Xem mẫu

 1.    
 2. ĐỆ X C Ề M Á Y   Á T  I N   O A Y   H I U PH    
 3. Õ   M PH ĐỆ X Ti t27: Á Y   Á T  I N   O A Y   Ề CH I U NỘI DUNG BÀI HỌC I – MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA      1. Phần cảm      2. Phần ứng II – MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA      1. Cấu tạo va nguyên tắc hoạt động     2. Cách mắc mạch ba pha     3. Dòng ba pha     4. Những ưu việt của dòng ba pha    
 4. QUAN SÁT THÍ NGHIỆM THÍ NGHIỆM ẢOẬT TH QUAN SÁT CHIỀU DÒNG ĐIỆN XUẤT HIÊN TRONG KHUNG Bộ góp gồm 2 vành   khuyên và 2 chổi quét
 5. Quan sát sự đổi chiều dòng điện thí nghiệm    
 6. I - MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA C1. Nhắc lại nguyên tắc chung tạo ra dòng điện xoay chiều?     quan  tt nghi m   s¸ hÝ  Ö c¶m   øng  i n õ !! ® Ö t  !
 7. I. MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA Máy phát điện xoay chiều một pha được cấu tạo bởi hai bộ phận chính: 1. Phần cảm: tạo ra từ thông biến thiên bằng các nam châm quay có p cặp cực, tốcPhầquay là n độ n cảm(rôto) Phần ứngPhần cảm quay gọi là rôto vòng/giây. (stato) 2.Phần ứng: gồm các cuộn dây giống nhau, cố định trên một vòng tròn. Phần ứng đứng yên gọi là stato. rôto quay suất điện động xoay * Khi chiều sinh ra trong phần ứng có tần số f = pn    
 8. QUAN SÁT ROTO VÀ STATO CỦA MÁY MỘT PHÁT ĐIỆN LỚN    
 9. II - MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA Máy phát điện ba pha là máy tạo ra ba suất điện động xoay chiều hình sin, cùng tần số, cùng biên độ và lệch pha nhau 2π /3 1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động Thế nào là máy phát điện xoay chiều 3 pha? Đọc SGK Máy phát điện xoay chiều 3 pha khác máy phát điện xoay chiều 1 pha ở điểm nào?    
 10. I. MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY                   CHIỀU BA PHA 1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động b) Hoạt động a) Cấu tạo - Khi nam châm quay, từ thông ần cmmi: cuộn châm - Ph qua ả ỗ nam dây là ba hàmª cÊu ¹ i cña  điện. cos của tho gian, N u  tờ N ω tần sốXC   , cùng M P§ góc 3  cùng - Phần ứng: gồm 3 cuộn biên độ và pha lệch nhau dâypha? nhau đặt lệch giống S 2π /3. Kết quả: trong ba nhau 1200 trên đường cuộn dây xuất hiện ba suất tròn điện động xoay chiều cùng t ần số, cùng biên độ và lệch  pha nhau 2π /3
 11. 2. Cách mắc mạch ba pha - Mạch tiêu thụ điện năng gọi là tảiThế nào là tải - Coi các tải là giống nhau: cùng điện trởthụ kháng, tiêu ,nào là tải Thế dung ? cảm kháng, gọi là tải đối xứng. * Mạch điện XC ba pha có 2 cách đối :xứng? mắc a) Mắc hình sao u1O, u2O, u3O : điện áp 1 o Dây trung hòa O’ pha 2 3 u12, u23, u31 : điện áp b) Mắc hình tam giác Hình 17.4 dây. 1 Quan hÖ   ÷a  ® i n  gi các  Ö o ¸ hi u  p  Ö dông: U = 3U 2 3     d p Hình 17.5
 12. II - MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA 1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động 2. Cách mắc mạch ba pha 3. Dòng ba pha - Dòng điện xoay chiềđiện pha là hệ ba Dòng u ba xoay chiều ba pha là dòng điện xoay chiều hình sin có cùng gì? tần số, nhưng lệch pha với nhau 2π /3 từng đôi một. - Nếu các tải đối xứng thì ba dòng điện này cùng biên độ.    
 13. II - MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA 1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động 2. Cách mắc mạch ba pha 3. Dòng ba pha 4. Những ưDòng tđiện xoay chiều u việ của dòng ba pha a) Truyền tba điện có ưu điểmằng dòng ba ải pha năng đi xa b gì pha tiết soệvớiđdòng điệdẫxoayvới truyền ki m ược dây n n so tải bằng dòng ều t pha pha? chi mộmột b) Cung cấp điện cho các động cơ ba pha, dùng phổ biến trong các nhà máy, xí nghiệp    
 14. CỦNG CỐ 1. Nguyên tắc chung  của máy phát điện dựa  2. Phân biệt dòng một pha với dòng ba pha? 3. Trong máy phát điện xoay chiều một  trên hiện tượng nào? pha, từ trường quay có vecto   quay  B     Dòng 1 pha: cung cấp một pha điện        Hiện tượng cảm ứng điện từ 300vòng/phút tạo bởi 20 cực nam châm      Dòng 3 pha: cung cấp 3 pha điện cùng  (10 cực nam và 10 cực bắc) quay với  tần số, lệch nhau 2π /3 về pha, có thể  tốc độ bao nhiêu? cung cấp một công suất điện lớn                    n=N/t=300/60=5v/s        f=p.n=10.5=50Hz    
 15.    
nguon tai.lieu . vn