Xem mẫu

 1. Chương 1: GI I THI U V H QU N TR CSDL VISUAL FOXPRO 1.1 T ng quan v FoxPro và Visual FoxPro 1.1.1 Gi i thi u Foxpro là h qu n tr cơ s d li u dùng ñ gi i quy t các bài toán trong các lĩnh v c qu n lý. FoxPro ñư c th a k và phát tri n trên ph n m m DBASE III PLUS và DBASE IV, nh ng s n ph m n i ti ng c a hãng ASTON-TATE. Khi các công c l p trình và các ng d ng trên môi trư ng Windows ngày nhi u thì Microsoft cho ra ñ i các phiên b n FoxPro 2.6, ch y ñư c trên hai môi trư ng DOS và Windows. Visual Foxpro là s n ph m c a hãng Microsoft, nó ñư c k th a t Foxpro for Windows, là m t trong nh ng công c ti n l i ñ gi i quy t các bài toán trong lĩnh v c qu n lý cho nh ng ngư i chuyên nghi p và không chuyên nghi p. T khi phát tri n ñ n nay, H ng Microsoft ñã cho ra ñ i nhi u phiên b n Visual Foxpro 3.0, 4.0, 5.0, 6.0. 1.1.2 Kh i ñ ng Visual Foxpro. Sau khi ñã cài ñ t Visual FoxPro, ta có th kh i ñ ng nó b ng cách th c hi n file FoxProw.exe ho c file vfp.exe ñ i v i Visual Foxpro theo các cách sau: + Kích chu t vào bi u tư ng c a FoxPro ho c Visual Foxpro trên Desktop + Ch n menu Start/Program, ch n Microsoft Visual Foxpro và kích chu t vào ñó. Màn hình Visual Foxpro sau khi kh i ñ ng: Thanh tiêu ñ Thanh Menu Thanh công Màn hình Visual FoxPro sau khi kh i ñ ng: C a s l nh 1.1.3 Các ch ñ làm vi c
 2. Visual FoxPro có 2 ch ñ làm vi c; ch ñ tương tác (interactive) và ch ñ chương trình (program). Ch ñ tương tác: Là ch ñ tr l i t ng câu l nh m t c a ngư i s d ng, trong ch ñ này có 2 hình th c ñưa câu l nh: * ðưa câu l nh qua menu h th ng (system menu). * ðưa câu l nh t c a s l nh (command window). Ch ñ chương trình: Các câu l nh trong c a s l nh có th t p trung thành m t file và lưu trên ñĩa (g i là file chương trình ngu n). Khi mu n th c hi n các l nh trong chương trình n y, t i c a s l nh ñưa vào các câu l nh: DO < tên chương trình > ð thoát kh i Visual FoxPro, t i c a s l nh s d ng l nh QUIT 1.2 Các khái ni m cơ b n 1.2.1 Ki u d li u ð i tư ng x lý c a V. FOXPRO là d li u, ñ qu n lý và khai thác t t các d li u này, tuỳ theo tính ch t, V.FOXPRO ph i chia d li u thành nhi u ki u d li u khác nhau: ki u s (numberic), ki u chu i (character), ki u ngày tháng (date), ki u lý lu n (logical), ki u b nh (memo), ki u hình nh (picture). a. Ki u s - Numeric (N): dùng ñ bi u di n các s li u mang giá tr s h c và có nhu c u tính toán như trong k toán, qu n lý, .... M i d li u ki u s chi m t i ña 20 ch s g m c ph n nguyên, ph n th p phân và d u ch m th p phân. b. Ki u s - Float (F): Dùng ñ bi u di n s là các s có d u ch m ñ ng như: 2.03e5 (2.03 x 5 10 ), thư ng ñư c s d ng trong các chương trình thu c lĩnh v c khoa h c k thu t, ... c. Ki u chu i - Charater (C): Ch a các s li u là t h p m t s b t kỳ các ký t ASCII như tên, h ho c là s nhưng không có nhu c u tính toán như s ch ng minh, ñ a ch , s phòng, ... M i d li u ki u chu i có ñ dài t i ña 255 ký t (m i ký t chi m 1 byte trong b nh ). d. Ki u ngày tháng - Data (D): Dùng cho nh ng s li u d ng ngày tháng như ngày sinh, ngày ñ n,.... ðó là nh ng s nguyên d ng "yyyymmdd" khi hi n th ra bên ngoài s ñư c chuy n thành d ng ngày tháng bình thư ng như mm-dd-yy, dd-mm-yyyy,... tuỳ theo yêu c u c a ngư i
 3. l p trình. ð dài c ñ nh c a d li u ki u ngày là 8 ký t . e. Ki u logic - Logical (L): Dùng cho nh ng d li u ch có m t trong hai trư ng h p ho c ñúng (T) ho c sai (F) như gi i tính, ñ i tư ng ưu tiên, ... ð dài c ñ nh c a d li u ki u lý lu n là 1 ký t . f. Ki u ghi nh - Memo (M): D li u ki u ghi nh là m t ño n văn b n có ñ dài l n hơn 255 ký t , như khen thư ng, lý k ch, quá trình công tác,... ð dài khai báo là 10 nhưng n i dung th c s c a ki u ghi nh là tuỳ ý, chúng ñư c lưu tr trong m t t p tin khác có cùng tên nhưng ph n m r ng là .FPT (FoxPro Text). g. Ki u t ng quát - General (G): Dùng ñ ch a d li u như b ng tính, âm thanh,... h. Ki u hình nh - Ficture (P): D li u lưu dư i d ng hình nh .BMP, thư ng ñư c dùng trong các chương trình "qu n lý như s ", "nh n d ng",... 1.2.2 Các phép toán a. Phép toán s h c: ðư c th c hi n trên các d li u ki u s , g m các phép toán: Phép toán Ý nghĩa Ví d -, + d u âm và dương +5, -7 ** hay ^ lu th a 5**2,5^2 ,/ nhân, chia 25, 5/7 % ph n dư (modulo) 25%5 +, - c ng, tr 10-2, 45+4 ð ưu tiên các phép toán theo th t ñã nêu trên, có th thay ñ i th t tính toán b ng cách ñ t chúng trong 2 d u ngo c ñơn ( ) như các quy t c tính toán s h c thông thư ng. b. Phép toán chu i: Dùng ñ x lý các d li u ki u chu i. • Phép toán ghép n i (+): dùng ñ ghép 2 chu i c nh nhau, k t qu c a phép toán là m t d li u ki u chu i. Ví d : Trung tâm' + 'Tin h c' -----> 'Trung tâm Tin h c'
 4. • Phép toán ghép n i (-): dùng ñ ghép 2 chu i c nh nhau và di chuy n các d u cách chu i th nh t (n u có) ra cu i chu i t o thành. Ví d : 'Trung tâm ' - ' Tin h c' -----> 'Trung tâm Tin h c ' • Phép toán $: ki m tra chu i bên trái có n m trong chu i bên ph i không. K t qu c a phép toán có ki u logic. Ví d : 'ab' $ "ABab" cho giá tr .T. nhưng 'ab $ "AaBb" cho giá tr .F. c. Phép toán ngày: Hai d li u ki u ngày có th tr (-) cho nhau ñ cho kho ng cách ñ i s gi a 2 ngày. Ví d : {01/08/2003} - {05/09/2003} -------> - 35 {01/08/2003} - {05/07/2003} -------> 25 M t d li u ki u ngày có th c ng (+) hay tr (-) m t s nguyên ñ cho k t qu là m t d li u ki u ngày. Ví d : {01/08/2003}+ 10 -------> {11/08/2003} {01/08/2003}- 20 -------> {12/07/2003} Chú ý: • Hai d li u ki u ngày không th c ng (+) cho nhau. • M t s không th tr (-) v i m t d li u ki u ngày. Vi c di n t th t ngày (D), tháng (M), năm (Y) trong m t d li u ki u ngày còn ph thu c vào th i ñi m hi n t i ñang theo h th ng ngày tháng nào. (1) L nh SET DATE FRENCH |AMERICAN| JAPAN: Cho phép thi t l p d li u d ng ngày theo ki u Pháp|M |Nh t. (2) SET CENTURY ON|OFF: Quy ư c năm có m t d li u d ng ngày ñư c bi u di n theo d ng hai s (m c ñ nh) hay d ng b n s . N u SET CENTURY ON thì năm ñư c bi u di n theo d ng b n con s , n u SET CENTURY OFF (d ng m c ñ nh) thì năm ñư c bi u di n theo d ng hai con s . (3) L nh SET MARK TO : ñ n ñ nh ký t phân cách ngày tháng, năm là . Dùng l nh SET MARK TO ñ tr v ký t phân cách ngày tháng m c ñ nh.
 5. d. Phép toán quan h : dùng ñ so sánh hai giá tr c a hai bi u th c cùng ki u Phép toán Ý nghĩa Phép toán Ý nghĩa < nh hơn , ! khác > l n hơn l n hơn hay b ng == b ng chính xác Hai d li u ki u s ñư c so sánh d a theo bi u di n c a chúng trên tr c s . Hai d li u ki u ngày ñư c so sánh d a theo bi u di n c a chúng theo chi u c a th i gian. Trong ki u logic, Visual FoxPro quy ư c: .T. .T. 'a' < 'A' ------------> .F. Trư ng h p hai chu i có ñ dài khác nhau, thì vi c so sánh d a vào vi c thi t l p môi trư ng SET EXACT ON/OFF, nghĩa là: N u SET EXACT ON thì 'AB' = 'AB ' -----------> .F. N u SET EXACT OFF thì 'ABCD' = 'AB' -----------> .T. e. Phép toán logic: Visual FoxPro có 3 phép toán logic: NOT; AND; OR NOT hay ! : ph ñ nh c a toán h ng theo sau. AND : cho giá tr .T. n u c hai toán h ng ñ u .T. OR : cho giá tr .F. n u c hai toán h ng ñ u .F. 1.2.3 Toán h ng Toán h ng là các d li u tham gia vào các phép toán. Ví d : del=b^2 - 4*a*c thì b,2,4,a,c là các toán h ng. 1.2.4 H ng
 6. Là ñ i lư ng có giá tr không ñ i trong th i gian chương trình th c hi n. Tr ki u d li u memo thì m i ki u d li u ñ u có h ng c a nó. H ng ki u s : như -2.5, 100, 4.14 H ng ki u chu i: h ng lo i n y ph i ñ trong hai d u "..." ho c '...' ho c [...], có ñ dài t i ña không quá 253 kí t . Ví d : "abc"; t ng h p', '123',....... H ng ki u ngày: ph i ñư c ñ t trong c p d u {...} Ví d : {01/01/96}; {}: ngày r ng. H ng logic: ch có 2 giá tr .T. và .F. 1.2.5 Bi n Bi n là ñ i lư ng dùng ñ lưu tr d li u trong quá trình tính toán. Bi n có hai ñ c trưng chính: tên bi n và giá tr c a bi n. Tên bi n ñư c ñ t theo nguyên t c: dài không quá 10 kí t , b t ñ u ph i là ch cái ho c d u _ ph n còn l i là t h p c a b t kỳ các ch cái, ch s ho c d u _. Tên bi n không nên ñ t trùng tên các t khoá c a Visual FoxPro, tên bi n có th vi t b ng ch in hoa hay ch thư ng. Visual FoxPro hi u ki u c a bi n là ki u c a giá tr mà nó ñang mang. S lư ng t i ña c a bi n ñư c phép s d ng là 2048 bi n. Visual FoxPro chia bi n làm 3 lo i: a. Bi n b nh : G i chung là bi n, do ngư i s d ng t o ra trong b nh , khi không s d ng n a có th gi i phóng ñ ti t ki m b nh . Ví d : hsl = 3.12 ngaysinh = {01/01/88} b. Bi n h th ng: ðư c t o ra ngay t khi kh i ñ ng Visual FoxPro. Có tên b t ñ u b ng d u g ch n i ( _ ) thư ng ñư c s d ng trong v n ñ in n, ngư i s d ng không th gi i phóng bi n lo i n y. c. Bi n trư ng: Tên các trư ng trong t p tin CSDL , nó ch có ý nghĩa khi t p tin ch a nó ñư c m ra ñ s d ng.
 7. N u có m t bi n ñ t trùng v i m t bi n trư ng thì bi n trư ng ñư c ưu tiên th c hi n trư c. N u t n h i hai bi n trư ng và bi n b nh trùng tên nhau, ñ truy nh p ñ n chúng mà không s nh m l n, b n s d ng quy cách sau cho bi n b nh : M. hay M -> 1.2.6 Hàm Hàm là nh ng ño n chương trình ñư c vi t s n nh m th c hi n m t công vi c nào ñó. Các hàm n y thư ng cho ra m t giá tr , nhưng cũng có hàm ch thi hành m t vi c nào ñó mà không cho ra m t tr nào c . V hình th c hàm ñư c ñ c trưng b i tên hàm và theo sau là c p d u ( ) dùng ñ bao các ñ i s , các ñ i s n y ñ t cách nhau b i d u ph y. M t hàm có th có nhi u ñ i s ho c không có ñ i s nào c nhưng ph i có ( ) theo sau. Ví d : Date ( ): cho bi t ngày tháng năm h th ng. Sqrt(x): căn b c 2 c a x. Có 2 lo i hàm: Hàm có s n c a Visual FoxPro và hàm t t o do ngư i s d ng t o ra. Chúng ta s nghiên c u v n ñ n y k hơn chương sau. 1.2.7 Bi u th c Bi u th c là t p h p c a m t hay nhi u thành ph n như h ng, hàm, bi n, phép toán, d u ngo c tròn. Sau khi tính toán bi u th c s cho m t tr duy nh t. Tr c a bi u th c thu c v m t trong 4 ki u: N, C, D, L. M t bi u th c có th r t ph c t p, tr c a bi u th c ñư c tính theo nguyên t c sau: * Trong ( ) tính trư c, ngoài ( ) tính sau, * Phép toán ưu tiên cao tính trư c. * Bên trái tính trư c, bên ph i tính sau. 1.2.8 T khoá T khoá là nh ng t ñư c Visual FoxPro s d ng vào m t m c ñích riêng, ngư i s d ng không ñư c ñ t tên trùng v i các t khoá n y. Thông thư ng t khoá là nh ng ñ ng t ñ ng t c a l nh th c hi n. N u t khoá có nhi u hơn 4 ký t thì khi s d ng ch c n ghi 4 ký t ñ u. Ví d : Câu l nh MODIFY COMMAND LUONG.PRG có 2 t khoá là MODIFY và COMMAND có th vi t g n là: MODI COMM LUONG.PRG 1.2.9 L nh và chương trình
 8. L nh là nh ng yêu c u ñ th c hi n m t nhi m v nào ñó. L nh trong Visual FoxPro thư ng là m t ñ ng t , cũng có trư ng h p là m t kí hi u như: !. ?, ... T p h p các l nh nh m ñ t ñư c m t m c tiêu ñ ra g i là chương trình. Trong Visual FoxPro có 3 cách ñ ban hành l nh: a. Dùng c a s l nh: L nh ñư c ñưa vào c a s l nh, sau khi n Enter l nh ñư c thi hành ngay. Thi hành xong m t l nh thì l nh cũ ñư c lưu l i trên c a s l nh có th s d ng cho l n sau. Cách n y thư ng dùng trong nh ng tính toán ñơn gi n ñ ki m tra k t qu c a l nh. b. Dùng menu: L nh ñư c ban hành b ng cách kích ho t menu tương ng, sau khi thi hành xong câu l nh cũng ñư c lưu l i trên c a s l nh. Cách n y ch h n ch trong m t s l nh thông thư ng trên t p tin CSDL. c. Dùng chương trình: So n th o trư c m t chương trình g m nhi u l nh thích h p. Chương trình ñư c lưu trên ñĩa dư i tên m t t p tin có ph n m r ng PRG. ð th c hi n chương trình này, t i c a s l nh ñưa câu l nh DO . Sau khi n Enter chương trình ñư c n p vào b nh và t ng l nh ñư c th c hi n theo th t . Bài th c hành chương 1 1. Gi s có t p tin HSNV.DBF (có c u trúc như ñã mô t bài 1, th c hành hai) trong ñó có ít nh t 15 m u tin. a. Dùng l nh SORT ñ s p x p l i t p tin HSNV.DBF sang m t t p tin m i HSNVSX.DBF theo ch tiêu: Các m u tin ñư c s p x p theo t ng ñơn v (gi m d n), trong m i ñơn v th t tên, h ñư c s p x p tăng d n. b. M t p tin HSNVSX.DBF • S d ng l nh LIST li t kê các trư ng HOLOT, TEN, NGSINH, M_LUONG, MADV. • S d ng l nh USE ñ ñóng t p tin l i.
 9. c. L p 3 t p tin ch m c: FMASO.IDX theo trư ng MASONV, FDONVI.IDX theo trư ng MADV, FLUONG.IDX theo trư ng M_LUONG gi m d n. - B ng cách thay th t p tin ch m c ch , hãy li t kê các m u tin theo MASONV tăng d n, theo MADV tăng d n, theo M_LUONG gi m d n. 2. Trong t p tin HSNV.DBF a. Dùng l nh LOCATE: - Tìm ngư i có h tên là ‘LE VAN NAM’ (gi s có h tên này trong t p tin HSNV.DBF). Dùng l nh DISPLAY cho hi n n i dung c a m u tin này, r i dùng l nh EDIT ñ s a l i. - Tìm nh ng ngư i phòng Hành chính (MADV=’HC’), cho hi n ñ y ñ thông tin c a nh ng ngư i này. - Tìm nh ng ngư i có m c lương > 310. b. Dùng l nh SEEK ñ tìm ki m ngư i có MASONV=’TCH01’ (gi s mã này có trong t p tin HSNV.DBF). Cho hi n n i dung c a m u tin này. c. Cho bi t ñ a ch c a ngư i có H tên là ‘HO VAN HAO’, sinh ngày 10/11/58 (b ng hai cách: LOCATE và SEEK). -------------------------------------------------------------------------- 1. CHƯƠNG 2: THAO TÁC V I B NG D LI U 1.1. 2.1. KHÁI NI M B ng d li u ch a d li u theo d ng dòng và c t, m i dòng ñư c g i là m t m u tin (record), m i c t ñư c g i là m t trư ng (field) c a b ng. M i b ng d li u ñư c lưu tr trên ñĩa v i tên file có ph n m r ng m c ñ nh là DBF, m i b ng d li u có hai ph n: c u trúc và n i dung c a b ng. Ví d : b ng nhân viên (nhanvien.dbf) có c u trúc sau:
 10. Fieldname Type Width Decimal Hoten Character 30 Gioitinh Logic 1 Ngaysinh Date 8 NamLV Numberic 4 Lylich Memo 10 N i dung c a NHANVIEN.DBF Hoten Gioitinh Ngaysinh NamLV Lylich Nguyen van A .T. 10/15/75 1999 Memo Le thi Nhan .F. 06/15/70 1995 Memo ................ ........ .......... ......... ......... 1.2. 2.2 FILE VÀ KI U FILE TRONG VISUAL FOXPRO 2.2.1 Các ki u file chính c a Foxpro FoxPro có các ki u file sau: *.dbf: File d li u *.idx: File ch m c *.prg: File chương trình *.dbc: File cơ s d li u *.dll: File thư vi n li n k t ñ ng *.pjx: File d án *.scx: File Form *.vcx: File thư vi n 2.2.2. Cách t ch c m t file d li u
 11. a. File d li u: Là t p h p d li u ph n ánh v m t t p h p các ñ i tư ng qu n lý thông qua các thu c tính c a nó. b. B n ghi (Record): Là m t b giá tr các thu c tính ph n ánh v m t ñ i tư ng qu n lý. c. Trư ng (Field): Là m t thu c tính trong file d li u, m i trư ng ñư c xác ñ nh b i tên trư ng, ki u trư ng và kích thư c trư ng. + Tên trư ng (Field name): Tên trư ng dài t i ña 10 ký t bao g m ch cái, ch s , ký t g ch dư i, ký t ñ u tiên c a tên trư ng ph i là ch cái. + Ki u trư ng (Field type): Ki u trư ng có các d ng sau: C: Charater N:Numberic L:Logic D:Date M:Memo G:General ....................... + Kích thư c trư ng (Field Width): Là kho ng b nh c n thi t ñ lưu tr các giá tr c a trư ng, kích thư c c a trư ng ph thu c vào ki u trư ng: Ki u C: T i ña 254 Byte Ki u N: T i ña 20 Byte k c d u th p phân Ki u L: Chi m 1 Byte Ki u D: Chi m 8 Byte Ki u M: ñ dài tuỳ ý, chi m 10 Byte khi khai báo Currency: Chi m 8 byte + C u trúc file: M i t h p trư ng s p x p theo th t nh t ñ nh g i là c u trúc c a file d li u, m i file d li u ch có m t c u trúc c th . 2.2.3. Nguyên t c ho t ñ ng Chúng ta ch có th truy nh p ñ n các ph n t c a m t file DBF n u file ñó ñã ñư c m b ng l nh USE . m i th i ñi m b t kỳ, m i file DBF ñang m s có m t m u tin hi n th i, m u tin hi n th i
 12. là m u tin có th truy nh p vào th i ñi m ñó. M u tin hi n th i ñư c tr ñ n b con tr m u tin (record pointer). M i m u tin ñang m có 2 v trí ñ c bi t chú ý: ñ u file và cu i file. ð bi t ñư c con tr m u tin ñ u hay cu i file ta dùng các hàm logic sau: . Hàm BOF( ) (begin of file) cho giá tr .T. n u con tr m u tin cu i file DBF ñang m , ngư c l i hàm cho giá tr .F. . Hàm BOF( ) (end of file) cho giá tr .T. n u con tr m u tin cu i file DBF ñang m , ngư c l i hàm cho giá tr .F. . S th t c a m u tin (record number - recno): mô t s th t v t lý c a m u tin trong t p tin cơ s d li u DBF. S th t n y do FoxPro qui ñ nh m t cách tu n t , ñư c ñánh s t 1 ñ n m u tin cu i cùng. Trong khi làm vi c, n u xoá m t m u tin thì s th t này cũng t ñ ng ñư c c p nh t theo cho phù h p. . Hàm RECOUNT( ) dùng ñ bi t s m u tin c a m t t p tin DBF ñang m . . Hàm RECSIZE( ) dùng ñ bi t ñư c kích thư c c a m t m u tin. . Hàm RECNO( ) cho bi t s th t c a m u tin hi n th i. . Kích thư c c a các m u tin c a m t file DBF ñ u b ng nhau. 1.3. 2.3. CÁC L NH CƠ B N TRÊN FILE DBF 1.4. 2.3.1 D ng l nh t ng quát L nh là m t ch th cho máy th c hi n m t thao tác c th . M t l nh trong Foxpro nói chung có cú pháp t ng quát như sau: L nh [ph m vi] [FIELDS ] [FOR ] [WHILE ] [FROM / ARRAY ] [TO print/tên file/dsách bi n] Trong ñó, L nh: m t t khoá, cho bi t m c ñích c a công vi c, ph i vi t ñ u tiên và có th vi t 4 kí t ñ u n u l nh có nhi u hơn 4 ký t . Ví d : DISPLAY FIELDS HOTEN, HSLUONG DISP FIEL HOTEN, HSLUONG
 13. Ph m vi (Scope): ch ñ nh ph m vi các m u tin ch u s tác ñ ng c a l nh, ph m vi có th là: • ALL: t t c các m u tin trong file d li u ñ u b tác ñ ng c a l nh (n u có s d ng FOR thì ph m vi ñư c hi u là ALL). • NEXT : n m u tin ti p theo tính t m u tin hi n th i b tác ñ ng c a l nh. • RECORD L nh ch tác ñ ng ñ n m u tin th n • REST L nh s tác ñ ng t m u tin hi n th i cho ñ n h t. FIELDS : l nh ch có tác d ng trên nh ng trư ng có tên ñư c nêu trong . FOR : m u tin nào tho mãn m i b tác ñ ng b i l nh. WHILE : ch ng nào còn ñúng thì l nh còn hi u l c. Nghĩa là, l nh s tác ñ ng lên các b n ghi tho mãn bi u th c logic ñi kèm (có giá tr là .T.) cho ñ n khi g p m t b n ghi không tho mãn bi u th c logic (có giá tr .F.) ho c ñ n h t file d li u. N u ñi u ki n sai thì l nh ñư c d ng ngay. Trong l nh n u v a có FOR v a có WHILE thì m nh ñ WHILE ưu tiên th c hi n trư c. FROM : tên c a file mà t ñó l nh l y s li u ñ s d ng cho file DBF ñang m . TO PRINT/tên file/dsách bi n: chuy n k t qu sau khi th c hi n l nh ñ n máy in/file/bi n. Các m nh ñ theo sau l nh có m t hay không tuỳ trư ng h p và không c n ph i vi t theo th t như ñã nêu. 1.5. 2.3.2 T o b ng d li u Cú pháp: Create ↵ ho c Ch n File/New/ Ví d : create nhanvien ↵ && t o b ng nhanvien Lúc này, màn hình s xu t hi n h p tho i ñ ta t o c u trúc b ng Chèn thêm trư ng Xóa trư ng
 14. Trong ñó: Name: Tên trư ng Type: Ki u trư ng Width: ð r ng c a trư ng Decimal: S ch s l sau ph n d u ch m th p phân, ph n này ch s d ng cho d li u ki u s . Chú ý: - Các tên trư ng không ñư c trùng nhau, không ñư c trùng v i t khoá. - ð i v i d li u ki u s n u có ph n th p phân thì ñ r ng c a ph n th p phân ph i nh hơn ñ r ng c a trư ng ít nh t là 2 ñơn v . ð k t thúc vi c nh p c u trúc ta n ñ ng th i phím Ctrl+W, lúc này s nh n ñư c h p tho i Lúc này: tr l i thì s quay l i c a s l nh, tr l i ñ ti n hành nh p các b n ghi. Khi ch n Yes s ti p t c xu t hi n h p tho i ñ nh p d li u. Khi k t thúc vi c nh p d li u, nh n t h p ñ lưu file d li u lên ñĩa. Khi ñó file d li u s có d ng .DBF Chú ý: ð nh p d li u cho trư ng MEMO, ta ñưa con tr ñ n h p memo r i nh n t h p phím Ctrl_PgUp, lúc ñó s xu t hi n c a s nh p d li u cho trư ng này. Sau khi k t thúc vi c nh p d li u cho nó, ta n t h p Ctrl+W ñ ghi l i. 1.6. 2.3.3 ð nh v con tr ñ n m t b n ghi a. ð nh v tuy t ñ i Cú pháp: GO |[TOP]|[BOTTOM] Tác d ng: Dùng ñ chuy n con tr b n ghi ñ n b n ghi có s hi u ñư c chi ñ nh trong câu
 15. l nh. + GO TOP: Dùng ñ chuy n con tr b n ghi v ñ u file d li u. + GO BOTTOM: Dùng ñ chuy n con tr b n ghi v cu i file d li u. b.ð nh v tương ñ i Cú pháp: Skip [+|-] [] Tác d ng: Di chuy n con tr b n ghi v trư c (-) hay sau (+) so v i b n ghi hi n th i. Chú ý: Khi ch gõ l nh Skip ↵ thì con tr b n ghi s ñư c di chuy n v sau b n ghi hi n th i m t ñơn v . 1.7. 2.3.4 L y d li u t b ng a. L nh Display Cú pháp: display [] [fields] [For] [While] [on|off] Tác d ng: Hi n th n i dung c a các b n ghi trong ñư c ch ñ nh và tho mãn ñi u ki n c a các bi u th c logic ñi sau FOR và WHILE n u có. Theo m c ñ nh thì t t c các trư ng trong b ng d li u s ñư c hi n th , n u có [field] thì nh ng trư ng ñư c ch ra trong danh sách này m i ñư c hi n th lên màn hình. m c ñ nh là b n ghi hi n th i. Ví d : 1. Hi n th t t c các b n ghi c a b ng d li u nhanvien: Use nhanvien ↵ Display all ↵ 2. Hi n th t t c nh ng ngư i có năm làm vi c (namlv) trư c 1980 Display for namlv
 16. Cú pháp: List [] [fields] [For] [While] [on|off] Tác d ng: Hi n th n i dung c a các b n ghi như l nh Display nhưng m c ñ nh c a l nh này là ALL Ví d :1. Hi n th t t c các b n ghi c a b ng d li u nhanvien: Use nhanvien ↵ List ↵ 2. Hi n th t t c nh ng ngư i có năm làm vi c (namlv) trư c 1980 List for namlv
 17. Ví d : chèn m t b n ghi vào sau b n ghi th 3: Go 3 ↵ Insert b. B sung b n ghi Cú pháp: APPEND [BLANK] Tác d ng: ð chèn 1 b n ghi vào cu i b ng d li u (giá tr ñư c nh p vào), n u có tham s [BLANK] thì s b sung m t b n ghi tr ng. 2.3.6 S a ch a n i dung b n ghi a. L nh BROWSE: CÚ PHÁP: BROWSE [FIELD] [FREEZE][NODELETE] [NOEDIT] [FOR] TÁC D NG: HI N TH N I DUNG C A B NG D LI U, M I B N GHI ðƯ C TH HI N TRONG M T HÀNG (DÒNG), TA CÓ TH XEM VÀ DI CHUY N H P SÁNG T TRƯ NG NÀY QUA TRƯ NG KHÁC, B N GHI NÀY SANG B N GHI KHÁC VÀ CÓ TH S A ð I N I DUNG C A T NG M U TIN TRONG B N GHI. VÍ D : USE NHANVIEN ↵ BROWSE ↵ [FIELD]: CHO PHÉP CÁC TRƯ NG TRONG DANH SÁCH NÀY ðƯ C HI N TH TRÊN MÀN HÌNH, N U KHÔNG CÓ THAM S NÀY THÌ T T C CÁC TRƯ NG TRONG B NG D LI U S ðƯ C HI N TH . [FREEZE]: CHO PHÉP CÁC TRƯ NG TRONG DANH SÁCH NÀY LUÔN ðƯ C HI N TH TRÊN MÀN HÌNH. [NODELETE]: KHÔNG CHO PHÉP XOÁ [NOEDIT]: KHÔNG CHO PHÉP S A ð I.
 18. VÍ D : HI N TH N I DUNG C A CÁC TRƯ NG HOTEN, NAMLV ð TI N HÀNH S A ð I. BROWSE FIELD HOTEN,NAMLV FREEZE NAMLV [FOR]: CH CHO PHÉP NH NG BI U TH C THO MÃN ðI U KI N C A BI U TH C LOGIC M I ðƯ C HI N TH . b. L nh Edit CÚ PHÁP: EDIT [] [FIELD][ NOAPPEND][NODELETE] [NOEDIT] [FOR] [WHILE] TÁC D NG: TƯƠNG T NHƯ L NH BROWSE NHƯNG CÁC B N GHI ðƯ C XU T HI N NHƯ L NH APPEND. c. L nh REPLACE CÚ PHÁP: REPLACE []WITH[ADDITIVE] [, WITH [ADDITIVE]...][FOR] [WHILE] TÁC D NG: DÙNG ð THAY TH N I DUNG CÁC TRƯ NG ðƯ C CH RA C A CÁC B N GHI N M TRONG VÀ TH A MÃN ðI U KI N C A ðI SAU FOR HO C WHILE B I CÁC BI U TH C TƯƠNG NG. PH M VI M C ð NH LÀ B N GHI HI N TH I. CHÚ Ý: KI U D LI U C A VÀ C A TƯƠNG NG PH I TƯƠNG ðƯƠNG NHAU, N U KHÔNG THÌ FOX S THÔNG BÁO L I KI U D LI U "DATA TYPE MISMATCH". VÍ D : 1. THAY TH H TÊN C A NHÂN VIÊN TRONG FILE NHANVIEN B NG CH IN
 19. REPLACE ALL HOTEN WITH UPPER(HOTEN) ↵ 2. NÂNG LƯƠNG C A NH NG NHÂN VIÊN N LÊNH THÊM 50000 ð NG REPLACE LUONG WITH LUONG+50000 FOR !GIOITINH ↵ 1.9. 2.3.7 Xoá b n ghi VI C XOÁ M T B N GHI TRONG B NG D LI U ðƯ C TH C HI N THEO HAI BƯ C: BƯ C 1: ðÁNH D U B N GHI MU N XOÁ: CÚ PHÁP: DELETE [] [FOR] [WHILE] TÁC D NG: L NH NÀY ðÁNH D U T T C CÁC B N GHI THO MÃN ðI U KI N ðƯ C NÊU, M C ð NH LÀ B N GHI HI N TH I. KHI TH C HI N L NH NÀY CÁC B N GHI ðƯ C CH ð NH ðÁNH D U XOÁ S XU T HI N D U * TRƯ C CÁC B N GHI. LÚC NÀY TA CÓ TH PH C H I L I CÁC B N GHI ðÓ ðƯ C. VÍ D : ðÁNH D U XOÁ NH NG NHÂN VIÊN CÓ NĂM LÀM VI C TRƯ C 1951. DELETE FOR NAMLV
 20. CÚ PHÁP: RECALL [] [FOR] [WHILE] TÁC D NG: PH C H I L I CÁC B N GHI MÀ TRƯ C ðÓ ðà ðƯ C ðÁNH D U XOÁ B I L NH DELETE. PH M VI M C ð NH C A L NH NÀY LÀ B N GHI HI N TH I. C. L NH XÓA D LI U TRÊN FILE DBF. CÚ PHÁP: ZAP TÁC D NG: XÓA T T C CÁC B N GHI TRONG M T FILE DBF ðANG M . 1.10. 2.3.8 L c d li u ð H N CH S LƯ NG CÁC B N GHI THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH X LÝ, TA CÓ TH L C CÁC B N GHI TRONG BÀNG D LI U THO MÃN ðI U KI N CHO TRƯ C. CÚ PHÁP: SET FILTER TO ↵ ↵ SAU KHI TH C HI N L NH L C THÌ CÁC L NH TI P THEO SAU L NH NÀY CH CÓ TÁC D NG ð I V I CÁC B N GHI THO MÃN ðI U KI N L C. MU N HU B VI C L C D LI U TA TH C HI N L NH: SET FILTER TO ↵ VÍ D : 1. CH HI N TH NH NG NHÂN VIÊN N : SET FILTER TO !GIOITINH↵ ↵ LIST↵ ↵ ..... 2. CHÍ XÉT NH NG NHÂN VIÊN CÓ QUÊ QUÁN LÀ HU SET FILTER TO QUEQUAN=="HUE" ↵ LIST↵ ↵ ......... 1.11. 2.3.9 THAO TÁC V I C U TRÚC B NG:
nguon tai.lieu . vn