Xem mẫu

Lê Quang Lợi Bài 08: Mô hình tài liệu HTML Nội dung » Khái quát về DOM » Tài liệu trong DOM » Các hàm cơ bản » Thao tác với tài liệu HTML » Các đối tượng cơ bản trong tài liệu Lê Quang Lợi: loilequang@gmail.com HTML-DHTML-Javascript CNPM-CNTT-ĐHSPKT HY 8.1 Giới thiệu mô hìn tài liệu (DOM) » DOM(Document Object Model): mô hình đối tượng dữ liệu » Đối tượng DOM: Thể hiện cấu trúc tài liệu HTML (hình cây) » Tài liệu HTML được đối tượng docment phân tích (tập node) » Một thẻ HTML là một Node gồm( thuộc tính, hàm, sự kiện) » DOM truy xuất (Thuộc tính/hàm): bởi “.” » DOM có thể thao tác với thẻ HTML * Tìm kiếm/liệt kê đối tượng thẻ * Thay đổi/ thêm mới/xóa các thuộc tính thẻ HTML » javascript sử dụng DOM tương tác với HTML qua lập trình Lê Quang Lợi: loilequang@gmail.com HTML-DHTML-Javascript CNPM-CNTT-ĐHSPKT HY 8.1 Giới thiệu mô hìn tài liệu (DOM) - Docement: node gốc - Chứa toàn bộ các node con - Chứa các hàm/ thuộc tính - Node: Thuộc tính,  phương thức - Đại diện cho một thẻ HTML Mô hình DOM Lê Quang Lợi: loilequang@gmail.com HTML-DHTML-Javascript CNPM-CNTT-ĐHSPKT HY 8.1 Giới thiệu mô hìn tài liệu (DOM) Lê Quang Lợi: loilequang@gmail.com HTML-DHTML-Javascript CNPM-CNTT-ĐHSPKT HY ... - tailieumienphi.vn