Xem mẫu

HOAÙ HOÏC HÖÕU CÔ Organic Chemistry 8–1 Chapter 1-1 Đề Cương chi tiết môn học • Chương1: Đại cương hóa học hữu cơ • Chương 2: Hydrocacbon • Chương 3: Dẫn xuất của hdrocacbon 8–2 Chapter 1-2 HOAÙ HOÏC HÖÕU CÔ Organic Chemistry CHÖÔNG 1 ĐẠI CƯƠNG 8–3 Chapter 1-3 1.1.MỞ ĐẦU 1.1.1 Khái niệm hợp chất hữu cơ và hoá hữu cơ • Hợp chất hữu cơ: Là những hợp chất của cacbon ( Trừ CO, CO2, các muối cacbonat…) • Hoá học hữu cơ : Ngành hoá học nghiên cứu các hợp chất hữu cơ (các hợp chất của cacbon) được gọi là hoá học hữu cơ 8–4 Chapter 1-4 1.1.2 Phân loại hợp chất hữu cơ Có thể chia theo hai cách chính sau đây 1. Hydrocacbon và dẫn xuất của hydrocacbon • Hydrocacbon: những hợp chất hữu cơ chỉ chứa C và H • Các dẫn xuất của hydrocacbon: trong phân tử ngoài C,H còn có cả các nguyên tố khác:O,N,S,Halogen…Đó là những hợp chất có chứa nhóm chức • Nhóm chức là những nhóm nguyên tử quyết định tính chất hoá học đặc trưng của hợp chất đó • Hợp chất hữu cơ có thể là đơn chức, đa chức hoặc tạp chức 2.Phân loại theo mạch cacbon • Hợp chất mạch hở ( no, không no ) • Hợp chất mạch vòng (Vòng cacbon, hợp chất dị vòng) 8–5 Chapter 1-5 ... - tailieumienphi.vn