Xem mẫu

 1. KINH T H C VI MÔ Lê Khương Ninh http://lêkhươngninh.vn 1
 2. N I DUNG • Chương 1. Các v n ñ chung v kinh t h c • Chương 2. Lý thuy t cung c u • Chương 3. Lý thuy t hành vi tiêu dùng • Chương 4. Lý thuy t hành vi s n xu t • Chương 5. Lý thuy t t i ña hóa l i nhu n • Chương 6. Mô hình th trư ng c nh tranh hoàn h o http://lêkhươngninh.vn 2
 3. N I DUNG (ti p theo) • Chương 7. Mô hình th trư ng ñ c quy n • Chương 8. Mô hình th trư ng c nh tranh ñ c quy n • Chương 9. Lý thuy t trò chơi và chi n lư c kinh doanh • Chương 10. Lý thuy t cung c u lao ñ ng • Chương 11. Lý thuy t v n • Chương 12. Lý thuy t r i ro và b o hi m http://lêkhươngninh.vn 3
 4. C1. CÁC V N ð CHUNG V KINH T H C • Kinh t h c xu t hi n do nhu c u d báo, gi i thích, và hư ng d n các ho t ñ ng kinh t c a con ngư i. • Kinh t h c là môn khoa h c (xã h i) nghiên c u cách th c con ngư i s d ng ngu n tài nguyên có h n ñ th a mãn nhu c u vô h n c a mình. • M t nhà kinh t còn cho r ng kinh t h c là môn h c dành cho nh ng ngư i có tư tư ng kinh bang t th (TBKTSG). http://lêkhươngninh.vn 4
 5. • Kinh t h c vi mô : Ph m vi cá th riêng l (cá nhân ngư i tiêu dùng, doanh nghi p, v.v.) • Kinh t h c vĩ mô : Ph m vi t ng th (n n kinh t c a m t qu c gia hay m t vùng hay m t ñ a phương). • Hai ngành h c này có m i liên h ch t ch v i nhau, trong ñó kinh t h c vi mô là n n t ng. http://lêkhươngninh.vn 5
 6. • Ngu n tài nguyên (t nhiên và con ngư i) là khan hi m c a nên ph i s d ng chúng h p lý nh t. Lý thuy t tăng trư ng kinh t và vai trò c a giáo d c. Kinh nghi m : M : Thu hút nhân tài. Nh t, Hàn Qu c, v.v. : S d ng ngu n tài nguyên t nhiên. Trung Qu c : Mua tài nguyên c a th gi i – “Mua c Châu Phi.” http://lêkhươngninh.vn 6
 7. • Ba v n ñ cơ b n c a kinh t h c : (i) Làm gì ; (ii) Làm như th nào và bao nhiêu ; và (iii) Phân ph i cho ai. • ðư ng gi i h n kh năng s n xu t (xem trang ti p). http://lêkhươngninh.vn 7
 8. ðƯ NG GI I H N KH NĂNG S N XU T Giá tr + Khái ni m các lo i hàng hóa khác (Y) + Ý nghĩa • A’’ YA’’ Không ñ t ñ n do thi u tài nguyên A • YA Chưa s d ng h t ngu n tài nguyên •B • YB ðư ng gi i h n kh A’ năng s n xu t (PPF ) Lương th c (X) O XB XA PPF : production possibility frontier http://lêkhươngninh.vn 8
 9. CHI PHÍ CƠ H I • •• Giá tr các lo i hàng hóa khác (Y) + Khái ni m + Ý nghĩa A • B • C -0,5 • D -0,7 • -1 E • Chi phí cơ h i t i E = - ñ d c c a ñư ng GHKNSX t i E +1 +1 +1 F Lương th c (X) • O 6 7 2 3 4 5 1 http://lêkhươngninh.vn 9
 10. • Công th c : ∆Y dY Chi phí cơ h i = − =− ∆X dX • Lưu ý : Chi phí cơ h i tăng d n. T i sao ? Thí d : S n xu t lúa ðBSCL Phân bón ; Thu c sâu, thu c c ; S c kh e : chi phí y t ; Ô nhi m ; Ngu n tài nguyên xu ng c p ; v.v. http://lêkhươngninh.vn 10
 11. S D CH CHUY N C A ðƯ NG GHKNSX + S d ch chuy n ra ngoài c a Giá tr các lo i ðGHKNSX có nguyên nhân : hàng hóa khác (Y) (i) Ngu n tài nguyên ñư c s d ng hi u qu hơn hay (ii) Ngu n tài nguyên d i dào hơn. + K t qu c a s d ch chuy n này là A’ hàng hóa phong phú hơn và con YA’ • • A’ ngư i ñư c th a mãn cao hơn. + N u ngu n tài nguyên b lãng phí • A’ YA • hay ñư c s d ng không h p lý A thì ðGHKNSX di chuy n vào trong. + Ch s ICOR c a VN. Lương th c (X) O XA XA’’ http://lêkhươngninh.vn 11
 12. C2. LÝ THUY T CUNG C U Cu S c u : S lư ng hàng hóa ngư i mua mu n mua • ng v i m t m c giá nào ñó. Hàm s c u d ng thu n : QD = f(P), QD là s c u và • P là giá. Do giá tăng thì s c u gi m nên : QD = aP + b, v i a • nh hơn hay b ng không. ðư ng c u (xem trang ti p). • http://lêkhươngninh.vn 12
 13. ðƯ NG C U Giá (P) + Khái ni m ñư ng c u. + S di chuy n d c theo D (A sang B ). A’ A PA • • B PB • D’ D S lư ng (QD) O QA QB QA’ http://lêkhươngninh.vn 13
 14. • S d ch chuy n c a D (D thành D’ ). Nguyên nhân : (i) Thu nh p : bình thư ng và th c p ; (ii) Giá hàng hóa có liên quan : thay th và b sung ; (iii) Giá c trong tương lai ; (iv) Th hi u và qu ng cáo ; (v) Quy mô th trư ng ; (vi) Y u t t nhiên và chính tr ; v.v. http://lêkhươngninh.vn 14
 15. • Hàm s c u m r ng : QD = f (PX, PY, I, H ) = a0 + aXPX + aYPY + aII + aHH, trong ñó : PX là giá c a X ; PY là giá c a hàng hóa có liên quan Y ; I là thu nh p c a ngư i tiêu dùng; và H là các y u t khác có liên quan. Lưu ý : Ý nghĩa c a ñ o hàm c a QD theo các bi n s . Thí d : QD = 12.000 – 3PX + 4PY – I + 2A, v i PY là giá hàng hóa có liên quan, I là thu nh p và A là chi phí qu ng cáo. Nh n xét ? http://lêkhươngninh.vn 15
 16. CUNG S cung : S lư ng hàng hóa ngư i bán mu n bán • ng v i m t m c giá nào ñó. Hàm s cung : QS = f(P), v i QS là s cung và P là giá. • Do P tăng thì QS tăng và ngư c l i nên QS = aP + b, • v i a l n hơn hay b ng không. ðư ng cung (xem trang ti p) • http://lêkhươngninh.vn 16
 17. ðƯ NG CUNG P S S’ B B’ PB • • + Khái ni m ñư ng cung. + S di chuy n d c theo S A PA • (t A sang B ). QS QA QB QB’ O http://lêkhươngninh.vn 17
 18. • S d ch chuy n c a S (S thành S’ ) : Giá không ñ i nhưng s cung tăng lên. Nguyên nhân : (i) K thu t s n xu t. VN 2005 : 92/104 ; Vinashin. (ii) Giá y u t ñ u vào. WAL-MART ; (iii) Giá hàng hóa trong tương lai ; (iv) Thu : Tính toán sao cho h p lý ; (v) ði u ki n t nhiên ; (vi) S doanh nghi p ; và (vii) S linh ñ ng trong s n xu t. http://lêkhươngninh.vn 18
 19. nh hư ng c a thu P S’ PA’ A’ ● S t PA ● ● A Q O Q* QA http://lêkhươngninh.vn 19
 20. • Hàm s cung m r ng : QS = f (PX, v, w, H ) v i ∂QS / ∂PX > 0 ; ∂QS / ∂v < 0 ; ∂QS / ∂w < 0 ; ... trong ñó : PX là giá c a hàng hóa X ; v là giá c a y u t ñ u vào ; w là ti n lương c a ngư i lao ñ ng ; và H là các y u t khác (trình ñ công ngh , s doanh nghi p, thu , v.v.) • Gi i thích ý nghĩa c a các ñ o hàm riêng nói trên. • Lưu ý v các doanh nghi p hàng ñ u c a th gi i và các doanh nghi p VN. http://lêkhươngninh.vn 20
nguon tai.lieu . vn