Xem mẫu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY<br /> <br /> BÀI 12<br /> GIỚI THIỆU VIỆN CNTT&TT VÀ<br /> CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO<br /> <br /> Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông<br /> 2017<br /> <br /> Nội dung<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> <br /> Giới thiệu chung Viện CNTT&TT<br /> Các chương trình đào tạo<br /> CTĐT Cử nhân kỹ thuật và kỹ sư<br /> CTĐT ELITECH<br /> <br /> © SoICT 2017<br /> <br /> Nhập môn CNTT&TT<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1. Giới thiệu chung Viện CNTT&TT<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> 1987: Thành lập Khoa Tin học<br /> 1995: Thành lập Khoa Công nghệ thông tin<br /> 2009: Thành lập Viện CNTT&TT<br /> Địa chỉ Văn phòng Viện: P504-Tòa nhà B1<br /> Website: soict.hust.edu.vn<br /> <br /> © SoICT 2017<br /> <br /> Nhập môn CNTT&TT<br /> <br /> 3<br /> <br /> Tổ chức và nhân sự của Viện CNTT&TT<br /> Hội đồng<br /> Khoa học & Đào tạo<br /> <br /> Ban<br /> lãnh đạo Viện<br /> <br /> Các tổ chức<br /> đoàn thể, xã hội<br /> <br /> Văn phòng<br /> <br /> BM<br /> Kỹ<br /> thuật<br /> máy<br /> tính<br /> <br /> BM<br /> Truyền<br /> thông<br /> và<br /> Mạng<br /> máy<br /> tính<br /> <br /> BM<br /> Khoa<br /> học<br /> máy<br /> tính<br /> <br /> BM<br /> Hệ<br /> thống<br /> thông<br /> tin<br /> <br /> BM<br /> Công<br /> nghệ<br /> phần<br /> mềm<br /> <br /> Trung<br /> tâm<br /> máy<br /> tính<br /> <br /> Các phòng thí nghiệm nghiên cứu và đào tạo<br /> © SoICT 2017<br /> <br /> Nhập môn CNTT&TT<br /> <br /> 4<br /> <br /> Thông tin cho sinh viên<br /> • Online:<br /> – Website: soict.hust.edu.vn<br /> – Facebook:<br /> • Viện CNTT và TT Đại học BKHN<br /> • SOICT Group<br /> <br /> – Các website bộ môn<br /> – Tư vấn học tập: tuvanhoctap@soict.hust.edu.vn<br /> <br /> • Offline:<br /> – Văn phòng Viện: P504-B1<br /> – Các văn phòng Bộ môn (tầng 5, 6 nhà B1)<br /> © SoICT 2017<br /> <br /> Nhập môn CNTT&TT<br /> <br /> 5<br /> <br />