Xem mẫu

 1. Chương trình Gi ng d y Kinh t Fulbright, 2007-2008 Kinh t vĩ mô - Bài gi ng 4 TAÊNG TRÖÔÛNG KINH TEÁ Bài gi ng s 4 9/19/2007 Truong Quang Hung 1 A. S KI N TĂNG TRƯ NG KINH T 9/19/2007 Truong Quang Hung 2 Trương Quang Hùng
 2. Chương trình Gi ng d y Kinh t Fulbright, 2007-2008 Kinh t vĩ mô - Bài gi ng 4 THU NHAÄP BÌNH QUAÂN ÑAÀU NGÖÔØI TRONG CAÙC NÖÔÙC GIAØU ( tính baèng ñoâ la 1992 ) 1950 1998 1998/1950 Phaùp 5,150 19,158 3.7 Ñöùc 4,356 20,059 4.6 Nhaät 1,820 19,907 10.9 Myõ 11,170 25,890 2.3 Anh 6,870 19,005 2.8 9/19/2007 Truong Quang Hung 3 SÖÏ KHAÙC BIEÄT VEÀ MÖÙC SOÁNG: (TÍNH THEO GIÁ NĂM 1999) Quoác gia Thu nhaäp/ngöôøi (US dollars) Myõ 31,910 Nhaät 25,170 Ñöùc 23,510 Meâ - hi - coâ 8,070 Nga 6,990 Aán Ñoä 2,230 Ni-gie-ri-a 770 9/19/2007 Truong Quang Hung 4 Trương Quang Hùng
 3. Chương trình Gi ng d y Kinh t Fulbright, 2007-2008 Kinh t vĩ mô - Bài gi ng 4 SÖÏ KIEÄN TAÊNG TRÖÔÛNG KINH TEÁ (1)T i sao trong m t th i gian dài trư c chi n tranh th gi i l n th hai không có s c i thi n m c s ng? (2) T i sao không có s h i t v m c s ng trong ph m vi tòan c u? (3) Taïi sao moät vaøi quoác gia taêng tröôûng nhanh hôn caùc quoác gia khaùc? (4) Taïi sao cuøng moät quoác gia, luùc naøy taêng tröôûng nhanh vaø luùc khaùc taêng tröôûng chaäm hôn? 9/19/2007 Truong Quang Hung 5 SÖÏ KIEÄN TAÊNG TRÖÔÛNG KINH TEÁ I. Taïi sao phaûi taêng tröôûng kinh teá? (1) naâng cao möùc soáng (2) giaûm ngheøo ñoùi toät cuøng 1/5 nöôùc ngheøo nhaát treân theá giôùi ◦ tyû leä töû vong treû sô sinh 200/1000 ◦ Pakistan coù thu nhaäp bình quaân 2 ñoâ la/ngaøy, caùc nöôùc Chaâu Phi ngheøo hôn ◦ ¼ trong soá nhöõng nöôùc ngheøo nhaát ñoùi kéo dài trong hôn 3 thaäp nieân (2) taïo coâng aên vieäc laøm 9/19/2007 Truong Quang Hung 6 Trương Quang Hùng
 4. Chương trình Gi ng d y Kinh t Fulbright, 2007-2008 Kinh t vĩ mô - Bài gi ng 4 S T VONG TR SƠ SINH/1000 NGƯ I Child Mortality (per 1000 births) 160 137 140 131 125 120 111 105 98 100 83 86 80 72 64 58 c 60 53 37 37 40 33 26 20 20 6 0 World Industrial Developing Africa Arab East Asia South Asia Latin Eastern Countries Countries States America Europe and FSU 1970 1997 9/19/2007 Truong Quang Hung 7 S NGƯ I M C B NH NHI M KHU N/10.000 NGƯ I Tuberculosis (per 100,000 people) 140 120 100 80 60 40 20 0 World Industrial Developing Africa Arab East Asia South Asia Latin Eastern Countries Countries States America Europe and FSU 1997 9/19/2007 Truong Quang Hung 8 Trương Quang Hùng
 5. Chương trình Gi ng d y Kinh t Fulbright, 2007-2008 Kinh t vĩ mô - Bài gi ng 4 ðO LƯ NG TĂNG TRƯ NG KINH T (1) T c ñ tăng GDP th c ñ u ngư i ◦ (1.1) gGDP = ∆GDPt/GDPt-1= dlnGDP (2)Vaán ñeà ño löôøng taêng tröôûng kinh teá ◦ (2.1) Khoâng phaûn aùnh chaát löôïng moâi tröôøng, söùc khoûe, giaùo duïc ◦ (2.2) Möùc soáng gaén lieàn vôùi tieâu duøng cuoái cuøng chöù khoâng phaûi saûn xuaát 9/19/2007 Truong Quang Hung 9 B. MÔ HÌNH TĂNG TRƯ NG SOLOW 9/19/2007 Truong Quang Hung 10 Trương Quang Hùng
 6. Chương trình Gi ng d y Kinh t Fulbright, 2007-2008 Kinh t vĩ mô - Bài gi ng 4 MOÂ HÌNH TAÊNG TRÖÔÛNG SOLOW (1) Robert Solow, 1956 (MIT) (2) Moâ hình cô baûn ◦ Mô hình ñ ng ◦ “ Dài h n” trong phân tích ñ ng ph n ánh khi lư ng v n ñi u ch nh ñ n tr ng thái d ng ◦ Cân b ng trong phân tích ñ ng khi mà các bi n s mô hình không ñ i 9/19/2007 Truong Quang Hung 11 GIAÛ THIEÁT CHO MOÂ HÌNH (1) L vaø K thay ñoåi ◦ (1.1) Ñaàu tö laøm thay ñoåi K ◦ (1.2) Daân soá taêng laøm taêng L (2) Toác ñoä taêng daân soá (n) vaø tyû leä tieát kieäm (s’) laø bieán ngoïai sinh (3 Neàn kinh teá ñoùng (5) Thò trư ng c nh tranh 9/19/2007 Truong Quang Hung 12 Trương Quang Hùng
 7. Chương trình Gi ng d y Kinh t Fulbright, 2007-2008 Kinh t vĩ mô - Bài gi ng 4 PHÍA CUNG (1) Haøm saûn xuaát ◦ (1.1) Y = F(L,K) ◦ (1.2) MPL = ∂Y/ ∂L>0 vaø ∂MPL/ ∂L0 vaø ∂MPK/ ∂K 0 (2) Haøm saûn xuaát treân lao ñoäng ◦ (2.1) Y/L = F(K/L, 1) ; t=1/L ◦ (2.2) y =f (k) ◦ (2.3) MPK = ∂y/ ∂k= ∂Y/ ∂K >0 ◦ (2.4) ∂2y/ ∂k2 < 0 9/19/2007 Truong Quang Hung 13 HAØM SAÛN XUAÁT y y=f(k) MPK=f’(k) 1 0 k 9/19/2007 Truong Quang Hung 14 Trương Quang Hùng
 8. Chương trình Gi ng d y Kinh t Fulbright, 2007-2008 Kinh t vĩ mô - Bài gi ng 4 KHAÁU HAO VOÁN δK δK δ 1 0 k 9/19/2007 Truong Quang Hung 15 PHÍA C U (1) T ng chi tiêu d tính (1.1) T ng chi tiêu d tính c a n n kinh t YD = C + I (1.2) T ng chi tiêu d tính cho 1 lao ñ ng yd =c+i (2) Haøm tieát kieäm vaø tieâu duøng laø haøm tuyeán tính (2.1) Ti t ki m và chi tiêu tiêu dùng c a n n kinh t S= s’.Y vaø C = (1-s’). Y s’: laø tyû leä tieát kieäm (2.2) Ti t ki m và chi tiêu tiêu dùng cho 1 lao ñ ng s = s’y vaø c = (1-s’) y ; 0 < s < 1. 9/19/2007 Truong Quang Hung 16 Trương Quang Hùng
 9. Chương trình Gi ng d y Kinh t Fulbright, 2007-2008 Kinh t vĩ mô - Bài gi ng 4 CÂN B NG TH TRƯ NG (1) C u và cung (G=T=0) (1.1) Y = C + I (1.2) y = c + i (2) Ti t ki m và ñ u tư (2.1) S = I (2.2) s = i 9/19/2007 Truong Quang Hung 17 TR NG THÁI ð NG (1) ð u tư và tích lũy v n ð u tư m t ph n ñ bù ñ p hao mòn v n, m t ph n trang b cho lao ñ ng tăng thêm và và ph n còn l i ñ tích lũy (1.1) i = ∆k + δk + nk (1.2) i = ∆k + (δ + n)k (2) Möùc trang bò voán theâm cho lao ñoäng (2.1) ∆k = s’y - (δ + n)k ◦ ∆k: möùc trang bò voán theâm cho 1 lao ñoäng ◦ s’y: laø ñaàu tö thöïc teá treân 1 lao ñoäng ◦ n: t c ñ tăng lao ñ ng (δ+n).k : caàu ñaàu tö vöøa ñuû ñeå duy trì möùc trang bò voán cho 1 lao ñoäng khoâng ñoåi 9/19/2007 Truong Quang Hung 18 Trương Quang Hùng
 10. Chương trình Gi ng d y Kinh t Fulbright, 2007-2008 Kinh t vĩ mô - Bài gi ng 4 THU NHAÄP, TIEÂU DUØNG VAØ ÑAÀU TÖ THÖÏC TEÁ y y=f(k) y* c* sy=sf(k) sy* y* 0 k* k 9/19/2007 Truong Quang Hung 19 CÔ CHEÁ ÑIEÀU CHÆNH ÑEÁN TRAÏNG THAÙI CAÂN BAÈNG (1) Khi sy> (δ+n) k. Luùc naøy ∆k >0. Ñieàu naøy coù nghóa laø k taêng (2) Khi sy
 11. Chương trình Gi ng d y Kinh t Fulbright, 2007-2008 Kinh t vĩ mô - Bài gi ng 4 CÔ CHEÁ ÑIEÀU CHÆNH ÑEÁN TRAÏNG THAÙI CAÂN BAÈNG δk y y=f(k) y* s’y=s’f(k) ∆k> 0 sy δk 0 k0 k* k 9/19/2007 Truong Quang Hung 21 TAÊNG TRÖÔÛNG CAÂN BAÈNG (1) Khi ñaàu tö vöøa ñuû ñeå buø ñaép hao moøn voán vaø trang bò cho lao ñoäng môùi boå sung, neàn kinh teá seõ ñaït ñöôïc traïng thaùi caân baèng (1.1) ∆k* = 0 (1.2) sy* = (δ+n)k* (1.3) y* = f(k*) (1.4) c* = (1-s)y* (2) Taïi ñieåm caân baèng hay ñieåm döøng (2.1) T c ñ tăng s n lư ng bình quân cho 1 lao ñ ng b ng 0 gk = gy = 0 (2.2) T c ñ tăng s n lư ng bình b ng t c ñ tăng dân s gK = gY = n 9/19/2007 Truong Quang Hung 22 Trương Quang Hùng
 12. Chương trình Gi ng d y Kinh t Fulbright, 2007-2008 Kinh t vĩ mô - Bài gi ng 4 TAÊNG TRÖÔÛNG CAÂN BAÈNG (δ +n)k y y=f(k) y* c* sy=sf(k) sy*= δk* 0 k* k 9/19/2007 Truong Quang Hung 23 TIEÁT KIEÄM VAØ TAÊNG TRÖÔÛNG (1)Khi taêng tyû leä tieát kieäm trong neàn kinh teá ◦ k vaø y taêng trong quaù trình ñieàu chænh sang traïng thaùi caân baèng môùi (ñieåm döøng môùi ) . (2) Taïi ñieåm caân baèng môùi (ñieåm döøng môùi ) ◦ T c ñ tăng s n lư ng bình quân cho 1 lao ñ ng b ng 0 ◦ gk = gy = 0 9/19/2007 Truong Quang Hung 24 Trương Quang Hùng
 13. Chương trình Gi ng d y Kinh t Fulbright, 2007-2008 Kinh t vĩ mô - Bài gi ng 4 TIEÁT KIEÄM VAØ TAÊNG TRÖÔÛNG (δ +n)k y y=f(k) y** S’2y y* S’1y 0 k* k** k 9/19/2007 Truong Quang Hung 25 TAÙC ÑOÄNG CUÛA TAÊNG DAÂN SOÁ (1) Khi toác ñoä taêng daân soá taêng (n taêng) ◦ k vaø y giaûm trong quaù trình ñieàu chænh sang ñieåm caân baèng môùi (2) Taïi ñieåm caân baèng môùi ◦ toác ñoä taêng y vaø k baèng 0 ◦ toác ñoä taêng Y vaø K baèng n 9/19/2007 Truong Quang Hung 26 Trương Quang Hùng
 14. Chương trình Gi ng d y Kinh t Fulbright, 2007-2008 Kinh t vĩ mô - Bài gi ng 4 TAÙC ÑOÄNG CUÛA TAÊNG DAÂN SOÁ (δ+n2)k y (δ+n1)k y=f(k) y** y* S’y=sf(k) 0 k* k** k 9/19/2007 Truong Quang Hung 27 TAÊNG TRÖÔÛNG TOÁI ÖU: TRAÏNG THAÙI HOAØNG KIM (1) Trong hieän taïi, khi s taêng ◦ c seõ giaûm ◦ c* taêng hay giaûm? ◦ Neáu c* taêng, s’ taêng bao nhieâu ñeå s’* ñaït giaù trò cöïc ñaïi. (2) Baøi toaùn toái öu ◦ (2.1) max c* = f[k*(s’)]- [(δ +n)(k*(s’)] ◦ c* ñaït giaù trò cöïc ñaïi khi MPK = δ+n ◦ Khi naøo taêng s’ maø c* giaûm? 9/19/2007 Truong Quang Hung 28 Trương Quang Hùng
 15. Chương trình Gi ng d y Kinh t Fulbright, 2007-2008 Kinh t vĩ mô - Bài gi ng 4 TAÊNG TRÖÔÛNG TOÁI ÖU: TRAÏNG THAÙI HOAØNG KIM (δ +n)k y y=f(k) y* c*max S’Gf(k) sy*=( δ +n)k* k 0 k* 9/19/2007 Truong Quang Hung 29 KINH TEÁ HOÏC VAØ CHÍNH TRÒ HOÏC (1) Neàn kinh teá khoâng coù xu höôùng hoäi tuï veà traïng thaùi hoaøng kim. Muoán ñaït ñöôïc traïng thaùi naøy phaûi ñieàu chænh s’ (2) Neáu k*>kG, neàn kinh teá khoâng ñaït hieäu quaû Pareto ◦ Ñieàu chænh s giaûm seõ mang laïi lôïi ích cho caû theá heä hieän taïi vaø töông lai (3) Neáu k*
 16. Chương trình Gi ng d y Kinh t Fulbright, 2007-2008 Kinh t vĩ mô - Bài gi ng 4 MÔ HÌNH SOLOW V I CÔNG NGH KHÔNG ð I (1) Mô hình solow cho bây gi Công ngh ñư c gi thi t là không ñ i (2) K t lu n S n lư ng/thu nh p trên ñ u ngư i là không ñ i t i ñi m d ng (3) K t lu n này có phù h p không? 1929-2001: GDP th c /ñ u ngư i tăng 2,2% m i năm 9/19/2007 Truong Quang Hung 31 TIEÁN BOÄ COÂNG NGHEÄ (1) Tieán boä coâng ngheä ◦ Kieán thöùc môùi, bí quyeát saûn xuaát, phöông phaùp saûn xuaát môùi maø noù laøm taêng saûn löôïng vôùi cuøng moät nhaäp löôïng lao ñoäng vaø voán nhö tröôùc (2) Tieán boä coâng ngheä taêng cöôøng hieäu quaû lao ñoäng (3) Tieán boä coâng ngheä giuùp ta coù theå saûn xuaát ra nhieàu saûn löôïng hôn vôùi moät nhaäp löôïng nhö tröôùc 9/19/2007 Truong Quang Hung 32 Trương Quang Hùng
 17. Chương trình Gi ng d y Kinh t Fulbright, 2007-2008 Kinh t vĩ mô - Bài gi ng 4 TI N B CÔNG NGH 9/19/2007 Truong Quang Hung 33 TI N B COÂNG NGHEÄ TRONG MOÂ HÌNH SOLOW (1) Haøm saûn xuaát Y= (K, LE) E : hieäu quaû lao ñoäng g : toác ñoä taêng cuûa E LE: löôïng lao ñoäng hieäu quaû (2) Haøm saûn xuaát bình quaân lao ñoäng hieäu quaû (2.1) yE = f(kE) (3) Möùc trang bò voán /lao ñoäng hieäu quûa taêng theâm (3.1) ∆ kE = syE -(δ+n+g)kE (4) Traïng thaùi döøng hay caân baèng daøi haïn (4.1) ∆ k*E = 0 sy*E = (δ+n+g)k*E 9/19/2007 Truong Quang Hung 34 Trương Quang Hùng
 18. Chương trình Gi ng d y Kinh t Fulbright, 2007-2008 Kinh t vĩ mô - Bài gi ng 4 TI N B COÂNG NGHEÄ TRONG MOÂ HÌNH SOLOW (5) Taïi ñieåm caân baèng môùi (ñieåm döøng môùi) ◦ Toác ñoä taêng saûn löôïng treân lao ñoäng ñöôïc quyeát ñònh bôûi toác ñoä caûi thieän coâng ngheä ◦ gy = g 9/19/2007 Truong Quang Hung 35 TAÊNG TRÖÔÛNG CAÂN BAÈNG yE (δ+n+g)kE y=f(kE) yE* S’yE=sf(kE) S’yE* = (δ+n+g)kE* 0 kE* kE ∆kE kE 9/19/2007 Truong Quang Hung 36 Trương Quang Hùng
 19. Chương trình Gi ng d y Kinh t Fulbright, 2007-2008 Kinh t vĩ mô - Bài gi ng 4 CÔ CHEÁ ÑIEÀU CHÆNH KHI s’ TAÊNG lnyE g 0 t t0 gkE 0 t0 t 9/19/2007 Truong Quang Hung 37 T C ð TĂNG TRƯ NG V I S THAY ð I CÔNG NGH T I ðI M D NG Bi n s Ký hi u T c ñ tăng S n lư ng / 1 y=Y/LE 0 lao ñ ng hi u qu S n lư ng/1 y=Y/L g lao ñ ng T ng s n Y g+n lư ng 9/19/2007 Truong Quang Hung 38 Trương Quang Hùng
 20. Chương trình Gi ng d y Kinh t Fulbright, 2007-2008 Kinh t vĩ mô - Bài gi ng 4 ÑIEÀU KIEÄN TAÊNG TRÖÔÛNG TOÁI ÖU MPK = (δ+n+g) (δ+n+g)kE yE y=f(kE) y*E c*max S’Gf(kE) sy*= (δ+n+g)k*E 0 kE* kE 9/19/2007 Truong Quang Hung 39 GIAÛ THUYEÁT HOÄI TUÏ TUYEÄT ÑOÁI (1) Giaû thieát ◦ Coâng ngheä (E) gioáng nhau ◦ Toác ñoä taêng daân soá (n) nhö nhau ◦ Tyû leä tieát kieäm (s) nhö nhau ◦ Tyû leä voán /lao ñoäng (k) khaùc nhau (2) Kyø voïng coù söï hoäi tuï saûn löôïng vaø tieâu duøng bình quaân treân ñaàu ngöôøi (3) Nư c nghèo s tăng trư ng nhanh hơn nư c giàu 9/19/2007 (4) Trong th c t ñi u này có ñúng không? Truong Quang Hung 40 Trương Quang Hùng
nguon tai.lieu . vn