Xem mẫu

  1. -1- Chương 10: Bộ chuyển mạch (Switch)  Bộ chuyển mạch là sự tiến hoá của cầu, nhưng có nhiều cổng và dùng các mạch tích hợp nhanh để giảm độ trễ của việc chuyển khung dữ liệu.  Switch giữa bảng địa chỉ MAC của mỗi cổng và thực hiện giao thức Spanning-Tree.  Switch cũng hoạt động ở tầng data link và trong suốt với các giao thức ở tầng trên. e. Bộ định tuyến(Router)  Router là một thiết bị hoạt động trên tầng mạng, nó có thể tìm được đường đi tốt nhất cho các gói tin qua nhiều kết nối để đi từ trạm gửi thuộc mạng đầu đến trạm nhận thuộc mạng cuối.  Router có thể được sử dụng trong việc nối nhiều mạng với nhau và cho phép các gói tin có thể đi theo nhiều đường khác nhau để tới đích. e. Bộ định tuyến(Router)
  2. -2- Các loại Router Hoạt động của Router
  3. -3-
nguon tai.lieu . vn