Xem mẫu

 1. ÑÒ NH   I Ù  ÙN  ÛN  AÅM G A BA SA PH I C Ô   A Á U   I H  TEÁ   A Ø   A ITR O Ø   H IPH ÍÑ Ò N H   .  C K N   V V   C     G I Ù BA Ù N . A 1.C ô    caáu  nh eá  ki t ñònh  aù gi baùn. 2.V ait chiphít    roø     rong  ñònh  aù  gi baùn. I .C A Ù C   Ö Ô N G   A Ù P    H   I Ù   Ù N . I  PH PH TÍN G A BA 1.Ñ ònh  aù    gi baùn heo  t quan  eåm      phöông  ñi chiphí( phaùp)t oaøn  boä. 2.Ñ ònh  aù    gi baùn heo  t quan  eåm      phöông  ñi chiphí( phaùp) röï t c  teáp. i 3.Ñ ònh  aù    gi baùn heo  aù ao  t gi l ñoäng  gi nguyeân   i vaø  aù  vaätleäu  s duï öû  ng  4.Ñ ònh  aù    gi baùn rong  oäts t t m  oá röôøng  p  hôï ñaëc  eät bi . 5.Ñ ònh  aù    gi baùn aûn  s phaåm   ôùi m . 6.C aùc  eán öôï ñònh  aù.   chi l c  gi I I  Ö Ô N G   A Ù P  N H   I Ù   O Ä IBO Ä ( H U Y EÅ N   I .PH PH TÍ G A N   C NH Ö Ô Ï G ) N . 1 1.K haùini   nguyeân aéc      eäm vaø  t chung  ñònh  aù    gi noäiboä.
 2. ÑÒ NH   I Ù  ÙN  ÛN  AÅM   G A BA SA PH CÔ   AÁU  I H   C K N TEÁ  V A Ø   A I TR O Ø   H I PH Í TR O N G   Ò N H     V   C     Ñ G I Ù  ÙN A BA     ô    C caáu  nh eá  ki t ñònh  aù  gi baùn aûn  s phaåm   : - Ñ ònh  aù  gi baùn uoân  l phaûiñaêtt    rong  oáiquan  cung  m   heä  caàu  vaø  öït s  hay   ñoåicung  caàu aøm  hay    aù  l t ñoåigi caân  baèng,t  hay  ñoåigi baùn;   aù  - Ñ ònh  aù  gi baùn  phaûihöôùng    ñeán  uï teâu  oáiña  m c  i t   hoùa ôï  l i nhuaän,  ñöôøng doanh thu seõ ñaï ñöôï t c khoaûng caùch vôùi  ñöôøng     ôùn  chiphíl nhaát  .     ait chiphít   V  roø     rong  ñònh  aù  gi baùn aûn  s phaåm   : - C hiphíphaûn      aûnh  oät s yeáu  oá  m   oá  t khôûiñaàu    heå      cuït khi ñònh  aù; gi - C hiphígi     uùp nhaän  eát m öùc  aù  oáit eåu,m öùc  aù  bi   gi t   hi   gi caù  bi ; eät - C hi  phí uùp xaùc l  gi aäp ñöôï öùc gi c m aù t c teáp nhanh  röï i choùng. 2
 3. ÑÒ NH   I Ù  ÙN  ÛN  AÅM G A BA SA PH Ñ Ò N H   I Ù   Ù N   EO   U A N   I M   H IPH Í G A BA TH Q Ñ EÅ C     TO A Ø N   Ä BO - Q uan  eåm      oaøn  ( ñi chiphít boä phöông  phaùp oaøn     t boä): - Gi aù voán s aûn phaåm  bao goàm  toaøn boä chi  s  phí aûn  xuaát . - G i baùn  aù  ñöôï xaây  ng  reân  s coäng  heâm   a  c  döï t cô  ôû  t gi s s vôùigi voán  oá  o    aù  nhaèm  buø ñaép      chiphíbaùn  haøng,  chiphíquaûn yù      l doanh  eäp  l inhuaän  uï teâu. nghi vaø ôï  m c i Giaù  = C hiphí     + C hiphí x Tyû eä      l phaàn iteàn  baùn saûn  xuaát saûn  taêng t  heâm  heo  x  t cps xuaát Tyû eä  l C hiphí     + C hiphí + V oán  tñoäng      hoaï  phaàn i teàn  = BH Q LD N x  O I R taêng heâm t Toång      aûn  chiphís xuaát 3
 4. ÑÒ NH   I Ù  ÙN  ÛN  AÅM G A BA SA PH Ñ Ò N H   I Ù   Ù N   EO   U A N   I M   H IPH Í G A BA TH Q Ñ EÅ C     TO A Ø N   Ä BO PH I U   Ò N H   I Ù   Ù N EÁ Ñ G A BA (Phöông phaùp oaøn  t boä) C H Æ   EÂ U TI Ñ ôn  vò Toång oá s   G I Ù   Ù N  I+ I    A BA [  I ] 2. 343 2. 000 343. I  hiphís .C    aûn  xuaát[ P  EÀ N ]  C N 1. 420 1. 000 420. 1. hiphínguyeân   i t c  C     vaätleäu röï teáp i 2. hiphínhaân  C     coâng röï teáp t c i 3. hiphís C    aûn xuaátchung   I .Phaàn i t I  teàn aêng heâm  65% ] t [ 923 923. 000 4
 5. V ÍD U Ï16     C aên  vaøo  oá i víduï8 cöù  s leäu      1. Tí nh tyû l eä phaàn teàn t i aêng t heâm  toaøn  coâng y heo  t t quan  eåm      oaøn  vôùi ñi chiphít boä    m öùc l i ôï nhuaän m uï ic teâu m ong m uoán l aø  1. 000ñ. 000. 2. Tí ñôn  aù  nh  gi baùn öøng oaï  aûn  t l is phaåm . 3. Laäp  eáu  aù  phi gi baùn  aûn  s phaåm   . A 4. C oâng  y    í t t döï tnh  aêng  aûn  öôï t s l ng  öøng  oaï  l i saûn  phaåm  eân  l 20% ,tnh  yû eä    í t l phaàn  i teàn  taêng  heâm   oaøn  t t coâng  y  t vaø  nhaän xeùt veà    tnh lnh hoaï t í i t rong t röôøng hôï p naøy. ho   C bi , eát vôùi öùc  aêng s  m t aûn l ng  öôï naøy  eán  bi ñôn  vaø oång  vò  t ñònh    phíchöa hay  . t ñoåi 5
 6. V ÍD U Ï16     6
 7. V ÍD U Ï16     7
 8. ÑÒ NH   I Ù  ÙN  ÛN  AÅM G A BA SA PH Ñ Ò N H   I Ù   Ù N   EO   U A N   I M   H IPH ÍTR Ö Ï   G A BA TH Q Ñ EÅ C     C TI P EÁ - Q uan  eåm      röï teáp phöông  ñi chiphít c i ( phaùp röï teáp)   t c i : - G i voán  aûn  aù  s phaåm     chæ bao goàm   eán    aûn  bi phís xuaát  vìñònh    aûn    phís xuaátl chiphícô   aø      caáu  khoâng í vaøo  tnh  gi voán. aù  - G i baùn  aù  ñöôï xaây  ng  reân  s coäng  heâm   a  c  döï t cô  ôû  t gi s s vôùigi voán  oá  o    aù  nhaèm   ñaép  buø  ñònh  ,l inhuaän  phí ôï  mG ic i = Bi phí + Bi phí x Tyû eä  uï teâu. eán    aù  eán    l phaàn i teàn  baùn SX K D SX K D taêng t  heâm  heo  t bi phí eán    Tyû eä  l Ñ ònh    phí + Ñ ònh    + V oán  tñoäng  phí hoaï  phaàn i teàn  = SX BH , L Q x  O I R taêng heâm t Toång  eán    aûn  bi phís xuaátki doanh   nh  8
 9. ÑÒ NH   I Ù  ÙN  ÛN  AÅM G A BA SA PH Ñ Ò N H   I Ù   Ù N   EO   U A N   I M   H IPH ÍTR Ö Ï   G A BA TH Q Ñ EÅ C     C TI P EÁ PH I U   Ò N H   I Ù   Ù N EÁ Ñ G A BA (Phöông  phaùp röï teáp) t c i C hæ  i teâu Ñ ôn  vò Toång oá s G I Ù   Ù N  I   [ I A BA [ ]+ I ] 2. 244 2. 000 244. I  eán   aûn  .Bi phís xuaátki doanh    nh  1. 200 1. 000 200. [neàn] 1. eán   aûn  Bi phís xuaát 2. eán    Bi phíbaùn  haøng  3. eán    Bi phíquaûn yù  l doanh  eäp nghi I .Phaàn i t I  teàn aêng heâm  lnh  at t [i hoï ] 1. 044 1. 000 044. 9
 10. V Í D U Ï 17     C aên  vaøo  oá i víduï8 cöù  s leäu      1. Tí t l phaàn  i t nh  yû eä  teàn  aêng  heâm   oaøn  t t coâng  y  heo  t t quan  eåm       ñi chiphí t c i vôùim öùc ôï  röï teáp    l inhuaän  uï teâu  ong  uoán aø  000. m c i m m l 1. 000ñ. 2. Tí ñôn  aù  nh  gi baùn öøng oaï  aûn  t l is phaåm . 3. Laäp  eáu  aù  phi gi baùn  aûn  s phaåm   . A 4. C oâng y   í t t döïtnh aêng  aûn öôï t s l ng öøng oaï  aûn  l is phaåm  eân  l 20% ,tnh yû   í t l phaàn  i t eä  teàn aêng  heâm   oaøn  t t coâng  y  nhaän  t vaø  xeùt veà  í lnh    tnh i hoaï  t trong  röôøng  p  t hôï naøy.C ho  eát    bi ,vôùi m öùc  aêng  aûn  öôï naøy  eán    t s l ng  bi ñôn  vaø oång  vò  t ñònh    phíchöa hay  . t ñoåi Tröôøng  p  hôï khaùc   : C oâng y  B    eán  aûn  t A döïki s xuaáts   aûn phaåm     A vôùit  i ñôn  aù   aøileäu  gi baùn  treân  hò  röôøng  t t 60ñ/ p,ñeå  aûn  s   s xuaát 50. s   000  aûn  phaåm   oãinaêm ,caàn  m     m oätl ng   öôï voán  ñaàu ö  000. t 2. 000ñ,chiphíbaùn        haøng  chiphíquaûn yù  vaø      l quaûn  yù  l doanh  nghieäp phaân  boå cho  aûn  s phaåm  haøng  naêm  700.000ñ  ( rong  t ñoù  eán    000ñ) yû eä  bi phí200. ,t l hoaøn  voán  ong  uoán  m m cuûa  coâng y  t 12% . Y eâu  caàu: 1. Tí chiphís nh      aûn  xuaátt   ñeå höï hi m oãis  oáiña  t c  eän    aûn phaåm   . A 2. D öïtnh,t   í   rong      aûn  chiphís xuaát m oãis     aûn  phaåm   40%       coù  chiphínguyeân  vaätleäu röï teáp,25%        i t c i   chiphínhaân  coâng röï teáp,20%   eán    aûn  t c i   bi phís xuaátchung.Ñ ònh  aù      gi baùn  baùn  aûn  s phaåm  heo  t phöông  phaùp röï teáp. t c i 3. Trong  ì t ng  i tnh  raï teâu  huï khoù  t   khaên, m oät khaùch      haøng ñeà  nghò  10 m ua  vôùigi 43ñ/ p    aù  s coâng y  neân höï hi hay  t coù  t c  eän  khoâng,gi  hí     aûit ch,chöùng 
 11. V ÍD U Ï17     11
 12. V ÍD U Ï17     12
 13. V ÍD U Ï17     13
 14. V ÍD U Ï17     14
 15. ÑÒ NH   I Ù  ÙN  ÛN  AÅM G A BA SA PH Ñ Ò N H   I Ù   Ù N   EO   U A N   I M   H I PH Í TO A Ø N   Ä , G A BA TH Q Ñ EÅ C     BO   C H I PH Í TR Ö Ï   EÁ P     C TI - Thöôøng aùp  ng  duï cho  aûn  s phaåm   saûn  xuaáthaøng oaï.   l t - C hi phí neàn  ­ C H I PH Í SA Û N             X U A Á T hay BI N  PH Í aø boä  EÁ  l phaän  coá ñònh    khi xaây  ng  aù  döï gi phaûi ñaûm   baûo  V A Ø   Ñ Ö Ô Ï     C TH I T  LA Ä P  TH EO   TÖ Ø N G   EÁ SA Û N   A Å M . PH - Phaàn  i teàn  aêng  heâm     H I PH Í t t :C     N EÀ N  x  Û     TY LEÄ   A À N   EÀ N   PH TI TA ÊN G     TH EÂ M   l m oät boä  aø    phaän  lnh  hoaï  coù  t i t heå  ñi eàu  chæ nh t heo tnh hì ì nh s aûn xuaát   kinh doanh, uï i  m c teâu l i ôï nhuaän  doanh  nghi eäp  V A Ø   TH Ö Ô Ø N G   15 TH I T  LA Ä P  TH EO   N H O Ù M   EÁ
 16. ÑÒ NH   I Ù  ÙN  ÛN  AÅM G A BA SA PH Ñ Ò N H   I Ù   Ù N   EO   I Ù   O   O Ä N G   G A BA TH G A LA Ñ V A Ø   I Ù   G U Y EÂ N   A Ä T  EÄ U   Û   U Ï G   G A N V LI SÖ D N - G i baùn  c  aù  ñöôï xaây  ng reân  s chiphíl ñoäng röï döï t cô  ôû     ao  t c  teáp  chiphínguyeân   i t c i s duï i vaø      vaätleäu röï teáp öû  ng. - Giaù baùn : i ao ñoäng + G i  G aù l aù nguyeân vaät i  leäu söû  duïng - G i l ñoäng   aù ao  :Bao goàm    phíl ñoäng röï teáp;phaàn  chi   ao  t c i   teàn  aêng  heâm   heo      ao  i t t t chi phí l ñoäng  röï teáp  phuï phí t c  i (     l ñoäng) ñeå  ao    buø ñaép cho     ao  chiphíl ñoäng  aùn  i     gi teáp,chi phíphuï vuïleân    c   i quan  ñeán boä phaän ao  l ñoäng vaø  öùc  m l i ôï nhuaän hoaøn voán m ong m uoán cuûa boä phaän l ao  ñoäng.   - G i nguyeân  aù  vaät leäu  öû  ng  Bao   i s duï :  goàm   aù  gi hoùa  ñôn  nguyeân vaät i  röï i  phaàn teàn t  leäu t c teáp; i aêng theâm  tnh  í t gi nguyeân i t c i ( heo  aù  leäu röï teáp phuïphínguyeân   i     vaätleäu  16 t c  i   röï teáp) ñeå buø  ñaép      chi phí vaän chuyeån,boác    dôõ,l   öu 
 17. ÑÒ NH   I Ù  ÙN  ÛN  AÅM G A BA SA PH Ñ Ò N H   I Ù   Ù N   EO   I Ù   O   O Ä N G   A Ø   I Ù   G A BA TH G A LA Ñ V G A N G U Y EÂ N   A Ä T  EÄ U   Û   U Ï G   BA Û N G   H I T  N H   V LI SÖ D N –  C EÁ TÍ G I Ù   EÁ   O A Ï H  baûng  A K H C [ 1] C hæ  i teâu G i l ñoäng aù ao  G i vaätt aù   ö Toång  Ñ ôn  vò Toång coäng Tyû eä l coäng (ñoàng/h) (ñoàng) % (ñoàng) 1. hi phí l ñoäng  t c  C     ao  röï ­ đ h­ A  / ­ teáp i ­Löông    coâng  nhaân  khí cô  ­ ­K PC Ñ , X H , Y T   BH BH ­ 2. i hoùa  G aù  ñôn  ua   ö m vaätt ­ ­ 100% 3. aùc oaï      C l ichiphíkhaùc ­ B  h­ ñ/ ­ X% ­Löông    quaûn yù  l dòch  vuï ­Löông    quaûn yù   ö l vaätt ­ Löông  nhaân  vi   eân  vaên  17 phoøng
 18. ÑÒ NH   I Ù  ÙN  ÛN  AÅM G A BA SA PH Ñ Ò N H   I Ù   Ù N   EO   I Ù   O   O Ä N G   A Ø   I Ù   G A BA TH G A LA Ñ V G A N G U Y EÂ N   A Ä T  EÄ U   Û   U Ï G   BA Û N G   N H   I Ù   V LI SÖ D N –  TÍ G A PH I U   Ò N H   I Ù   Ù N EÁ Ñ G A BA (Theo  aù ao  gi l ñoäng  gi nguyeân   i s duï  baûng  vaø  aù  vaätleäu  öû  ng)[ 2] Ñ ôn  vò Toång  oá s G I Ù   Ù N  I   [ I A BA [ ]+ I ] I  i l ñoäng  .G aù ao  1. hiphíl ñoäng röï teáp C    ao  t c i 2. Phuïphíl ñoäng     ao  3. öùc ôï  M l inhuaän ao  l ñoäng I .G i nguyeân   i I  aù  vaätleäu 1. hiphínguyeân   i t c i C     vaätleäu röï teáp 2. Phuïphínguyeân   i t c i     vaätleäu röï teáp 3. öùc ôï  M l inhuaän  nguyeân   i vaätleäu  18 t c i röï teáp
 19. ÑÒ NH   I Ù  ÙN  ÛN  AÅM G A BA SA PH Ñ Ò N H   I Ù   Ù N   EO   I Ù   O   O Ä N G   G A BA TH G A LA Ñ V A Ø   I Ù   G U Y EÂ N   A Ä T  EÄ U   Û   U Ï G G A N V LI SÖ D N - Thöôøng  aùp  ng  duï caùc  hoaï t ñoäng  coù  í dòch  tnh  vuï  a  ,gi coâng. - Phaàn neàn cuûa gi aù baùn – C H I  PH Í  LA O   Ñ O Ä N G   TR Ö Ï   TI P  &   C H I PH Í PH Í C EÁ       N G U Y EÂ N  V A Ä T LI U  TR Ö Ï  TI P ( I Ù   EÄ C EÁ G A V O Á N  H A Ø N G  H O Ù A ) – Laø phaàn coá ñònh  m öùc  aù  gi phaûi ñaûm     baûo  vaø  ñöôï xaây  ng  c  döï t c i t t röï teáp heo öøng  tñoäng. hoaï  - C aùc l i oaï phuï  phí ao ñoäng,  l  phuï  phí  nguyeân  vaätleäu röï teáp,l inhuaän aø   i t c i  ôï  l caùc  phaän  boä  lnh  i hoaï  t coù  heå  eàu  nh  t ñi chæ vaø coù  heå  t ñöôï c  xaây döï ng t heo t öøng hoaï ñoäng, oaøn doanh  t  t nghi  t eäp; uy nhi  tnh khaû t  nhaát aø xaây  eân, í hi  l t phaï    oaøn  heo  m vit doanh  eäp. nghi - C où t heå xaây döï ng gi aù t heo gi ôø m aùy vaø  nguyeân   i s duï vaätleäu öû  ng 19
 20. ÑÒ NH   I Ù  ÙN  ÛN  AÅM G A BA SA PH Ñ Ò N H   I Ù   Ù N   EO   I Ù   O   O Ä N G   G A BA TH G A LA Ñ V A Ø   I Ù   G U Y EÂ N   A Ä T  EÄ U   Û   U Ï G G A N V LI SÖ D N Q UY  Ì H   Ò NH   I Ù  TR N Ñ G A : - Ñ aàu  kyø  keá  hoaï öôùc  tnh  ch  í hoaï  t ñoäng,chiphívaø        xaây  ng  döï baûng chi  tnh gi eát í aù keá hoaï ch  [baûng  1] - Trong     höï hi dòch  , kyø,khit c  eän  vuï  caên cöù vaøo s oá gi ao ñoäng  ôø l t c teáp vaø vaät ö s röï i  t öû duï ng  t c  eá,l höï t  aäp  baûng  í gi t tnh  aù  heo  töøng dòch   Baûng  vuï[ 2] 20
nguon tai.lieu . vn