Xem mẫu

 1. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG 4 ĐHTM CHƯƠNG 4 TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Biên soạn chính: Th.S. Hoàng Văn Kình Th.S. Phan Thế Công 1 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 2. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG 4 ĐHTM Giíi thiÖu I. Chø c n¨ng c ña tiÒn tÖ II. Cung tiÒn vµ vai trß kiÓm s o ¸t c ña ng ©n hµng TW. III. CÇu tiÒn IV. ThÞ tr­ê ng tiÒn tÖ c ©n b»ng vµ ®­ê ng LM V. Phè i hîp hai c hÝnh s ¸c h tµi kho ¸ vµ tiÒn tÖ 2 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 3. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG 4 ĐHTM I. Chøc n¨ng c ña tiÒn tÖ 1. TiÒn tÖ  TiÒn tÖ thùc  TiÒn tÖ q uè c g ia  TiÒn tÖ q uè c tÕ 1. Chø c n¨ng c ña tiÒn tÖ  Ph­¬ng tiÖn thanh to ¸n  Dù tr÷ g i¸ trÞ  §¬n v Þ h¹c h to ¸n  Tiền tệ quốc tế 3 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 4. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG 4 ĐHTM 3. Ph©n lo¹i tiÒn the o tÝnh c huyÓn ®æ i  TiÒn mÆt l­u hµnh (Mo )  TiÒn göi ng©n hµng kh«ng kú h¹n + Mo = M1  TiÒn göi ng©n hµng cã kú h¹n + M1 = M2  Một số quốc gia chọn M1 đo lường mức cung tiền, một số quốc gia chọn M2 lµ ®¹i l­îng ®o cung tiÒn c hñ yÕu (thường ở các nước đang phát triển).  M2 /GNP ®o l­ê ng møc ®é tiÒn tÖ ho¸ cña nÒn kinh tÕ què c d©n. 4 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 5. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG 4 ĐHTM II. Møc c ung tiÒn vµ vai trß kiÓm s o¸t tiÒn tÖ c ña NH TW  1. TiÒn c ¬ s ë : lµ tiÒn mÆt ph¸t hµnh H = M0 + R Tro ng ®ã: H lµ tiÒn c ¬ s ë M0 lµ tiÒn m Æt l­u hµnh R lµ tiÒn d ù tr÷ tro ng c ¸c ng ©n hµng 5 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 6. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG 4 ĐHTM 2. Ho¹t ®é ng c ña NHTM  Ng ©n hµng th­¬ng m¹i (NHTM) lµ do anh ng hiÖp kinh do anh tiÒn tÖ  C¸c ng ©n hµng liªn hÖ víi nhau t¹o ra hÖ thè ng ng ©n hµng  TiÒn g ö i ®­îc më ré ng the o s è nh©n rb ­ tû lÖ d ù tr÷ b ¾t b ué c R b ­ Dù tr÷ tiÒn m Æt b ¾t b ué c D ­ TiÒn g ö i S è nh©n: 1/rb tro ng c «ng thø c s è g ia tiÒn ∆ D=1/rb . ∆ R 6 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 7. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG 4 ĐHTM 3. X¸c ®Þnh møc c ung tiÒn Mø c = TiÒn mÆt + TiÒn g ö i c ung tiÒn L­u hµnh Kh«ng kú h¹n 7 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 8. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG 4 ĐHTM Møc c ung tiÒn trong nÒn kinh tÕ m M : s è nh©n tiÒn tÖ MS: Mức cung tiền thực tế H: tiÒn c ¬ s ë MS = M0 + D M0 : tiÒn mÆt l­u hµnh D: tiÒn g ö i M0 s= S : tû lÖ tiÒn l­u th«ng s o víi D tiÒn g ö i 8 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 9. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG 4 ĐHTM * Tû lÖ gi÷ tiÒn mÆt s o víi tiÒn göi  Tû lÖ nµy c µng nhá, s è nh©n tiÒn cµng lín  Tû lÖ nµy phô thué c :  Thãi q ue n thanh to ¸n  Tè c ®é t¨ng c ña tiª u d ïng  Kh¶ n¨ng s ½n s µng ®¸p ø ng c ña c ¸c NHTM 9 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 10. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG 4 Tỷ lệ dự trữ thực tế phụ thuộc ĐHTM vào:  ra càng nhỏ, số nhân tiền càng lớn.  Tỷ lệ dữ trữ bắt buộc do NHTƯ quy định.  Tính không ổn định của nguồn tiền mặt vào, ra của ngân hàng đã bắt buộc các NHTM muốn dự trữ tiền mặt nhiều hơn.  Sự thiệt hại do trả lãi suất nếu phải vay tiền khi thiếu hụt dự trữ. 10 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 11. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG 4 ĐHTM Møc c ung tiÒn (tiÕp) ra ­ tû lÖ dù tr÷ thùc tÕ R a ­ dù tr÷ thùc tÕ D ­ tiÒn g ö i m M ­ s è nh©n tiÒn thùc tÕ s ­ tû lÖ tiÒn mÆt l­u hµnh vµ tiÒn g ö i thùc tÕ ra ­ tû lÖ dù tr÷ thùc tÕ 11 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 12. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG 4 ĐHTM SỐ NHÂN TIỀN ĐƠN GIẢN  Giả sử các khoản thanh toán của công chúng đều diễn ra trong các NHTM, khi đó s sẽ rất nhỏ.  Các NHTM thực hiện theo đúng yêu cầu của NHTƯ, khi đó ra = rb.  Số nhân tiền đơn giản: mM = 1/rb.  Qua số nhân tiền có thể hiểu được mức cung tiền tác động rất nhanh và mạnh đế trạng thái hoạt động của nền kinh tế. 12 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 13. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG 4 ĐHTM *Tû lÖ dù tr÷ thùc tÕ phô thué c  Tû lÖ dù tr÷ b¾t bué c do NHTW quy ®Þnh  TÝnh kh«ng æ n ®Þnh c ña ng uån tiÒn mÆt vµo ra c ña ng ©n hµng  S ù thiÖt h¹i do tr¶ l·i s uÊt nÕu ph¶i vay tiÒn khi thiÕu hô t dù tr÷ 13 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 14. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG 4 ĐHTM Møc c ung tiÒn (tiÕp) Hµng ho ¸ vµ dÞc h Mø c c ung tiÒn t¨ng vô s ¶n xuÊt t¨ng M .V = P.Q M – Mø c c ung tiÒn (the o ng hÜa ré ng vÝ dô M2) P.Q V – Tè c ®é l­u th«ng tiÒn tÖ M= P – Mø c g i¸ trung b×nh V Q – S ¶n l­îng thùc tÕ (P.Q=GNP) 14 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 15. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG 4 ĐHTM 4. NHTƯ vµ vai trß kiÓm s o¸t tiÒn tÖ a. Chøc n¨ng  “Ng ­ê i c ho vay c ña ph­¬ng s ¸c h c uè i c ïng ”.  Ng ©n hµng c ña ChÝnh phñ  NhËn tiÒn v µ c ho v ay ®æ i v íi kho b ¹c nhµ n­íc  Hç trî c hÝnh s ¸c h tµi kho ¶ c hÝnh p hñ th«ng q ua m ua tÝn p hiÕu c ña c hÝnh p hñ  KiÓm s o ¸t mø c c ung tiÒn, thùc hiÖn c hÝnh s ¸c h tiÒn tÖ  Hç trî, g i¸m s ¸t, ®iÒu tiÕt thÞ tr­ê ng tµi c hÝnh 15 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 16. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG 4 ĐHTM 4. NHTW (tiÕp) – b. Thùc thi chÝnh s ¸c h tiÒn tÖ C«ng c ô Ho ¹t ®é ng Quy ®Þnh L·i s uÊt Kh¸c (KiÓm s o ¸t thÞ tr­ê ng tû lÖ dù tr÷ c hiÕt c ã lùa c hän, quy ®Þnh trùc më b¾t bué c khÊu tiÕp l·i s uÊt...) 16 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 17. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG 4 ĐHTM  Ho¹t ®é ng thÞ tr­ê ng më Sè nh©n Mua b¸n Thay ®æ i tr¸i phiÕu c ung tiÒn tiÒn tÖ 17 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 18. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG 4 ĐHTM  Quy ®Þnh tû lÖ dù tr÷ b¾t bué c  NHTW quy ®Þnh vµ kiÓm s o ¸t tû lÖ dù tr÷ b¾t bué c  Tû lÖ dù tr÷ b¾t bué c t¨ng , c ung tiÒn g i¶m vµ ng ­îc l¹i  Cung tiÒn thay ®æ i the o s è nh©n 18 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 19. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG 4 ĐHTM  L·i s uÊt c hiÕt khÊu  Do NHTW quy ®Þnh khi c ho NHTM vay  NHTW ®iÒu c hØnh l·i s uÊt c hiÕt khÊu  Mø c l·i s uÊt c hiÕt khÊu thÊp h¬n s o víi l·i s uÊt thÞ tr­ê ng s Ï khuyÕn khÝc h vay, t¨ng c ung tiÒn vµ ng ­îc l¹i 19 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I
 20. © BỘ MÔN KINH TẾ HỌC - CHƯƠNG 4 ĐHTM ĐƯỜNG CUNG TIỀN (MS)  §­ê ng c ung tiÒn lµ ®­ ê ng th¼ng ®ø ng kh«ng thay ®æ i víi l·i s uÊt  §­ê ng c ung tiÒn c ã thÓ c huyÓn dÞc h s ang ph¶i, s ang tr¸i khi c ung tiÒn ho Æc 0 M g i¸ c ¶ thay ®æ i 20 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I – MACROECONOMICS I