Xem mẫu

  1. Chương 8: Khắc phục một số sự cố mạng đơn giản Repeater  Chưa cắm dây cáp hoặc dây cáp hỏng kiểm tra lại dây cáp có thể dây lỏng đầu găm vào card mạng hoặc đầu găm vào switch,modem…  o Kiểm tra cáp o o Kiểm tra modem,switch nối với máy.  Kết nối bị giới hạn do chưa được cấp đúng địa chỉ IP Máy chưa được cấu hình đúng địa chỉ IP. *Khắc phục:xin cấp lại địa chỉ IP hoặc cấu hình đúng địa chỉ Ip.  Kết nối đã bị díable:khi chúng ta không thấy biểu tượng kết nối tại thanh taskbar hoặc biểu tượng kết nối rong mục network connection trong Control Panel bị mờ đi.  *Khắc phục: Bật lại kết nối bằng cách vào mục Network connection trong Control Panel nhấp đún vào biểu tượng kết nối. 3.2. Các sự cố về phần cứng. Hỏng card mạng : đèn tín hiệu của các mạng không phát sáng. Có thể kiểm tra bằng lệnh:ping 127.0.0.1, nếu kết quả trả về Request Timeout thì card mạng đã bị hỏng.
  2. Sự cố của Modem: modem sử dụng kết nối internet thường có 3 đèn chính hiệu: Đèn power: báo tín hiệu nguồn điện. Đèn ADSL: báo tín hiệu nối cáp ADSL. Các sự cố có thể xảy ra : Đèn ADSL không sáng: cáp điện thoại chưa kết nối đúng. Đèn internet không sáng (hoặc có màu đỏ) : sai tài khoảng và mật khẩu cấu hình modem. Tắt nguồn modem và bật lại dể khởi động lại modem, nếu không khắc phục được thì liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ. 3.3. kiểm tra kết nối. Chúng ta có thể kiểm tra kết nối với nhiều cách: sử dụng trình duyệt web để kiểm tra có thể truy cập các trang ưeb hay không. Sử dụng các câu lệnh trong môi trường Dos: Lệnh Ping : Ping địa chỉ Ip hoặc địa chỉ Website. Kiểm tra kÕt nèi.KiÓm tra c¸c kÕt nèi tíi gateway,c¸c ®Þa chØ IP bªn ngoµi,c¸c trang web.NÕu kÕt qu¶ tr¶ vÒ “Reply from…”,cã nghÜa lµ ®· kÕt nèi tíi ®Þa chØ ®ã thµnh c«ng. NÕu kÐt qu¶ tr¶ vÒ “Request time out”,cã nghÜa kÕt nèi kh«ng thµnh c«ng. LÖnh Nslookup : Nslookup < ®Þa chØ website> LÖnh nµy dïng ®Ó kiÓm tra ®Þa chØ IP cña mét tªn miÒn nµo ®ã .Trong tr-êng hîp kiÓm tra kÕt nèi tíi gateway thµnh c«ng , nh-ng kh«ng kÕt nãi ®-îc internet, chóng ta cã thÓ sö dông lÖnh nµy ®Ó kiÓm tra m¸y chñ ph©n gi¶i tªn miÒn (DNS
  3. Server) ®· cã cÊu h×nh ®óng hay cã ®ang ho¹t ®éng hay kh«ng. Các biểu hiện của kết nối hỏng  Chưa cắm dây cáp, hoặc dây cáp hỏng  Kết nối bị giới hạn do chưa được cấp đúng địa chỉ IP  Kết nối đã bị disable : khi chúng ta không thấy biểu tượng kết nối tại thanh taskbar-> kiểm tra mục network connection trong Control Panel 1. Mẹo khắc phục nhanh khi kết nối Internet bị 'đứt' Khởi động lại kết nối Cách đơn giản nhất là bấm chuột phải vào biểu tượng Local Area Connection trên khay hệ thống -> Disable. Sau đó, bấm Enable lại. 2. Xin cấp lại địa chỉ IP động  Địa chỉ IP được cấp bởi DHCP server trong mạng nội bộ  Nếu thuê bao ADSL, địa chỉ IP được cấp bởi DHCP server nằm tại Modem ADSL 3. Các bước xin cấp lại địa chỉ IP B1: Nhấn chuột phải vào biểu tượng kết nối mạng trên khay hệ thống, B2: Chọn Repair. Cách khác B1: Nhấn vào menu Start > Run > gõ cmd B2: gõ ipconfig để xem địa chỉ IP hiện tại B3: gõ ipconfig /release để giải phóng địa chỉ IP hiện tại B4: gõ ipconfig /renew để nhận địa chỉ IP mới B5: gõ ipconfig để xem địa chỉ IP mới nhận. Nếu nhận được IP mới thì đã thành công thành công 4. Kiểm tra cache DNS Khi bạn vẫn kết nối được Internet nhưng không thể vào một trang nào đó, có thể trục trặc ở cache máy khách DNS gây ra điều này. DNS đã dịch tên miền Internet thành số IP.
  4. Ví dụ Amazon.com trở thành 207.171.171.132. 5. Xóa cache chính là cách giải quyết vấn đề này: B1: Gõ dòng lệnh ipconfig /displaydns để xem danh sách các tranh đã ghé qua. B2: Gõ tiếp ipconfig /flushdns để xóa danh sách này Kiểm tra kết nối với lệnh Ping B1: Trước hết, nhìn lại địa chỉ IP của máy tính và gõ ping 127.0.0.1 ở dấu nhắc đợi lệnh, đợi vài giây chờ phản hồi. Windows sẽ cố gắng ping đến card mạng của hệ thống xem thiết bị có hoạt động không. Nếu bạn nhận lại được gói tin nghĩa là card mạng hoạt động bình thường. B2: Kiểm tra kết nối tới gateway B3: Giờ ping đến một địa chỉ ngoài bằng cách gõ vào đó một địa chỉ (Ví dụ: ping www.vnn.vn) 6. Kiểm tra phần cứng Nếu máy tính nối trực tiếp với modem ADSL, hãy kiểm tra các dây nối được gắn chặt với các điểm nối, đèn modem phải sáng. Kiểm tra lại cổng Ethernet trên PC xem đèn có sáng không. Nếu đèn tắt trong khi cáp được nối vào máy tính (bật điện) thì có nghĩa là phải thay cổng Ethernet. Nếu đèn sáng mà vẫn không có kết nối, hãy tắt các thiết bị mạng của bạn và đợi một lát rồi bật lại. Cần làm theo các trình tự sau đây: 7. Kiểm tra phần cứng - Tắt PC, rút dây điện của modem. - Sau đó khởi động lại modem. Sau khi nó đã khởi động xong
  5. và có đèn báo kết nối. - Khi hoàn thành việc này, bật PC, mở trình duyệt để kiểm tra kết nối.
nguon tai.lieu . vn