Xem mẫu

 1. H ñi u hành Nguy n Thanh Bình Khoa Công ngh thông tin Trư ng ð i h c Bách khoa ð i h c ðà N ng N i dung Các khái ni m H ñi u hành Windows 15-Dec-07 2 1
 2. H ñi u hành (HðH) H ñi u hành (Operating System) là t p h p các chương trình nh m ñi u khi n, qu n lý, phân ph i s d ng tài nguyên (CPU, b nh , các thi t b ngo i vi, …) là h chương trình ho t ñ ng như l p trung gian gi a ngư i s d ng và máy tính HðH là thành ph n không th thi u Có nhi u HðH ñang ñư c s d ng MSDOS, Windows, Unix, Linux, Macintosh, … Ph bi n Vi t Nam: MSDOS, Windows và g n ñây là Linux 15-Dec-07 3 H ñi u hành Các ch c năng cơ b n c a HðH Qu n lý b nh Qu n lý các thi t b ngo i vi Qu n lý nh p/xu t ði u khi n/th c hi n chương trình M c ñính là s d ng ph n c ng m t cách hi u qu 15-Dec-07 4 2
 3. Các khái ni m B kí t ASCII (American Standard Code for Information Interchange): b ng mã chu n dùng ñ trao ñ i thông tin Các kí t : a, b, c, … Các ch s : 0, 1, … 9 Các kí hi u toán h c: >,
 4. Các khái ni m T p tin Ph n tên là b t bu c ph i có MSDOS ch cho phép ñ dài t i ña là 8 kí t Windows có gi i h n l n hơn (255 kí t ) Ph n m r ng là không b t bu c MSDOS ch cho phép ñ dài t i ña là 3 kí t Windows không gi i h n Ph n m r ng nêu lên ñ c trưng lo i t p tin T p chương trình: COM, EXE, … T p văn b n: C, PAS, TXT, … 15-Dec-07 7 Các khái ni m T p tin Tên t p tin có th s d ng các kí t : a..z, A..Z, 0..9, m t s kí t ñ c bi t _, $, @, … MSDOS không cho phép s d ng kí t tr ng Windows cho phép s d ng kí t tr ng Không s d ng m t s kí t ñ c bi t: , ; * > … MSDOS và Windows không phân bi t ch in hoa hay in thư ng Ví d : test.c và TEST.C là như nhau 15-Dec-07 8 4
 5. Các khái ni m Thư m c (directory) Các t p tin có n i dung liên quan ñ n nhau ñư c ñ t vào trong cùng m t thư m c D qu n lý các t p tin Thư m c có th ch a các t p tin và các thư m c khác, Thư m c ch a trong thư m c khác g i là thư m c con (sub- directory) MSDOS quy ư c ñ i v i m i ñĩa, có m t thư m c ch a t t c các thư m c và t p tin khác, ñó là thư m c g c (root directory) Thư m c g c có tên quy ư c là “\” Thư m c g c không th b ñ i tên hay b xóa 15-Dec-07 9 Các khái ni m Thư m c (directory) Thư m c ñang làm vi c ñư c g i là thư m c hi n hành (current directory) Tên vi t t t c a thư m c hi n hành là “.” HðH ch th thư m c hi n hành qua d u ñ i l nh Ví d : C:\ABC>_ Thư m c trên thư m c hi n hành m t c p ñư c g i là thư m c cha (parent directory) Tên t t c a thư m c cha là “..” T ch c c a các thư m c trên m t ñĩa ñư c g i là cây thư m c (directory tree) 15-Dec-07 10 5
 6. Các khái ni m Ví d : cây thư m c COMMAND.COM BAITAP TAILIEU AUTOEXEC.BAT CONFIG.SYS VIDU.C … TEST.C MAX.C … COURSES.DOC TINHOC ANHVAN TMP.TXT ABC.DOC TENSES.DOC … HTML.DOC VERBS.DOC … … 15-Dec-07 11 Các khái ni m ñĩa ñĩa m m, ñĩa c ng, CD, DVD, USB, … ñĩa m m thư ng có tên là: A, B ñĩa c ng, CD, USB, … thư ng có tên là: C, D, … Khi s d ng các l nh MSDOS, tên ñĩa ph i kèm theo d u “:” Ví d : A:, C: 15-Dec-07 12 6
 7. Các khái ni m ðư ng d n (path) ðư ng d n dùng ñ ch ra v trí c a t p tin ho c thư m c trong m t cây thư m c Ví d : C:\TAILIEU\TINHOC\ABC.DOC ðư ng d n tuy t ñ i: ñư c b t ñ u b ng tên c a ñĩa ho c thư m c g c Ví d : C:\BAITAP\VIDU.C ðư ng d n tương ñ i (so v i thư m c hi n hành): ñư c b t ñ u b ng tên c a m t thư m c con Ví d : thư m c hi n hành là TAILIEU TINHOC\ABC.DOC 15-Dec-07 13 N i dung Các khái ni m H ñi u hành Windows 15-Dec-07 14 7
 8. HðH Windows Gi i thi u S n ph m c a công ty Microsoft HðH ñư c s d ng ph bi n nh t D s d ng Ch y u s d ng chu t L ch s phát tri n: nhi u phiên b n khác nhau ñã ra ñ i Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP (dành cho máy tính cá nhân) Windows NT, Windows Server (dành cho máy ch ) 15-Dec-07 15 HðH Windows Các thành ph n cơ b n Màn hình giao ti p Desktop Thanh ng d ng TaskBar Nút Start Thao tác v i chu t C as 15-Dec-07 16 8
 9. HðH Windows Màn hình giao ti p Desktop 15-Dec-07 17 HðH Windows M t s bi u tư ng cơ b n trên My computer: hi n th toàn b thông tin trên máy tính 15-Dec-07 18 9
 10. HðH Windows M t s bi u tư ng cơ b n trên Network places: thi t l p các thu c tính k t n i m ng c a máy tính Recycle Bin: thùng rác, ch a d li u b xóa (có th ph c h i l i ñư c) Các bi u tư ng ShortCut khác: các liên k t ñ n các ng d ng 15-Dec-07 19 HðH Windows Thanh ng d ng TaskBar Ch a nút Start và danh sách các ng d ng ñã ñư c kích ho t Di chuy n TaskBar: theo 4 c nh c a desktop Thao tác trên TaskBar Nh p nút chu t ph i trên vùng tr ng c a TaskBar 15-Dec-07 20 10
 11. HðH Windows Nút Start N m góc trái bên dư i desktop, nh p chu t vào nút này cho menu (trình t ch n) nhi u c p 15-Dec-07 21 HðH Windows Nút Start Programs: ch a danh sách các ng d ngñư c cài ñ t trên máy tính Settings: dùng ñ thi t l p m t s tham s cho máy tính Search: tìm ki m d li u trên máy ho c trên m ng Run: ch y m t chương trình b ng dòng l nh Log off: thoát ra kh i m t user Turn off computer: t t máy 15-Dec-07 22 11
 12. HðH Windows Thao tác v i chu t (Mouse) Dùng ñ nh p thông tin Các thao tác v i chu t: Click (nh p ñơn): nh p tay vào chu t trái m t l n Double click (nh p ñôi): nh p vào chu t trái hai l n liên t c, tương ñương v i Click + Enter Drag and Drop (kéo và th ): nh p chu t vào m t bi u tư ng, gi tay và kéo ñ n nơi c n th Right click (nh p chu t ph i): nh p chu t ph i ñ hi n thi menu t t (nhanh) ho c th c hi n l nh t t nào ñó 15-Dec-07 23 HðH Windows C a s (Windows) M i ng d ng khi ch y ñ u ñư c th hi n trên m t c a s Title Bar (Thanh tiãu Minimize âãö) (Nuït thu nhoí) Maximize Close (Nuït phoïng (Nuït âoïng to) cæía säø) Thanh træåüt Di chuy n c a s : kéo rê chu t trên thanh tiêu ñ Thay ñ i kích thư c c a s : ñưa chu t ñ n các g c c a s và kéo rê 15-Dec-07 24 12
 13. HðH Windows Thao tác trên Desktop M m t bi u tư ng Nh p ñôi trên bi u tư ng Nh p chu t ph i, ch n Open S p x p các bi u tư ng trên desktop Th c hi n kéo và th các bi u tư ng Nh p chu t ph i trên vùng tr ng c a desktop và ch n Arrange Icons By theo các tiêu chu n: name (tên), type (ki u d li u), size (kích thư c), modified (ngày s a ñ i), auto arrange (máy t ñ ng s p x p) 15-Dec-07 25 HðH Windows Thao tác trên Desktop T o m t m i m t bi u tư ng Shortcut T o b ng wizard: kích chu t ph i trên vùng tr ng desktop, ch n New ShortCut 15-Dec-07 26 13
 14. HðH Windows Thao tác trên Desktop T o m t m i m t bi u tư ng Shortcut T o b ng wizard 15-Dec-07 27 HðH Windows Thao tác trên Desktop T o m t m i m t bi u tư ng Shortcut T o b ng Send To: trong My Computer ho c Windows Explorer nh p chu t ph i r i ch n Send To \ desktop (create shortcut) s xu t hi n: 15-Dec-07 28 14
 15. HðH Windows Thao tác trên Desktop ð i tên m t bi u tư ng Nh p chu t ph i trên bi u tư ng, ch n Rename sau ñó gõ tên m i và k t thúc b ng nh n Enter Xóa bi u tư ng Ch n bi u tư ng (nh p chu t ph i), nh n phím Delete Nh p chu t ph i trên bi u tư ng và ch n Delete 15-Dec-07 29 HðH Windows Thi t l p các thu c tính c a Windows Thay ñ i ki u s , ki u ngày và gi h th ng Ch n nút Start \ Settings \ Control Panel màn hình sau s ñư c hi n th 15-Dec-07 30 15
 16. HðH Windows Thay ñ i ki u s , ki u ngày và gi h th ng Ch n Regional and Language Options Thay ñ i ki u s (cách hi n th ) Kyï hiãûu phán caïch säú tháûp phán Säú leí pháön tháûp phán Kyï hiãûu phán caïch säú haìng ngaìn Caïch hiãøn thë con säú haìng ngaìn Kyï hiãûu cuía säú ám Âënh daûng säú ám Hiãøn thë säú nhoí hån 1 Kyï hiãûu phán caïch âäúi säú H th ng ñơn v ño lư ng 15-Dec-07 31 HðH Windows Thay ñ i ki u hi n th gi Kiãøu hiãøn thë cuía thåìi gian Kyï hiãûu phán caïch trong thåìi gian Kyï hiãûu giåì buäøi saïng Kyï hiãûu giåì buäøi chiãöu 15-Dec-07 32 16
 17. HðH Windows Thay ñ i ki u hi n th ngày Hiãøn thë kiãøu ngaìy thaïng nàm ngàõn goün Kyï hiãûu phán caïch ngaìy thaïng nàm Hiãøn thë kiãøu ngaìy thaïng nàm âáöy âuí 15-Dec-07 33 HðH Windows Hi u ch nh th i gian h th ng Nh p ñôi chu t trái vào ñ ng h g c ph i bên dư i trên thanh TaskBar 15-Dec-07 34 17
 18. HðH Windows Thay ñ i thi t l p màn hình Nh p chu t ph i trên vùng tr ng desktop và ch n properties Ho c ch n Start \ Settings \ Control Panel \ Display 15-Dec-07 35 HðH Windows Thay ñ i thi t l p màn hình Ch n desktop ñ thay ñ i màn hình n n Ch n Screen Saver ñ thay ñ i các thu c tính c a màn hình b o v 15-Dec-07 36 18
 19. HðH Windows Thay ñ i thi t l p màn hình Ch n Apparence ñ thay ñ i ch ñ màu s c, font ch , … cho desktop 15-Dec-07 37 HðH Windows Thay ñ i thi t l p màn hình Ch n Settings ñ thay ñ i ñ phân gi i và ch ñ màu c a màn hình 15-Dec-07 38 19
 20. HðH Windows Làm vi c v i Windows Explore Công c h tr tìm ki m, sao chép, … d li u trên máy tính Các cách kh i ñ ng Ch n Start \ Programs \ Windows Explore Ch n bi u tư ng My Computer trên desktop Nh p chu t ph i trên nút Start và ch n Explore Thoát Explore Ch n File \ Close Nh n t h p phím Alt + F4 Nh p chu t nút (X) g c ph i trên cao c a s 15-Dec-07 39 HðH Windows Màn hình Explore xu t hi n 15-Dec-07 40 20
nguon tai.lieu . vn