Xem mẫu

 1. BO Ä   A Ä N   A Ø   Ù O   A Ù O   Ä   A Ä N PH V BA C BO PH I      H Ö Õ N G   A Á N   EÀ   H U N G   EÀ   Ä   .    N V Ñ C V BO PH A Ä N . 1. Q uan  eåm   boä  ñi veà  phaän rong  t quaûn rò. t 2. C aùc oaï  phaän rong  l iboä  t doanh  eäp. nghi 3. A Û nh höôûng chi  boä phaän phuï  phí c vuï   ñeán chi  phí  boä phaän chöùc naêng vaø  ñaùnh  aù haønh  gi t quaû quaûn yù. l I . BA Ù O   A Ù O   Ä   A Ä N . I   C BO PH 1. K haùini     eäm baùo  caùo  phaän. boä  2. Ñ aëc  eåm   ñi baùo  caùo  phaän. boä  3. C aùc  nh höùc  hì t baùo caùo  phaän boä  1
 2. BO Ä   A Ä N   A Ø   Ù O   A Ù O   Ä   A Ä N PH V BA C BO PH Q U A N   I M   C A Ù C   A Ï  Q U A N   EÄ   H I PH Í –  G U Y EÂ N   ÉC   Ñ EÅ –  LO I ­ H C     N TA PH A Â N   Å BO - K h aù i n i   eäm   B oä  h aän   aø  oät  h aàn , m oät  aët  :  p l m p   m h oaï ñ oän g , m oät  ñ ôn   vò  h ay  m oät  p h oøn g   b an   t    th u oäc  cô  caáu   toå  ch öù c  q u aû n   l   h oaï ñ oän g   yù t  saû n  xu aát ki h  d oan h  cu û a d oan h  n g h i n eäp  cu øn g   h oaï ñ oän g   vì m u ï ti t    c  eâu   ch u n g   cu û a  d oan h   nghi eäp . - C aên   cöù  vaøo  öù c  aên g , b oä  h aâï   ao  oàm   ch n   p n b g : • B oä  h aän   öù c  aên g   S aû n   aát, b aù n   aøn g , p ch n –  xu   h   q u aû n   yù       –  i l . . . G aáy  aên g   ñ kyù   n h   oan h ki d • B oä  h aän   h u ï vu ï –  aû n   aát  g u yeân   i p p c    S xu n l eäu ,  d òch   ï . . . –  h u û   vu         C yeáu   n g   n g   o  cu öù ch caù c  oä  b p h aän   öù c  aên g . ch n - C h i p h í b oä  h aän   h u ï vu ï seõ  n h   öôû n g       p p c    aû h tröïc  tieáp   eán   i p h í b oä  h aän   öù c  aên g   A Û n h   ñ ch     p ch n –  h öôû n g   tröï ti c  eáp   eán   aù n h   i   ñ ñ g aù traù ch   h i n eäm   vaø  aøn h   u aû   u aû n   yù th q q l -   g u yeân   N taéc  h aân   oå  i p h í b oä  h aän   öù c  p b ch     p ch 2 n aên g  :
 3. BO Ä  H AÄN   AØ   AÙ O   AÙ O   O Ä  H AÄN P V B C B P PH Ö Ô N G   H A Ù P  H A Â N   O Å   H IPH ÍB O Ä   H A Ä N P P B C     P - P haân  boå  aãn  l nhau  theo      chi phí keá  oaï       h ch, chi phí ban ñaàu, chi phí       thöï teá; c  - P haân  boå tröïc  tieáp; - P haân  boå theo  baäc thang. 3
 4. BO Ä  H AÄN   AØ   AÙ O   AÙ O   O Ä  H AÄN P V B C B P P H A Â N   O Å   H I P H Í B O Ä   H A Ä N   EO   H I P H Í TH Ö Ï   B C     P TH C     C Boä  Phöông  phaùp  phaân  boå Boä phaän  phaän  chöùc naêng phuï vuï c  C hi   C hiphí     Ti t eâu höùc  M öùc  phaân  Phí  ( heo  phaän) t boä  phaân boå  boå Boä  chung Phaän  Phuï c  V uï Bi phí eán  M öùc  t hoaï  M öùc  phaân  Thöï c  ñoäng boå Teá C hiphí     ­  (Theo öùng  xöû) Thu  Ñ ònh  phí Tyû eä  l phaân  M öùc  phaân  nhaäp boå    n daøihaï boå C hiphí     N guyeân  nhaân M öùc  phaân  ( heo  t nguyeân  nhaân) boå 4
 5. BO Ä   A Ä N   A Ø   Ù O   A Ù O   Ä   A Ä N PH V BA C BO PH PH A Â N   Å   H IPH ÍBO Ä   A Ä N   EO   H IPH Í BO C     PH TH C     TH Ö Ï   C TEÁ - Ö u  eåm     ñi : • Ñ ôn  aûn; gi • Ñ aày ñuû. - N höôï ñi c  eåm  : • Thoâng  ti chaäm   m aát  taùc  n  duï quaûn  ng  trò; • D eã  daãn  ñeán   laõng  ph í coù    heä thoáng; • P haûn aûnh khoâng chí nh xaùc  thaønh q uaû quaûn l yù ôû caùc  boä phaän. 5
 6. BO Ä  H AÄN   AØ   AÙ O   AÙ O   O Ä  H AÄN P V B C B P P H A Â N   O Å   H I P H Í B O Ä   H A Ä N   EO   H I P H Í D Ö Ï B C     P TH C       Boä  Phöông  phaùp  phaân  boå Boä phaän  phaän  chöùc naêng phuï vuï c  C hi  C hiphí     Ti t eâu höùc  M öùc  phaân  Phí  ( heo  phaän) t boä  phaân boå  boå Boä  chung Phaän  Phuï c  V uï Bi phí eán  M öùc  t hoaï  M öùc  phaân  D öï   ñoäng boå Toaùn C hiphí     ­  (Theo öùng  xöû) Thu  Ñ ònh  phí Tyû eä  l phaân  M öùc  phaân  nhaäp boå    n daøihaï boå C hiphí     N guyeân  nhaân M öùc  phaân  ( heo  t nguyeân  nhaân) boå 6
 7. BO Ä   A Ä N   A Ø   Ù O   A Ù O   Ä   A Ä N PH V BA C BO PH PH A Â N   Å   H IPH ÍBO Ä   A Ä N   EO   H IPH ÍD Ö Ï BO C     PH TH C       TO A Ù N - Ö u  eåm     ñi : • Th oâng  n  ti nhanh; • H aïn cheá tí nh laõng phí   heä  thoán g; • P haûn  aû nh  ch ính  xaùc  thaønh  quaû  töøng  boä  phaän. - N h öôï ñi c  eåm  : • P höùc  p; taï • X öû  l yù  cheânh  leäch  cuoái kyø.   7
 8. BO Ä  H AÄN   AØ   AÙ O   AÙ O   O Ä  H AÄN P V B C B P K H A Ù I N I M   M U Ï   EÂ U   Ñ A ËC   I M   A Ù O   A Ù O     EÄ –  C TI ­  Ñ EÅ B C BO Ä  H AÄN P - K h aù i i  n eäm  b aù o caù o b oä p h aän  :   aù o caù o b oä  B p h aän  l aø m oät b aù o caù o keát q u aû  ki h  d oan h  th eo  n m oái u an  h eä so saù n h  g i  q öõa d oan h  th u  vôù i ch i h í  p   th eo  oâ  ì h   n g   m h n öù xöû  vaø  keát  ôï   h p vôù i p h aân     caáp   q u aû n  l  cu û a töøn g  b oä p h aän  tron g  cô caáu  toå  yù ch öù c q u aû n  l  saû n  xu aát ki h  d oan h  cu û a d oan h   yù n nghi eäp . - M uï c ti eâu  :  u n g  caáp  th oân g  ti  ñ aù n h  g i  th aøn h   C n aù q u aû , ti   eàm   aên g   n taøi ch í h     n töøn g   oä  h aän . b p - Ñ aëc  iñ eåm   aù o  b caù o  oä  h aän   b p : • C u n g  caáp  th oân g  ti  d oan h  th u , n  ch i h í  l i h u aän    p , ôï  n töøn g   oä  h aän   b p tron g   oäi b oä  oan h   g h i n   d n eäp ; • C h i h í öôï  p  ñ c p h aân  l i eo m oâ h ì h  öù n g  xöû  ch i oaï  th n   phí  vaø keát h ôï  vôù i p  kh aû  n aên g  kieåm  soaù t, h aân    p caáp   u aû n   yù ; q l • P h aû n  aû n h  keát q u aû  ki h  d oan h  cu û a d oan h  n g h i n eäp   ch i ti   eát  eo  th töøn g   oä  h aän   b p tron g   caáu   cô  toå  öù c  ch 8 q u aû n   yù   l saû n   aát  n h   oan h ; xu ki d
 9. BO Ä  H AÄN   AØ   AÙ O   AÙ O   O Ä  H AÄN P V B C B P H Ì H   Ö Ù C  A Ù O   A Ù O   O Ä   H A Ä N N TH B C B P BAÙ O   AÙ O   O Ä  H AÄN   . C B P … C hæ   eâu ti S oá  eàn ti Ñ ôn vò Tyû  eä l (ñ) (ñ/sp) (% ) 1. oanh  D thu X X X 2. i B eán phí X X X 3. oá  ñaûm   S dö  X X X 4. ònh    Ñ phí boä  X ? X 5. oá  boä  S dö  X ? X 6. ònh    Ñ phí X ? X 7. i nhuaän Lôï   X ? X 9
 10. BO Ä  H AÄN   AØ   AÙ O   AÙ O   O Ä  H AÄN P V B C B P V Í D U Ï 7  B A Ù O   A Ù O   O Ä   H A Ä N   I Û N   Ô N       –  C B P G A Ñ C oâng  y    oå  t A t chöùc  goàm   boä  3  phaän.Theo    t  leäu cuûa Boä phaän t aøi i höù nhaát ki  ( nh  doanh  aûn  s phaåm   ) A • Ñ ôn  aù  gi baùn   000ñ/ p :1. s • Bi phíñôn  :600ñ/ p eán    vò   s • Ñ ònh    phíhaèng  ôû  phaän   000ñ kyø  boä  :500. • Ñ ònh  phí chung  phaân  boå  haèng  kyø  :     200.000ñ • Laäp baùo caùo boä phaän t höù nhaát  vaø  ñaùnh  gi aù  traùch  nhi   khi teâu  t10   eäm   i huï
 11. BO Ä   A Ä N   A Ø   Ù O   A Ù O   Ä   A Ä N PH V BA C BO PH H Ì H   Ö ÙC  ÙO   AÙO   Ä  AÄN N TH BA C BO PH BA Ù O   A Ù O   Ä   A Ä N   Ö Ù   H A Á T  SP  C BO PH TH N –  A C hæ  i teâu Soá i teàn Ñ ôn  vò Tyû eä l (ñ) ( s ñ/ p) ( ) % 1. oanh hu D t 2. eán  Bi phí 3. dö  Soá  ñaûm   phí 4. ònh    phaän Ñ phíboä  5. dö  phaän Soá  boä  6. ònh    Ñ phíchung 7. inhuaän Lôï  11
 12. BO Ä   A Ä N   A Ø   Ù O   A Ù O   Ä   A Ä N PH V BA C BO PH H Ì H   Ö ÙC  ÙO   AÙO   Ä  AÄN N TH BA C BO PH C oâng y… . t Boä phaän… . BA Ù O   A Ù O   Ä   A Ä N C BO PH Töø  ngaøy  .t … .haùng  . … naêm … . ñeán  ngaøy… .haùng  . t … naêm … . . C hæ  i teâu Toaøn  Boä phaän… Boä phaän… Boä phaän… coâng y t ( aûn  s phaåm ,   ( aûn  s phaåm ,   ( aûn  s phaåm ,   khu  c) vöï khu  c) vöï khu  c) vöï Soá i teàn Ñ ôn  vò  Soá i teàn Ñ ôn  vò  Soá  Ñ ôn  vò  Soá i teàn teàn i 1. oanh hu D t 2. eán    phaän Bi phíboä  3. dö  Soá  ñaûm   phí 4. ònh    phaän Ñ phíboä  5. dö  phaän  Soá  boä  6. ònh    Ñ phíchung  phaân  boå 7.   au  LN s phaân  ñònh    boå  phíchung 12
 13. BO Ä   A Ä N   A Ø   Ù O   A Ù O   Ä   A Ä N PH V BA C BO PH H Ì H   Ö ÙC  ÙO   AÙO   Ä  AÄN N TH BA C BO PH C oâng y… . t Boä phaän… . BA Ù O   A Ù O   Ä   A Ä N C BO PH Töø  ngaøy  .t … .haùng  . … naêm … . ñeán  ngaøy… .haùng  . t … naêm … . . C hæ  i teâu Toaøn  coâng y t Boä phaän… Boä phaän… Boä phaän… ( aûn  s phaåm ,   ( aûn  s phaåm ,   ( aûn  s phaåm ,   khu  c) vöï khu  c) vöï khu  c) vöï Soá  Tyû  Soá  Tyû  Soá  Tyû  Soá  Tyû  teàn i leä teàn i leä teàn i leä teàn i leä 1. oanh hu D t 2. eán    phaän Bi phíboä  3. dö  Soá  ñaûm   phí 4. ònh    phaän Ñ phíboä  5. dö  phaän  Soá  boä  6. ònh    Ñ phíchung  phaân  boå 7.   au  LN s phaân  ñònh    boå  phíchung 13
 14. V ÍD U Ï8     Theo aøileäu  t  i coâng y  BC ,coù  chinhaùnh,chinhaùnh  ki doanh  aûn  t A   2        1  nh  s phaåm     B,chinhaùnh  ki doanh  aûn  A vaø      2  nh  s phaåm      aøileäu   i   C vôùit  i chiteátnhö  s : au  C hæ  i teâu C oâng y t Saûn  phaåm   A Saûn  phaåm   B Saûn  phaåm   C Ñ ôn  vò Soá i teàn Ñ ôn  vò Soá i teàn Ñ ôn  vò Soá i teàn D oanh hu t 10. 000 000. 2. 000 2. 000 000. 2. 000 2. 000 000. 4. 000 6. 000 000. Bi phí eán  5. 000 700. 1. 200 1. 000 200. 1. 500 1. 000 500. 2. 000 3. 000 000. ( eán    Bi phíSX) 4. 000 250. 1. 000 000. 1. 000 000. 2. 000 250. Ñ ònh    phíboä  2. 000 470. 460. 000 510. 000 1. 000 500. phaän  ( ònh    Ñ phíSX) 2. 000 230. 420. 000 410. 000 1. 000 400. Ñ ònh    phíchung 1. 000 500. Y eâu  caàu : 1. G i aùm  ñoác ñang caàn  hoâng  i ñaùnh  aù ì hì ki doanh  öøng  aûn  t tn  gi tnh  nh  nh  t s phaåm .Laäp    baùo caùo  phaän  t boä  ñeå hoûa  aõn  m yeâu caàu  naøy  t vaø huyeát   m i caùc  hoâng  i t nh  t tn  reân baùo caùo  rong  t caùc  röôøng  p  t hôï phaân  boå vaø  khoâng phaân  ñònh    boå  phíchung. 14 2. G i aùm  ñoác ñang caàn  hoâng  i ñaùnh  aù  ì hì ki doanh  öøng    t tn  gi tnh  nh  nh  t chi
 15. BO Ä   A Ä N   A Ø   Ù O   A Ù O   Ä   A Ä N PH V BA C BO PH H Ì H   Ö Ù C   Ù O   A Ù O   Ä   A Ä N   V Í D Ụ  N TH BA C BO PH –    8 C oâng y… . t Boä phaän… . BA Ù O   A Ù O   Ä   A Ä N C BO PH Töø  ngaøy  .t … .haùng  . … naêm … . ñeán  ngaøy… .haùng  . t … naêm … . . C hæ  i teâu Toaøn  coâng y t Saûn  phaåm   A Saûn  phaåm   B Saûn  phaåm   C Soá  Tyû  Soá  Tyû  Soá  Tyû  Soá  Tyû  teàn i leä teàn i leä teàn i leä teàn i leä 1. oanh hu D t 2. eán    phaän Bi phíboä  3. dö  Soá  ñaûm   phí 4. ònh    phaän Ñ phíboä  5. dö  phaän  Soá  boä  6. ònh    Ñ phíchung  phaân  boå 7.   au  LN s phaân  ñònh    boå  phíchung K eá oaùn  t phuït  raùch N gaøy  t   haùng      naêm 15 Gi aùm   ñoác 
 16. BO Ä   A Ä N   A Ø   Ù O   A Ù O   Ä   A Ä N PH V BA C BO PH H Ì H   Ö Ù C   Ù O   A Ù O   Ä   A Ä N   V Í D Ụ  N TH BA C BO PH –    8 C oâng y… . t Boä phaän… . BA Ù O   A Ù O   Ä   A Ä N C BO PH Töø  ngaøy  .t … .haùng  . … naêm … . ñeán  ngaøy… .haùng  . t … naêm … . . C hæ  i teâu Toaøn  coâng y t Saûn  phaåm   A Saûn  phaåm   B Saûn  phaåm   C Soá  Tyû  Soá  Tyû  Soá  Tyû  Soá  Tyû  teàn i leä teàn i leä teàn i leä teàn i leä (ñ) ( ) % (ñ) ( ) % (ñ) ( ) % (ñ) ( ) % 1. oanh hu D t 2. eán    phaän Bi phíboä  ­ ­ 3. dö  Soá  ñaûm   phí 4. ònh    phaän Ñ phíboä  ­ ­ 5. dö  phaän  Soá  boä  6. ònh    Ñ phíchung  phaân  boå 16 7.   au  LN s phaân  ñònh    boå  phíchung
 17. BO Ä   A Ä N   A Ø   Ù O   A Ù O   Ä   A Ä N PH V BA C BO PH H Ì H   Ö Ù C   Ù O   A Ù O   Ä   A Ä N   V Í D Ụ  N TH BA C BO PH –    8 C oâng y… . t Boä phaän… . BA Ù O   A Ù O   Ä   A Ä N C BO PH Töø  ngaøy  .t … .haùng  . … naêm … . ñeán  ngaøy… .haùng  . t … naêm … . . C hæ  i teâu Toaøn  coâng y t C hinhaùnh    I C hinhaùnh  I   I Soá i teàn Tyû eä l Soá i teàn Tyû eä l Soá i teàn Tyû eä l 1. oanh hu D t 2. eán    phaän Bi phíboä  3. dö  Soá  ñaûm   phí 4. ònh    phaän Ñ phíboä  5. dö  phaän  Soá  boä  6. ònh    Ñ phíchung  phaân  boå 7.   au  LN s phaân  ñònh    boå  phíchung K eá oaùn  t phuït  raùch N gaøy  t   haùng      naêm Gi aùm   ñoác  17
 18. BO Ä   A Ä N   A Ø   Ù O   A Ù O   Ä   A Ä N PH V BA C BO PH H Ì H   Ö ÙC  ÙO   AÙO   Ä  AÄN N TH BA C BO PH C oâng y… . t Boä phaän… . BA Ù O   A Ù O   Ä   A Ä N C BO PH N aêm   +1 X C hæ  i teâu Toaøn  coâng y t Saûn  phaåm   A Saûn  phaåm   B Saûn  phaåm   C Soá  Tyû  Soá  Tyû  Soá  Tyû  Soá  Tyû  teàn i leä teàn i leä teàn i leä teàn i leä (ñ) ( ) % (ñ) ( ) % (ñ) ( ) % (ñ) ( ) % 1. oanh hu D t 2. eán    phaän Bi phíboä  3. dö  Soá  ñaûm   phí 4. ònh    phaän Ñ phíboä  5. dö  phaän  Soá  boä  6. ònh    Ñ phíchung -C hiphíquaûng      caùo -C hiphíchung oaøn      t coâng y t 18 7.   au  LN s phaân  ñònh    boå  phíchung