Xem mẫu

 1. D Ö Ï TO A Ù N   G A Â N   Ù C H   O A Ï Ñ O Ä N G   N SA H T  I K H A Ù I Q U A Ù T  EÀ   Ö Ï TO A Ù N . .   V D   1. haùini   caùc  K   eäm vaø  yeáu oá  t caáu haønh  t döït  oaùn. 2. Ù   Y nghóa   oaùn. döït 3. aùc oaï   oaùn  C l idöït ngaân  aùch. s 4. aùc  oâ  nh   oaùn. C m hì döït I . Ò N H   Ö Ù C   H I PH Í . IÑ M C     1. haùini   yù  K   eäm vaø  nghóa  ñònh  öùc m 2. aùc oaï  C l iñònh  öùcm 3.Phöông  phaùp  xaây  ng  döï ñònh  öùc. m 4. eä hoáng  H t ñònh  öùc    m chiphí I I D Ö Ï TO A Ù N   G A Â N   Ù C H   O A Ï I.   N SA H T  ÑO ÄNG . 1. eä hoáng   oaùn  H t döït ngaân  aùch  s doanh  nghi eäp 2. aùc oaï   oaùn C l idöït 1
 2. D Ö Ï TO A Ù N   G A Â N   Ù C H   O A Ï Ñ O Ä N G   N SA H T  K H A Ù I N I M   Y EÁ U   Á   A Á U   A Ø N H   Y Ù   G H Ó A   EÄ –  TO C TH –  N - K haùini     oaùn    öït   eäm döït : D   oùan aø  í t l tnh  oaùn,döïki       eán,phoáihôï   p  m oät caùch    i ,t   ó    chiteát  æ m vaø  oaøn  eän  t di nguoàn öï ki t   l c  nh  eá,caùch  thöùc  huy  ñoäng  s duï nguoàn öï ki t ñeå höï hi m oät vaø  öû  ng  l c  nh eá  t c  eän    khoái öôï  l ng coâng vi eäc nhaát ñònh t rong m oät khoaûng thôøi an   gi nhaát ñònh    vaø  ñöôï bi hi baèng  oät heä  hoáng  c  eåu  eän  m   t caùc    i chæ teâu  s l ng,gi t oá öôï   aù rò. - C aù c yeáu   toá  caáu   aøn h   öï toaù n   th d   : • Tí h   n toaù n   öï ki d   eán   ay  h keá  oaï ; h ch • S öï p h oái h ôï   i ti     p ch   eát  vaø toaøn   i d eän ; • C aù c  g u oàn   öï ki h   n l c  n teá; • Th ôøi h aï     n xaù c  òn h   ñ tron g  töôn g   ai l ; • H eä  oán g   th caù c  æ   eâu   ch ti veà  soá  öôï g   l n vaø  i   g aù trò. ­    Ù   g h óa  öï toaù n   :  Y n d     • C ô sôû  tri eån  kh ai  g i m  saù t h oaï oän g  vaø ñ aù n h   , aù t ñ g i   aát  öôï g   u aû n   yù ; aù ch l n q l • P h oái ôï  söû  d u ï g  vaø kh ai aù c toát n g u oàn  l c,  h p n  th öï   h oaï ñ oän g , b oä  h aän ; t    p 2 • C ô sôû  p h aù t h ieän , g aên  n g öøa, aï  ch eá n h öõn g    n  h n
 3. D Ö ÏTO A Ù N   G A Â N   Ù C H   O A Ï Ñ O Ä N G   N SA H T  C A Ù C   A Ï   Ö ÏTO A Ù N   C A Ù C   O Â   Ì H   Ö Ï LO ID   –  M H N D   TO A Ù N - C aùc oaï   oaùn  l idöït ngaân aùch  s : • D öït  oaùn  ngaân aùch    n  döït s daøihaï vaø   oaùn ngaân aùch  s ngaén  n. haï • D öït  oaùn  ngaân aùch ónh  döït s t vaø   oaùn  ngaân aùch i s lnh  hoaï.t - C aùc  oâ  nh aäp   oaùn  m hì l döït : • M oâ  nh  ­M oâ  nh hoâng i 1  eàu  hì 1   hì t tn  chi xuoáng; • M oâ  nh  ­M oâ  nh hoâng i 2  eàu  hì 2   hì t tn  chi xuoáng  chi l 1  eàu eân; • M oâ  nh  ­M oâ  nh hoâng i 1  eàu eân  chi xuoáng. hì 3   hì t tn  chi l 1  eàu  3
 4. D Ö Ï TO A Ù N   G A Â N   Ù C H   O A Ï Ñ O Ä N G   N SA H T  K H A Ù I N I M   C A Ù C   A Ø N H   A À N  ­Y Ù   G H Ó A   EÄ –  TH PH    N - K haùini     eäm ñònh  öùc        ònh  öùc      aûn  m chiphí:Ñ m chiphís xuaát  ki doanh  aø  eåu  eän  nh  l bi hi baèng  i teàn nhöõng  hao    phíveà ao  l ñoäng s oáng vaø l ao ñoäng vaät  hoaù theo teâu chuaån ñeå  i ñaûm  baûo aûn  s xuaátki doanh  oätñôn  s   nh  m   vò aûn  phaåm  dòch  vuïôû  eàu  eän    ñi ki nhaátñònh.  - C aùc haønh  t phaàn ñònh  öùc     : m chiphí   Ñ ònh  öùc      ∑  ònh  öùc öôï ×   ònh  öùc  aù m chiphí=  Ñ m l ng  Ñ m gi - YÙ  nghóa  ñònh  öùc      m chiphí: • C ô  ôû  xaây  ng   oaùn  s ñeå  döï döït ngaân  aùch  tñoäng  s hoaï  haèng  naêm ; • C ô ôû  eåm  oaùtvaø i   eäm     ; s ki s   teátki chiphí • Taï ñi o  eàu  eän  ki ñôn  aûn  gi hôn  rong  t coâng  aùc  t keá  oaùn  4  t chi phí.
 5. D Ö Ï TO A Ù N   G A Â N   Ù C H   O A Ï Ñ O Ä N G   N SA H T  C A Ù C   A Ï   Ò N H   Ö Ù C    Ö Ô N G   A Ù P  A Â Y   Ö Ï G   LO I Ñ M ­PH PH X D N ÑÒ NH   Ö ÙC  M C aùc oaï  l iñònh  öùc      m chiphí: • Ñ ònh  m öùc  l yù  töôûng  (deal i   s andards ; t ) • Ñ ònh  m öùc  t c  hi höï eän  (practcal i   s andards .     t )       Phöông phaùp xaây  ng  döï ñònh  öùc    m chi phí • Thoáng  ki nghi ; keâ  nh  eäm • Phaân í ki t kyõ huaät tch  nh eá  t ; • D öïbaùo.   5
 6. D Ö Ï TO A Ù N   G A Â N   Ù C H   O A Ï Ñ O Ä N G   N SA H T  Ñ Ò N H   Ö Ù C   H I PH Í N G U Y EÂ N   A Ä T  EÄ U   Ö Ï   EÁ P M C     V LI TR C TI 1.  ònh  öùc öôï nguyeân   i t c i :  Ñ m l ng  vaätleäu röï teáp   • Soá öôï nguyeân   i cho  l ng  vaätleäu  nhu  caàu aûn  s xuaátcô    baûn; • Soá öôï nguyeân   i hao  tcho  l ng  vaätleäu  huï  pheùp rong aûn  t s xuaát; • Soá öôï nguyeân   i hö  l ng  vaätleäu  hoûng  pheùp rong aûn  cho  t s xuaát; 2.  ònh  öùc  aù   Ñ m gi nguyeân   i t c i : vaätleäu röï teáp  • G i m ua  aù  nguyeân   i t hoaù  vaätleäu heo  ñôn. • C hiphím ua      nguyeân   i :chiphívaän  vaätleäu       chuyeån,boác  .   dôõ.; • C hiphíhao  tnguyeân   i cho      huï  vaätleäu  pheùp  khaâu  ua; m • Tröø caùc khoaûn  eátkhaáu,gi chi     aûm   aù  gi 3. Ñ ònh  öùc         m chiphínguyeân   i t c i : vaätleäu röï teáp     Ñ ònh  öùc öôï N V L röï teáp x  ònh  öùc  aù  V L röï     m l ng  t c i   Ñ m gi N t c  teáp i 6
 7. D Ö Ï TO A Ù N   G A Â N   Ù C H   O A Ï Ñ O Ä N G   N SA H T  Ñ Ò N H   Ö Ù C   H I PH Í N H A Â N   O Â N G   Ö Ï   EÁ P M C     C TR C TI 1.  ònh  öùc öôï nhaân   Ñ m l ng  coâng röï teáp  t c i : • Thôøigi cho    an  nhu  caàu aûn  s xuaátcô    baûn t( hôøigi höõu    an  í ; ch) • Thôøigi voâ    an  coâng rong aûn  t s xuaát; • Thôøigi ngöøng    an  nghæ   p yù  hôï l cuûa  ngöôøil ñoäng.  ao  2.  ònh  öùc  aù ao   Ñ m gi l ñoäng röï teáp  t c i : • Ti l eàn öông  baûn  cô  cuûa  oätñôn  t m   vò hôøigi  an; • Ti l eàn öông  phuï ,caùc  khoaûn phuïcaáp öông;   l • C aùc khoaûn rí veà  t ch  baûo  eåm   hoäi  hi xaõ  ,baûo  eåm   t   hi y eá, ki phícoâng  nh    ñoaøn heo yû eä  ñònh reân i l t t l quy  t teàn öông. 3.  ònh  öùc       Ñ m chiphínhaân coâng röï teáp   t c i :     ònh  öùc öôï N C  röï teáp x Ñ ònh  öùc  aù  C  röï   Ñ m l ng  t c i     m gi N t c  teáp i 7
 8. D Ö Ï TO A Ù N   G A Â N   Ù C H   O A Ï Ñ O Ä N G   N SA H T  Ñ Ò N H   Ö Ù C   H I PH Í SA Û N   U A Á T  H U N G M C     X C Ñ ònh  öùc     aûn  m chiphís xuaátchung    : Bi phís eán   aûn  xuaátchung  vò + Ñ ònh   aûn    ñôn      phís xuaátchung    ñôn  vò H oaëc  Ñ ôn  aù     aûn  gi chiphís xuaátchung t l chiphís   ( yû eä     aûn  xuaátchung)   Ñ ôn  aù      gi chiphí Toång     aûn  chiphís xuaátchung      döï saûn xuaátchung   = toaùn M öùc  tñoäng rung  nh hoaï  t bì 8
 9. D Ö Ï TO A Ù N   G A Â N   Ù C H   O A Ï Ñ O Ä N G   N SA H T  H EÄ   O Á N G   Ö Ï TO A Ù N   G A Â N   Ù C H   O A Ï Ñ O Ä N G   TH D   N SA H T  H A ÈN G   A ÊM N D Ö Ï TO A Ù N     TI U   U Ï EÂ TH D Ö Ï TO A Ù N     D Ö Ï TO A Ù N     D Ö Ï TO A Ù N     C PBH SA Û N   U A Á T  X C PQ L ( UA  AØ NG M H D Ö ÏTO A Ù N     D Ö Ï TO A Ù N     D Ö Ï TO A Ù N     M UA  AØ   V C H I PH Í N H A Â N       C H I PH ÍSA Û N       TH A N H   CO ÂNG   Ö Ï   TR C X U A Á T  H U N G C TO A Ù N   V L N TI P EÁ D Ö Ï TO A Ù N     D Ö Ï TO A Ù N     TH U   H I C KQKD D Ö Ï TO A Ù N   Ø I   TA   SA Û N   A Ø   V NG UO ÀN  O ÁN V 9
 10. D Ö Ï TO A Ù N   G A Â N   Ù C H   O A Ï Ñ O Ä N G   N SA H T  M A Ã U   Ö Ï TO A Ù N   G A Â N   Ù C H   O A Ï Ñ O Ä N G   A ÈN G   A ÊM D   N SA H T  H N CH Æ   SO Á   SO Á   EÄ U   LI SO Á   EÄ U   LI TI U EÂ LI U   EÄ C H I TI T   EÁ TO Å N G   TO Å N G   HÔÏ P HÔÏ P 1. D Ö Ï TO A Ù N   A ÊM  –    N   4  Q UYÙ 2. D Ö Ï TO A Ù N   U Y Ù   3    Q –  TH A Ù N G D Ö Ï TO A Ù N   A Ù N G   4    TH –  TU A À N D Ö Ï TO A Ù N   A À N   7    TU –  NG AØ Y 10
 11. V ÍD U Ï4     C oâng y    t BC ñang  aûn  s xuaátki doanh  oätl is   nh  m  oaï  aûn  phaåm       oá i nhö  au  A vôùis leäu  s : I Baûng  . caân    t ñoáikeá oaùn ngaøy  12/ 31/ 2006.( ôn  :1. 000ñ)  Ñ vò   000. A . LÖ U   O Ä N G TS  Ñ 740. 527 A . Ô Ï PH A Û I TR A Û N     254. 000 1. eàn  aët Ti m 300. 627 1. Phaûit nhaø   raû  cung  caáp 54. 000 2. aùc  C khoaûn  phaûi   364. 000 2. ay  gaân  V N haøng 200. 000 thu 3. guyeân   i N vaätleäu 13. 500 4. Thaønh  phaåm 62. 400 5. öïphoøng    D   nôï 000 phaûit  hu B. Ø I SA Û N   O Á   TA   C 2. 100 B. O Á N   Û   Ö Õ U 864. V SÔ H 3. 627 350. ÑÒ NH 1. guyeân  aù N gi 3. 600 1. oán  phaàn 973. V coå  2. 000 500. 2. i t hao  oøn G aù rò  m ( 109. 1. 500) 2. inhuaän  l i Lôï  ñeå aï 850. 627 TO Å N G   Ø I SA Û N TA   3. 627 TO Å N G   G U O À N   O Á N 604. N V 3. 627 604. C ho  eát: bi   N guyeân   i t vaätleäu oàn kho  cuoáinaêm     2006 aø  500  x  000ñ/ =  500. l 4. kg  3. kg  13. 000ñ Thaønh  phaåm  oàn  t kho  cuoáinaêm     2006 aø  1. s x  400ñ/ p  62. 000ñ l    000  p  62. s =  400. 11 N ôïphaûit cuoáiquyù  V      hu    I naêm  2006 aø  000. l 364. 000ñ
 12. V ÍD U Ï4     I .    Taøileäu  ñònh  öùc rong  I        i veà  m t naêm   2007  : 1. C hiphínguyeân   i t c i :2, s x  000ñ/ =  500ñ/ p     vaätleäu röï teáp   5kg/ p  3. kg  7. s 2. C hiphínhaân      coâng röï teáp  3h/ p x  000ñ/ =  000ñ/ p t c i :  s   9. h  27. s 3. Ñ ònh  öùc  eán    aûn  m bi phís xuaát chung  í cho  aûn    tnh  s phaåm     A ñöôï xaùc  c  ñònh 40%   eán  bi phít c i (      röï teáp chiphínguyeân   i t c i       vaätleäu röï teáp,chiphínhaân  coâng röï teáp) t c i 4. Ñ ònh  öùc  eán    m bi phíbaùn  haøng í cho  oãis tnh  m   aûn  phaåm    aø  000ñ/ p. A l 2. s 5. Ñ ònh  öùc  eán    m bi phí quaûn  yù  l coâng  y  t ñöôï xaùc  c  ñònh baèng    eán    aûn  2% bi phí s xuaát  t c i röï teáp. I I         öït I .      D   oaùn  i t   teâu  huïvôùikhoáil ng  aûn     öôï s phaåm   i t   teâu  huïvaø  ì hì t teàn  tnh  nh  hu  i naêm   2006  au  s : 1. Q uyù I    : 000 s  15. aûn phaåm , uyù I   : 000 s  Q I  20. aûn phaåm , uyù I I  25.  Q I  : 000 s aûn  phaåm , uyù  V    000  aûn  Q I :30. s phaåm ,Ñ ôn  aù    gi baùn  aûn  s phaåm      oaùn  000ñ/ p  A döït 80. s 2. D öït  oaùn  aûn  s xuaátphaûiñaùp      öùng nhu caàu  au   s :Saûn  xuaátphaûiñaùp      öùng  nhu caàu  teâu  huï t i t   rong  öøng  t quyù  vaø  nhu caàu  oàn  t kho cuoái kyø    ñöôï xaùc  c  ñònh  baèng 20%   nhu  caàu i t   teâu huïquyù  au.K hoáil ng  aûn  s    öôï s phaåm  i t   teâu huïquyù    I naêm   2008   í döïtnh  l 18. s aø  000  aûn  phaåm . 3. D öït  oaùn      aûn  chiphís xuaát. - D öï t   oaùn  ua  m vaø      chi phí nguyeân  vaät leäu  röï teáp   i t c  i phaûi ñaùp    öùng  nhu  caàu  aûn  s xuaátleân uï ôû öøng   i t c  t quyù  nhu  vaø  caàu nguyeân   i t vaätleäu oàn  kho  cuoáikyø    ñöôï tnh  c í baèng  10%   nhu  caàu  nguyeân  vaät leäu  aûn   i s xuaát kyø  au. N hu    s   caàu  aûn  s phaåm   aûn  s xuaátt rong  quyù   I naêm  2008   í l 20. s döïtnh aø  000  aûn  phaåm . - D öït   oaùn      chiphínhaân  coâng  röï teáp  t c  i phaûiñaûm     baûo  hôøigi vaø  öùc    t   an  m phínhaân  coâng ao  l ñoäng  t cho öøng  quyù. - D öït  oaùn  eán    aûn  bi phís xuaátchung    baèng 40%   eán   röï teáp. bi phít c i 12 - D öï oaùn ñònh phí aûn xuaát  t  s  chung haèng naêm  l aø 1. 000. 316. 000ñ, rong ñoù chi  t  phí 
 13. V ÍD U Ï4     4.    öït    D  oaùn     chiphíbaùn  haøng  : - Bi eán   h í b aù n   aøn g   n h   eo  öù c  oä  eâu   u ï p   h tí th m ñ ti th   vaø  òn h   öù c  i ñ m b eán   h í b aù n   aøn g . p   h - D öï toaù n   òn h   h í b aù n   aøn g     h i ti   ñ p   h : C   eàn   öôn g   eo  l th th ôøi g i   aèn g   aêm     an h n 60. 000. 000ñ , C h i p h í kh aáu         h ao  taøi saû n     coá  òn h   aèn g   aêm   ñ h n 20. 000. 000ñ , C h i     ti eàn   u aû n g   q caù o  tron g   u yù   I vaø  öôï p h aân   oå  q I  ñ c  b ñ eàu   o  u yù   I   u yù   I , q u yù   V   ch q I,q II  I vôù i toån g     soá  ti eàn   36. 000. 000ñ . 5.       öï toaù n   i p h í q u aû n   yù   oan h   g h i    D   ch     l d n eäp . - Bi eán   h í q u aû n   yù   oan h   g h i p   l d n eäp   öôï tí h   aèn g   ñ c  n b 2%   i b eán   h í saû n   aát  p   xu tröï ti c  eáp . - D öï p h oøn g   h aû i th u   ôï kh où   oøi tí h       p   n   ñ   n 2% treân   d oan h   u   aù n   aøn g . th b h - C h i p h í ti     eàn   öôn g   eo  ôøi g i   o  h aân   eân   l th th   an ch n vi q u aû n   yù   oan h   g h i l d n eäp   tron g   aêm   aø  n l 42. 000. 000ñ . - C h i p h í kh aáu   ao      h taøi saû n     coá  òn h   u aû n   yù   ñ q l tron g   n aêm   aø  l 24. 000. 000ñ . • Taøi saû n     coá  òn h     oä  h aän   u aû n   yù   oan h   ñ ôû b p q l d nghi eäp   öôï trí   ñ c  ch tröôù c  i p h í söû a  öõa  ôù n   ch     ch l h aøn g   u yù   q vaø  òn h   ñ kyø  söû a  öõa  ch vaøo  oái 13 cu   n aêm . D öï toaù n   i p h í söû a  öõa  ôù n   aèn g   aêm       ch     ch l h n
 14. V ÍD U Ï4     7.   C hí s      nh  aùch   raû   rong  chit nôït naêm . • N ôïm ua    nguyeân   i t vaätleäu rong  quyù  c   raû  ñöôï chit 70%  rong t quyù  30%   vaø  t ôû  raû  quyù  teáp. keá i • Taátcaû    caùc  khoaûn      chiphínhaân  coâng röï teáp  t c i ñeàu hanh oaùn oaøn  t t t boä  baèng i m aëtt teàn   rong  kyø. • Taátcaû    caùc  khoaûn      aûn  chiphís xuaátchung  c hanh oaùn oaøn    ñöôï t t t boä  baèng i m aët( röø  teàn   t caùc  khoaûn      chiphínhöng  khoâng  gaén i vi leàn  eäc  thanh oaùn) t . • Taátcaû    caùc  khoaûn      chiphíbaùn  haøng  c hanh oaùn oaøn  baèng  ñöôï t t t boä  teàn  aët( röø  i m  t caùc  khoaûn      chiphínhöng  khoâng  gaén i vi t leàn  eäc hanh  toaùn) . • Taátcaû    caùc  khoaûn      chiphíquaûn yù l doanh  nghi ñöôï t eäp  c hanh oaùn oaøn  t t boä  baèng i m aët( röø  teàn   t caùc  khoaûn      chiphínhöng  khoâng  gaén i vi leàn  eäc  thanh oaùn) t . • Thueá hu  t nhaäp  doanh  nghi ñöôï noäp oaøn  baèng i m aëtt eäp  c  t boä  teàn   heo  töøng  quyù  • C hiteàn  ua  aém  aøis  i m s t   aûn  ñònh  coá  quyù   aø  000. I l 250. 000ñ,quyù  I l   I  aø  150. 000ñ,quyù  I  aø  000. 000.   I I l 100. 000ñ. • C hit l   phaàn heo heo öøng   raû aõicoå  t t t quyù rong  t naêm . • C hit l   t t  raû aõivay heo öøng  quyù rong  t naêm . • C hit nôïvay rong   raû    t quyù  I  aø  000. I I l 100. 000ñ  t vaø rong  quyù  V  aø  I l 300. 000ñ. 000. 8.   C aùc aøileäu   oaùn       t  i döït khaùc: • Thueá  uaátt s  hueá hu  t nhaäp  doanh  nghi l 40%  reân ôï  eäp aø  t l inhuaän  chòu 14 thueá.
 15. D Ö Ï TO A Ù N   O A N H   U   A Ø   U   EÀ N   D TH V TH TI D Ö Ï TO A Ù N   O A N H   U   D TH C H Æ   EÂ U TI C H I TI T  EO   Ø N G   U Y Ù   EÁ TH TÖ Q CAÛ  Q UYÙ  I Q U Y Ù  I I Q U Y Ù  I II Q U Y Ù  V I N A ÊM 1. hoái öôï K  l ng s i p teâu t    huï 15. 000 20. 000 25. 000 30. 000 90. 000 ( p) s 2. ôn  aù  Ñ gi baùn ñ/ p) ( s 80 80 80 80 80 3. Toång  doanh hu ñ/ p) t ( s 1. 000 200. 1. 000 600. 2. 000 000. 2. 000 400. 7. 000 200. 4. hoaûn  aûm  röø ñ/ p) K gi t ( s 00 00 00 00 00 5. oanh hu huaàn ñ/ p) D t t ( s 1. 000 200. 1. 000 600. 2. 000 000. 2. 000 400. 7. 000 200. D Ö Ï TO A Ù N   U   EÀ N   TH TI C H Æ   EÂ U TI C H I TI T  EO   Ø N G   U Y Ù   EÁ TH TÖ Q CAÛ  Q UYÙ  I Q U Y Ù  I I Q U Y Ù  I II Q U Y Ù  V I N A ÊM 1. Thu    nôïnaêm   o ñ) X ( 364. 000 ­ ­ ­ 364. 000 2. Thu    nôïquyù   ñ) I( 840. 000 336. 000 ­ ­ 1. 000 176. 3. Thu    nôïquyù  I ( I  ñ) ­ 1. 000 120. 448. 000 ­ 1. 000 568. 4. Thu    nôïquyù  I  ñ) I I( ­ ­ 1. 000 400. 560. 000 1. 000 960. 5. Thu    nôïquyù  V  ñ) I ( ­ ­ ­ 1. 000 680. 1. 000 680. 6. Thu   rong  nôït naêm  ñ) ( 1. 000 204. 1. 000 456. 1. 000 848. 2. 000 240. 6. 000 748. 15 7. ôïkhoù   ñ) N   ñoøi( 24. 000 32. 000 40. 000 48. 000 144. 000
 16. D Ö Ï TO A Ù N   Û N   U A Á T   SA X C H Æ   EÂ U TI C H I TI T  EO   Ø N G   A Ù N G   EÁ TH TÖ TH CAÛ  NAÊ Q UYÙ  I Q UYÙ  Q UYÙ  Q UYÙ  M II II I IV 1. hoáil ng  aûn  K  öôï s phaåm  i t   teâu huï 15. 000 20. 000 25. 000 30. 000 90. 000 ( p) s 2. hu caàu s oàn kho cuoái N p t  kyø  4. 000 5. 000 6. 000 3. 600 3. 600 ( p) s 3. Toång  nhu  caàu  aûn  s phaåm  s ( p) 19. 000 25. 000 31. 000 33. 600 93. 600 4. Saûn phaåm  toàn kho ñaàu kyø  1. 000 4. 000 5. 000 6. 000 1. 000 ( p) s 5. hu caàu s N aûn phaåm  saûn xuaát  18. 000 21. 000 26. 000 27. 600 92. 600 ( p) s 16
 17. D Ö Ï TO A Ù N   G U Y EÂ N   A Ä T  EÄ U   Ö Ï   EÁ P   N V LI TR C TI D Ö ÏTO A Ù N   U A   G U Y EÂ N   A Ä T  EÄ U   M N V LI C H Æ   EÂ U TI C H ITI T  EO   Ø N G   U Y Ù   EÁ TH TÖ Q C A Û   A ÊM N Q UYÙ  I Q U Y Ù  I I Q U Y Ù  I II Q U Y Ù  V I 1. hu  N caàu  aûn  s phaåm  aûn  s xuaát( p)  s 18. 000 21. 000 26. 000 27. 600 92. 600 2. ònh  öùc öôï N V L kg/ p) Ñ m l ng  ( s 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 3. Löôï N V L  ng  caàn  s cho  aûn  xuaát(  kg) 45. 000 52. 500 65. 000 69. 000 231. 500 4. hu  N caàu  V L oàn  cuoáikyø kg) N t kho    ( 5. 250 6. 500 6. 900 5. 000* 5. 000 5. Toång  nhu  caàu  V L kg) N ( 50. 250 59. 000 71. 900 74. 000 236. 500 6. Toàn  N V L  kho  ñaàu  ( kyø kg) 4. 500 5. 250 6. 500 6. 900 4. 500 7. hu  N caàu  ua  V L rong  m N t kyø  45. 750 53. 750 65. 400 67. 100 232. 000 8. ôn  aù  V L 1. Ñ gi N ( 000ñ/ kg) 3 3 3 3 3 9. i m ua  V L 1. G aù  N ( 000ñ) 137. 250 161. 250 196. 200 201. 300 696. 000 10. phíN V L röï teáp.( C   t c i  1000ñoàng) 135. 000 157. 500 195. 000 207. 000 694. 500 D Ö Ï TO A Ù N   A N H   A Ù N   EÀ N   TH TO TI C H Æ   EÂ U TI C H ITI T  EO   Ø N G   U Y Ù   EÁ TH TÖ Q C A Û   A ÊM N Q UYÙ  I Q U Y Ù  I I Q U Y Ù  I II Q U Y Ù  V I 1. Thanh oaùn    t nôïnaêm   o ñ) X ( 54. 000 ­ ­ ­ 54. 000 2. Thanh oaùn    t nôïquyù  ñ) I( 96. 075 41. 175 ­ ­ 137. 250 3. Thanh oaùn    t nôïquyù I ( I  ñ) ­ 112. 875 48. 375 ­ 161. 250 4. Thanh oaùn    t nôïquyù I  ñ) I I( ­ ­ 137. 340 58. 860 196. 200 5. Thanh oaùn    t nôïquyù V  ñ) I ( ­ ­ ­ 140. 910 140. 910 6. Toång  coäng i t teàn hanh oaùn ñ) t ( 150. 075 154. 050 185. 715 199. 770 689. 17 610
 18. D Ö Ï TO A Ù N   H I PH Í N H A Â N   O Â N G   Ö Ï   EÁ P   C     C TR C TI C H Æ   EÂ U TI C H I TI T  EO   Ø N G   U Y Ù   EÁ TH TÖ Q CAÛ  Q UYÙ  I Q U Y Ù  I I Q UYÙ  Q UYÙ  N A ÊM II I IV 1. hu  N caàu  p  aûn  s s xuaát( p)  s 18. 000 21. 000 26. 000 27. 600 92. 600 2. ònh  öùc hôøigi ( s Ñ m t   an h/ p) 3 3 3 3 3 3. Toång nhu caàu thôøi an   gi 54. 000 63. 000 78. 000 82. 800 277. 800 (h) 4. ôn  aù  C TT 1. Ñ gi N ( 000ñ/ h) 9 9 9 9 9 5. Toång      C TT chiphíN 486. 000 567. 000 702. 000 745. 200 2. 200 500. 6. hiphíl C    öông  C TT  N 408. 402 476. 469 589. 914 626. 217 2. 002 101. 7. PC Ñ , X H , Y T  K BH BH 77. 598 90. 531 112. 086 118. 983 399. 198 18
 19. D Ö Ï TO A Ù N   H I PH Í SA Û N   U A Á T  H U N G   C     X C C H Æ   EÂ U TI C H I TI T  EO   Ø N G   U Y Ù   EÁ TH TÖ Q CAÛ  NAÊ Q UYÙ  I Q UYÙ  Q UYÙ  Q UYÙ  M II II I IV 1. Toång  bi eán  phí s   aûn  xuaát 248.   400 289. 800 358. 800 380. 880 1. 880 277. chung ­Bi phíN VL  N CTT   eán    vaø  621. 000 724. 500 897. 000 952. 200 3. 700 194. ­ Tyû l eä bi eán phí aûn xuaát  s   40% 40% 40% 40% 40% chung 2. Toång  ñònh  phí s   aûn  xuaát 329.   000 329. 000 329. 000 329. 000 1. 000 316. chung ­Ti l   eàn öông 55. 200 55. 200 55. 200 55. 200 220. 800 ­Khaáu    hao 260. 000 260. 000 260. 000 260. 000 1. 000 040. ­Chiphíkhaùc       13. 800 13. 800 13. 800 13. 800 55. 200 3. Toång      aûn  chiphís xuaátchung   577. 400 618. 800 687. 800 709. 880 2. 880 593. 4. hiphíSX C   C     khoâng  baèng i teàn 260. 000 260. 000 260. 000 260. 000 1. 000 040. 19 5.C hi phí baèng  i       teàn  i leân quan  phaân  nhi l boå  eàu aàn
 20. D Ö Ï TO A Ù N   H I PH Í BA Ù N   A Ø N G   C     H C H Æ   EÂ U TI C H I TI T  EO   Ø N G   U Y Ù     EÁ TH TÖ Q CAÛ  NAÊ Q UYÙ  I Q U Y Ù  I Q U Y Ù  I I II Q UYÙ  M IV 1. Toång  eán    bi phíbaùn  haøng 30. 000 40. 000 50. 000 60. 000 180. 000 ­ Soá l ng s öôï aûn phaåm  teâu t   i huï 15. 000 20. 000 25. 000 30. 000 90. 000 ( p) s ­Bi phíBH   oãis   eán    m   phaåm  1. ( 000ñ/ 2 2 2 2 2 sp) 2. Toång  ñònh    phíbaùn  haøng 20. 000 32. 000 32. 000 32. 000 116. 000 ­Ti l   eàn öông 15. 000 15. 000 15. 000 15. 000 60. 000 ­Khaáu    hao 5. 000 5. 000 5. 000 5. 000 20. 000 ­Chiphíquaûng        caùo ­ 12. 000 12. 000 12. 000 36. 000 3. Toång      chiphíbaùn  haøng 50. 000 72. 000 82. 000 92. 000 296. 000 4. hiphí baùn  C     haøng khoâng baèng  5. 000 17. 000 17. 000 17. 000 56. 000 teàn i 5. hiteàn  C  i quaûng  caùo ­ 36. 000 ­ ­ 20000 36.
nguon tai.lieu . vn