Xem mẫu

 1.  Giảng viên:  Khoa:  Trường:
 2. NỘI DUNG
 3. NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN Thống nhất đơn vị tiền tệ: VNĐ, sử dụng đồng ngoại tệ để ghi sổ phải được sự 1 cho phép của Bộ Tài chính Sử dụng đồng ngoại tệ phải quy đổi ra 2 VNĐ theo tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng Hạch toán vàng, bạc, kim khí quý, đá quý 3 ở tài khoản tiền mặt phải tính ra tiền theo giá thực tế
 4. NỘI DUNG
 5. KẾ TOÁN TIỀN MẶT TẠI QUỸ
 6. MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG THU TIỀN MẶT
 7. MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG CHI TIỀN MẶT
 8. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN MẶT TẠI QUỸ
 9. THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN • Phân hệ kế toán tiền mặt trên phần mềm • Quy trình xử lý kế toán tiền mặt trên phần mềm • Các chứng từ đầu vào liên quan • Nhập chứng từ vào PMKT • Xem và in báo cáo tiền mặt tại quỹ
 10. PHÂN HỆ KẾ TOÁN TIỀN MẶT TRÊN PHẦN MỀM
 11. QUY TRÌNH XỬ LÝ KẾ TOÁN TIỀN MẶT TRÊN PHẦN MỀM
 12. CÁC CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO • Chứng từ gốc liên quan đến thanh toán: - Hóa đơn bán hàng - Phiếu nhập,… • Chứng từ gốc liên quan đến thu chi tiền mặt: - Phiếu thu - Phiếu chi - Bảng kiểm kê quỹ - Giấy đề nghị tạm ứng - Giấy thanh toán tạm ứng,…
 13. MẪU PHIẾU THU
 14. MẪU PHIẾU CHI
 15. NHẬP CHỨNG TỪ VÀO PHẦN MỀM KẾ TOÁN • Các bước tiến hành trước khi nhập chứng từ vào phần mềm • Thông tin cần nhập trên chứng từ trong PMKT • Ví dụ về giao diện nhập phiếu chi trên PMKT • Thêm các đối tượng trong danh mục có liên quan
 16. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH TRƯỚC KHI NHẬP CHỨNG TỪ TRONG PHẦN MỀM
 17. THÔNG TIN CẦN NHẬP TRONG CHỨNG TỪ TRÊN PMKT Thông tin chung Thông tin chi tiết
 18. GIAO DIỆN NHẬP PHIẾU CHI
 19. THÊM CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG DANH MỤC CÓ LIÊN QUAN
 20. XEM VÀ IN BÁO CÁO • Phần mềm tự động xử lý và đưa ra các báo cáo tiền mặt • Khi xem báo cáo chọn các tham số cần thiết • Ví dụ: Sổ quỹ tiền mặt, sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt…
nguon tai.lieu . vn