Xem mẫu

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÀI GIẢNG MÔN

ĐIỆN TỬ SỐ

Giảng viên:

KS. Nguyễn Trung Hiếu

Điện thoại/E-mail:

0916566268; trunghieutq@gmail.com

Bộ môn:

Kỹ thuật điện tử - Khoa KTDT1

Học kỳ/Năm biên soạn: Học kỳ 1/2009-2010
www.ptit.edu.vn

Bài giảng Điện tử số
KS. Nguyễn Trung Hiếu, Bộ môn KTĐT

Tài liệu tham khảo
ƒ

Giáo trình Kỹ thuật số - Trần Văn Minh, NXB Bưu điện 2002.

ƒ

Cơ sở kỹ thuật điện tử số, Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, NXB Giáo dục 1996.

ƒ

Kỹ thuật số, Nguyễn Thúy Vân, NXB Khoa học và kỹ thuật 1994.

ƒ

Lý thuyết mạch logic và Kỹ thuật số, Nguyễn Xuân Quỳnh, NXB Bưu điện 1984.

ƒ

Fundamentals of logic design, fourth edition, Charles H. Roth, Prentice Hall
1991.

ƒ

Digital engineering design, Richard F.Tinder, Prentice Hall 1991.

ƒ

Digital design principles and practices, John F.Wakerly, Prentice Hall 1990.

ƒ

VHDL for Programmable Logic by Kevin Skahill, Addison Wesley, 1996

ƒ

The Designer's Guide to VHDL by Peter Ashenden, Morgan Kaufmann, 1996.

ƒ

Analysis and Design of Digital Systems with VHDL by Dewey A., PWS
Publishing, 1993.

www.ptit.edu.vn

Bài giảng Điện tử số
KS. Nguyễn Trung Hiếu, Bộ môn KTĐT

2

Nội dung
ƒ Chương 1: Hệ đếm
Chương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm
Chương 3: Cổng logic
Chương 4: Mạch logic tổ hợp
Chương 5: Mạch logic tuần tự
Chương 6: Mạch phát xung và tạo dạng xung
Chương 7: Bộ nhớ bán dẫn

www.ptit.edu.vn

Bài giảng Điện tử số
KS. Nguyễn Trung Hiếu, Bộ môn KTĐT

3

Hệ đếm

www.ptit.edu.vn

Bài giảng Điện tử số
KS. Nguyễn Trung Hiếu, Bộ môn KTĐT

4

Nội dung

ƒ Khái niệm chung
ƒ Biểu diễn số
Chuyển đổi giữa các hệ đếm
Số nhị phân có dấu
Dấu phẩy động

www.ptit.edu.vn

Bài giảng Điện tử số
KS. Nguyễn Trung Hiếu, Bộ môn KTĐT

5