Xem mẫu

 1. III: Bài toán ng d ng H TH NG QU N LÝ V T
 2. N i dung 1. Gi i thi u c v HTQL V t 2. Kh o sát HTQL V t 3. Bi u phân c p ch c HTQL Vt 4. Bi u lu ng d li u HTQL V t 2
 3. 1. Gi i thi cv HTQL V Công ty XYZ th c hi n các ho t ng kinh doanh liên quan t i mua bán v t /nguyên v t li u. Các ho t ng nghi p v qu n lý nguyên v t li u do các b ph n i m nhi m chính: B ph n v t : L p k ho ch cung ng v t Tìm và ánh giá nhà cung c p, khách hàng Th c hi n mua, bán hàng B ph n kho: Qu n lý v s ng v t . Tình hình nh p, xu t v t Báo cáo t n kho v t 3
 4. 1. Gi i thi cv HTQL V K toán nguyên v t li u: Qu n lý và theo dõi tình hình nh p, xu t nguyên v t li u v i các hình th c thanh toán khác nhau thanh toán b ng ti n m t, chuy n kho n, tr ch m. qu n lý hàng t n kho. In báo cáo nh p, xu t chi ti t c ng t ng h p, in báo cáo t n kho hàng hóa( s ng t n và v n hàng t n), in th kho… 4
 5. 2. Kh o sát HTQL V Tính t i th i m hi n nay, công ty có b t k h th ng thông tin qu n lý v t nào. H th ng thông tin qu n lý v t mi c xây d ng d a trên: Kh o sát v các ho t ng nghi p v Các h , tài li u thu th p c Báo cáo t ng h p v khó và gi i pháp 5
 6. Các ho t ng nghi p v A. Mua NVL v nh p kho B. Xu t NVL C. Báo cáo, t ng k t 6
 7. A. Mua NVL v nh p kho Các c th c hi n : 1. BPVT ch n NCC theo tiêu chí ã t ra, l p phi u ánh giá NCC 2. L a ch n NCC 3. Làm h p ng v i NCC 4. L p mua NVL 5. Khi ã có gi y t h p l NCC s c p hàng cho BPVT 7
 8. A. Mua NVL v nh p kho (2) 6. BPVT thông báo cho kho nh n NVL 7. T i kho, th kho s ki m tra s ng, BPVT ki m tra ch t ng NVL 8. Th kho vi t phi u nh p kho, r i vi t vào th kho theo t ng s danh m v t . Sau m i l n nh p kho th kho s chuy n phi u nh p kho cho k toán 9. Khi nh n c phi u nh p kho (do th kho chuy n v ) và hóa (do BPVT chuy n v ), k toán viên s c vào ó thanh toán v i NCC 8
 9. A. Mua NVL v nh p kho (3) Có 2 ng h p x y ra: Mua NVL v và thanh toán ngay cho NCC Hình th c thanh toán: b ng ti n m t thông qua phi u chi, chuy n kho n qua ngân hàng Mua NVL v nh p kho còn n ti n NCC. Khi ó k toán s theo dõi n v i NCC 9
 10. B. Xu t nguyên v t li u Xu t NVL cho s n xu t: 1. Khi b ph n s n xu t c n bao nhiêu NVL s báo v cho BPVT 2. BPVT báo v kho 3. T i kho, th kho xu t NVL theo s ng mà bên v t yêu c u và vi t phi u xu t kho sau ó chuy n v cho k toán 10
 11. B. Xu t nguyên v t li u (2) Xu t bán: 1. Khi khách hàng có nhu c u mua NVL, BPVT l p ngh xu t bán và thông báo cho kho 2. T i kho, th kho c ng xu t NVL theo úng s ng mà bên v t yêu c u và vi t phi u xu t kho, vi t vào th kho, chuy n phi u xu t kho v cho k toán 3. K toán vi t hóa cho khách hàng 4. Khách hàng s c vào ó thanh toán 11
 12. B. Xu t nguyên v t li u (3) Xu t bán: N u khách hàng thanh toán tr c ti p b ng ti n m t k toán s vi t phi u thu cho khách N u khách hàng thanh toán b ng chuy n kho n qua ngân hàng (b ng ho c ngo i t ). N u tr b ng ngo i t ph i quy i theo t giá th c t N u khách hàng mua NVL còn n ti n. Khi ó k toán c ng th c hi n vi c theo dõi n c a khách 12
 13. C. Báo cáo, t ng k t Cu i m i k BPVT cùng v i k toán, th kho ki m kê l i NVL Th kho ki m kê v s ng B ph n v t ki m tra v ch t ng Sau ó k toán ánh giá l i giá tr v t T ib tk th i m nào, ph i báo cáo tình hình hàng hoá c a t ng lo i, t ng kho, tình hình công n n u lãnh o yêu cu 13
 14. Các h d li u thu th p c t hàng Hóa thanh toán Phi u nh p kho Phi u ánh giá Phi u xu t kho NCC Phi u thu Hp ng kinh t Phi u chi ngh xu t Th kho bán Báo cáo 14
 15. Khó và h n ch trong qu n lý NVL Các ho t ng nghi p v còn khá gi n, có h th ng theo dõi NVL m t cách chi ti t Nh p, xu t NVL c th c hi n th công Vi c qu n lý khách hàng và NCC u th c hi n trên gi y t , s sách d n n vi c tìm ki m thông tin r t khó Trong công tác k toán vi c s a ch a trên gi y t là r t ph c t p vì ph i làm l i t u do nguyên t c không c t y xóa 15
 16. Khó và h n ch trong qu n lý NVL Vi c qu n lý h th ng các i tr c thu c, các xí nghi p nh là r t khó do các b ph n phân b r i rác, không t p trung Vi c t ng k t sau m i quý (niên ) là không th theo dõi tri t báo cáo v i lãnh o do ó khó ra chi n c h p lý phát tri n công ty 16
 17. Gi i pháp kh c ph c ng d ng tin h c vào trong công tác qu n lý gi i quy t nh ng v n còn t n t i Vi c xây d ng h th ng qu n lý NVL s li nh ng hi u qu sau: B ph n v t : Qu n lý c NVL, NCC, khách hàng m t cách d dàng. B ph n kho: Qu n lý v s ng ch ng lo i v t chính xác thu n ti n B ph n k toán: Vi c thu th p và x lý d li u t các b ph n khác chuy n n s nhanh chóng 17
 18. 3. phân rã ch c Qu n lý nguyên v t li u 4. Th ng kê 1. Mua NVL 2. Nh p NVL 3. Xu t NVL báo cáo 18
 19. 3. phân rã ch c 1. Mua NVL 1.1 L p phi ánh giá NCC 1.2 Làm h ng v i NCC 1.3 L t hàng 1.4 Nh n hó án 1.5 Thanh toán v i NCC 19 1.6 Theo dõi n NCC
 20. 1. Mua NVL Mô t chi ti t ch c 1.1 L p phi u ánh giá NCC: Sau khi tìm hi u NCC, BPVT l p phi u ánh giá NCC theo tiêu chí ánh giá c a v . Tiêu chí ánh giá : lo i hình doanh nghi p, th i gian thành l p, l cs n xu t, l c nhà ng, qui mô… 1.2 Làm h p ng v i NCC: N u lãnh o v cho phép l a ch n NCC BPVT s làm h p ng v i NCC và 2 bên ph i tuân th nh ng quy n h n trong h p ng 1.3 L p t hàng: Khi l a ch n c NCC theo yêu c u BPVT l p t hàng v i NCC mua hàng. 20
nguon tai.lieu . vn