. x2 x1 Ví d 5. Gi i phương trình 1 1 1=0 4 21 Gi i: x2 x1 x = 1 1 1 = x 2 − 3x + 2 = 0 ⇔  Ta có 1 x = 2 4 21 nh th c c p n (n ≥ 3 ): • n ∑a (−1) i+ j det(M ij ) (v i i b t kỳ) det(A) = ij j=1 n ∑a ho c det(A) = (−1) i + j det(M ij ) (v i j b t kỳ) ij i =1 2011 0 00 2 2010 x x1 Ví d 6. Gi i phương trình : =0 2009 1 11 2008 4 21 2011 0 00 2010 x 2 x1 . S d ng công th c khai tri n nh th c theo dòng 1 ta t ∆4 = Gi i : 2009 1 11 2008 4 21 x2 x1 1+1 1 1 = 2011.( x 2 − 3x + 2) . có ∆ 4 = 2011.(−1) 1 4 21 x = 1 PT ⇔ x 2 − 3x + 2 = 0 ⇔  x = 2 2. Tính ch t c a nh th c A =[aij]n x n v i ∆ n = det(A ) Dòng i c a nh th c ư c g i là t ng c a 2 dòng n u: (a a i2 ....a ij ....a in ) = ( bi1 bi2 ....bij ....bin ) + ( ci1 ci 2 ....cij ....cin ) ;a ij = bij + cij (∀j = 1, n) i1 Dòng i là t h p h p tuy n tính c a các dòng khác n u 14 ThS Phùng Duy Quang Trư ng Khoa Cơ b n – Trư ng i h c Ngo i Thương Hà n i
 15. n n a ij = ∑ α k a kj (∀j = 1, n ) . Ký hi u d i = ∑ α k d k ; dk = (ak1 ak2 ... akn) k =1 k =1 k≠ k ≠i Tính ch t 1. (Tính ch t chuy n v ) nh th c c a ma tr n chuy n v c a nó: det(AT) nh th c c a ma tr n vuông b ng = det(A) a b  T Ví d 1. Cho A =   . CMR det(A ) =det(A) c d  Bn c t gi i Chú ý 1. T tính ch t chuy n v , m i tính ch t c a nh th c úng cho dòng thì cũng úng cho c t và ngư c l i. Do ó, trong các tính ch t c a nh th c, ch phát bi u cho các dòng, các tính ch t ó v n gi nguyên giá tr khi thay ch "dòng" b ng ch "c t". Tính ch t 2. (Tính ph n x ng). i ch hai dòng cho nhau và gi nguyên v trí các dòng còn l i thì nh th c i d u. ab cd Ví d 2. Xét và cd ab Bn c t gi i H qu 1. M t nh th c có hai dòng gi ng nhau thì b ng không. Ch ng minh Gi nh th c có hai hàng như nhau là ∆ n . i ch hai hàng ó ta ư c, theo tính ch t 2 ta có ∆ n = - ∆ n ⇔ 2∆ n = 0 ⇒ ∆ n = 0 Tính ch t 3. (Tính thu n nh t). N u nhân các ph n t m t dòng nào ó v i cùng m t s k thì ư c nh th c m i b ng k l n nh th c cũ a 11 a 12 ... a 1n a 11 a 12 ... a 1n ... ... ... ... ... ... ... ... ... ka in = k. a i1 a i 2 ka i1 ka i 2 ... a in ... ... ... ... ... ... ... ... a n1 a n2 ... a nn a n1 a n 2 ... a nn nh lý này có th phát bi u: N u m t nh th c có m t dòng có nhân t chung thì ưa nhân t chung ra ngoài d u nh th c 15 ThS Phùng Duy Quang Trư ng Khoa Cơ b n – Trư ng i h c Ngo i Thương Hà n i
 16. H qu 2. M t nh th c có hai dòng t l v i nhau thì b ng không. Ch ng minh: Th t v y, n u ưa h s t l ra ngoài d u nh th c thì ư c m t nh th c có hai dòng gi ng nhau nên nó b ng không. 12 −2 6 7 17 − 68 35 − 204 Ví d 2.19. Ch ng minh nh th c sau chia h t cho 17: ∆ 4 = 2 1 1 −4 6 7 11 9 Gi i : 12 −2 6 7 12 − 2 6 7 17.1 17.(−4) 17.2 17.(−12) 1 −4 2 − 12 Ta có ∆ 4 = = 17.D . = 17. 2 1 1 −4 2 1 1 −4 6 7 11 9 6 7 11 9 Vì D là nh th c t o b i các s nguyên nên D cũng là s nguyên. Do ó ∆ 4 M17 Tính ch t 3. (Tính c ng tính). N u nh th c có m t dòng là t ng hai dòng thì nh th c b ng t ng c a hai nh th c. a 11 a12 a1n a11 a12 L a1n a11 a12 L a1n L L L L L L L LL L L LL bi1 + ci1 bi 2 + ci2 L bin + cin = bi1 bi2 L bin + ci1 ci2 L cin L L L L LLLL LLLL a n1 an2 a nn a n1 a n 2 L a nn a n1 a n 2 L a nn L H qu 3. N u nh th c có m t dòng là t h p tuy n tính c a các dòng khác thì nh th c y b ng không. ó là h qu c a tính ch t c ng tính và tính thu n nh t. H qu 4. N u c ng vào m t dòng m t t h p tuy n tính c a các dòng khác thì nh th c không i. T các tính ch t c a nh th c, ta thư ng s d ng các phép bi n i sơ c p trên ma tr n trong quá trình tính nh th c c p n: * i ch 2 dòng (c t) cho nhau: d i ↔ d j (c i ↔ c j ) , phép bi n i này nh th c id u * Nhân m t dòng (c t) v i m t s khác 0: kd i (kc i ) , phép bi n i này nh th c tăng lên k l n. 16 ThS Phùng Duy Quang Trư ng Khoa Cơ b n – Trư ng i h c Ngo i Thương Hà n i
 17. * Nhân m t dòng (c t) v i m t s c ng vào dòng (c t) khác: hd i + d j (hc i + c j ) , phép bi n i này không làm thay i giá tr c a nh th c. a b c Ví d 4. Tính nh th c ∆ 3 = a' b' c' ax + a ' y bx + b' y cx + c' y Gi i : abc − xd1 − yd 2 + d 3 Nhân dòng 1 v i (-x), dòng 2 v i (-y) c ng vào dòng 3 ta ư c: ∆ 3 a ' b ' c' = 0 = 0 0 0 a2 b2 c2 d2 (a + 1) 2 (b + 1) 2 (c + 1) 2 (d + 1) 2 Ví d 5. Tính nh th c ∆ 4 = ( a + 2) 2 ( b + 2) 2 ( c + 2) 2 ( d + 2) 2 (a + 3) 2 (b + 3) 2 (c + 3) 2 (d + 3) 2 Gi i : Nhân dòng 1 v i (-1), r i c ng l n lư t vào dòng 2, dòng 3, dòng 4 ư c: a2 b2 c2 d2 2a + 1 2b + 1 2c + 1 2d + 1 − d1 + d i ∆4 = 4a + 4 4 b + 4 4c + 4 4d + 4 i = 2 , 3, 4 6a + 9 6 b + 9 6c + 9 6d + 9 Sau ó nhân dòng 2 v i (- 2) c ng vào dòng 3, nhân dòng 2 v i (-3) c ng vào dòng 4 ư c: a2 b2 c2 d2 2a + 1 2 b + 1 2c + 1 2d + 1 − 2d 2 +d 3 = 0 (vì có 2 dòng t l nhau) ∆4 = 2 2 2 2 −3 d 2 + d 4 6 6 6 6 a b c 1 b c a 1 Ví d 6. Tính nh th c ∆ 4 = c a b 1 a+b b+c c+a 1 2 2 2 Gi i : 17 ThS Phùng Duy Quang Trư ng Khoa Cơ b n – Trư ng i h c Ngo i Thương Hà n i
 18. a + b + c +1 b c 1 a + b + c +1 c a 1 C ng các c t vào c t 1 ta ư c: ∆ 4 = a + b + c + 1 a b 1 b+c c+a a + b + c +1 1 2 2 t nhân t chung c a c t 1 ra ngoài: 1 b c 1 1 c a 1 ∆ 4 = (a + b + c + 1). 1 1=0 a b b+c c+a 1 1 2 2 3.Các phương pháp tính nh th c Cho nh th c c p n: a 11 ... a 1 j ... a 1n ... ... ... ... ... ∆ n = a i1 ... a ij ... a in ... ... ... ... ... a n1 ... a nj ... a nm a) S d n g nh nghĩa b ng công th c khai tri n: • P h n bù i s c a aij Xóa i dòng th i và c t th j (dòng và c t ch a ph n t aij ) c a A ta ư c m t ma tr n con (n - 1), kí hi u là M ij . nh th c c a M ij ư c g i là nh th c con c p n -1 tương ng v i ph n t aij c a A và A ij = (−1) i+ j det(M ij ) ư c g i là ph n bù is c a ph n t aij c a nh th c d. Cho nh th c c p n là ∆ n . Khi ó ∆ n có th tính theo hai cách sau: i) Công th c khai tri n theo dòng th i : n n ∆ n = ∑ a ij (−1) i + j . det(M ij ) = ∑ a ij A ij (1) j=1 j=1 ii) Công th c khai tri n theo c t th j: 18 ThS Phùng Duy Quang Trư ng Khoa Cơ b n – Trư ng i h c Ngo i Thương Hà n i
 19. n n ∆ n = ∑ a ij (−1) i + j . det(M ij ) = ∑ a ij A ij (2) i =1 i =1 H qu . iv i nh th c c p n là ∆ n , ta có ∆ khi i = k n ∑a A kj =  n i) (3) ij 0 khi i ≠ k j=1 ∆ khi j = k n ∑a A ik =  n ii) (4) ij 0 khi j ≠ k i =1 Nh n xét: M c ích c a công th c (1) ho c (2) là chuy n vi c tính nh th c c p n v tính nh th c c p n -1, r i t c p n -1 chuy n v c p n -2, …, cho n nh th c c p 3, 2. Khi áp d ng công th c (1) ho c (2), ta nên ch n dòng ho c c t có ch a nhi u ph n t 0 nh t khai tri n. N u không có dòng ho c c t như v y ta bi n i nh th c ưa v nh th c m i b ng nh th c ban u nhưng có dòng ho c c t như v y. 211 1 2 −1 Ví d 1. Tính nh th c a) ∆ 3 = 3 − 1 2 b) ∆ 3 = 3 1 2 450 −1 2 4 Gi i: a) Khai tri n nh th c theo dòng 3 ta có: 1 1 21 ∆ 3 = 4.(−1) 3+1 . + 5.(−1) 3+ 2 . + 0 = 12 − 5 = 7 −1 2 32 b) Khai tri n nh th c theo c t 1 ta có: 12 2 −1 2 −1 ∆ 3 = 1.(−1)1+1 . + 3.(−1) 2+1 . + (−1)(−1) 3+1 . = 0 − 30 − 5 = −35 24 2 4 1 2 1 1 0 5 100 2 −1 3 1 3 0 1 0 −3 Ví d 2. Tính nh th c a) ∆ 4 = b) ∆ 4 = 2 − 4 −1 − 3 001 4 3 −5 2 1 234 11 Gi i : a) Nhân c t 1 v i (-1) c ng vào c t 2, nhân c t 1 v i (-5) c ng vào c t 4; r i khai tri n nh th c theo c t 1, ta ư c 19 ThS Phùng Duy Quang Trư ng Khoa Cơ b n – Trư ng i h c Ngo i Thương Hà n i
 20. 1 0 0 0 4 1 8 4 1 8 −1 4 1 8 − c1 + c 2 1+1 = 1.(−1) . − 6 − 1 − 13 = − 6 − 1 − 13 ∆4 = 2 − 6 − 1 − 13 − 5 c1 + c 4 −8 2 − 14 −8 2 − 14 3 −8 2 − 14 C ng dòng 1 vào dòng 2, nhân dòng 1 v i (-2) c ng vào dòng 2, r i khai tri n nh th c theo c t 2 ta ư c: 41 8 −2 −5 d1 + d 2 ∆ 4 = − 2 0 − 5 = 1.(−1)1+ 2 . = 20 − 16 − 30 − 2 d1 + d 3 − 16 0 − 30 b) Nhân c t (-2) v i c t 1 r i c ng v i c t 4 100 0 0 1 0 −5 ∆4 = 001 4 234 9 Khai tri n nh th c theo dòng 1 ta ư c 100 0 1 0 −5 1 0 −5 0 1 0 −5 1+1 = 1.(−1) . 0 1 4 =0 1 4 ∆4 = 001 4 34 9 34 9 234 9 Nhân c t 1 v i 5 c ng vào c t 3, khai tri n nh th c theo dòng 1 ta ư c 100 14 ∆ 4 = 0 1 4 = 1.(−1)1+1 . = 24 − 16 = 8 4 24 3 4 24 Ví d 3. Tính nh th c c a ma tr n tam giác trên và tam giác dư i a 11 0 ... 0 0 a 11 a 12 ... a 1n −1 a 1n a 21 a 22 ... 0 0 0 a 22 ... a 2 n −1 a 2n b) ∆ n = ... ... ... ... ... a) ∆ n = ... ... ... ... ... a n −11 a n −1 2 ... a n −1 n −1 0 0 0 ... a n −1 n −1 a n −1 n a n1 a n2 ... a n n −1 a nn 0 0 ... 0 a nn Gi i : 20 ThS Phùng Duy Quang Trư ng Khoa Cơ b n – Trư ng i h c Ngo i Thương Hà n i
nguon tai.lieu . vn