Bài giảng kinh tế vi mô - Trường đại học bán công Tôn Đức Thắng

Kinh Tế - Quản Lý,Kinh tế học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      33      0
Mã tài liệu 01jwtq Danh mục Kinh Tế - Quản Lý,Kinh tế học Tác giả Tu Oanh04 Loại file PDF Số trang 195 Dung lượng Lần tải 0 Lần xem 33
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Tài liệu bài giảng kinh tế vi mô dành cho các bạn sinh viên tham khảo và củng cố thêm nhiều kiến thức. Kinh tế học vi mô (microeconomic) hay là kinh tế tầm nhỏ là một phân ngành chủ yếu của kinh tế học, chuyên nghiên cứu về hành vi kinh tế của các cá nhân (gồm người tiêu dùng, nhà sản xuất, hay một ngành kinh tế nào đó) theo cách riêng lẻ và biệt lập.

 1. ĐẠI HỌC BÁN CÔNG TÔN ĐỨC THẮNG KHOA QUẢN TRN KINH DOANH KINH TẾ VI MÔ KINH VI GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân ThS Email: nnhatran@gmail.com Email: Copy right by: http://KiloBook.com Copy
 2. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. TS Leâ Baûo laâm _ TS Nguyeãn Nhö YÙ, Kinh teá vi moâ, NXB Thoáng keâ, TPHCM, 2005 2. TS Ng Nhö YÙ- ThS Traàn Thò Bích Dung, Caâu hoûi, baøi taäp, traéc nghieäm Kinh teá vi moâ, NXB Thoáng keâ, TPHCM, 2005 3. Boä giaùo duïc vaø ñaøo taïo, Kinh teá vi moâ, Haø Noäi, NXB giaùo duïc, 2004. 4. Vuõ Vieät Haèng- Ñoaøn thò Myõ Haïnh, Kinh teá vi moâ – Toùm taét vaø baøi taäp, NXB Thoáng keâ, TPHCM, 1999.
 3. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 5. Nguyễn Thanh Vân, Ôn tập Kinh tế học đại cương, ĐH KHTự nhiên, 2005. 6. N. Gregory Mankiw, Nguyên lý Kinh tế học (Tập I), Hà Nội, NXB Thống kê, 2003 7. Kark E Case, Ray C Fair, Principles of Microeconomics, New Jersey, Prentice Hall 2002.
 4. HÌNH THÖÙC KIEÅM TRA Kieåm tra 10%: baøi taäp taïi lôùp Kieåm tra 20%: traéc nghieäm: lyù thuyeát vaø baøi taäp Kieåm tra cuoái kyø: traéc nghieäm: lyù thuyeát baøi taäp
 5. KINH T VI MÔ Chương 1: NH P MÔN KINH T VI MÔ Chương 2: CUNG -C U – LÝ THUY T V GIÁ C Chương 3: LÝ THUY T L A CH N C A NGƯ I TIÊU DÙNG Chương 4: LÝ THUY T S N XU T VÀ CHI PHÍ Chương 5: TH TRƯ NG C NH TRANH HOÀN TOÀN Chương 6: TH TRƯ NG C NH TRANH KHÔNG HOÀN TOÀN
 6. Chương 1: NHẬP MÔN KINH TẾ VI MÔ 1.Kinh t h c – Kinh t vi mô – Kinh t vĩ mô 2.Nh ng v n đ kinh t cơ b n c a doanh nghi p 3.ðư ng gi i h n kh năng s n xu t 4.Chu chuy n ho t đ ng kinh t
 7. 1. KINH T H C, KT VI MÔ, KT VĨ MÔ: I.1. Khaùi nieäm: Quy luaät khan hieám >< Nhu caàu voâ haïn Khaû naêng höõu haïn * Kinh teá hoïc → löïa choïn cuûa caù nhaân vaø xaõ hoäi: söû duïng nguoàn taøi nguyeân coù giôùi haïn → thoûa maõn nhu caàu cuûa con ngöôøi.
 8. 1.2. Kinh t h c vi mô – Kinh t h c vĩ mô: KINH T H C Kinh t vi mô Kinh tế vĩ mô (Macroeconomics) (Microeconomics) → toaøn boä neàn kinh → Boä phaän: hoä gia teá (taêng tröôûng, thaát ñình, xí nghieäp, ngaønh nghieäp, laïm phaùt, saûn xuaát, thò tröôøng thaâm huït) Kinh teá vi moâ Kinh teá vó moâ Thò tröôøng N/C thò Thò tröôøng cuûa toång SP caù bieät tröôøng SP Chæ soá giaù N/C giaù caû Giaù moät SP cuï theå
 9. 1.3. Kinh teá hoïc thöïc chöùng vaø kinh teá hoïc chuaån taéc: - Kinh teá hoïc thöïc chöùng (positive economics): → giaûi thích caùc hoaït ñoäng kinh teá, caùc hieän töôïng kinh teá moät caùch khaùch quan, khoa hoïc - Kinh teá hoïc chuaån taéc (normative economics): → ñöa ra nhöõng lôøi chæ daãn hoaëc caùc quan ñieåm caù nhaân veà caùc hoaït ñoäng kinh teá.
 10. Ví duï: 1. Nhaø nöôùc neân quy ñònh möùc löông toái thieåu cao hôn ñeå taïo ñieàu kieän cho ngöôøi lao ñoäng caûi thieän ñôøi soáng 2. Thueá ñaùnh vaøo moät loaïi haøng hoaù naøo ñoù taêng laøm cho cung veà haøng hoaù ñoù giaûm 3. Khi thu nhaäp taêng, caàu veà mì goùi giaûm 4. Chính phuû neân giaûm chi ñeå caân ñoái ngaân saùch hôn laø taêng thu 5. Khoâng neân ñònh möùc löông toái thieåu quaù cao vì nhö theá seõ laøm taêng soá ngöôøi thaát nghieäp
 11. 6.Laïm phaùt cao ôû möùc naøo laø coù theå chaáp nhaän ñöôïc? 7.Thueá xaêng daàu taêng seõ aûnh höôûng ñeán vieäc tieâu thuï xaêng daàu nhö theá naøo? 8.Chi tieâu cho quoác phoøng neân chieám tæ leä bao nhieâu trong ngaân saùch? 9.Giaù caû sinh hoaït thôøi gian gaàn ñaây taêng laøm cho thu nhaäp thöïc teá cuûa daân cö giaûm suùt 10.Coù neân trôï caáp hoaøn toaøn tieàn khaùm, chöõa beänh cho ngöôøi giaø khoâng? 11.Chính phuû neân can thieäp vaøo neàn kinh teá tôùi möùc ñoä naøo? 12.Baét ñaàu ñaùnh thueá thu nhaäp ôû möùc thu nhaäp bao nhieâu laø hôïp lyù.
 12. 2. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ KINH TEÁ CÔ BAÛN CUÛA DN VAØ CAÙC MOÂ HÌNH KINH TEÁ: 2.1 Caùc vaán ñeà kinh teá cô baûn cuûa DN: 1. Saûn xuaát caùi gì? (What) 2. Saûn xuaát nhö theá naøo? (How) 3. Saûn xuaát cho ai? (for whom) Sản xuất cái gì? Sản xuất cho ai? Doanh nghieäp Taøi nguyeân Hoä gia ñình (Producers) (Resources) (Household) Phaân phoái saûn phaåm Phaân phoái TN Sản xuất như thế nào?
 13. 2.2. Caùc moâ hình kinh teá: - Moâ hình kinh teá chæ huy (meänh leänh, keá hoaïch hoaù taäp trung: command economies): → CP, Nhaø nöôùc ñeà ra caùc chæ tieâu keá hoaïch - Moâ hình kinh teá thò tröôøng (laissez-faire economies: the free market): → giaûi quyeát baèng cô cheá thò tröôøng thoâng qua heä thoáng giaù caû - Moâ hình Kinh teá hoãn hôïp (mixed economy)
 14. 3. ÑÖÔØNG GIÔÙI HAÏN KHAÛ NAÊNG SAÛN XUAÁT (PPF: Prodution Possibility frontier): PPF → theå hieän möùc saûn löôïng • toái ña maø neàn kinh teá coù theå saûn xuaát, khi söû duïng toaøn boä caùc nguoàn löïc cuûa neàn kinh teá moät caùch coù hieäu quaû.
 15. X Y A, B: saûn xuaát hieäu quaû 1000 0 C: sx khoâng hieäu quaû 900 10 D: khoâng theå ñaït ñöôïc 750 20 550 30 300 40 Y 0 50 A .D 30 B 20 .C 550 750 X
 16. 4. CHU CHUYEÅN CUÛA HOAÏT ÑOÄNG KINH TEÁ: Doanh thu Chi tieâu THÒ TRÖÔØNG HAØNG HOAÙ VAØ DÒCH VUÏ Cung hh Caàu haøng hoaù vaø dvuï vaø DV HOÄ GIA ÑÌNH DOANH NGHIEÄP Cung ytsx Caàu ytsx THÒ TRÖÔØNG YEÁU TOÁ SAÛN XUAÁT Chi phí caùc ytsx Thu nhập
 17. Chương 2: CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ
 18. 1. Caàu 2. Cung 3. Caân baèng cung – caàu treân thò tröôøng: 4. Söï co giaõn cuûa cung – caàu 5. Söï can thieäp cuûa chính phuû vaøo giaù thò tröôøng 5.1. Giaù traàn – giaù saøn 5.2. Thueá vaø trôï caáp
 19. 1. C u (Demand): 1.1. Soá löôïng caàu (QD: Quantity demanded): → soá löôïng cuûa moät loaïi haøng hoaù hoaëc dòch vuï maø ngöôøi tieâu duøng saün loøng mua taïi moãi möùc giaù trong moät ñôn vò thôøi gian.
 20. 1.2. Haøm soá caàu: - + + QD = f ( Giaù SP, thu nhaäp, Sôû thích hay thò hieáu, giaù maët haøng coù lieân - ng + quan (giaù haøng thay theá vaø giaù haø + boå sung), giaù döï kieán trong töông lai, + quy moâ thò tröôøng)- → QD = f (P) → QD = a.P + b (a

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Bài giảng kinh tế vi mô - Trường đại học bán công Tôn Đức Thắng

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
01jwtq
Danh mục
Kinh Tế - Quản Lý,Kinh tế học
Thể loại
lý thuyết tiền tệ, chế độ tiền tệ, cung cầu tiền tệ, chính sách lạm phát, chính sách tiền tệ, cạnh tranh hoàn toàn
Loại file
PDF
Số trang
195
Dung lượng
Lần xem
33
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Bai-giang-kinh-te-vi-mo-Truong-dai-hoc-ban-cong-Ton-Duc-Thang.PDF[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT