Xem mẫu

TỔNG QUAN .NET NGÔN NGỮ C# Nội dung 1. Giới thiệu .NET Framework 1. CLR, CTS, CLS, MSIL… 2. Garbage collection 3. Namespace 2. Tổng quan ngôn ngữ C# 1. Đặc điểm ngôn ngữ 2. Quá trình biên dịch CT C# 3. Các loại CT C# 4. Cấu trúc chương trình C# 5. Chương trình C# đơn giản 2 .NET Framework Microsoft .NET gồm 2 phần chính : Framework và Integrated Development Environment (IDE). Framework cung cấp những gì cần thiết và căn bản. IDE thì cung cấp một môi trường giúp chúng ta triển khai dễ dàng, và nhanh chóng các ứng dụng XML Web Web Service Forms ASP.NET C# VB.NET J# Windows Forms C++ … dựa trên nền tảng .NET. Chương trình nền tảng cho công nghệ .NET Cung cấp tập hợp class library thường dùng Custom Classes Data and XML Classes Base Framework Classes Common Language Runtime Quản lý sự thực thi của các chương trình .NET 3 Ứng dụng của .NET Framework Một mô hình lập trình cho phép nhà phát triển xây dựng các ứng dụng dịch vụ web và ứng dụng client với Extensible Markup Language (XML). Tập hợp dịch vụ XML Web, như Microsoft .NET My Services cho phép nhà phát triển đơn giản và tích hợp người dùng kinh nghiệm. Cung cấp các server phục vụ bao gồm: Windows 2000, SQL Server, và BizTalk Server, tất cả điều tích hợp, hoạt động, và quản lý các dịch vụ XML Web và các ứng dụng. Các phần mềm client như Windows XP và Windows CE giúp người phát triển phân phối sâu và thuyết phục người dùng kinh nghiệm thông qua các dòng thiết bị. Nhiều công cụ hỗ trợ như Visual Studio .NET, để phát triển các dịch vụ Web XML, ứng dụng trên nền Windows hay nền web một cách dể dàng và hiệu quả. 4 .NET Framework .NET 3.5 (Nov­2007) VS.NET 2008 Default: Windows 7 .NET 2.0 (Nov­2005) VS.NET 2005 .NET 1.1 (Apr­2003) VS .NET 2003 Default: Server 2003 .NET 1.0 (Feb­2002) .NET 3.0 (Nov­2006) Default: Windows Vista, Server 2008 5 ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn