Xem mẫu

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN Môn học KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM (TEAMWORK SKILLS) CHƯƠNG 3: KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC LÀM VIỆC NHÓM 1
 2. Mục tiêu của Chương 3 Mục tiêu của chương này là cung cấp cho sinh viên một số kỹ năng cơ bản về Lập kế hoạch và Tổ chức làm việc nhóm . Những kỹ năng này góp phần trực tiếp trong việc bảo đảm cho việc thực hành làm việc nhóm đạt được mục tiêu một cách hiệu quả. Đồng thời, chúng là nền tảng để sinh viên có thể hiểu, phân tích, vận dụng vào quá trình nhận thức và thực hành phát triển kỹ năng ở những chương tiếp theo.
 3. Chuẩn đầu ra (CLO1x) CLO2.4 Thực hành (vận dụng) được mô hình PDCA cho việc lập Kế hoạch làm việc nhóm (Do plant of Teamwork) ban đầu cho một mục tiêu/ nhiệm vụ cụ thể. CLO2.5 Thực hành được việc lập “Bản phân tích/mô tả công việc” và “Bản tiêu chuẩn công việc” cho các công việc đã xác định trong kế hoạch làm việc nhóm. CLO2.6 Thực hành được việc Xây dựng phương án phối hợp (liên kết) các công việc, các thành viên trong nhóm, các nguồn lực sử dụng nhằm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ hiệu quả. CLO2.7 Thực hành được việc Chuẩn hóa “Kế hoạch làm việc nhóm”, các phương án dự phòng.
 4. NỘI DUNG 1. Lập kế hoạch làm việc nhóm. 2. Tổ chức nhóm làm việc. 3. Một số kỹ năng cần thiết trong lập kế hoạch và tổ chức nhóm làm việc. 4. Thực hành lập kế hoạch và tổ chức nhóm làm việc. Thời gian - Lý thuyết: 3 tiết - Thực hành: 3 tiết - Thảo luận: 0 tiết - Cộng: 6 tiết
 5. Tiến trình làm việc nhóm 1. Xác định mục tiêu 2. Hình thành nhóm 3. Thống nhất mục tiêu (Thảo luận nhóm) 4. Lập kế hoạch làm việc nhóm 5. Thống nhất kế hoạch làm việc nhóm (Thảo luận nhóm) 6. Hiệu chỉnh kế hoạch làm việc nhóm 7. Điều hành và kiểm soát 8. Đánh giá 9. Cải tiến
 6. Tình huống • Tết Tây 2019 mọi người có kỳ nghỉ dài (4 ngày) từ 29/12/2018- 2/1/2019. • Nhóm dự định tổ chức “Phượt” giao lưu giữa các thành viên nhóm trong thời gian 2 ngày vào dịp nghỉ lễ. • Hãy thống nhất các vấn đề sau: • Địa điểm? • Phương tiện? • Số lượng thành viên tham gia?
 7. Kế hoạch tổng thể • Địa điểm: • Phương tiện: • Số lượng thành viên:
 8. 1. Lập Kế hoạch làm việc nhóm Kế hoạch là gì?  Kế hoạch là một nội dung và là chức năng quan trọng nhất của quản lý.  Kế hoạch là việc xác định mục tiêu và lựa chọn phương pháp hợp lý để đạt được mục tiêu.  Kế hoạch gắn liền với việc lựa chọn và tiến hành các chương trình hoạt động trong tương lai của một tổ chức, của một doanh nghiệp.
 9. 1. Lập Kế hoạch làm việc nhóm Lập kế hoạch là gì? Lập kế hoạch là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó (Giáo trình Topica: Phát triển kỹ năng cá nhân 1- trang 47).
 10. 1. Lập Kế hoạch làm việc nhóm Khi bắt đầu lập kế hoạch làm việc nhóm, chúng ta phải trả lời được các câu hỏi: • Kế hoạch hay chương trình đó dùng để làm gì ( What ) • Kế hoạch đó xuất phát từ đâu, ở đâu ra ( Where ) • Khi nào thì bắt đầu tiến hành ( When ) • Ai sẽ là người thực hiện hay phụ trách việc này ( Who ) • Tại sao phải tiến hành hoạt động này ( Why ) • Chúng ta sẽ thực hiện nó như thế nào ( How )
 11. 1. Lập Kế hoạch làm việc nhóm Phương pháp (5W1H2C5M) bao gồm các yếu tố sau: 1. Xác định nội dung công việc (what) 2. Xác định mục tiêu, yêu cầu công việc(why) 3. Xác định 3W (where, when, who) 4. Xác định cách thức thực hiện (how) 5. Xác định phương pháp đánh giá 2C (control, check) 6. Xác định nguồn lực thực hiện 5M (man, money, material, machine và method)
 12. Thảo luận nhóm • Nội dung kế hoạch di chuyển từ nơi xuất phát đến địa điểm nghỉ mát • Các câu hỏi cần trả lời trước khi lập kế hoạch (8- 10 phút).
 13. Bố cục của một bản kế hoạch LVN 1. Mục tiêu/nhiệm vụ 2. Các nguồn lực cần thiết 3. Phương pháp/ cách thức thực hiện 4. Phương án phối hợp 5. Phương pháp đánh giá (kiểm soát, Kiểm tra) 6. Hành động khắc phục (Phương án dự phòng) 7. Dự toán chi phí. 8. Báo cáo kết quả
 14. Thảo luận nhóm (5 Phút) • Bố cục bản kế hoạch làm việc nhóm: • Nội dung kế hoạch di chuyển từ nơi xuất phát đến địa điểm nghỉ mát
 15. 1. Xác định mục tiêu
 16. 1. Xác định mục tiêu S.M.A.R.T là tên viết tắt các chữ đầu của 5 bước: Và để có một mục tiêu thông minh thì khi đặt mục tiêu bạn phải hội đủ 5 yếu tố sau . S - Specific : Cụ thể, dễ hiểu. M - Measurable : Đo lường được A - Attainable : Có thể đạt được R - Relevant : Thực tế T - Time-Bound : Thời gian hoàn thành
 17. Bài tập: Tình huống thực hành 3.1 Tết Tây 2019 mọi người có kỳ nghỉ dài (4 ngày) từ 29/12- 2/1. Nhóm dự định tổ chức buổi giao lưu các thành viên nhóm trong thời gian 2 ngày vào dịp nghỉ lễ. Để chuẩn bị tốt cho chuyến đi, nhóm cần thảo luận để xác định: -Mục tiêu chuyến đi -Các công việc cần chuẩn bị -Phân công thành viên chịu trách nhiệm
 18. 2. Các nguồn lực cần thiết Sử dụng 5M: 1. Man (Nguồn nhân lực) 2. Money (Tiền) 3. Material (Nguyên vật liệu/hệ thống cung ứng) 4. Machine (Máy móc/công nghệ) 5. Method (Phương pháp làm việc)*
 19. Bài tập: Tình huống thực hành 3.1 Tết Tây 2019 mọi người có kỳ nghỉ dài (4 ngày) từ 29/12- 2/1. Nhóm dự định tổ chức buổi giao lưu các thành viên nhóm trong thời gian 2 ngày vào dịp nghỉ lễ. Dựa trên kết quả các công việc đã xác định hãy Vận dụng 5M xác định các nguồn lực cần thiết cho chuyến đi?
nguon tai.lieu . vn