Xem mẫu

 1. PH A Â N   CH   I N   O Ä N G   H IPH Í TÍ B EÁ Ñ C   IM U Ï   EÂ U   A Ø   Ì H   Ï PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   . C TI V TR N TÖ   TÍ BI Ñ C. Í PH . 1.M uï teâu    c i phaân í bi ñoäng    . tch  eán  chiphí 2.Trì t     nh öïchung  phaân í bi ñoäng    . tch  eán  chiphí I . O Ä ID U N G   A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H IPH Í IN   PH TÍ BI Ñ C   . 1.Phaân í bi ñoäng        tch  eán  chiphínguyeân   i t c i vaätleäu röï teáp. 2.Phaân í bi ñoäng        tch  eán  chiphínhaân coâng röï teáp. t c i 3.Phaân í bi ñoäng     aûn    tch  eán  chiphís xuaátchung.   4.Phaân í bi ñoäng        tch  eán  chiphíbaùn haøng. 5.Phaân í bi ñoäng        tch  eán  chiphíquaûn yù. l 1
 2. PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H IPH Í TÍ BI Ñ C   TR Ì H   ÏC H U N G   A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I N TÖ   PH TÍ BI Ñ C   PH Í - X aùc  l aäp  noäi dung  ki   nh  teá  vaø  thi eát  laäp  chæ   tieâu  phaân  ch; tí - X aùc ñònh  eânh   eäch    ch l chi phí; - K haûo saù t, nh toaùn, o   tí  ñ löôøng  m öùc  ñoä  aûnh  höôûng  cuûa  caùc  nhaân  toá  ñeán  söï bi   eán  ñoäng  chi phí   ; 2
 3. PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I PH Í TÍ BI Ñ C   PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I PH Í N G U Y EÂ N   A Ä T  EÄ U   TÍ BI Ñ C     V LI TR Ö Ï   EÁ P C TI BI N   O Ä N G   EÁ Ñ C H I PH Í     N G U Y EÂ N   A Ä T  EÄ U   V LI TR Ö Ï   EÁ P C TI LÖ Ô Ï G   V L  N N TT  LÖ Ô Ï G   V L  T N N D LÖ Ô Ï G   V L  N N TT  X  X  X  Ñ Ô N   I Ù   V L  T G A N D Ñ Ô N   I Ù   V L  T G A N D Ñ Ô N   I Ù   V L  G A N TT C H EÂ N H   LEÄ C H   C H EÂ N H   LEÄ C H   D O   EÁ N   O Ä N G   I Ù BI Ñ G A D O   EÁ N   O Ä N G   Ô Ï G BI Ñ LÖ N BO Ä   A Ä N   U N G   Ù N G PH C Ö BO Ä   A Ä N   Û N   U A Á T  PH SA X 3
 4. PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I PH Í TÍ BI Ñ C   PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I PH Í N H A Â N   O Â N G   Ö Ï   TÍ BI Ñ C     C TR C TI P EÁ BI N   O Ä N G   EÁ Ñ C H I PH Í     NH AÂN  O ÂNG   C TR Ö Ï   EÁ P C TI LÖ Ô Ï G   C TT TT  N N   LÖ Ô Ï G   C TT  T N N D LÖ Ô Ï G   C TT  N N TT  X  X  X  Ñ Ô N   I Ù   C TT  T G A N D Ñ Ô N   I Ù   C TT  T G A N D Ñ Ô N   I Ù   C TT  G A N TT C H EÂ N H   LEÄ C H   C H EÂ N H   LEÄ C H   D O   EÁ N   O Ä N G   I Ù BI Ñ G A D O   EÁ N   O Ä N G   Ô Ï G BI Ñ LÖ N BO Ä   A Ä N   Y EÅ N   U Ï G PH TU D N BO Ä   A Ä N   Û N   U A Á T  PH SA X 4
 5. PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I PH Í TÍ BI Ñ C   PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I PH Í SA Û N   U A Á T  H U N G TÍ BI Ñ C     X C BI N   O Ä N G   EÁ Ñ C H I PH Í     SA Û N   U A Á T  H U N G X C Bi phíSX C    oaùn  eán    döït C hiphí     C hiphí     t m öùc  tñoäng höï t heo  hoaï  t c eá  saûn  xuaátchung    saûn  xuaátchung    + teâu  i chuaån t c eá höï t Ñ ònh    C    oaùn phíSX döït C H EÂ N H   LEÄ C H   C H EÂ N H   LEÄ C H   D O   EÁ N   O Ä N G   I Ù BI Ñ G A D O   EÁ N   O Ä N G   Ô Ï G BI Ñ LÖ N ( i   oaùtñöôï K eåm s   c) ( hoâng  eåm   oaùtñöôï K ki s   c) BO Ä   A Ä N   G O Ø A I SX PH N   BO Ä   A Ä N   Û N   U A Á T  PH SA X 5
 6. PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I PH Í TÍ BI Ñ C   PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I PH Í SA Û N   U A Á T TÍ BI Ñ C     X - C hiphís     aûn xuaátchung höï t     t c eá : M öùc  tñoäng höï t       ôn  aù  PSX C  höï t hoaï  t c eá  x  Ñ gi C t c eá - Bi phís eán    aûn  xuaátchung   oaùn heo  öùc  tñoäng höï t :   döït t m hoaï  t c eá  M öùc  tñoäng höï t     Ñ ôn  aù  eán    C    oaùn hoaï  t c eá  x   gi bi phíSX döït - Ñ ònh    aûn  phís xuaátchung   oaùn    döït : M öùc  tñoäng   oaùn    Ñ ôn  aù  hoaï  döït  x   gi ñònh    C    oaùn phíSX döït - C hiphís     aûn xuaátchung i chuaån    teâu  : M öùc  tñoäng  EÂ U   H U A Å N     Ñ ôn  aù  PSX C    oaùn hoaï  TI C  x   gi C döït - M öùc  tñoäng i chuaån  hoaï  teâu  : - Saûn öôï s l ng  aûn  xuaátt c eá  Ñ ònh  öùc öôï ño öôøng  öùc   höï t x  m l ng  l m hoaï  tñoäng 6
 7. PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I PH Í TÍ BI Ñ C   BA Û N G   A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I PH Í SA Û N   U A Á T PH TÍ BI Ñ C     X C hæ  i teâu C hiphí C hiphí         C hiphí     Toång  M öùa  aûnh  höôûng t c eá  höï t D öï   ñieàu  cheânh  toaùn chæ nh l eäch D o  aù gi D o öôï l ng (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) I C PN V LTT . ­ ­ I . PN C TT IC ­ ­ I I C PSX C I. ­ ­ Toång  coäng 7
 8. PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I PH Í TÍ BI Ñ C     EÁ T  U A Û   A Ø   U   Ö Ô Ù N G K Q V X H - N eáu cheânh eäch aø  oät s aâm   heå  eän  l l m   oá  t hi keát quaû,xu      höôùng  aûm     gi chi phí í cöï goùp  ,tch  c  phaàn aêng  eäu  t hi quaû  nh  ki doanh  ngöôï l i vaø  c aï. - Soá i ôû   6)t hi nhöõng  leäu  coät(  heå  eän  aûnh höôûng  aùp öï t beân  vaø  l c öø  ngoaøi   ñeán  eán  bi ñoäng      aûn  chiphís xuaát  ,nhö ì hì cung  tnh  nh  öùng  vaätt  ao   ö,l ñoäng,  dòch  ,döït vuï   oaùn ngaân  aùch  s ñònh  . phí - Soá  i leäu  coät (   heå  eän  ôû    7) t hi nhöõng aûnh höôûng  röï teáp      öø    t c  i chi phí t nôi saûn xuaátki doanh.   nh  - N eáu  cheânh eäch      l chiphínhoû  hôn khoâng heå  eän  oätxu  t hi m   höôùng í cöï tch  c  l coù  heå  eàu  aø  t ñi chæ nh  aûm   gi ñònh  öùc, gi t m   aù  haønh ñeå naâng cao  eäu  hi quaû hoaëc  höôùng huïñoäng aø  t xu  t   l heä hoáng  ñònh  öùc,döït m    oaùn  quaù cao  s vôùit c eá. o   höï t - N eáu cheânh  eäch  ôùn  l l hôn khoâng    s   chæ ra  öï baát l i coù  heå  öø  ì hì   ôï  t t tnh  nh  ki  s eåm oaùt höï eän döï oaùn hoaëc döï oaùn,  t c hi  t  t  ñònh m öùc quaù t haáp  khoâng heå höï hi t t c  eän. - N eáu  cheânh eäch    aù rò uyeätñoáinhoû höôøng  t ñoäng  l vôigi t t     t do aùc  bôûicaùc    nhaân  oá  t chuû quan.V ìvaäy,vi ñi chæ nh        eäc  eàu  cuõng  i haønh  teán  baèng  aûi gi   phaùp chuû quan. göôï aï,  N c l i cheânh leäch vôùi aù t  gi rò tuyeät ñoái ôùn   l 8 thöôøng  t do aùc  bôûinhöõng    nhaân oá  t khaùch  quan hoaëc  öïcoá  s   baátt  höôøng. 
 9. PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I PH Í TÍ BI Ñ C   PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I PH Í BA Ù N   A Ø N G TÍ BI Ñ C     H BI N   O Ä N G   EÁ Ñ C H I PH Í     BA Ù N   A Ø N G H Bi phíBH    oaùn  eán    döït C hiphí     C hiphí     t m öùc  tñoäng höï t heo  hoaï  t c eá  Baùn  haøng  Baùn  haøng  + teâu  i chuaån t c eá höï t Ñ ònh       oaùn phíBH döït C H EÂ N H   LEÄ C H   C H EÂ N H   LEÄ C H   D O   EÁ N   O Ä N G   I Ù BI Ñ G A D O   EÁ N   O Ä N G   Ô Ï G BI Ñ LÖ N ( i   oaùtñöôï K eåm s   c) ( hoâng  eåm   oaùtñöôï K ki s   c) BO Ä   A Ä N   U N G   Ù N G PH C Ö BO Ä   A Ä N   Ù N   A Ø N G   PH BA H   9
 10. PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I PH Í TÍ BI Ñ C   PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I PH Í Q U A Û N   Ù   O A N H   TÍ BI Ñ C     LY D NG H I P EÄ BI N   O Ä N G   EÁ Ñ C H I PH Í     Q UAÛN  Ù  N LY D Bi phíQ LD N    oaùn  eán    döït C hiphí     C hiphí     t m öùc  tñoäng höï t heo  hoaï  t c eá  Q uaûn yù  N   l D Q uaûn yù  N   l D + teâu  i chuaån t c eá höï t Ñ ònh    LD N    oaùn phíQ döït C H EÂ N H   LEÄ C H   C H EÂ N H   LEÄ C H   D O   EÁ N   O Ä N G   I Ù BI Ñ G A D O   EÁ N   O Ä N G   Ô Ï G BI Ñ LÖ N ( i   oaùtñöôï K eåm s   c) ( hoâng  eåm   oaùtñöôï K ki s   c) BO Ä   A Ä N   U N G   Ù N G PH C Ö BO Ä   A Ä N   U A Û N   Ù   N   PH Q LY D 10  
 11. V ÍD U Ï9     C oâng y    s leäu  au  t BC coù  oá i s : 1.M oätnhaø      quaûn yù  raèng  teátki   l cho  do i   eäm ñònh  öùc      m chiphínguyeân   i t c  vaätleäu röï teáp  t ñoàng  hôï l khoâng    oá i chiphínguyeân   i t c i s : i 225.r. coù  p yù  vôùis leäu      vaätleäu röï teáp  au  C hæ  i teâu D öït  oaùn Thöï t c eá ­Saûn öôï s   l ng  aûn  xuaát( p)  s 50. 000 45. 000 ­Soá öôï N V L i hao kg)   l ng  teâu  (   450. [ 000 9] 450. [ 000 10] ­Ñ ôn  aù  V L ñ/   gi N ( kg) 5. 000 4. 500 ­Toång      V L t ñoàng)   chiphíN ( r. 2. 250 2. 025 2. Phaân í bi ñoäng      tch  eán  chiphínhaân  coâng röï teáp heo  oá i s : t c i t s leäu  au  C hæ  i teâu D öït  oaùn Thöï t c eá ­Löôï nhaân    ng  coâng röï teáp t c i 20. 000h 0, [ 4h] 19. 800h ­Ñ ôn  aù    gi nhaân  coâng röï teáp t c i 4. 200ñ/ h 4. 100ñ/ h 3.Y eâu    caàu phaân  í bi tch  eán ñoäng      aûn  chi phí s xuaát chung    vôùi s leäu  au    aêng  öï   oá  i s :N l c  hoaï t ñoäng  nh  höôøng  000h,Ñ ònh  öùc  hôøigi l 2h ao  bì t 20.   m t   an aø  l ñoäng  röï teáp  t c  i cho  oãi m   saûn  phaåm ,D öït     oaùn      aûn  chiphís xuaát chung      Soá  l ñoäng  röï teáp  4.   : Y =  h ao  t c  i x  200ñ/ +  h  12. 000ñ,Saûn öôï s 400.   l ng  aûn xuaát t c  eá  500s   oá  ôø ao    höï t 8. p,s gi l ñoäng  höï t 18. t c  eá  785h,chi     phís  aûn xuaátchung höï t 89. 000ñ,t   t c eá  835.  rong ñoù  eán    aûn  bi phís xuaátchung  018.   77. 500ñ. 11
 12. PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H IPH Í–  ÍD Ụ  TÍ BI Ñ C    V   9 C aâu  :Phaân í bi ñoäng  PN V LTT 1   tch  eán  C 12
 13. PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H IPH Í   ÍD Ụ  TÍ BI Ñ C   ­V   9 C aâu  :Phaân í bi ñoäng  PN C TT 2   tch  eán  C 13
 14. PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H IPH Í–  ÍD Ụ  TÍ BI Ñ C    V   9 C aâu  :Phaân í bi ñoäng  PSX C   3   tch  eán  C 14
 15. PH A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G   H I PH Í TÍ BI Ñ C   SÖ Ï M Ô Û   O Ä N G   A Â N   C H   EÁ N   O Ä N G     R PH TÍ BI Ñ C H I PH Í   - P h aân   ch   i tí b eán   oän g   i p h í th eo  öï ñ ch     d   toaù n   i h   oaï ln h t; - P h aân   ch   i p h í th eo  u oãi g i   tí ch     ch   aù trò  (val e  ai ); u ch n - P h aân   ch   i tí b eán   oän g   i p h í th eo  ñ ch     m oâ  ì h   A I EN . h n K Z 15
nguon tai.lieu . vn