Xem mẫu

 1. Bài gi ng K thu t Vi x lý Ngành i n t -Vi n thông i h c Bách khoa à N ng c a H Vi t Vi t, Khoa TVT Tài li u tham kh o [1] K thu t vi x lý, Văn Th Minh, NXB Giáo d c, 1997 [2] K thu t vi x lý và L p trình Assembly cho h vi x lý, Xuân Ti n, NXB Khoa h c & k thu t, 2001
 2. Chương 5 Thi t k các c ng I/O 5.1 I/O ư c phân vùng nh và I/O tách bi t - I/O ư c phân vùng nh (Memory Mapped I/O) - I/O tách bi t (Isolated I/O) 5.2 Các chip MSI dùng làm c ng I/O - C ng ra - C ng vào 5.3 Chip 8255 - Sơ chân, Sơ kh i ch c năng - Các mode ho t ng - Gi i mã a ch - L p trình cho 8255
 3. 5.1 C n phân bi t 2 ki u thi t k • I/O ư c phân vùng nh (Memory mapped I/O): - 1 c ng ư c xem như m t ô nh - 1 c ng có a ch 20-bit - ư c truy c p khi IO/M = 0 - không c n m ch gi i mã a ch riêng • I/O tách bi t (isolated I/O) - 1 c ng ư c xem úng là 1 c ng - 1 c ng có a ch 16-bit, 12-bit, 8-bit - ư c truy c p khi IO/M = 1 - c n m ch gi i mã a ch I/O riêng
 4. 5.2 Các chip MSI thư ng dùng làm c ng I/O • 74LS373 • 74LS374 • 74LS244 • 74LS245 • Khi s lư ng c ng ít và c nh • Cách m c m ch s quy t nh cho chip là c ng ra hay c ng vào và a ch c a nó
 5. S d ng 74LS245 làm c ng ra A19 A18 : A0 D7 A0 B0 D6 A1 B1 D5 A2 B2 D4 A3 B3 D3 A4 B4 D2 A5 74LS245 B5 8088 D1 A6 B6 Minimum D0 A7 B7 Mode E DIR 5V IOR IOW : mov al, 55 mov dx, F000 A A A A A A A A A A A A A A A A IOW out dx, al 1111119876543210 : 543210
 6. S d ng 74LS373 làm c ng ra A19 A18 : A0 D7 D0 Q0 D6 D1 Q1 D5 D2 Q2 D4 D3 Q3 D3 D4 Q4 D2 D5 74LS373 Q5 8088 D1 D6 Q6 Minimum D0 D7 Q7 Mode LE OE IOR IOW : mov al, 55 mov dx, F000 A A A A A A A A A A A A A A A A IOW out dx, al 1111119876543210 543210 :
 7. S d ng 74LS245 làm c ng vào A19 5V A18 : A0 D7 A0 B0 D6 A1 B1 D5 A2 B2 D4 A3 B3 D3 A4 B4 D2 A5 74LS245 B5 8088 D1 A6 B6 Minimum D0 A7 B7 Mode E DIR IOR IOW : mov dx, F000 in al, dx : A A A A A A A A A A A A A A A A IOR 1111119876543210 543210
 8. C ng ra
 9. C ng vào
 10. 5.3 Chip LSI thư ng dùng làm c ng I/O • PPI 8255 • Khi s lư ng c ng I/O nhi u và không c nh • Cách m c m ch s quy t nh a ch cho các c ng còn vai trò c a c ng s ư c quy t nh b i ph n m m
 11. 8255 PPI
 12. Sơ kh i ch c năng c a 8255
 13. Các mode làm vi c • Mode 0 - PA, PB, PCH (CU) và PCL (CL) - Có th là Input ho c Output - Vi c Nh p ho c Xu t d li u là c l p • Mode 1 - PA, PB - Có th là Input ho c Output - Vi c Nh p ho c Xu t d li u là ph thu c vào m t s bít c a PC (các tín hi u handshaking) • Mode 2 - PA - PA v a là Input v a là Output - Vi c Nh p/Xu t d li u v i PA là ph thu c vào m t s bít c a PC (các tín hi u handshaking)
 14. Nhóm làm vi c • Nhóm A: PA và PCH • Nhóm B: PB và PCL • nh c u hình làm vi c cho 1 chip 8255: G i 1 T i u khi n nh c u hình n thanh ghi i u khi n c a chip ó • L p/xoá m t bit c a PC: G i 1 T i u khi n L p/Xoá bit n thanh ghi i u khi n c a chip ó
 15. T i u khi n nh c u hình làm vi c cho m t chip 8255
 16. T i u khi n l p/xoá bit cho m t chip 8255
nguon tai.lieu . vn