Xem mẫu

 1. TH O Â N G   N   Í H   Ô Ï Q U Y EÁ T  Ò N H   I H   O A N H   G A ÉN   TI TH C H P  Ñ K N D N H AÏN I     H A Ä N   I N   O Â N G   N   Í H   Ô Ï .   N D EÄ TH TI TH C H P. 1. K haùiquaùtveà      quyeátñònh  nh    ki doanh. 2. N höõng  khaùini   baûn  chiphí hu    eäm cô  veà    ,t nhaäp i leân  quan ñeán  quyeátñònh  nh    ki doanh. 1. M oâ  nh  hì phaân í t tch hoâng i t ch  p. tn hí hôï I .  Ù N G   U Ï G   O Â N G   N   Í H   Ô Ï C H Ö Ù N G   I  Ö D N TH TI TH C H P  M I H   A Ù C   U Y EÁ T  Ò N H   I H   O A N H   G A ÉN   N C Q Ñ K N D N H AÏ . N 1. X em     oätboä  xeùtm   phaän  nh  ki doanh hua oã. t l 2. X em    aûn  xeùts xuaáthay  ua    m ngoaøi . 3. X em     xeùtbaùn  teáp uï s hay i t c aûn  xuaát. 4. X em  xeùt  phöông aùn ki nh doanh t rong ñi eàu ki eän  naêng öï haï cheá. l c  n  1
 2. Các quyết định tài chính Ngắn hạn (dưới 1 năm)- Nói chung là có thể lặp lại (réversible) : • Sản xuất hay mua một sản phẩm; Chấp nhận những đơn hàng đặc biệt với một giá thấp hơn giá bình thường;Mua hay thuê một máy;Loại bỏ một sản phẩm thua lỗ;Tiến hành sản xuất một sản phẩm mới;Sử dụng một diện tích hoặc thuê;Cho thầu lại các dịch vụ hay tự đảm nhận. Dài hạn (từ một năm trở lên) - Không thể lặp lại • Thay thế một máy củ bằng một máy mới hoàn thiện hơn 2 • Quyết định đóng cửa từng phần hay toàn bộ nhà máy
 3. Sáu bước trong quá trình quyết định 1. Làm sáng tỏ vấn đề (khoanh tròn các thành phần của vấn đề); 2. Chỉ rõ mục tiêu – Ví dụ: • Tối đa hóa lợi nhuận • Tăng thị phần • Tối thiểu hóa chi phí – Các mục tiêu có thể xung đột với nhau. Trong trường hợp này, cần chọn một mục tiêu để tối ưu hóa, những mục tiêu còn lại trở thành những ràng buộc. 3 – Ví dụ: giảm chi phí và duy trì chất lượng
 4. Sáu bước trong quá trình quyết định Tiếp 3. Nhận diện các giải pháp thay thế; 4. Phát triển một mô hình quyết định, có nghĩa là một thể hiện đơn giản hóa của vấn đề đặt ra - những yếu tố quan trọng nhất được giữ lại, những chi tiết không cần thiết được loại bỏ; 5. Thu thập số liệu (trách nhiệm của kế toán quản trị); 6. Chọn một giải pháp thay thế. 4
 5. TH O Â N G   N   Í H   Ô Ï Q U Y EÁ T  Ò N H   I H   O A N H   G A ÉN   TI TH C H P  Ñ K N D N H AÏ N K H A Ù I Q U A Ù T  EÀ   U Y EÁ T  Ò N H   I H   O A N H   V Q Ñ K N D - Q uyeát ñònh ki nh doanh l aø choï öï oät n l a m   phöông aùn ki nh doanh coù hi eäu quaû vaø  phuø hôï p nhaát  vôùi eàu ki  ñi eän ki nh doanh  t nhi phöông  ki doanh  öø  eàu  aùn  nh  khaùc nhau. - Q uyeát ñònh ki nh doanh ngaén haï höôøng  n t gaén i vôùinguoàn öï   hôøigi t c  hi leàn    l c,t   an  höï t   trong öøng  t naêm  aøichí vaø  l l i t   nh  deã aëp aï. - Q uyeát ñònh ki nh doanh daøi  haï höôøng  n t leân  i quan  ñeán nguoàn öï  hôøigi t c hi l c,t   an höï t   trong  eàu  nhi naêm   khoù aëp aï. vaø  l l i - V eà m aët nh t  m oät  ki eá,  quyeát ñònh ki nh  doanh nhaèm  höôùng t  m uï ch t  ña  oái c ñí oái hoùa ôï  l inhuaän  doanh  eäp. cho  nghi 5
 6. TH O Â N G   N   Í H   Ô Ï Q U Y EÁ T  Ò N H   I H   O A N H   G A ÉN   TI TH C H P  Ñ K N D N H AÏ N N H Ö Õ N G   H A Ù I N I M   Ô   Û N   EÀ   H I PH Í   U   H A Ä P  K   EÄ C BA V C   ,TH N LI N   U A N   EÁ N   U Y EÁ T  Ò N H   I H   O A N H EÂ Q Ñ Q Ñ K N D - C hiphí  hu    ,t nhaäp  höï t phaûn  t c  eá  aûnh  quaù khöù   aø  oät t chæ l m   rong  nhöõng cô s ôû ra quyeát  ñònh. où t  C heå daãn ñeán nhöõng s  lai aàm   nghi   roï khichæ   a  eâm t ng    döï vaøo    ,t nhaäp  höï t ra  chiphí  hu  t c  eá  quyeát   ñònh. - Chi hí  p  ch ì  lm aø n h öõn g  ch i h í aõ p h aù t si h , u oân    p  ñ n  l toàn  taï  tron g  taát caû  caù c p h öôn g  aù n  ki h  d oan h . i n   N où  l aø ch i h í  p  kh oân g  caàn  q u an  taâm  kh i  ch oï  l a  n öï m oät  h öôn g   n . p aù - C h i h í  th u  n h aäp  n h ö n h au  l  p , aø n h öõn g  ch i h í  th u    p , n h aäp  seõ p h aù t si h  b aèn g  n h au  tron g  caù c p h öôn g   n aù n  ki h  d oan h . où  cu õn g  l n  N aø th oân g  ti  kh oân g  caàn   n q u an  taâm   i ch oï   öï m oät  h öôn g   n . kh   n l a  p aù -  p  cô h oäi aø m oät p h ần  l i h u ận  m ất  đi Chi hí  l ợ  n  (d o  kh oân g  sử d ụn g  m ột n g u ồn  l c h ạn  ch ế) so v ới i i öï  g ả   p h aù p   ay  eá  oaøn   aû o  ơn . C h i p h í cơ  ội kh oân g   th th h h h       h   được  g h i n h ận   ch í h   th ức  n h ư  ch i p h í keá  toaù n   vì   n       kh oân g   eå  i th h eän   oät  oaû n   h í toån , ch i ti m kh p       eâu   aøo  n cu ï eå n h ưn g  taù c ñ oän g  raát l n  ñ eán  q u y ết địn h    th ôù ki h   oan h . n d 6 - Chi phí, thu nhaäp cheânh leäch laø nhöõng thoâng tin
 7. THOÂNG TIN THÍCH HÔÏP QUYEÁT ÑÒNH KINH DOANH NGAÉN HAÏN MOÂ HÌNH PHAÂN TÍCH THOÂNG TIN THÍCH HÔÏP - Böôùc 1 : Taäp hôïp taát caû caùc thoâng tin thu nhaäp, chi phí lieân quan ñeán töøng phöông aùn kinh doanh ñöôïc xem xeùt, so saùnh löïa choïn. Thu nhaäp, chi phí ñöôïc taäp hôïp bao goàm thu nhaäp, chi phí thöïc teá, öôùc tính, tieàm aån, cô hoäi. - Böôùc 2 : Loaïi boû caùc khoaûn chi phí chìm, nhöõng chi phí ñaõ phaùt sinh luoân toàn taïi ôû taát caû phöông aùn kinh doanh. - Böôùc 3 : Loaïi boû khoaûn thu nhaäp, chi phí seõ phaùt sinh nhö nhau trong töông lai ôû taát caû phöông aùn kinh doanh. - Böôùc 4 : Toång hôïp nhöõng thoâng tin coøn laïi sau khi thöïc hieän böôùc 1,2 vaø 3 chính laø thoâng tin thích hôïp cho quyeát ñònh choïn löïa phöông aùn 7 kinh doanh, thoâng tin cheânh leäch, thoâng tin
 8. THOÂNG TIN THÍCH HÔÏP QUYEÁT ÑÒNH KINH DOANH NGAÉN HAÏN MOÂ HÌNH PHAÂN TÍCH THOÂNG TIN THÍCH HÔÏP BA Û N G   H A Â N   CH   O Â N G   N   Í H   Ô Ï P TÍ TH TI TH C H P C h æ   eâu ti P h öôn g   n   aù P h öôn g   n   Th oân g   n   í   aù ti th ch so  saù n h g oác h ôïp I Th u   h aäp   . n : -Doanh thu 25.000 20.000 5.000 -Thu nhaäp 1.800 3.000 (1.200) khaùc II.Chi phí : -Bieán phí (14.000) (12.000) (2.000) -Ñònh phí (5.000) (6.000) 1.000 -Chi phí cô hoäi (1.200) (1.000) (200) III.Keát quaû so Quy öôùc ghi cheùp : 2.600 -saùnh nhaäp, giaûm chi phi, taêng thu nhaäp ghi (+) Thu - Chi phí, taêng chi phí, giaûm thu nhaäp ghi (-) 8
 9. THOÂNG TIN THÍCH HÔÏP QUYEÁT ÑÒNH KINH DOANH NGAÉN HAÏN YÙ NGHÓA THOÂNG TIN THÍCH HÔÏP - Boå  ung  röôøng  p  hi t s t hôï t eáu  hoâng  i tn  ñeå l aäp baùo caùo keát  quaû ki nh  doanh chi i  khi  teát  choï öï n l a phöông  aùn. - Gi uùp  coù  ñöôï nhöõng  hoâng  i ñôn  c  t tn  gi  ngaén goï  phuø hôï aûn, n, p vaø taäp  trung hôn cho caùc quyeát  ñònh ki nh  doanh. - C ung  caáp hoâng i nhanh  t tn  nhöng  vaãn  ñaûm  baûo tnh khoa hoï  chí í c, nh xaùc,   hoã t  ñaéc l c cho nhaø quaûn l rôï öï yù  chi  ónh ôï heá  nh ranh. eám l l it caï t - Theå hi eän toaøn dieän thoâng tn keá  i toaùn  m oätquyeátñònh  cho      quaûn rò. t 9
 10. TH O Â N G   N   Í H   Ô Ï Q U Y EÁ T  Ò N H   I H   O A N H   G A ÉN   TI TH C H P  Ñ K N D N H AÏN X EM   EÙ T  EÂ N   U Y   Ì H A Y   A Ï   Û   O Ä T  Ä   A Ä N   X N D TR   LO I BO M BO PH K I H   O ANH   UA  Ã N D TH LO - V aán  caàn      ñeà  xem xeùt: • Phöông aùn g oác : Tie tuïc áp duy trì boä phaän thua loã. • Phöông aùn s so aùnh : Loaïi boû boä phaän thua loã. - Thoâng tin thích hôïp : • Laäp baûng phaân tích thoâng tin thích hôïp. • Chuù yù nhöõng thu nhaäp, chi phí khaùc bieät. 10
 11. THOÂNG TIN THÍCH HÔÏP QUYEÁT ÑÒNH KINH DOANH NGAÉN HAÏN XEM XEÙT NEÂN DUY TRÌ HAY LOAÏI BOÛ MOÄT BOÄ PHAÄN KINH DOANH THUA LOÃ BA Û N G   A Â N   C H   O Â N G   N   Í H   Ô Ï PH TÍ TH TI TH C H P C hæ  i teâu Loaï  iboû  boä  D uy rìboä  t   phaän Thoâng i t ch  tn hí phaän hôï p I Thu  . nhaäp  : -D oanh hu t 0 A1 ( 1) A I . hiphí: IC     -B ieán  í ph 0 (A 2) A2 -Ñ ònh    phí (A 6) (A 3) (A 6)  3) –(A quaûn  trò (A 4) (A 4) 0 -Ñ ònh    phí baét  (A 5) A5 buoäc -C hieát cô  so  I I K     hoäi I . phíquaû  X ? saùnh 11
 12. V Í D U Ï 21     • C aên  vaøo oá i víduï8,  cöù  s leäu        1. M oät nhaø quaûn l yù cho raèng khi  ngöng kinh doanh  saûn phaåm  B t  s aêng l i hì eõ t ôï nhuaän cho coâng t y do  khoâng  phaûi buø    ñaép  öï t s   hua  oã  l cuûa  aûn  s phaåm     B. Theo  anh  chò ôøigi   hí t l   aûit ch  reân  p yù  hôï l khoâng,gi     aûi t ch. hí 2. Tröôùc ì hì t tnh  nh hua oã l cuûa  aûn  s phaåm     B,coâng y    t döï tnh  í ngöng  nh  ki doanh  aûn  s phaåm     nh  öùng  ng  B.A chò  duï m oâ  nh  hì phaân  í ttch  hoâng  i t ch  p  tn  hí hôï ñeå  aäp  l baùo  thoâng  i t ch  p  ñeà  tn  hí hôï vaø  xuaát yù  eán  vaán    ki veà  ñeà  treân. C ho  eát    bi , neáu  ngöng  nh  ki doanh  aûn s phaåm     B, ñònh    phíquaûn  rò  aûm   t gi 40% ,ñònh      phíquaûn  rò  t cuûa  s B aø  000ñ;  p  l 300.  ñoàng hôøi  t ,coâng y aän  ng  aùy  t t duï m m oùc vaøo  hoaï  t ñoäng khaùc  vôùim öùc  hu    t nhaäp  roøng  280.000ñ.   3. N eáu  n  oätphöông  choï m   aùn  nh  ki doanh hay heá  t t phöông  aùn ki nh doanh s aûn phaåm  B,  phöông aùn naøy ñöôï c  chaáp nhaän phaûi hoûa m aõn m öùc dö ñaûm  phí 12  t  bao  nhi   aän  ng  oâ  nh  eâu.V duï m hì naøy  aûil ibaøit gi  aï   oaùn  ôû 
 13. TH O Â N G   N   Í H   Ô Ï Q U Y EÁ T  Ò N H   I H   O A N H   G A ÉN   TI TH C H P  Ñ K N D N H AÏN X EM   EÙ T  EÂ N   U Y   Ì H A Y   A Ï   Û   O Ä T  Ä   A Ä N   X N D TR   LO I BO M BO PH K I H   O A N H   U A   Ã   V Í D Ụ  N D TH LO –    21 -  C h oï phöông    n  aùn  duy    nh  trì ki doanh  saûn  phaåm     aøm   B l phöông   aùn  goác. -  C hoï n phöông aùn l ai oï  boû ki nh doanh saûn phaåm  B  l aøm   phöông  aùn  saùnh  ay  so  (th theá)  . -  Laäp    baûng  phaân  ch  oân g  n  ch  p  tí th ti thí hôï : C h æ   eâu B A Û N G   H A Â NLl C H  oûO Â N G y  N  TH  C H   Ô Ï g   n   í   ti P  oaï bTH   D u   trì  Í Th oân ti th ch TÍ i TI kd B H P kd  B h ôïp IThu  . nhaäp  : -D oanh hu t I . hiphí: IC     -Bi phí eán  -Ñ ònh    phíquaûn rò t -Ñ ònh      phíbaétbuoäc -C hiphícô      hoäi 13
 14. PH ẦN   I I V Í D U Ï 21 G Ả      14
 15. THOÂNG  N  CH  P  TI THÍ HÔÏ QUYEÁT  ÑÒNH  NH  KI DOANH  NGAÉN  HAÏ N XEM XEÙT  NEÂN SAÛN  XUAÁT  HAY MUA  NGOAØI ­ Vaán  caàn      ñeà  xem xeùt: • Phöông aùn goác :  saûn   Töï xuaát • Phöông aùn so saùnh :  Ngöng  saûn  xuaátñeå  ua    m ngoaøi . ­ Thoâng i t ch  p  tn hí hôï : • Laäp baûng phaân tch t í hoâng  tn hí hôï i t ch  p. • Chuù  nhöõng hu  yù  t nhaäp,chi     phíkhaùc  eät   bi . 15
 16. THOÂNG  N  CH  P  TI THÍ HÔÏ QUYEÁT  ÑÒNH  NH  KI DOANH  NGAÉN  N HAÏ XEM  XEÙT NEÂN  SAÛN  XUAÁT  HAY MUA  NGOAØI BAÛNG  PHAÂN  CH  TÍ THOÂNG  N  CH  P TI THÍ HÔÏ Chæ  i teâu Mua  ngoaøi Töïsaûn    xuaát Thoâng i t ch  p tn hí hôï IDoanh hu . t A A I.     IChiphísaûn xuaát:   ­ eán  Bi phí ( B1) B1 ­Ñònh    phíquaûn r tò ( B4) ( B2) (   B2) B4)–( ­Ñònh      phíbaétbuoäc ( B3) ( B3) 0 ­     hoäi Chiphícô  ( X) X ­     ua  Chiphím ngoaøi ( B5) ( B5) I.   IKeátquaû  saùnh so  Y  ? 16
 17. V Í D U Ï 22     • C aên  vaøo oá i víduï8, cöù  s leäu      1. Tí gi t nh  aù  haønh  aûn  s xuaát ñôn  hôï l cuûa  p  .C ho    vò  p  yù  s C  bi ,m öùc aûn  eát  s xuaátki doanh öø  000s ñeán  000s   nh  t 1. p  2. p. 2. C aên cöù vaøo keát  quaû caâu 1,  nhaø quaûn l yù cho raèng,   hi t i  eän  aï,coâng  y  t neân  ua  m ngoaøis   aûn phaåm     C vôùigi   aù  2.000ñ/ p  eõ  s s coù  ôï l i hôn    vì teát ki       oãi s ;     i   eäm chi phí m   aûn  phaåm       000ñ/ p  Z  C : 2. s –  ñôn    vò.Theo  anh chò ôøiñeà  l   xuaát  treân  p yù  khoâng,gi  hí hôï l hay    aûit ch. 3. C aên cöù vaøo  ñeà  xuaát gi m ua    aù  ngoaøi s   aûn  phaåm     aø  C l 2.000ñ/ p,anh  s   chò  öùng  ng  oâ  nh  duï m hì phaân  í t tch  hoâng  i tn  t ch  p  l baùo  hí hôï ñeå aäp  caùo hoâng i t ch  p.C ho  eát  t tn hí hôï   bi , nhu  caàu  aûn  s phaåm    aø  600s     ua  C l 1. p,khim ngoaøiñònh      phí quaûn  rò  t coù  heå  aûm   t gi 60% ,ñònh      phíquaûn  rò  t cuûa  p    s C l 600. aø  000ñ;ñoàng hôøi    t ,khait haùc  voán nhaøn   hu  c  roãit ñöôï m öùc hu  t nhaäp  roøng  000ñ 100. 4. X aùc ñònh  aù  gi baùn oáiña  t m ua  t   coù heå  ngoaøit  röôøng  17 hôïp 
 18. THOÂNG  N  CH  P  TI THÍ HÔÏ QUYEÁT  ÑÒNH  NH  KI DOANH  NGAÉN  N HAÏ XEM  XEÙT NEÂN  SAÛN  XUAÁT  HAY  NGOAØI–    Ụ22 MUA    VÍD   ­Choï caëp    n  phöông  : aùn  ­Töïsaûn      xuaát–    phöông  goác aùn  ­Mua    ngoøai–   phöông  so  aùn  saùnh ­Laäp    baûng phaân í t tch hoâng i t ch  p tn hí hôï BAÛNG  PHAÂN  CH  TÍ THOÂNG  N  CH  P TI THÍ HÔÏ Chæ  i teâu Mua ngoaøi Töïsaûn    xuaát Thoâng i t ch  p tn hí hôï [ 600sp] 1. [ 600sp] 1. IChiphísaûn  .     xuaát:   ­ eán  Bi phí ­Ñònh    phíquaûn r tò ­Ñònh      phíbaétbuoäc ­     hoäi Chiphícô  ­     ua  Chiphím ngoaøi I.   IKeátquaû  saùnh so  18
 19. PH ẦN   I I V Í D U Ï 22 G Ả      19
 20. THOÂNG  N  CH  P  TI THÍ HÔÏ QUYEÁT ÑÒNH  NH  KI DOANH  NGAÉN  HAÏ N XEM XEÙT  NEÂN BAÙN  HAY  EÁP  C  TI TUÏ SAÛN  XUAÁT  ­ Vaán  caàn      ñeà  xem xeùt: • Phöông  goác   aùn  :Baùn  saûn  phaåm       khikeát thuùc  eåm   ñi phaân  a. chi • Phöông  so  aùn  saùnh   eáp uï cheá  eán  :Ti t c  bi   sau  eåm   ñi phaân  a. chi ­ Thoâng i t ch  p  tn hí hôï : • Laäp baûng  phaân í t tch hoâng i t ch  p. tn hí hôï • Chuù yù nhöõng thu nhaäp,  phí  chi  khaùc  bieät 20
nguon tai.lieu . vn