Xem mẫu

Ch−¬ng 1

Giao diÖn vµ m«i tr−êng
lµm viÖc cña Maple

1.1.

Giao diÖn vµ c¸c menu lÖnh cña Maple......................... 2

1.1.1. File................................................................................................................ 2
1.1.2. Edit ............................................................................................................... 2
1.1.3. Insert ............................................................................................................ 3
1.1.4. Windows ...................................................................................................... 4
1.1.5. View ............................................................................................................. 5
1.1.6. Format.......................................................................................................... 6

1.2. M«i tr−êng tÝnh to¸n vµ c¸c ®èi t−îng trong trang lµm viÖc7
1.2.1. Côm xö lý (Execution Group).................................................................... 8
1.2.2. LÖnh vµ kÕt qu¶ tÝnh to¸n cña Maple ...................................................... 8
1.2.3. Môc (Section) ............................................................................................. 9
1.2.4. §å thÞ (Graph).............................................................................................. 9

1.2.5. Siªu liªn kÕt (Hyperlink) ........................................................................... 10
1.2.6. V¨n b¶n vµ ®o¹n v¨n b¶n (text vµ paragraph) ................................... 10

1.3. Mét sè qui ®Þnh chung ........................................................... 10
1.4. TÝnh to¸n qua m¹ng ............................................................... 11
ViÖc cµi ®Æt vµ khëi ®éng ch−¬ng tr×nh Maple trªn m«i tr−êng Windows kh«ng
cã g× kh¸c biÖt so víi c¸c ch−¬ng tr×nh øng dông kh¸c. §Ó cµi ®Æt Maple, chØ cÇn
cho ch¹y file setup.exe (cã s½n trong bé ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt) vµ thùc hiÖn c¸c khai

b¸o ®¬n gi¶n theo ®óng tr×nh tù. Sau khi cµi ®Æt xong, ta sÏ thÊy xuÊt hiÖn mét
nhãm ch−¬ng tr×nh cña Maple. Cho ch¹y ch−¬ng tr×nh Maple ta sÏ thÊy xuÊt hiÖn
giao diÖn lµm viÖc. Giao diÖn cña Maple kh¸ gièng víi giao diÖn lµm viÖc cña c¸c
ch−¬ng tr×nh øng dông kh¸c trªn Windows vµ còng rÊt “th©n thiÖn” víi ng−êi sö
dông.

1.1. Giao diÖn vµ c¸c menu lÖnh cña Maple
Giao diÖn lµm viÖc cña Maple còng gièng nh− giao diÖn cña c¸c ch−¬ng tr×nh
øng dông kh¸c trªn m«i tr−êng Windows, tøc lµ còng gåm c¸c thanh menu lÖnh.

Menu lÖnh lµ mét b¶ng chän c¸c chøc n¨ng cña mét ch−¬ng tr×nh. VÒ c¬ b¶n,
Menu cña Maple còng t−¬ng tù nh− Menu cña c¸c ch−¬ng tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n
trªn m«i tr−êng Windows. Tuy nhiªn, Maple lµ ch−¬ng tr×nh thiªn vÒ tÝnh to¸n, nªn
nã còng cã mét sè chøc n¨ng ®Æc thï riªng, vµ ë ®©y chóng t«i chØ tËp trung vµo
giíi thiÖu nh÷ng chøc n¨ng nµy (c¸c chøc n¨ng cßn l¹i chóng t«i chØ giíi thiÖu l−ít
qua, v× b¹n ®äc ®Òu ®· quen biÕt trong c¸c ch−¬ng tr×nh tin häc phæ th«ng).

1.1.1. File
Menu nµy chøa nh÷ng chøc n¨ng thao t¸c trªn file. Cô thÓ lµ:
T¹o mét file (trang lµm viÖc - worksheet) míi b»ng chøc n¨ng New;
Më mét file ®· cã b»ng chøc n¨ng Open;
Ghi c¸c th«ng tin ®ang so¹n th¶o b»ng chøc n¨ng Save;
Ghi c¸c th«ng tin ®ang më sang mét file míi b»ng chøc n¨ng Save As;
ChuyÓn ®æi v¨n b¶n ®ang so¹n th¶o (tõ d¹ng Maple) sang mét sè d¹ng
kh¸c (Plain Text, LaTex, HTML,...) b»ng chøc n¨ng Export As;
Muèn ®ãng File ®ang so¹n th¶o, sö dông chøc n¨ng Close;
In v¨n b¶n (hoÆc c¸c trang trî gióp) b»ng c¸c chøc n¨ng Print;
Tho¸t ra khái Maple b»ng chøc n¨ng Exit.

1.1.2. Edit
Menu nµy chøa nh÷ng lÖnh liªn quan ®Õn so¹n th¶o, rÊt gièng víi c¸c chøc
n¨ng quen biÕt trong Word vµ c¸c m«i tr−êng so¹n th¶o kh¸c, cho nªn chóng t«i
kh«ng giíi thiÖu l¹i. ChØ xin l−u ý mét sè tÝnh n¨ng bæ sung nh− sau.
Chøc n¨ng Copy Examples còng t−¬ng tù Copy (sao chÐp), nh−ng nã chØ ho¹t
®éng khi ®ang më mét trang h−íng dÉn (trî gióp) nµo ®ã vµ khi Êy nã cã kh¶ n¨ng
sao chÐp toµn bé phÇn vÝ dô cã trong trang trî gióp ®ã (Mµ kh«ng cÇn b«i ®en ®Ó
chän tr−íc).

2

Xo¸ toµn bé ®o¹n v¨n b¶n (paragraph) mµ con trá ®ang ®øng b»ng chøc n¨ng
Delete Paragraph.
Chän (b«i ®en) c¶ trang v¨n b¶n b»ng chøc n¨ng Select All.
Nhóng mét ®èi t−îng (OLE object) vµo trang lµm viÖc b»ng chøc n¨ng Insert
OLE Object. Khi chøc n¨ng nµy ®−îc chän, mét hép tho¹i xuÊt hiÖn víi mét danh
môc tªn c¸c lo¹i Object mµ cã thÓ nhóng vµo trang lµm viÖc ®−îc, vÝ dô nh−:
Bitmap Imagine, Media Clip, MathType Equation, AutoCAD Drawing,...
T×m mét ®o¹n v¨n b¶n trong trang lµm viÖc b»ng chøc n¨ng Find.

1.1.3. Insert
§©y lµ menu chøa nh÷ng lÖnh vÒ chÌn.

Insert /Text Input
LÖnh nµy chuyÓn tr¹ng th¸i sang chÕ ®é so¹n th¶o v¨n b¶n (t−¬ng ®−¬ng víi
viÖc nhÊn vµo nót cã ch÷ T trªn thanh c«ng cô).

Insert /Maple Input
LÖnh nµy chuyÓn ®Þnh d¹ng v¨n b¶n tõ text sang d¹ng lÖnh cña Maple.

Insert /Execution Group
LÖnh nµy cho chÌn vµo mét côm xö lý (execution group, xem chi tiÕt trong
Môc 2), còng cã nghÜa lµ ®−a mét dÊu nh¾c lÖnh ë vÞ trÝ tr−íc con trá (before
cursor) hoÆc sau con trá (after cursor).

Insert /Paragraph
LÖnh nµy cho vµo trang lµm viÖc mét ®o¹n v¨n b¶n míi (ë vÞ trÝ tr−íc hoÆc sau
con trá, tuú theo viÖc chän Before hay After Cursor). L−u ý r»ng Maple th−êng
kh«ng coi viÖc nhÊn phÝm Enter (xuèng dßng) lµ vµo mét ®o¹n v¨n b¶n míi (nh−
th−êng thÊy trong c¸c ch−¬ng tr×nh so¹n th¶o th«ng th−êng), cho dï con trá cã
nh¶y xuèng dßng d−íi. Muèn ch¾c ch¾n cã ®o¹n v¨n b¶n míi th× nªn dïng chøc
n¨ng insert paragraph nh− võa nãi.

Insert /Section
LÖnh nµy cho vµo trang lµm viÖc mét môc míi ngang cÊp víi môc ®ang chøa
con trá. Môc vµ tiÓu môc trong Maple ®−îc ph©n ho¹ch rÊt râ rµng nhê c¸ch thÓ
hiÖn "gãi - më". C¸c "môc con" bao giê còng ®−îc gãi trong "môc mÑ". ThÝ dô,
Môc 1.1. (Giao diÖn cña Maple) chøa 6 môc con, tõ 1.1.1 ®Õn 1.1.6, trong ®ã Môc
con 1.1.3 (Insert) l¹i chøa tíi 8 "môc ch¸u"(kh«ng ®¸nh sè thø tù). Ta chØ cã thÓ
nh×n thÊy môc con khi môc mÑ ®ang ë trong tr¹ng th¸i më (expanded). Më
(expand) hoÆc ®ãng (close) c¸c môc b»ng viÖc nhÊn chuét vµo nót vu«ng ë ®Çu
môc.
3

Insert /Subsection
LÖnh nµy cho vµo trang lµm viÖc mét môc con (subsection) cña môc ®ang chøa
con trá.

Insert /Math Input
LÖnh nµy chÌn trùc tiÕp mét biÓu thøc to¸n häc vµo vÞ trÝ con trá ®ang ®øng.
Khi vµo chøc n¨ng nµy th× thanh ®Þnh d¹ng v¨n b¶n (Context Bar) sÏ biÕn ®i vµ thay
vµo ®ã lµ thanh nhËp lÖnh. Khi nhËp xong mét lÖnh vµo thanh nµy vµ nhÊn phÝm
Enter th× c«ng thøc to¸n häc biÓu diÔn lÖnh sÏ xuÊt hiÖn t¹i vÞ trÝ con trá (tr−íc khi
vµo chøc n¨ng Math Input). ThÝ dô, nÕu t¹i thanh nhËp lÖnh ta ®−a vµo
sum(1/(n^2),n = 1 .. 100) th× t¹i vÞ trÝ con trá sÏ xuÊt hiÖn biÓu thøc:
100n=1

1
n2

Insert /Hyperlink
Siªu liªn kÕt (Hyperlink) lµ mét c«ng cô dÞch chuyÓn con trá gi÷a c¸c trang
lµm viÖc, hoÆc gi÷a c¸c ®o¹n (paragraph) trong mét trang lµm viÖc. Chøc n¨ng
Insert/Hyperlink lµ c«ng cô t¹o ra c¸c siªu liªn kÕt. Khi vµo chøc n¨ng nµy sÏ
xuÊt hiÖn hép tho¹i khai b¸o tªn cña siªu liªn kÕt vµ tªn file cÇn liªn kÕt tíi (víi
®Çy ®ñ ®−êng dÉn). NÕu kÕt hîp víi bookmark nã sÏ cho ta c«ng cô dÞch chuyÓn
tíi vÞ trÝ ®Çu cña ®o¹n v¨n b¶n ®· ®−îc ®¸nh dÊu b»ng bookmark, trong mét trang
lµm viÖc ®Þnh tr−íc. (Xem thªm vÒ Bookmark vµ Siªu liªn kÕt trong môc sau).

1.1.4. Windows
Windows /Cascade
XÕp tÇng nh÷ng trang lµm viÖc ®ang ®−îc më t¹i cïng mét thêi ®iÓm. Chøc
n¨ng nµy cho ta cã thÓ chän nhanh mét trang.

Windows /Tile
XÕp kÒ nh÷ng trang lµm viÖc cïng ®−îc më. Chøc n¨ng nµy cho ta cã thÓ võa
lµm viÖc víi trang hiÖn t¹i võa so s¸nh víi trang kh¸c. Cöa sæ lµm viÖc sÏ bÞ chia
thµnh c¸c « cã sè l−îng b»ng sè c¸c trang ®−îc më.

Windows /Horizontal
XÕp ngang nh÷ng trang lµm viÖc ®−îc më t¹i cïng thêi ®iÓm. VÒ c«ng dông
còng gièng nh− Tile (chØ kh¸c vÒ c¸ch bè trÝ).

4

Windows /Close All
§ãng tÊt c¶ c¸c trang ®−îc më. Tr−íc khi ®ãng cã hái ghi l¹i (nÕu b¹n ch−a
ghi tr−íc ®ã).
Windows /Close All Help
§ãng tÊt c¶ c¸c trî gióp cña Maple ®· ®−îc më.
Chó ý: PhÝa cuèi cña Menu window lµ danh môc c¸c tªn file ®ang ®−îc më. Muèn
quay l¹i file nµo ®ã (cã tªn trong danh môc nµy) chØ cÇn nhÊn chuét vµo file ®ã.

1.1.5. View
Menu nµy chøa c¸c lÖnh ®Ò cËp tíi néi dung biÓu hiÖn, tr×nh bµy cña giao diÖn
lµm viÖc.

View /Tool Bar
NÕu chän môc nµy th× c¸c nót c«ng cô sau ®©y sÏ hiÖn ra

View /Context Bar
NÕu môc nµy ®−îc chän th× thanh c«ng cô sau ®©y (hç trî cho viÖc ®Þnh d¹ng
v¨n b¶n) sÏ ®−îc hiÓn thÞ

View /Zoom Factor
NÕu môc nµy ®−îc chän th× nã sÏ ®iÒu chØnh kÝch cì font ch÷ cña trang lµm
viÖc trªn mµn h×nh. Th−êng ngÇm ®Þnh lµ nguyªn b¶n (100%).

View /Bookmarks
Bookmark lµ ph−¬ng tiÖn di chuyÓn con trá mét c¸ch nhanh chãng tíi ®o¹n
v¨n b¶n (paragraph) ®−îc ®¸nh dÊu tr−íc (bëi bookmark nµy) b»ng chøc n¨ng siªu
liªn kÕt (sÏ ®−îc giíi thiÖu ë phÇn sau). Muèn t¹o (hay söa ®æi) mét bookmark ta
lµm nh− sau:
Trong mçi ®o¹n v¨n b¶n (paragraph) chØ cho phÐp ®Æt mét bookmark (víi tªn
tuú ý). Muèn xo¸, söa ch÷a hoÆc t¹o míi mét bookmark cho mét ®o¹n v¨n b¶n ta
®Æt con trá vµo (bÊt k× chç nµo) trong ®o¹n v¨n b¶n ®ã, råi chän chøc n¨ng Edit
5

nguon tai.lieu . vn