Xem mẫu

Ngày sáng tạo Việt Nam 2009 Nâng cao tính trách nhiệm và minh bạch, giảm tham nhũng Hướng dẫn xây dựng đề cương dự án Co­organisers : Co­sponsors: Mục tiêu bài trình bày • Gợi mở phát triển ý tưởng • Gợi ý xây dựng đề cương dự án (đề án) Phát triển ý tưởng Ngày sáng tạo Việt Nam 2009 Nâng cao tính trách nhiệm và minh bạch, giảm tham nhũng 4 chủ đề chính • Tính trách nhiệm • Tính minh bạch THAM • Quyền tiếp cận thông tin • Nâng cao chất lượng dịch vụ công NHŨNG Phát triển cộng đồng, đất nước Tham nhũng Bộ máy Cá nhân Môi trường Phạm vi quan tâm Môi trường Hệ thống Cá nhân ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn