Xem mẫu

 1. PH A Â N   C H   O Á IQ U A N   EÄ   ­ ­ TÍ M   H C V P I   N H Ö Õ N G   H A Ù I N I M   Ô   Û N   EÀ   U A N   .   K   EÄ C BA V Q H EÄ   ­ ­ C V P 1.Soá  ñaûm   . dö  phí 2.Tyû eä  oá  ñaûm   . l s dö  phí 3.K eátcaáu    .   chiphí 4.Ñ oä ôùn  l ñoøn baåy  nh  ki doanh. I . Ö Ù N G   U Ï G   O Á I Q U A N   EÄ   ­ ­ C H Ö Ù N G   I    D N M   H C V P  M I H   U Y EÁ T  Ò N H   U A Û N   Ù N Q Ñ Q LY 1.Phaân í phöông  tch  aùn  nh  ki doanh. 2.Phaân í ñi   tch  eåm hoaø voán. 3.Phaân í l inhuaän. tch ôï  4.Phaân í aûnh  tch  höôûng    keátcaáu  haøng  baùn  ñeán  eåm   ñi hoøa  voán,l1 i  ôï  nhuaän.
 2. PH A Â N   C H   O Á IQ U A N   EÄ   ­ ­ TÍ M   H C V P  SO Á   Ö   A Û M   Í D Ñ PH - S oá dö ñaûm  phí  (contribution m argi n) :  oá dö  S ñaûm  phí aø m oät chæ  ti  l eâu bieåu hi eän cheânh  leäch gi öõa thu nhaäp (doanh thu) vôùi eán phí  bi   hoaï t ñoäng saûn xuaát ki nh doanh. oá dö ñaûm    S phí  duøng ñeå buø ñaép ñònh phí  vaø phaàn coøn  l i chí l l i nhuaän. aï   nh  aø  ôï   - C oâng thöùc  nh  tí : • S oá  ñaûm     dö  phí töøng  ñôn  saûn  vò  phaåm     ­  : (g  a) • S oá dö ñaûm  phí oät l i  m oaï  saûn phaåm       : (g ­  a)* X • S oá  dö  ñaûmi   phí icuûa  m oät  boä  phaän, doanh  i     nghi : ∑(g ­a ) X eäp      *    - YÙ  nghóa soá  ñaûm     dö  phí : • C aên cöù xaây döïng keá hoaï  l a choï ch, öï n gi 2   aù, phöông  aùn  nh  ki doanh;
 3. PH A Â N   C H   O Á IQ U A N   EÄ   ­ ­ TÍ M   H C V P  TY Û   LEÄ   Á   Ö   A Û M   Í SO D Ñ PH - Tyû eä  oá  ñaûm    cont buton  argi rato):Tyû eä  l s dö  phí( ri i m n  i     l s dö  oá  ñaûm     aø  oät chæ   i phí l m   teâu  eåu  eän  oái quan  bi hi m   heä yû eä  öõa oá  ñaûm       t l gi s dö  phívôùidoanh hu. t - C oâng höùc í t l s dö  t tnh yû eä oá  ñaûm     phí: = ( dö   Soá  ñaûm    ÷  oanh hu) phí  D t % = ( dö   Soá  ñaûm     oãis phím  aûn  phaåm   Ñ ôn  aù  ÷  gi baùn)% - YÙ  nghóa yû l s dö  t  eä oá  ñaûm     phí: • M oät caên cöù xaây döïng keá hoaï  l a choï aù, öï ch, öï n gi  l a  choï phöông  ki doanh. n  aùn  nh  • N höõng  aûn  s phaåm  coù  yû eä  oá  ñaûm     t l s dö  phícaøng ôùn  l t   hìkhaû naêng aï l inhuaän oáthôn   aêng  t o ôï  t   khit doanh hu. t • M öùc taêng  ôï   l i nhuaän    = Tyû  eä  l soá dö ñaûm  phí     *  öùc  M taêng doanh thu 3
 4. PH A Â N   C H   O Á IQ U A N   EÄ   ­ ­ TÍ M   H C V P  K EÁ T  A Á U   H IPH Í( O ST  C C    C STR U C TI N ) O - K eát caáu chi phí aø m oät chæ  ti  l eâu  bieåu hieän tyû troï ng töøng l i oaï  chi  phí (bieán phí  ñònh phí , ) trong toång  chi phí   . - C oâng thöùc  nh  tí : - Tyû troïng bieán phí  (B i  = eán phí     : Toång    )% chi phí - Tyû  troïng  ñònh  phí =   (Ñ ònh  phí :     Toång    )% chi phí - K eát caáu      chi phí gaén  i l eàn vôùi ñaëc    ñieåm   m oãi doanh  nghi   eäp, bi   eåu  hieän keát caáu taøi  saûn vaø keát 4 caáu    chi phí coù    tyû  eä  l ñònh  phí l   ôùn 
 5. P H A Â N   C H   O Á I Q U A N   EÄ   ­V ­P   TÍ M   H C Ñ O Ø N   A Å Y   I H   O A N H   P ER A TI G   B K N D (O N LEV ER A G E) - Ñ oä ôùn  l ñoøn baåy  nh  ki doanh : Soá  ñaûm     ( dö  dö  phí÷ Soá  ñaûm     ònh  ) phí–Ñ phí  - K eát caáu        chi phí coù  yû  eä  t l ñònh    ôùn  phí l hôn,ñoä    l ñoøn  ôùn  baåy  nh  ki doanh ôùn  vaø  l ñoøn  l hôn  ñoä ôùn  baåy  nh  ki doanh ôùn,l inhuaän    l  ôï  raátnhaï caûm     y  khi doanh hu hay  . t t ñoåi - Toác  t ñoä aêng ôï  l inhuaän  : Toác ñoä  aêng  t doanh  hu  Ñ oä ôùn  t *  l ñoøn baåy  nh  ki doanh - K hivöôï    t khoûiñi     eåm hoøa voán,ñoä ôùn    l ñoøn baåy  ki doanh  aûm   nh  gi daàn. 5
 6. V Í D U Ï 11     C aên  vaøo  oá i víduï8  cöù  s leäu      : 1. X aùc  ñònh  oá  ñaûm   ,t l s dö  s dö  phí yû eä  oá  ñaûm   ,keátcaáu    phí    chi phí ,ñoä  ôùn  l ñoøn  baåy  nh  ki doanh  öøng  aûn  t s phaåm  vaø  oøan  t coâng y. t 2. N eáu cuøng t aêng doanh t hu 1. 000ñ, aûn phaåm  naøo coù  000.  s m öùc t aêng l iôï nhuaän t  nhaát chöùng m i oát , nh vaø nhaän xeùt   bieåu  eän  reân.Tí l i nhuaän  oaøn  hi t   nh  ôï  t coâng  y    t khi choï s n  aûn  phaåm   m öùc aêng ôï  coù  t l inhuaän oátnhaát t   . 3. N eáu  cuøng  aêng  t doanh  hu  t 20% ,s   aûn phaåm   naøo  coù  oác  t ñoä  taêng l i ôï nhuaän t  nhaát chöùng m i oát , nh vaø nhaän xeùt eåu   bi hieän  reân. Tí t t   nh  oác  ñoä  aêng  ôï  t l i nhuaän  cuûa  oaøn  t coâng  y  t khichoï s   n  aûn  phaåm   t ñoä aêng ôï  coù oác  t l inhuaän oátnhaát t   . 4. N eâu  oái quan  m   heä  öõa  gi keát caáu        chi phí vaø  ñoøn  baåy  nh  ki doanh.C höùng  i baèng  oá i qua     reân.   m nh  s leäu  víduït 5. G i aû s öû ñònh phí  khoâng t hay ñoåi doanh t , hu s aûn phaåm  A   taêng eân  l 20% , 40% , 60% ,ñoä ôùn    l ñoøn  baåy  nh  ki doanh  chuyeån  bi nhö heá  eán  t naøo,veõ  t bi di     ñoà hò  eåu  eãn. 6. M oät nhaø    quaûn yù l cho  raèng    : naâng  cao  öïñoäng  t   hoùa  rong  t saûn xuaát nh doanh,  ki  coâng t eõ ñaï ñöôï öùc t y s t c m aêng l i ôï  nhuaän  oát hôn    nh  t   khiki doanh  huaän ôï  t l ivaø  cuõng  chöùa  ng  ñöï nguy  gi cô  aûm   uùtl inhuaän  s  ôï  nhanh  hôn    khigaëp  khoù khaên  veà  ki doanh.A nh  nh    chò  aûi t ch,chöùng  i   gi   hí   m nh  nhaän  t 6 ñònh  reân  hôï l khoâng. p yù   
 7. V ÍD U Ï11     CAÂU  : 1  C hæ  i teâu Saûn  Saûn  Saûn  C oâng y  t phaåm   A phaåm   B phaåm   C A BC 1. oanh hu D t 2. eán  Bi phí 3. ònh    Ñ phíBP 4. ònh    Ñ phíchung 5. inhuaän Lôï  6. dö  Soá  ñaûm    1­ phí[ 2] 7.Tyû eä  oá  ñaûm     l s dö  phí [6÷1]   % 8. eátcaáu      K   chiphí ­Tyû roï bi phí t ng  eán    2÷(2+3+4)] ­Tyû roï ñònh    t ng  phí 7
 8. V Í D U Ï 11     8
 9. 4.  N eâu  oáiquan  :     m   heä   V Í D U Ï 11     - C h öù n g   i h     m n : 9
 10. V Í D U Ï 11         10
 11. PH A Â N   C H   O Á IQ U A N   EÄ   ­ ­ TÍ M   H C V P  Ö ÙNG   UÏ G   AÂN  CH   Ö Ô NG   ÙN  I H   D N PH TÍ PH A K N DO ANH TR I T  Ù   H U N G   H IPH A Â N   C H   EÁ LY C K   TÍ : - N haän ñònh söï  thay ñoåi  soá dö ñaûm   phí . - S oá dö ñaûm  phí  duøng vaøo m u ï c ñích  gì ?  uøng    D buø  ñaép  ñònh  phí vaø  o  ôï     taï l i nhuaän. - Ñ ònh    phí thay ñoåi nhö    theá  naøo  ? - S öï thay ñoåi  soá dö ñaûm  phí  coù buø  ñaép  ñöôï sö  c  thay  ñoåi ñònh      phí khoâng  ? - V eà  m aët  ki nh  teá, baï neân  choï   n  n  phöông aùn ñeà xuaát khi öùc thay ñoåi  m   soá  ñaûm     buø  dö  phí dö  ñaép   söï thay ñoåi   ñònh  .phí P P   H A Â N   C H   A K D –M O Á I Q U A N   EÄ   ­V ­P   P TÍ P   H C :  - Tí m öùc  nh  thay  ñoåi soá  ñaûm   ; 11   dö  phí - Tí m öùc  nh  thay  ñoåi ñònh  ;   phí
 12. V ÍD U Ï12     C aên  vaøo oá i víduï8,phaân í vaø  yù  eán ö  cöù  s leäu        tch  cho  ki t vaán  coù  neân  hay  t ñoåiphöông    aùn  nh  ki doanh  aûn  s phaåm   A    vôùinhöõng   í s ñaây  khoâng  döïtnh au  hay  : - Thay chuûng l aioï  vaät ö l  t  t aøm aêng chi  nguyeân vaät  phí   leäu röï teáp 200ñ/ p; i t c i   s - Thueâ m aùy m oùc t eát hi  bò ñeå t hay theá m oät oá coâng   s ñoï aûn xuaát huû coâng vôùi  tnh chi  t an s  t  döï í  phí hueâ l aø  100. 000ñ, öùc gi  m aûm  chi  phí nhaân coâng t c teáp l röï i aø  30ñ/ p; s - Taêêng chi  hoa hoàng 10ñ/ p ñeå t  phí s hay cho ngaân s aùch  quaûng  caùo aø  l haèng  l 30. kyø aø  000ñ; - Gi aûm   gi baùn  ; ñôn  aù  5% - Saûn l ng teâu t  vôùi öôï i huï  nhöõng döï í  tnh treân s aêng  eõ t 125% . - Saûn öôï s l ng  aûn  xuaát teâu  hu  aûn   i t s phaåm   öø  t 800s ñeán  p  12 3. p 000s
 13. V ÍD U Ï12     13
 14. PH A Â N   C H   O Á IQ U A N   EÄ   ­ ­ TÍ M   H C V P  Ö ÙNG   UÏ G   AÂN  CH   I M   O Ø A  O ÁN  Ô N D N PH TÍ Ñ EÅ H V Ñ - Ñieåm  hoøa voán (B reak even poi nt) laø ñi eåm  m aø  taï  ñoù doanh thu (thu nhaäp) caân baèng vôùi i  chi  phí saûn xuaát ki nh doanh töông xöùng. ay noùi  H   caùch  khaùc, ñi   eåm  hoaø voán  aø  eåm   aø  l ñi m soá  dö  ñaûm  phí  caân baèng vôùi  ñònh phí saûn xuaát ki nh  doanh  töông  xöùng. - C aùc phöông phaùp xaùc ñònh  eåm   ñi hoøa voán : • S aûn  öôï l ng  hoøa voán  =   ònh    Ñ phí ÷ (Ñ ôn  aù    gi baùn  ­  i B eán    oãi s. phí m   p) • D oanh  thu hoøa  voán          aûn  öôï hoøa  =    S l ng  voán         x        Ñ ôn  aù       gi baùn • S aûn l ng hoøa voán  =   Ñ ònh phí   oá dö ñaûm   öôï  ÷ S phí m oãi saûn      phaåm   • D oanh thu hoøa voán =   Ñ ònh phí    ÷ Tyû leä soá dö  14 ñaûm     phí
 15. PH A Â N   C H   O Á IQ U A N   EÄ   ­ ­ TÍ M   H C V P  Ö ÙNG   UÏ G   AÂN  CH   I M   O Ø A  O ÁN  Ô N D N PH TÍ Ñ EÅ H V Ñ Soá i teàn Y   gX =  Y   a    B =  X +  Ñi   eâm hoøa  voán D T  hoøa  voán Y  B =  saûn löôïng SL  hoøa  voán 15
 16. PH A Â N   C H   O Á IQ U A N   EÄ   ­ ­ TÍ M   H C V P  Ö ÙNG   UÏ G   AÂN  CH   I M   O Ø A  O ÁN  Ô N D N PH TÍ Ñ EÅ H V Ñ - D oan h   u     th an toaøn   : D oan h   u   D oan h   u   oøa  th –  th h voán - Tyû   eä  oan h   u     l d th an toaøn  : (D oan h   u     th an toaøn     ÷ D oan h   u )% th - N h aän   öù c  n h   ì h   n h   th tì h n ki d oan h   oan h   u )  û a  16 (d th cu d oan h   g h i n eäp     n h   ôû tì traï g   n
 17. PH A Â N   C H   O Á IQ U A N   EÄ   ­ ­ TÍ M   H C V P  A Û N H   Ö Ô Û N G   EÁ T  A Á U   A Ø N G   Ù N   EÁ N H K C H BA Ñ Ñ I M   O Ø A   O Á N   LÔ Ï   H U A Ä N EÅ H V –  IN - S öï th ay  ñ oåi keát  caáu       h aøn g  b aù n  seõ l aøm  th ay  ñ oåi oan h  th u  h oøa voán ,  d   d oan h   th u   an   toaøn   vaø  l i   h u aän   û a  ôï   n cu coân g  ty. - K h i taên g   tyû   troï g     n n h öõn g   saû n   p h aåm   coù   tyû   leä  soá  d ö  ñ aû m   p h í   l n   coù   xu   h öôù n g   taù c  ôù ñ oän g   g i m   d oan h   th u   aû 17
 18. V ÍD U Ï13     C aên  vaøo oá i víduï    cöù  s leäu     8, 1. X aùc ñònh ñi  hoøa voán, eåm  doanh t hu an t oaøn, yû l  t eä  doanh hu  t t an oaøn  ñoà hò  eåu  eãn  eåm   veõ  t bi di ñi hoøa  voán  cuûa aûn  s phaåm   .A  2. X aùc ñònh doanh hu  t hoøa  voán,doanh hu  t   t an oaøn,t l  yû eä  doanh hu  t t an oaøn  cuûa coâng y. t 3. Trong  naêm   i   teáp,coâng  y    í doanh  hu  t döïtnh  t khoâng  hay  t ñoåinhöng  eõ aêng    s t doanh hu  aûn  t s phaåm     000,t A 500.  aêng  doanh  hu  aûn  t s phaåm   500. vaø  aûm   B  000  gi doanh  hu  aûn  t s phaåm     000.   Tí l i doanh  hu  C 1. 000.   nh  aï  t hoøa  voán, doanh    t an  oaøn,t l doanh  hu  t hu  t   yû eä  t an  oaøn  cuûa  coâng  y  t vaø  cho nhaän  .C ho  eát  xeùt  bi ,ñôn  aù  gi baùn,bi phíñôn  ,   eán    vò   ñònh    phícaùc aûn  s phaåm  khoâng  .ñoåi 4. A nh chò coù nhaän xeùt  veà ñi  hoøa voán khi    gì eåm  ghi nhaän chi  phí heo phöông phaùp t  t oaøn boä vaø phöông  phaùp t c teáp. röï i  Theo anh chò,  ñeå ngaên ngöøa nhöõng  ruûiro  rong  öông ai    t t l ,neân  n  choï phöông  phaùp   ghinhaän  chiphínaøo  tnh  eåm       ñeå í ñi hoøa  voán. 18
 19. V ÍD U Ï13     19
 20. V ÍD U Ï13     20